LPM254/2016
ID intern unic:  367941
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 254
din  17.11.2016
cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale
Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451     art Nr : 887     Data intrarii in vigoare : 16.03.2017
    MODIFICAT
   
LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    (1) Prezenta lege stabilește normele generale cu privire la instituirea infrastructurii naţionale de date spaţiale în Republica Moldova și la gestionarea datelor spaţiale prin intermediul geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale, prevede standardele aferente datelor spaţiale şi elimină restricţiile politice privind geoinformaţiile necesare implementării politicilor comunitare în domeniul mediului, precum şi a politicilor și activităților cu impact asupra mediului.
    (2) Prezenta lege are ca scop asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar creării și implementării infrastructurii naționale de date spațiale în Republica Moldova, stabilirea măsurilor necesare partajării datelor spaţiale în format digital pe teritoriul ţării și integrării infrastructurii naționale în infrastructura europeană de date spaţiale.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    autoritate coordonatoare – autoritate administrativă responsabilă de implementarea politicii în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale, avînd rol de coordonator în realizarea sarcinilor stabilite în conformitate cu prezenta lege;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    date spaţiale – orice date cu referire directă sau indirectă la o locaţie sau la o zonă geografică specifică;
    entitate publică:
    a) autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, altă autoritate administrativă centrală (inclusiv autoritate administrativă din subordine, serviciu public desconcentrat sau aflat în subordine, instituţie publică în care o autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) responsabilă pentru seturile de date spaţiale;
    b) instituţie publică autonomă sau persoană juridică de drept privat care, în limitele competenţelor prevăzute de lege, prestează servicii publice, care nemijlocit cuprind activităţi şi servicii specifice legate de datele spaţiale;
    geoportal al infrastructurii naționale de date spațiale – portal web care reprezintă un element-cheie al infrastructurii naționale de date spațiale și care asigură accesul la datele spaţiale, oferă informaţii despre datele spaţiale şi despre serviciile de reţea ale uneia sau mai multor entități publice, precum și asigură posibilitatea căutării, vizualizării şi descărcării datelor spaţiale din diferite surse;
    infrastructură naţională de date spaţiale – metadate, seturi de date spaţiale şi servicii de date spaţiale, servicii şi tehnologii de reţea, acorduri de colaborare, de accesare şi de utilizare, precum şi mecanisme, procese şi proceduri de coordonare şi de monitorizare stabilite, utilizate sau puse la dispoziţie în conformitate cu prezenta lege;
    interoperabilitate – posibilitatea de combinare a seturilor de date spaţiale şi de interacţiune a serviciilor fără intervenţie manuală repetitivă, orientată spre obținerea unor rezultate coerente și spre creșterea valorii seturilor şi serviciilor de date spaţiale;
    metadate – informaţii care descriu seturi şi servicii de date spaţiale şi care permit căutarea, inventarierea şi utilizarea acestora;
    obiect spaţial – o reprezentare abstractă a unui obiect sau a unui fenomen real, care corespunde unei locaţii sau unei zone geografice;
    servicii de date spaţiale – operaţiuni care pot fi executate asupra datelor spaţiale incluse în seturile de date spaţiale sau asupra metadatelor corespunzătoare prin utilizarea unei aplicaţii informatice;
    set de date spaţiale – colecţie identificabilă de date spaţiale;
    terţ – orice persoană fizică sau juridică, alta decît o entitate publică.
    Articolul 3. Reglementarea juridică a infrastructurii
                       naţionale de date spaţiale
    (1) Legislaţia privind infrastructura națională de date spațiale are la bază Constituţia Republicii Moldova, tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege, actele legislative și normative privind securitatea teritorială a Republicii Moldova, privind păstrarea informaţiei secrete, privind protecţia datelor cu caracter personal, privind drepturile de proprietate intelectuală.
    (2) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaţionale.
    (3) Prevederile prezentei legi nu afectează existenţa drepturilor de proprietate intelectuală privind elementele constitutive ale seturilor de date spaţiale sau dreptul entităților publice de a le deţine în domeniul specific de activitate.
