HGM1329/2016
ID intern unic:  367962
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1329
din  13.12.2016
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”

Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451     art Nr : 1417     Data intrarii in vigoare : 16.12.2016
    MODIFICAT
   
HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213 


    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460     În vederea executării prevederilor art.18 şi punctului 10 din anexa nr.3 la Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, şi a transpunerii în legislaţia naţională a Directivei 2009/142/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 330/10 din 16 decembrie 2009, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi” (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctelor 10, 14, 24-27, 30 din Reglementarea tehnică „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
    [Pct.2 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    3. Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană:
    [Pct.3 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi cu marcajul de conformitate SM, aplicat conform prevederilor Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
    2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marcajul de conformitate SM în situaţia în care evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute la capitolul V din Reglementarea tehnică „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”;
    3) se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe acelaşi aparat consumator de combustibili gazoşi a marcajului de conformitate SM şi a marcajului CE;
    4) prevederile prezentei hotărîri referitoare la marcajul CE sînt aplicabile şi pentru marcajul de conformitate SM;
    5) Ministerul Economiei și Infrastructurii recunoaşte organismele care realizează evaluarea conformităţii instalaţiilor destinate pieţei naţionale în concordanţă cu procedurile prevăzute la capitolul V din Reglementarea tehnică „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”;
    6) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii, organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi vor întocmi certificate de examinare de tip;
    [Pct.3 subpct.6) modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    7) Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificate în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității
    [Pct.3 subpct.7) în redacția HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    8) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia.
    [Pct.3 subpct.8) în redacția HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    4. Obligaţiile şi răspunderea producătorului, reprezentantului său autorizat, importatorului sau distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu marcajul de conformitate SM corespund celor prevăzute de prezenta hotărîre pentru aparatele cu marcajul CE.
    5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1089 din 26 septembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.182, art.1112);
    punctul 3 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.936 din 9 decembrie 2011 „Privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1022).
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                          Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                       Andrei Galbur
    Ministrul justiţiei                                                              Vladimir Cebotari

    Nr. 1329. Chişinău, 13 decembrie 2016.

      Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1329
din 13 decembrie 2016

REGLEMENTAREA TEHNICĂ
„APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI”
I. DOMENIUL DE APLICARE
    1. Reglementarea tehnică „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi” (în continuare – Reglementare tehnică) se aplică aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi (în continuare – aparate) şi echipamentelor şi stabileşte cerinţele esenţiale faţă de acestea.
    2. Prevederile prezentei Reglementări tehnice nu se aplică aparatelor proiectate special pentru utilizarea în procese de producţie de către întreprinderile industriale.
    II. TERMINOLOGIE
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează noţiunile definite în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, precum şi noţiunile de mai jos cu următoarele semnificaţii:
    1) aparate – aparate consumatoare de combustibili gazoşi, utilizate pentru gătit, încălzire, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare şi care au, dacă este cazul, o temperatură a apei normală care nu depăşeşte 105 °C. De asemenea, se consideră aparate arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare;
    2) echipamente – dispozitive de siguranţă, de control sau dispozitive de reglaj, altele decît arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, comercializate separat pe piaţă pentru uz special şi proiectate să fie încorporate într-un aparat consumator de combustibili gazoşi sau asamblate pentru a constitui un astfel de aparat;
    3) combustibil gazos – orice combustibil care este în stare gazoasă la o temperatură de 15°C, la o presiune de 1 bar;
    4) aparat folosit în mod normal – aparat:
    a) corect instalat şi întreţinut regulamentar, în conformitate cu instrucţiunile fabricantului;
    b) utilizat la o variaţie normală a calităţii gazelor şi cu o fluctuaţie normală a presiunii de alimentare a acestuia;
    c) utilizat în conformitate cu destinaţia sa sau într-un mod care poate fi prevăzut în mod rezonabil.
