LPC253/2016
ID intern unic:  367939
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 253
din  17.11.2016
pentru modificarea şi completarea Legii salarizării
nr. 847-XV din 14 februarie 2002
Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451     art Nr : 885
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50–52, art. 336), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 12 se completează cu alineatele (4) şi (5) avînd următorul cuprins:
    „(4) Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real serveşte drept bază pentru diferenţierea salariilor de funcţie/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională şi de competenţă al salariatului, precum şi cu gradul de răspundere pe care îl implică funcţiile/lucrările executate şi cu complexitatea lor.
    (5) În cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se includ salariul suplimentar și alte plăți de stimulare sau compensare.”
    2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Salariul tarifar pentru categoria I
                            de calificare (de salarizare)
    (1) În cazul aplicării sistemului tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a reţelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi serveşte drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete.
    (2) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se stabileşte:
    a) în sectorul bugetar – prin lege, în mărime egală sau care depăşeşte cuantumul salariului minim pe ţară;
    b) în sectorul real – prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărîre de Guvern, iar la nivel de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decît cuantumul stabilit la nivel de ramură.
    (3) Părţile semnatare ale convenţiei colective la nivel de ramură din sectorul real se învestesc cu dreptul de a dispune aplicarea cuantumului salariului tarifar pentru categoria I de calificare fixat în convenţie pentru toţi salariaţii şi angajatorii din ramură care aplică sistemul tarifar de salarizare sau doar pentru salariaţii şi angajatorii din ramură care au împuternicit aceste părţi să încheie convenţia respectivă.
    (4) În unităţile unde salariaţii şi angajatorii nu au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective la nivel de ramură sau la nivel de unitate privind aplicarea sistemului tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare se va stabili în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărîre de Guvern.”
    3. La articolul 30 alineatul (1), în partea introductivă, cuvintele „la locul lui de muncă” se exclud.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 253. Chişinău, 17 noiembrie 2016.