    Articolul 4. Domeniul de aplicare
    (1) Domeniul de aplicare a prezentei legi cuprinde infrastructura naţională de date spaţiale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Prezenta lege se aplică datelor spaţiale care întrunesc următoarele condiţii:
    a) sînt parte a seturilor de date spaţiale specificate în anexele nr. 1, 2 şi 3;
    b) sînt disponibile în format digital;
    c) sînt deţinute de către sau în numele uneia dintre entitățile publice;
    d) sînt deţinute de un terţ, care nu este responsabil pentru date spaţiale, cu permisiunea Guvernului, sau a autorității publice centrale desemnate de către acesta, de participare a terțului la infrastructura națională de date spațiale.
    Articolul 5. Responsabilitatea pentru datele spaţiale
    (1) Entitățile publice, în limita competenţelor funcţionale şi a cerinţelor prezentei legi, participă la instituirea şi la promovarea infrastructurii naționale de date spațiale prin acordarea accesului la seturile şi la serviciile de date spaţiale deţinute, precum şi prin asigurarea descrierii acestora.
    (2) Entitățile publice asigură conținutul complet, calitatea și disponibilitatea datelor spaţiale, a serviciilor de reţea şi a metadatelor, iar utilizarea şi partajarea acestora se realizează în cadrul infrastructurii naționale de date spațiale conform prevederilor prezentei legi.
    (3) Responsabilitățile entităților publice privind seturile de date spaţiale specificate în anexele nr. 1, 2 și 3 se stabilesc prin hotărîre de Guvern.
Capitolul II
METADATELE
    Articolul 6. Conţinutul metadatelor
    Metadatele pentru seturile şi serviciile de date spaţiale vor conţine informaţii cu privire la:
    a) gradul de conformitate a seturilor de date spaţiale cu prevederile art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (3) şi art. 9 alin. (5);
    b) tarifele, termenele şi alte condiţii de accesare şi de utilizare a seturilor şi a serviciilor de date spaţiale;
    c)  calitatea şi validitatea seturilor de date spaţiale;
    d) entitățile publice responsabile pentru elaborarea, administrarea şi distribuirea seturilor şi serviciilor de date spaţiale;
    e) condițiile de restricţionare a accesului la seturile şi serviciile de date spaţiale.
    Articolul 7. Crearea metadatelor
    (1) Entitățile publice sînt obligate să creeze şi să actualizeze metadatele pentru seturile şi serviciile de date spaţiale.
    (2)  Normele privind crearea şi actualizarea metadatelor sînt reglementate prin regulament aprobat de Guvern.
    (3) Entitățile publice, din data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (2), vor crea metadatele conform următorului program:
    a) pentru seturile de date de la anexa nr. 1 – în termen de 2 ani;
    b) pentru seturile de date de la anexa nr. 2 – în termen de 3 ani;
    c) pentru seturile de date de la anexa nr. 3 – în termen de 4 ani.
Capitolul III
INTEROPERABILITATEA, SERVICIILE DE REȚEA
ȘI PARTAJAREA DATELOR
    Articolul 8. Interoperabilitatea
    (1) Interoperabilitatea şi armonizarea seturilor şi serviciilor de date spaţiale se realizează potrivit normelor de aplicare prevăzute la alin. (3).
    (2) Autoritatea coordonatoare, la cererea Guvernului și în baza informaţiilor transmise de către entitățile publice, furnizează informaţiile necesare analizelor privind fezabilitatea şi proporţionalitatea eventualelor costuri şi beneficii pe care le-ar putea genera normele care stabilesc modalităţile tehnice de interoperabilitate şi de armonizare a seturilor şi serviciilor de date spaţiale.
    (3) Normele de aplicare care stabilesc modalităţile tehnice de interoperabilitate şi de armonizare a seturilor şi serviciilor de date spaţiale, luînd în considerare ca o primă opțiune reutilizarea platformelor tehnologice guvernamentale și a serviciilor electronice guvernamentale, precum şi termenul de implementare sînt reglementate prin regulament aprobat de Guvern. Normele de aplicare vor include definiţia şi clasificarea obiectelor spaţiale cu relevanţă pentru seturile de date spaţiale prevăzute la anexele nr. 1, 2 şi 3, precum şi modalităţile de georeferenţiere a acestor date spaţiale.