    III. CERINŢE ESENŢIALE FAŢĂ DE GRUPELE
DE PRODUSE
    4. Aparatele şi echipamentele trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate care se referă la acestea.
    5. Cerinţele esenţiale sînt specificate în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
IV. CONDIŢIILE DE INTRODUCERE
ŞI PUNERE LA DISPOZIŢIE PE PIAŢĂ
    6. Se admite introducerea şi punerea  pe piaţă a aparatelor în cazul în care sînt folosite în mod normal şi nu pun în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice şi a proprietăţii.
    7. Nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată introducerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor care se conformează prezentei Reglementări tehnice şi care prezintă marcajul CE prevăzut de pct. 28-30 din prezenta Reglementare tehnică.
    8. Nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată introducerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor însoţite de un certificat emis în temeiul pct.20 din prezenta Reglementare tehnică.
    9. Se consideră că aparatele şi echipamentele îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică dacă acestea sînt conforme cu standardele ale căror referinţe au fost aprobate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii în calitate de autoritate de reglementare din acest domeniu şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:
    a) standardele naţionale relevante de punere în aplicare a standardelor armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
    b) standardele naţionale relevante în măsura în care, în domeniile reglementate de aceste standarde, nu există standarde armonizate.
    10. Ministerul Economiei și Infrastructurii transmite Comisiei Europene textele standardelor naţionale din categoria celor prevăzute la pct.9 lit. b) din prezenta Reglementare tehnică pe care le consideră că respectă cerinţele prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    [Pct.10 intră în vigoare la data semnării Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană]
    11. Lista standardelor conexe aplicabile aparatelor şi echipamentelor este actualizată ori de cîte ori este necesar.
    12. Lista tipurilor de gaze şi presiunilor de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul Republicii Moldova se întocmeşte în conformitate cu Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale.
    13. Lista menţionată la pct.12, aprobată şi actualizată ori de cîte ori este necesar, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    14. Ministerul Economiei și Infrastructurii comunică Comisiei Europene lista tipurilor de gaze şi a presiunilor de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.14 intră în vigoare la data semnării Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană]
    15. Obligaţiile agenţilor economici (producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor şi distribuitorilor) implicaţi în tot lanţul ciclului de viaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi sînt prevăzute în conformitate cu prevederile în acest sens din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    V. MIJLOACELE DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
    16. Înainte de a fi introduse pe piaţă, aparatele fabricate se supun procedurilor de evaluare a conformităţii cu cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice.
    17. Procedurile pentru evaluarea conformităţii aparatelor fabricate în serie sînt:
    1) examinarea CE de tip, prevăzută în capitolul I din anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică;
    2) utilizarea, înainte de introducerea pe piaţă, la alegerea producătorului, a uneia dintre următoarele proceduri:
    a) declaraţia de conformitate CE cu tipul, prevăzută în capitolul II din anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică; sau
    b) declaraţia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calităţii producţiei), prevăzută în capitolul III din anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică; sau
    c) declaraţia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calităţii produsului), prevăzută la capitolul IV din anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică; sau
    d) verificarea CE, prevăzută în capitolul V din anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.
    18. În cazul fabricării unui aparat unicat sau în cantităţi mici, producătorul are posibilitatea să aleagă verificarea CE pentru fiecare produs, prevăzută în capitolul VI din anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.
    19. După efectuarea procedurilor prevăzute la pct.17 subpct.2) şi la pct.18 din prezenta Reglementare tehnică, pe aparatele conforme se aplică marcajul CE, cu respectarea prevederilor pct. 28-30 din prezenta Reglementare tehnică.
    20. Procedurile prevăzute la pct.17 din prezenta Reglementare tehnică sînt aplicabile şi echipamentelor menţionate la pct.1 din prezenta Reglementare tehnică, cu excepţia aplicării marcajului CE de conformitate şi, dacă este cazul, întocmirii declaraţiei de conformitate.
