HBN325/2016
ID intern unic:  367850
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 325
din  24.11.2016
cu privire la nivelul ratelor dobînzilor
Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 02.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 2074     Data intrarii in vigoare : 24.11.2016
    În temeiul art. 27 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544) şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în considerație Raportul lunar privind situația macroeconomică, noiembrie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual.
    2. Se mențin ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                             Sergiu CIOCLEA


    Nr. 325. Chişinău, 24 noiembrie 2016.