    Articolul 9. Servicii de reţea
    (1) Entitățile publice responsabile pentru seturile de date spaţiale vor institui următoarele servicii de reţea:
    a) servicii de căutare, care permit identificarea seturilor şi serviciilor de date spaţiale pe baza conţinutului metadatelor corespunzătoare şi afişarea conţinutului acestora;
    b) servicii de vizualizare, care permit cel puţin afişarea, navigarea, scalarea (mărirea/micșorarea), rotirea panoramică, suprapunerea vizuală a seturilor de date spaţiale, precum şi afişarea informaţiilor explicative şi a oricărui conţinut pertinent al metadatelor;
    c) servicii de descărcare, care permit descărcarea copiilor seturilor de date spaţiale complete sau parţiale, precum şi accesarea directă a acestora, atunci cînd este posibil;
    d) servicii de transformare, care permit prelucrarea seturilor de date spaţiale în vederea realizării interoperabilităţii.
    (2) Serviciile de reţea se creează ținîndu-se cont de cerinţele utilizatorilor, asigurîndu-se facilitatea utilizării și accesul prin intermediul internetului sau al altor mijloace de telecomunicaţie.
    (3) Serviciile de transformare sînt combinate cu celelalte servicii menţionate la alin. (1) pentru a permite exploatarea tuturor acestor servicii.
    (4) Autoritatea coordonatoare, prin intermediul geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale pe care îl deține şi care reprezintă geoportalul oficial al Republicii Moldova, asigură accesul la serviciile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b).
    (5) Normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora sînt reglementate prin regulament aprobat de Guvern.
    Articolul 10. Criterii de căutare
    În sensul serviciilor menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a) se aplică cel puţin următoarea combinaţie de criterii de căutare:
    a) cuvinte-cheie;
    b) clasificarea seturilor şi serviciilor de date spaţiale;
    c) calitatea şi validitatea seturilor de date spaţiale;
    d) gradul de conformitate cu normele de aplicare, determinate de autoritatea coordonatoare și care stabilesc modalităţile tehnice de interoperabilitate și de armonizare a seturilor şi serviciilor de date spaţiale, destinate să modifice elemente neesenţiale;
    e) localizarea geografică;
    f) condiţiile de accesare şi de utilizare a seturilor şi a serviciilor de date spaţiale;
    g) entitățile publice responsabile pentru stabilirea, administrarea, întreţinerea şi distribuirea serviciilor de date spaţiale.
    Articolul 11. Accesul la seturile şi la serviciile de date spaţiale
    (1) Dreptul de acces şi de utilizare a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente este asigurat oricărei persoane în condiţiile prezentei legi.
    (2) În conformitate cu alin. (1), accesul la seturile şi la serviciile de date spaţiale poate fi limitat doar prin lege organică şi dacă acesta ar afecta în mod negativ:
    a) securitatea naţională şi ordinea publică;
    b) relaţiile internaţionale;
    c) drepturile unei persoane;
    d) desfăşurarea procedurilor judiciare, dreptul la un proces echitabil;
    e) confidenţialitatea informaţiilor comerciale, industriale, fiscale, statistice sau secretul de stat;
    f) protecţia datelor cu caracter personal şi a drepturilor de proprietate intelectuală;
    g) protecţia mediului la care se referă aceste informaţii, cum ar fi localizarea unor specii rare.
    (3) Furnizarea seturilor şi a serviciilor de date spaţiale de către entitățile publice se realizează cu respectarea legislaţiei naţionale cu privire la accesul la informaţie, la secretul de stat, la secretul comercial şi la protecţia datelor cu caracter personal.
    Articolul 12. Utilizarea seturilor şi serviciilor de date spaţiale
    (1) Serviciile menționate la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) sînt disponibile publicului cu titlu gratuit.