    Evaluarea conformităţii se realizează prin emiterea unui certificat, care însoţeşte echipamentele, prin care se atestă conformitatea echipamentelor cu dispoziţiile relevante ale prezentei Reglementări tehnice şi care precizează caracteristicile echipamentelor şi modul în care acestea trebuie să fie încorporate în aparat sau asamblate pentru a corespunde cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, aplicabile aparatelor finite. Certificatul se eliberează împreună cu echipamentul.
    21. În cazul în care aparatelor li se aplică şi alte reglementări legale care prescriu alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indică conformitatea aparatelor cu prevederile reglementărilor respective.
    22. Dacă una sau mai multe dintre reglementările legale prevăzute la pct.21 din prezenta Reglementare tehnică permit producătorului, pe parcursul unei perioade de tranziţie, să aleagă ce prevederi să aplice, marcajul CE indică conformitatea doar cu prevederile reglementărilor legale aplicate de producător. În astfel de situaţii, în documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc aparatele, conform cerinţelor reglementărilor aplicabile, trebuie specificate elementele de identificare particulare ale reglementărilor.
    23. Documentaţia şi corespondenţa referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la pct.17 şi 18 din prezenta Reglementare tehnică se întocmesc în limba de stat, în limba oficială a statului unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.
 VI. NOTIFICAREA ORGANISMELOR
DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
    24. Ministerul Economiei și Infrastructurii în calitate de autoritate de reglementare în domeniu notifică Comisiei Europene organismele pe care le-a recunoscut să îndeplinească procedurile menţionate la pct. 17 şi 18 din prezenta Reglementare tehnică, împreună cu atribuţiile specifice care le revin acestor organisme şi cu  numerele de identificare atribuite în prealabil acestora  de către Comisie.
    [Pct.24 intră în vigoare la data semnării Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană]
    25. În scopuri informative, Comisia Europeană publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista organismelor notificate şi numerele de identificare atribuite acestora şi asigură actualizarea listei.
    [Pct.25 intră în vigoare la data semnării Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană]
    26. Pentru evaluarea organismelor care urmează să fie notificate se aplică cerinţele stabilite în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    [Pct.26 intră în vigoare la data semnării Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană]
    27. În cazul în care Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de autoritate de reglementare, constată că organismul anterior notificat nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, acesta ia  măsurile necesare în scopul suspendării, retragerii notificării organismului, informînd imediat Comisia Europeană.
    [Pct.27 intră în vigoare la data semnării Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană]
VII. MARCAJUL CE
    28. Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute în Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    29. Marcajul CE şi inscripţionările stabilite la anexa nr.4 din prezenta Reglementare tehnică se aplică în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil direct pe aparat sau pe plăcuţa cu date tehnice fixată pe acesta. Plăcuţa cu date tehnice se proiectează astfel încît să nu poată fi reutilizată.
    30. Este interzisă aplicarea pe aparat a marcajelor care pot induce în eroare părţi terţe în privinţa semnificaţiei şi formei marcajului CE.
    [Pct.30 intră în vigoare la data semnării Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană]
    31. Se poate aplica orice alt marcaj pe aparatele sau plăcuţele cu date, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.
    32. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei constată că marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat să asigure conformitatea produsului cu dispoziţiile referitoare la marcajul CE şi să nu admită încălcarea prevederilor prezentei Reglementări tehnice.
    33. În cazul în care neconformitatea continuă, autoritatea de supraveghere a pieţei ia măsurile necesare, în conformitate cu atribuţiile sale, pentru a restrînge şi a interzice introducerea pe piaţă a acestui produs sau pentru a se asigura că produsul este retras de pe piaţă în conformitate cu prevederile pct.36 din prezenta Reglementare tehnică.
VIII. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI
    34. Autoritatea de supraveghere a pieţei privind corespunderea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi prevederilor prezentei Reglementări tehnice este Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
    [Pct.34 modificat prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    35. În cazul în care se constată că, pentru aparatele plasate pe piaţă, nu se respectă prevederile prezentei Reglementări tehnice, autorităţile de supraveghere a pieţei aplică măsuri conform legislaţiei în vigoare.
