*OSV502/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  367851
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 502
din  23.12.2015
cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire
la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor vamale
cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit. e) din Codul
vamal
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 2709     Data intrarii in vigoare : 31.12.2015
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1092 din 24 decembrie 2015
Ministru _____________
Vladimir CEBOTARI
    În scopul executării prevederilor Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Legii Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.761 din 17 septembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.275-281, art.809), în conformitate cu Protocolul II Definiţia noţiunii de “produse originare” şi metodele de cooperare administrativă la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.442) şi Anexa 4 Protocolul referitor la definirea conceptului de “produse originare” şi a metodelor de cooperare administrativă la Acordul Central European de Comerţ Liber (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.330), în temeiul art.12 din Codul vamal,
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit.e) din Codul vamal, conform anexei.
    2. Executarea prezentului Ordin se atribuie şefilor birourilor vamale.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitor Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                     Tudor BALIŢCHI


    Nr. 502-O. Chişinău, 23 decembrie 2015.


 Anexă
la Ordinul nr. 502-o
din 23.12.2015

INSTRUCŢIUNE
cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor
cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit.e) din Codul vamal

I. Dispoziţii generale
    1. Instrucţiunea cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit.e) din Codul vamal (în continuare - Instrucţiune) este elaborată în conformitate cu prevederile acordurilor de comerţ liber la care Republica Moldova este parte, care prevăd că exportul preferenţial al mărfurilor originare, fabricate cu utilizarea materialelor neoriginare importate, poate fi efectuat cu condiţia achitării taxelor vamale pentru materialele neoriginare încorporate.
    2. Instrucţiunea stabileşte procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent în cazurile cînd se emite un certificat de origine preferenţial sau se întocmeşte o declarație pe factură/declaraţie de origine la exportul mărfurilor originare.
    3. Prevederile Instrucţiunii se aplică în cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Euoropeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, Acordului de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), precum şi în cadrul viitoarelor acorduri de comerţ liber, care vor conţine prevederile menţionate la pct.1.
    4.  Dovada de origine pentru mărfurile originare exportate, la fabricarea cărora s-au folosit materiale neoriginare importate, se emite atunci când pentru materialele încorporate în produsele respective sînt plătite taxele vamale sau taxele cu efect echivalent, conform acordurilor menţionate la pct.3.
    5. În sensul prezentei Instrucțiuni:
    a) “fabricare” înseamnă orice formă de prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operaţiunile specifice;
    b) “materiale” înseamnă orice ingredient, materie primă, componentă sau piesă etc. utilizate la fabricarea unei mărfi;
    c) “marfă” înseamnă un produs obţinut prin fabricare, chiar dacă se utilizează ulterior în cursul altei operaţiuni de fabricare;
    d) “export preferențial” înseamnă exportul mărfurilor însoțite de o dovadă de origine preferențială;
    e) ”e-document” înseamnă formularul de decontare al plăților vamale în SI ”Asycuda World”.
II. Interzicerea restituirii sau scutirii
de taxe vamale
    6.  Taxele vamale sau taxele cu efect echivalent pentru materialele neoriginare încorporate în mărfurile exportate se percep în cazul în care exportatorul intenţionează efectuarea exportului preferenţial al mărfurilor. Pentru mărfurile considerate originare în sensul acordurilor menționate la pct.3, care urmează a fi exportate, exportatorul poate alege plata taxelor vamale cu eliberarea unei dovezi de origine sau exportul mărfurilor fără plata taxelor vamale şi fără o dovadă de origine.
    7. Cerințele/condițiile de plată a taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent se referă la exporturile preferenţiale ale mărfurilor, obţinute din materiale neoriginare:
    1) introduse anterior în regimul de perfecţionare activă (inclusiv în cadrul sistemului de interzicere a restituirii sau a scutirii de taxe vamale);
    2) introduse anterior în regimul de import definitiv cu prelungirea termenului de plată, conform prevederilor art. 281 al Legii cu privire la tariful vamal;
    3) introduse anterior în zona liberă (ZEL) pentru prelucrare;
    4) introduse anterior de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat.