    (2) Entitățile publice care asigură serviciile menționate la art. 9 alin. (1) lit. c) și d) pot încasa plăți ce nu depășesc costurile marginale pentru crearea, menținerea și dezvoltarea serviciilor respective dacă reutilizarea acestora se efectuează în scop comercial. În cazul reutilizării datelor spațiale în scop necomercial nu pot fi percepute taxe pentru serviciile respective.
    (3) Tarifele pentru serviciile de reţea sînt reglementate prin regulament aprobat de Guvern.
    (4) Utilizarea serviciilor menționate la art. 9 alin. (1) lit. c) şi d) se efectuează prin intermediul unei cereri electronice plasate pe pagina web a entităţii publice, care va putea fi accesată și prin intermediul geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale.
    (5) În cazul imposibilității asigurării imediate a serviciilor specificate la art. 9, pentru reutilizarea seturilor de date spațiale pot fi încasate plăți care nu vor depăși costurile marginale pentru colectarea, producerea, reproducerea și difuzarea seturilor de date spațiale.
    Articolul 13. Partajarea datelor
    (1)  Partajarea seturilor şi a serviciilor de date spaţiale trebuie să permită entităților publice să obţină accesul la acestea, să facă schimb şi să utilizeze seturile şi serviciile respective în scopul satisfacerii necesităţilor publice, precum şi al realizării infrastructurii naţionale de date spaţiale.
    (2) În scopul realizării partajării seturilor de date spaţiale, entitățile publice încheie între ele acorduri de colaborare.
    (3) Normele de partajare a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente între entitățile publice şi terţi sînt reglementate prin regulament aprobat de Guvern.
Capitolul IV
ATRIBUȚIILE ENTITĂȚILOR PUBLICE
ȘI ALE TERȚILOR
    Articolul 14. Atribuţiile Guvernului
    În vederea realizării infrastructurii naţionale de date spaţiale, Guvernul asigură:
    a) promovarea politicii de stat privind infrastructura națională de date spațiale;
    b) elaborarea şi realizarea programelor, concepţiilor şi strategiilor naţionale privind infrastructura națională de date spațiale;
    c) elaborarea și implementarea actelor legislative și normative privind infrastructura națională de date spațiale;
    d) organizarea controlului şi a supravegherii de stat privind respectarea normelor ce țin de infrastructura națională de date spațiale;
    e) crearea şi funcționarea geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale;
    f) stabilirea competențelor entităților publice privind infrastructura națională de date spațiale.
    Articolul 141. Atribuțiile organului central de specialitate
                           în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale
    Organul central de specialitate în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale are următoarele atribuții:
    a) elaborează proiecte de acte normative privind infrastructura națională de date spațiale;
    b) elaborează și propune Guvernului spre aprobare Planul de activitate privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale;
    c) monitorizează politica de stat privind infrastructura națională de date spațiale.
    [Art.141 introdus prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    Articolul 15. Atribuţiile autorităţii coordonatoare
    Autoritatea coordonatoare exercită următoarele atribuții:
    [Art.15 lit.a) abrogată prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.15 lit.b) abrogată prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    c) implementează politica de stat privind infrastructura națională de date spațiale;
    [Art.15 lit.c) modificată prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    d) coordonează participarea furnizorilor şi a utilizatorilor de servicii la identificarea seturilor de date corespunzătoare, a necesităților utilizatorilor, la schimbul de informaţii privind practicile existente şi la prezentarea informaţiei privind punerea în aplicare a prezentei legi;
    e) asigură activitatea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale;
    f) creează şi administrează geoportalul infrastructurii naționale de date spațiale;
    g) asigură compatibilitatea geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale cu geoportalul comunitar;
    h) asigură accesul sau adresa electronică către serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) prin intermediul geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale;
    i) asigură dezvoltarea şi actualizarea infrastructurii naționale de date spațiale potrivit competenţelor specifice domeniului de activitate;
    j) monitorizează implementarea şi utilizarea infrastructurii naționale de date spațiale, asigură elaborarea și prezentarea rapoartelor anuale către organul central de specialitate în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale;
    [Art.15 lit.j) modificată prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    k) instituie grupuri de specialiști în vederea realizării Planului de activitate privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale.