   36. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei constată că aparatele care poartă marcajul CE, folosite în mod normal, pot pune în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor sau a proprietăţii, ia toate măsurile corespunzătoare pentru retragerea aparatelor respective de pe piaţă şi interzice sau restrînge introducerea ulterioară a acestora pe piaţă.
    37. Autoritatea de supraveghere a pieţei informează o dată pe an, Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la deciziile luate conform pct.36 din prezenta Reglementare tehnică, indicînd motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, dacă neconformitatea se datorează:
    a) neîndeplinirii  cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, ca urmare a faptului că aparatele nu corespund standardelor prevăzute la pct.9 din prezenta Reglementare tehnică;
    b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la pct.9 din prezenta Reglementare tehnică;
    c) deficienţelor din cuprinsul standardelor prevăzute la pct.9 din prezenta Reglementare tehnică.
    38. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei constată că un aparat  care nu este conform poartă marcajul CE, ia măsurile respective, în conformitate cu atribuţiile sale, şi informează Ministerul Economiei și Infrastructurii în legătură cu decizia.
    39. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează Comisia Europeană asupra măsurilor adoptate conform prevederilor pct.36 din prezenta Reglementare tehnică.
    40. Încălcarea dispoziţiilor prezentei Reglementări tehnice atrage după sine răspunderea materială, disciplinară, civilă, administrativă sau penală, după caz, conform legislaţiei în vigoare.

Anexa nr.1
la Reglementarea tehnică
„Aparate consumatoare
de combustibili gazoşi”

CERINŢE ESENŢIALE
I. CONDIŢII GENERALE
    1. Obligaţiile care rezultă din cerinţele esenţiale pentru aparatele din prezenta anexă se aplică şi echipamentelor la care există un risc asemănător.
    Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încît să funcţioneze în siguranţă şi să nu prezinte nici un pericol pentru persoane, animale sau proprietate cînd se utilizează  în mod normal, după cum este prevăzut la pct.3 subpct.4) din prezenta Reglementare tehnică.
    2. Atunci cînd sînt introduse pe piaţă, aparatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie însoţite de instrucţiuni tehnice pentru instalator;
    b) să fie însoţite de instrucţiuni de utilizare şi de întreţinere pentru utilizator;
    c) să poarte etichete de avertisment, care trebuie să existe şi pe ambalaj.
    Instrucţiunile şi etichetele de avertisment trebuie să fie întocmite în limba de stat sau în limbile oficiale ale statelor de destinaţie.
    3. Instrucţiunile tehnice pentru instalator trebuie să conţină toate indicaţiile de instalare, reglare şi deservire necesare pentru a se asigura că aceste operaţii sînt efectuate corect şi că aparatul poate fi utilizat în siguranţă. Instrucţiunile trebuie să specifice în mod special:
    a) tipul de gaz utilizat;
    b) presiunea de alimentare cu gaz;
    c) debitul de aer proaspăt necesar:
    - pentru alimentarea cu aer de combustie;
    - pentru evitarea formării de amestecuri periculoase de gaze nearse la aparatele care nu au montat dispozitivul menţionat la pct.23 din prezenta anexă;
    d) condiţiile de evacuare a gazelor de ardere;
    e) caracteristicile şi cerinţele privind asamblarea pentru arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care vor fi dotate cu astfel de arzătoare care contribuie la conformarea cu cerinţele esenţiale aplicabile aparatelor finite şi, după caz, cu lista combinaţiilor recomandate de producător.
    4. Instrucţiunile de utilizare şi întreţinere pentru utilizator trebuie să conţină toată informaţia necesară utilizării în siguranţă şi trebuie, în special, să atragă atenţie utilizatorului asupra oricăror restricţii privind utilizarea.