    Pentru materialele, care se consideră autohtone conform art. 1 pct.2) lit. a)-c) din Codul vamal taxele vamale sau taxele cu efect echivalent nu se percep.
    8. Achitarea taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea mărfurilor nu conferă acestor mărfuri origine preferenţială. În caz de neîndeplinire a criteriilor prelucrării suficiente, marfa nu obține origine preferențială şi la exportul acestei mărfi dovada de origine preferenţială nu se emite.
III. Procedura de plată a taxelor vamale
    9. Taxele vamale sînt plătite la exportul preferenţial al mărfurilor, pentru materialele neoriginare importate, introduse anterior în condițiile pct.7 al Instrucțiunii, care au fost utilizate pentru producerea acestor mărfuri.
    10. Cuantumul taxei vamale sau taxei cu efect echivalent de plătit este egal cu cuantumul care ar fi trebuit să fie plătit pentru materialele menţionate, dacă acestea ar fi/au fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate iniţial sub un regim vamal. Cuantumul taxei vamale care urmează a fi plătit se stabilește în conformitate cu Legea nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor sau Legea nr.1380 din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, după caz.
    11. Calculul taxelor vamale pentru materialele neoriginare se pune în sarcina și sub responsabilitatea exportatorului sau reprezentantului său și urmează a fi înscris la codul ”173 – Calculul taxei vamale prevăzute de art. 12711 lit.e) al Codului vamal” în borderoul documentelor atașate la declarația vamală de export. Acest calcul cuprinde obligatoriu următoarele mențiuni:
    a) denumirea și codul materialelor neoriginare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
    b) cantitatea și unitatea de măsură pe tip de material neoriginar, cu indicarea numărului și datei declarației de plasare în destinația vamală inițială;
    c) valoarea în vamă a materialelor neoriginare, cota și cuantumul taxei vamale aferente;
    d) semnătura olografă și ștampila exportatorului sau reprezentantului său, prin care se confirmă legalitatea datelor prezentate.
    12. Colaboratorul vamal verifică corectitudinea calculului taxelor vamale pentru materialele neoriginare.
    13. Taxele vamale se achită în conformitate cu prevederile art. 124 și art.125 din Codul vamal, la biroul vamal teritorial, în condiţiile pct.7 al Instrucţiunii, pînă la eliberarea certificatului EUR.1 sau întocmirea declarației de origine.
    14. Decontarea taxelor vamale pentru materialele neoriginare importate, utilizate pentru fabricarea mărfurilor de origine preferenţială moldovenească, se confirmă prin:
    1) declaraţia vamală de import, care confirmă achitarea taxelor vamale pentru materialele neoriginare; sau
    2) e-documentul declaraţiei vamale de export, care confirmă achitarea taxelor vamale pentru materialele neoriginare precum și în cazul emiterii aposteriori (după exportul mărfii) a dovezii de origine; sau
    3) decizia de regularizare, completată în conformitate cu prevederile Ordinului nr.333-O din 31.07.2014 cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a Deciziei de regularizare, elaborată la inițiativa proprie a exportatorului.
    15. Copia documentului ce confirmă decontarea taxelor vamale, pevăzut la pct.14, se anexează la certificatul de origine sau la declaraţia de origine.
    16. La momentul exportului real al mărfii, în cazul în care nu a fost perfectată Decizia de regularizare sau nu a fost achitată taxa vamală la import, în declarația vamală de export, declarantul în e-documentul declarației vamale în secțiunea ”Taxe” indică suma totală calculată, conform documentului de calcul al taxei vamale indicat în pct. 11 (obligatoriu indicarea Cod – ”020”).
    17. Colaboratorul vamal la emiterea aposteriori (după exportul mărfii) a dovezii de origine actualizează e-documentul declarației vamale de export respectiv prin suplimentarea în secțiunea ”Taxe” cu cuantumul taxei vamale conform calculului prezentat (obligatoriu indicarea Cod – ”020”).
    18. Taxele vamale nu se achită pentru materialele, care dacă ar fi/au fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate iniţial sub un regim vamal ar fi beneficiat de tratament tarifar preferențial, cu condiția prezentării dovezii de origine.
    19. Majorarea de întîrziere pentru perioada de la plasarea sub regim vamal iniţial şi apariţia obligaţiei vamale nu se va calcula.
    20. Se interzice autentificarea și eliberarea dovezii de origine sau perfectarea declaraţiei vamale de export la care este anexată declarația de origine, în lipsa confirmării achitării taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent, în sensul prezentei Instrucţiuni.
    21. În cazul neacceptării dovezii de origine în ţara importatoare sau dacă dovada de origine s-a emis eronat, platitorul are dreptul să solicite rambursarea taxei vamale achitate, cu condiţia că autorităţile vamale ale ţării importatoare au returnat dovada de origine şi au informat că preferinţele nu au fost acordate pentru marfa în cauză.