    Articolul 16. Atribuţiile entităților publice
    (1) Entitățile publice, în limitele prezentei legi, asigură actualizarea seturilor de date spaţiale şi integrarea acestora în infrastructura națională de date spațiale.
    (2) În vederea realizării infrastructurii naționale de date spațiale, entitățile publice exercită următoarele atribuţii:
    a) participă la elaborarea și implementarea politicii de stat privind infrastructura națională de date spațiale în limita competenței şi în condiţiile legii;
    b) informează autoritatea coordonatoare despre omiterea îndeplinirii de către entitățile responsabile a sarcinilor care le revin potrivit prezentei legi, precum şi despre consecinţe;
    c) colaborează şi conclucrează pe probleme ce țin de infrastructura națională de date spațiale;
    d) asigură accesul entităților publice sau al terţilor la seturile şi la serviciile de date spaţiale.
    Articolul 17. Atribuţiile terţilor
    În vederea realizării infrastructurii naționale de date spațiale, terţii exercită următoarele atribuţii:
    a) contribuie cu metadate şi seturi de date spaţiale în limita competenţei și în conformitate cu prezenta lege;
    b) colaborează şi conclucrează pe probleme ce țin de infrastructura națională de date spațiale;
    c) participă la elaborarea şi implementarea politicii de stat privind infrastructura națională de date spațiale.
    Articolul 18. Finanţarea infrastructurii naţionale de date spaţiale
    (1) Activitățile ce țin de partajarea datelor spațiale în format digital, de menținerea și dezvoltarea serviciilor specificate la art. 9 vor fi finanțate din bugetele entităților publice responsabile pentru seturile de date spațiale, precum și din alte surse financiare legale.
    (2) Entitățile publice responsabile pentru seturile de date spaţiale vor prevedea anual mijloacele financiare necesare exercitării atribuțiilor ce le revin conform prezentei legi.
Capitolul V
CONSILIUL INFRASTRUCTURII NAȚIONALE
DE DATE SPAȚIALE
    Articolul 19. Componenţa şi structura Consiliului infrastructurii
                          naţionale de date spaţiale
    (1) Consiliul infrastructurii naţionale de date spaţiale este un organ colegial, creat pe lîngă autoritatea coordonatoare, fără a avea statut de persoană juridică.
    (2) Consiliul infrastructurii naţionale de date spaţiale are funcţie consultativă privind politica de dezvoltare a infrastructurii naţionale de date spaţiale.
    (3) Consiliul infrastructurii naţionale de date spaţiale este compus din reprezentanţi de nivel decizional delegaţi de către entităţile publice, structurile reprezentative ale autorităţilor publice locale şi societatea civilă.
    (4) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naţionale de date spaţiale, precum și componenţa acestuia se aprobă de Guvern.
    Articolul 20. Atribuţiile Consiliului infrastructurii naţionale
                         de date spaţiale
    Consiliul infrastructurii naţionale de date spaţiale exercită următoarele atribuţii:
    a) consultă autoritatea coordonatoare și îi prezintă propuneri la elaborarea Planului de activitate privind implementarea infrastructurii naţionale de date spaţiale;
    b) informează autoritatea coordonatoare semestrial sau ori de cîte ori este necesar despre decurgerea realizării planului menționat la lit. a);
    c) consultă autoritatea coordonatoare, entitățile publice și terții la stabilirea conținutului seturilor de date spaţiale prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, precum şi la stabilirea componenței și conținutului unor noi seturi de date spațiale;
    d) oferă consultări privind normele şi condiţiile de accesare şi de utilizare a seturilor de date spaţiale;
    e) oferă consultări şi prezintă propuneri la elaborarea acordurilor de colaborare cu entitățile publice şi terţii;
    f) propune subiecte de studiu grupurilor de specialişti instituite de către autoritatea coordonatoare;
    g) recomandă standarde de definire a conţinutului, a structurii, a formei datelor spaţiale, care sînt necesare pentru a obţine un format comun şi interoperabil al datelor.