    5. Etichetele de avertisment de pe aparat şi de pe ambalajul acestuia trebuie să indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea de alimentare cu gaz şi orice restricţii privind utilizarea, în special restricţia conform căreia aparatul trebuie să fie instalat numai în zonele în care există suficientă ventilaţie.
    6. Echipamentele destinate utilizării într-un aparat trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încît să corespundă în totalitate destinaţiei cînd sînt încorporate, conform instrucţiunilor de instalare.
    Instrucţiunile de instalare, reglare, funcţionare şi întreţinere trebuie să fie furnizate împreună cu echipamentele.
II. MATERIALELE
    7. Materialele trebuie să corespundă scopului pentru care sînt utilizate şi să fie rezistente la acţiunea condiţiilor mecanice, chimice şi termice la care sînt supuse.
    8. Proprietăţile materialelor care pot influenţa siguranţa aparatului trebuie să fie garantate de către producătorul sau furnizorul aparatului.
III. PROIECTAREA ŞI FABRICAŢIA
    Prevederi generale
    9. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încît, în procesul de utilizare în mod normal, să nu apară nici o instabilitate, deformare, rupere sau uzură care ar putea diminua siguranţa acestora.
    10. Condensarea apărută la pornire şi/sau în timpul utilizării nu trebuie să afecteze siguranţa aparatelor.
    11. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încît riscul exploziei, în cazul unui incendiu de origine externă, să fie minim.
    12. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încît în circuitul de gaze să nu pătrundă apă şi aer fals.
    13. În cazul unei fluctuaţii de energie auxiliară în limite normale, aparatele trebuie să continue să funcţioneze în condiţii de siguranţă.
    14. Fluctuaţiile anormale sau întreruperile în alimentarea cu energie auxiliară, precum şi restabilirea acestei alimentări nu trebuie să conducă la sursă de pericol.
    15. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încît riscurile de origine electrică să fie evitate. În domeniile aplicabile, conformitatea cu obiectivele de siguranţă privind riscurile de origine electrică, prevăzute în legislaţia naţională referitoare la asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, trebuie să fie echivalente cu cerinţele esențiale din prezenta anexă.
    16. Toate părţile unui aparat aflate sub presiune trebuie să fie rezistente la sarcinile mecanice şi termice la care sînt supuse, pentru a evita orice deformare ce poate afecta siguranţa aparatului.
    17. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încît defectarea unui dispozitiv de siguranţă, de control sau de reglare să nu constituie o sursă de pericol.
    18. Dacă un aparat este dotat cu dispozitive de siguranţă şi control, funcţionarea dispozitivelor de siguranţă nu trebuie să fie influenţată de funcţionarea dispozitivelor de control.
    19. Toate părţile aparatelor instalate şi reglate în faza de fabricaţie la care beneficiarul sau instalatorul nu are acces trebuie să fie protejate corespunzător.
    20. Dispozitivele de comutare şi de reglare trebuie să fie marcate clar, fiind însoţite de instrucţiunile corespunzătoare pentru a împiedica orice eroare de manevră. Forma lor trebuie proiectată astfel încît să excludă comutările accidentale.
    Degajarea gazelor nearse
    21. Aparatele trebuie fabricate astfel încît viteza de degajare a gazelor să nu prezinte pericol.
    22. Aparatele trebuie fabricate astfel încît degajarea de gaze, în timpul aprinderii, reaprinderii şi după stingerea flăcării, să fie limitată, pentru a se evita acumularea periculoasă de gaze nearse în aparat.
    23. Aparatele destinate utilizării în spaţii şi în camere închise urmează a fi dotate cu un dispozitiv special, pentru a evita acumulările periculoase de gaze nearse în astfel de locuri.
    Aparatele care nu sînt dotate cu astfel de dispozitive vor fi folosite numai în locuri aerisite suficient, pentru a se evita o acumulare periculoasă de gaze nearse în astfel de spaţii.
    Autorităţile competente pot emite reglementări  specifice de ventilaţie a spaţiului pentru instalarea acestor aparate, ţinînd seama de caracteristicile lor specifice.
    Aparatele de gătit, de uz profesional şi aparatele alimentate cu gaze care conţin componente toxice trebuie să fie echipate cu dispozitivul menţionat mai sus.
    Aprinderea
    24. Aparatele trebuie fabricate astfel încît, fiind utilizate în mod normal:
    a) aprinderea şi reaprinderea să se efectueze lin;
    b) să fie asigurată interaprinderea.
    Arderea
    25. Aparatele trebuie fabricate astfel încît, fiind utilizate în mod normal, să fie asigurată stabilitatea flăcării, iar produsele de combustie să nu conţină concentraţii inadmisibile de substanţe nocive pentru sănătate.
    26. Aparatele trebuie fabricate astfel încît, fiind utilizate în mod normal, să nu se producă degajări accidentale de produse de combustie.
    27. Aparatele conectate la un coş pentru evacuarea produselor de combustie trebuie fabricate astfel încît, în condiţii de tiraj anormal, să nu se producă degajări de produse de combustie în cantităţi periculoase în camera în care este utilizat aparatul.
    28. Aparatele de încălzire independentă, pentru uz casnic şi încălzitoarele instantanee de apă neracordate la un coş de evacuare a produselor de combustie nu trebuie să producă în camera sau în spaţiul de funcţionare o concentraţie de monoxid de carbon care ar putea prezenta un pericol pentru sănătatea persoanelor expuse, avîndu-se în vedere durata de aflare a lor în spaţiul respectiv.
    Utilizarea raţională a energiei
    29. Aparatele trebuie fabricate astfel încît să asigure utilizarea raţională a energiei, corespunzător nivelului tehnic al acestora, luînd în considerare aspectele legate de siguranţă.
    Temperaturile
    30. Părţile unui aparat ce urmează a fi amplasate aproape de podele sau de alte suprafeţe nu trebuie să atingă temperaturi care să prezinte pericol pentru zona din preajmă.
    31. Temperatura suprafeţei butoanelor şi a manetelor aparatelor destinate manipulării nu trebuie să prezinte pericol pentru utilizator.
    32. Temperatura suprafeţelor părţilor exterioare ale aparatelor de uz casnic, cu excepţia suprafeţelor sau părţilor care participă la transmiterea căldurii, nu trebuie să prezinte în timpul funcţionării un pericol pentru utilizator şi, în special, pentru copii, ţinînd cont de timpul reacţiei acestora.
    Apa şi produsele alimentare folosite în scopuri sanitare
    33. Materialele şi componentele folosite la fabricarea unui aparat, care ar putea să vină în contact cu alimentele sau cu apa folosită în scopuri sanitare nu trebuie să afecteze calitatea acestora.

Anexa nr. 2
la Reglementarea tehnică
„Aparate consumatoare
de combustibili gazoşi”

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ
    1. Documentaţia tehnică trebuie să conţină următoarele informaţii, în măsura în care organismul notificat/recunoscut le solicită pentru  efectuarea/ evaluarea conformităţii aparatelor:
    a) descrierea generală a aparatului;
    b) proiectele de execuţie, planurile de fabricaţie şi diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
    c) descrierile şi notele explicative necesare pentru înţelegerea celor specificate mai sus, inclusiv a funcţionării aparatelor;
    d) lista standardelor prevăzute la pct. 9 din prezenta Reglementare tehnică, aplicate integral sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, în cazul în care nu au fost aplicate aceste standarde;
    e) rapoartele de încercări;
    f) instrucţiunile pentru instalare şi utilizare.
    2. În caz de necesitate, documentaţia tehnică trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) documentele echipamentelor încorporate în aparat;
    b) documentele şi certificatele referitoare la metodele de fabricaţie şi/sau de inspecţie şi/sau de control al aparatelor;
    c) orice alt document care permite organismului notificat/recunoscut să perfecţioneze evaluarea conformităţii.