Capitolul VI
DISPOZIȚII FINALE
    Articolul 21
    Prezenta lege transpune prevederile capitolelor I, II și IV, ale articolelor 3–5 și ale anexelor 1–3 din Directiva nr. 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L108 din 25 aprilie 2007.
    Articolul 22
    (1) Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    b) va elabora şi va aproba actele normative necesare implementării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 254. Chişinău, 17 noiembrie 2016.

Anexa nr. 1

Seturi de date spaţiale
    1. Sisteme de coordonate de referinţă
    Sistem de referinţă unic în spaţiu a informaţiilor spaţiale, alcătuite dintr-un set de coordonate rectangulare (x, y, z) şi/sau latitudine, longitudine şi altitudine, bazate pe o dată geodezică orizontală şi o dată geodezică verticală.
    2. Sisteme de caroiaj geografic
    Caroiaj multirezoluţie armonizat, avînd punct de origine comun, cu localizarea şi mărimea standard ale celulelor.
    3. Denumiri geografice
    Nume de zone, regiuni, localităţi, oraşe mari, suburbii, oraşe mici sau aşezări, sau orice alt element geografic sau topografic de interes public sau istoric.
    4. Unităţi teritorial-administrative
    Raioane, orașe (municipii), sate (comune).
    5. Adrese
    Localizarea proprietăţilor, bazată pe identificatori de adresă: denumirea străzii, numărul imobilului şi codul poştal sau, după caz, alți indicatori.
    6.Terenuri
    Zone stabilite de registrele cadastrale sau echivalente.
    7. Reţele de transport
    Reţele de transport rutier, feroviar, aerian, pe apă şi infrastructura asociată, precum și legăturile între diferite reţele.
    8. Hidrografie
    Elementele hidrografice, precum şi toate celelalte corpuri de apă şi elementele legate de acestea, inclusiv bazinele şi subbazinele hidrografice.
    9. Arii naturale protejate de stat și zone de protecție
    Arii naturale protejate şi zone construite protejate, desemnate sau administrate conform cadrului legislativ internaţional sau intern în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de conservare.

Anexa nr. 2

Seturi de date spaţiale
    1. Elevaţie
    Modele digitale altimetrice ale suprafeţelor terestre, care includ altimetria terestră, batimetria şi linia de coastă.
    2. Acoperire terestră
    Acoperirea fizică şi biologică a suprafeţei terestre, inclusiv a suprafeţelor artificiale, zonelor agricole, pădurilor, zonelor naturale și seminaturale, zonelor umede şi a corpurilor de apă.
    3. Ortoimagini
    Imagini georeferenţiate ale suprafeţei terestre, obţinute cu senzori plasaţi pe sateliţi sau aeropurtaţi.
    4. Geologie
    Caracterizarea geologică în funcţie de structură şi compoziţie. Include roca de bază, straturile acvifere şi geomorfologia.

Anexa nr. 3

Seturi de date spaţiale
    1. Unităţi statistice
    Unităţi de difuzare sau de utilizare a informaţiilor statistice.
    2. Clădiri
    Localizarea geografică a clădirilor.
    3. Soluri
    Soluri şi subsoluri caracterizate în funcţie de adîncime, textură, structură şi conţinut ale particulelor şi materialului organic, de schelet, eroziune, înclinaţie medie şi de capacitate anticipată de stocare a apei, după caz.
    4. Categorii de terenuri
    Teritoriu caracterizat în funcţie de dimensiunea funcţională actuală sau viitoare planificată sau de scopul socioeconomic (de exemplu, rezidenţial, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreaţie).
    5. Sănătate şi siguranţă umană
    Distribuţia geografică a patologiilor dominante (alergii, tipuri de cancer, boli respiratorii etc.), precum şi informaţiile care indică efectul asupra sănătăţii (indicatori biologici, scăderea fertilităţii, epidemii) sau asupra bunăstării oamenilor (oboseală, stres etc.), legat în mod direct (poluarea aerului, substanţe chimice, subţierea stratului de ozon, zgomot etc.) sau indirect (mîncare, organisme modificate genetic etc.) de calitatea mediului.