Anexa nr. 3
la Reglementarea tehnică
„Aparate consumatoare
de combustibili gazoşi”

PROCEDURILE DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
I. EXAMINAREA CE DE TIP
    1. Examinarea CE de tip este partea procedurii prin care un organism notificat verifică şi atestă faptul că un aparat reprezentativ pentru producţia respectivă satisface prevederile aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică.
    2. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie înaintată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia la un singur organism notificat.
    3. Cererea trebuie să conţină următoarele:
    a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este întocmită de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia;
    b) declaraţia scrisă de confirmare a faptului că cererea nu a mai fost înaintată unui alt organism notificat/recunoscut;
    c) documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    4. Solicitantul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat un aparat reprezentativ pentru producţia respectivă, denumit în continuare „tip”. Organismul notificat poate cere mai multe mostre de tipul respectiv, dacă acestea sînt necesare pentru programul de încercări. Tipul de produs poate cuprinde mai multe variante ale produsului, cu condiţia ca diferenţa dintre variante să nu afecteze nivelul de siguranţă.
    5. Organismul notificat este obligat:
    1) să examineze documentaţia tehnică de fabricaţie, să verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu documentaţia tehnică şi să identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele prevăzute la pct.9 din prezenta Reglementare tehnică şi cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică;
    2) să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare şi/sau încercărilor necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător satisfac cerinţele esenţiale din Reglementarea tehnică aplicabilă în cazul în care nu au fost aplicate standardele prevăzute la pct.9 din prezenta Reglementare tehnică;
    3) să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare şi/sau încercărilor necesare pentru a verifica dacă standardele aplicabile au fost utilizate efectiv în cazul în care producătorul a decis să procedeze astfel, asigurîndu-se prin aceasta conformitatea cu cerinţele esenţiale.
    6. Dacă tipul de produs satisface prevederile prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare de tip trebuie să conţină:
    a) denumirea şi sediul producătorului;
    b) concluziile examinării;
    c) condiţiile, dacă este cazul, de valabilitate a acestuia;
    d) datele necesare pentru identificarea tipului aprobat şi, după caz, descrierile funcţionării acestuia.
    La certificat se anexează elementele tehnice relevante, semnificative pentru evaluarea conformităţii produsului, cum sînt desenele şi diagramele.
    7. Organismul notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate despre emiterea certificatului de examinare CE de tip şi despre orice modificări aduse tipului menţionat, după cum se menţionează la pct.9 din prezenta anexă. Acestea pot obţine o copie a certificatului de examinare CE de tip şi/sau a anexelor acestuia şi, în urma unei cereri justificate, a rapoartelor privind examinările şi încercările efectuate.
    8. În cazul în care organismul notificat refuză să emită sau retrage un certificat de examinare CE de tip, acesta trebuie să informeze Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la aceasta, motivîndu-şi refuzul.
    9. Solicitantul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CE de tip despre toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale.
    Modificările tipului aprobat trebuie să fie aprobate suplimentar de către organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip atunci cînd astfel de modificări afectează conformitatea cu cerinţele esenţiale sau cu condiţiile prescrise pentru utilizarea aparatului. Aprobarea suplimentară trebuie emisă sub forma unui act adiţional la certificatul original de examinare CE de tip.
II. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CE CU TIPUL
    10. Declaraţia de conformitatea cu tipul este partea procedurii prin care producătorul sau reprezentantul său declară, pe propria răspundere, că aparatele respective sînt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi că satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să întocmească o declaraţie de conformitate.
    Declaraţia de conformitate poate fi emisă pentru unul sau mai multe aparate şi urmează a fi păstrată, în original, de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil prin verificările aleatorii menţionate la pct.12 din prezenta anexă.