    6. Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice
    Includ servicii de utilitate publică precum sistemele de canalizare, de gestionare a deşeurilor, de aprovizionare cu energie electrică şi apă, de asemenea servicii administrative şi sociale publice precum adăposturi de protecţie civilă, şcoli şi spitale.
    7. Instalaţii de monitorizare a mediului
    Amplasarea şi exploatarea instalaţiilor de monitorizare a mediului, inclusiv observarea şi măsurarea emisiilor şi deversărilor nocive, a stării mediului înconjurător şi a altor parametri ai ecosistemului (biodiversitate, arii protejate de stat etc.) de către sau în numele entităţilor publice.
    8. Instalaţii de producţie şi industriale
    Parcuri de producţie industrială, inclusiv instalaţii de captare a apei, extracţie minieră şi locuri de depozitare autorizate.
    9. Instalaţii agricole şi pentru acvacultură
    Echipament şi instalaţii de producţie agricolă, inclusiv sisteme de irigaţie, sere şi grajduri.
    10. Repartizarea populaţiei, demografie
    Repartizarea geografică a populaţiei, inclusiv caracteristicile populaţiei şi nivelurile de activitate, nivelul şi indicii migraţiei populaţiei, regrupați pe grilă, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică.
    11. Zone de administrare/reglementare şi unităţi de raportare
    Zone de administrare reglementate sau folosite pentru raportare la nivel internaţional, european, naţional, regional şi local, care includ zonele de depozitare a deșeurilor, zonele de protecţie a surselor de apă potabilă, zonele/punctele de deversare a apelor uzate în corpuri de apă, zonele vulnerabile la nitraţi, şenalele navigabile reglementate de pe mare sau din apele interne importante, zonele destinate descărcării deşeurilor, zonele în care există limitări cu privire la nivelurile de zgomot, zonele aprobate pentru prospectare şi exploatare minieră, districtele bazinelor hidrografice, unităţile relevante de raportare şi zonele de administrare a litoralului.
    12. Zone de risc natural
    Zone vulnerabile caracterizate în funcţie de riscurile naturale (orice fenomen atmosferic, hidrologic, seismic, precum şi incendiile care, din cauza locaţiei, a gravităţii şi a frecvenţei, pot afecta grav societatea) precum inundaţiile, alunecările şi surpările de teren, avalanşele, incendiile forestiere şi cutremurele.
    13. Condiţii atmosferice
    Condiţiile fizice din atmosferă. Sînt incluse datele spaţiale bazate pe măsurători, pe modele sau pe o combinaţie între acestea, precum şi locaţiile de efectuare a măsurărilor.
    14. Caracteristici geografice meteorologice
    Condiţiile meteorologice şi măsurările acestora: precipitaţii, temperatură, evapotranspiraţie, viteza şi direcţia vîntului.
    15. Regiuni biogeografice
    Zone relativ omogene pe baza condiţiilor ecologice, avînd caracteristici comune.
    16. Habitate
    Zone geografice caracterizate prin condiţii ecologice specifice, procese, structură şi funcţii (de menţinere a vieţii) care sprijină fizic organismele care trăiesc acolo. Includ zonele terestre şi acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice şi biotice, indiferent că acestea sînt naturale sau seminaturale.
    17. Arealul speciilor
    Repartizarea geografică a speciilor de animale şi plante, regrupate pe grilă, regiune, unitate teritorial-administrativă sau altă unitate analitică.
    18. Resurse energetice
    Resurse energetice incluzînd hidrocarburi, hidroenergia, bioenergia, energia solară, energia eoliană etc., însoţite de informaţii relevante privind extinderea resursei, inclusiv privind adîncimea/înălţimea la care se află aceasta, după caz.
    19. Resurse minerale
    Resurse minerale incluzînd minereurile metalifere, mineralele industriale etc., însoţite de informaţii relevante privind extinderea resursei, inclusiv privind adîncimea/înălţimea la care se află aceasta, după caz.