    11. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricaţie, inclusiv verificarea şi încercarea finală a produsului realizate de acesta, asigură omogenitatea producţiei şi conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    Un organism notificat, ales de producător, trebuie să efectueze verificări aleatorii ale aparatelor, conform specificaţiilor de la pct.12 din prezenta anexă.
    12. Organismul notificat trebuie să efectueze verificări ale aparatelor periodice la faţa locului prin sondaj la intervale de un an sau mai puţin. Pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică, trebuie să se examineze un număr corespunzător de aparate şi să se efectueze încercările respective stabilite în standardele aplicabile menţionate la pct.9 din prezenta Reglementare tehnică sau încercări echivalente.
    Organismul notificat determină, în fiecare caz, dacă aceste încercări trebuie efectuate total sau parţial. În cazul în care unul sau mai multe aparate nu sînt conforme cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică, organismul notificat trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica comercializarea acestora.
III. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CE CU TIPUL
(ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI)
    13. Declaraţia de conformitate CE cu  tipul (asigurarea calităţii producţiei) este procedura prin care un producător care îndeplineşte prevederile pct.14 din prezenta anexă declară, pe propria răspundere, că aparatele în cauză sînt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi că satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate fi emisă pentru unul sau mai multe aparate şi urmează a fi păstrată de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil pentru supravegherea conformităţii CE.
    14. Producătorul trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii care să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. Sistemul calităţii este supus supravegherii CE specificate în partea a 2-a a prezentului capitol (pct. 20-24).
Secţiunea 1. Sistemul calităţii
    15. Producătorul trebuie să înainteze unui organism de certificare, ales de el, o solicitare de atestare a sistemului său de calitate pentru aparatele în cauză.
    Solicitarea trebuie să cuprindă:
    a) documentaţia privind sistemul calităţii;
    b) angajamentul de îndeplinire a obligaţiilor care decurg din sistemul calităţii aprobat;
    c) angajamentul de menţinere a sistemului calităţii aprobat pentru a asigura eficacitatea şi corectitudinea continue ale acestuia;
    d) documentaţia referitoare la tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip.
    16. Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de producător trebuie să fie expuse într-o documentaţie sistematizată şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri de lucru şi instrucţiuni scrise. Documentaţia aferentă sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, instrucţiunilor şi înregistrărilor privind calitatea.
    Aceasta trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare:
    a) a obiectivelor sistemului calităţii, structurii organizatorice a agentului economic şi a responsabilităţilor conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului;
    b) a proceselor tehnologice de fabricaţie, a metodelor de control şi de asigurare a calităţii, precum şi a proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi întreprinse;
    c) a examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte de, în timpul şi după fabricaţie, precum şi a frecvenţei cu care acestea vor fi efectuate;
    d) a metodei de urmărire a realizării calităţii cerute a aparatului şi de funcţionare efectivă a sistemului calităţii.
    17. Organismul notificat recurge la examinarea şi evaluarea sistemului calităţii pentru a determina dacă acesta satisface cerinţele prevăzute la pct.16 din prezenta anexă. Organismul notificat/recunoscut consideră conformitatea cu cerinţele respective pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardele armonizate corespunzătoare.
    Organismul notificat trebuie să aducă la cunoştinţa producătorului decizia sa şi să informeze celelalte organisme notificate cu privire la aceasta. Comunicarea pentru producător trebuie să conţină concluziile examinării, numele şi adresa organismului notificat şi decizia motivată a evaluării aparatelor în cauză.
    18. Producătorul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a certificat sistemul calităţii despre orice intenţie de actualizare şi modificare a sistemului calităţii, de exemplu tehnologii şi concepte noi privind calitatea. Organismul menţionat trebuie să examineze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat respectă prevederile relevante sau dacă este necesară reevaluarea. Organismul  notificat trebuie să aducă la cunoştinţa producătorului decizia sa. Comunicarea trebuie să conţină concluziile examinării şi justificarea deciziei de evaluare.
    19. Organismul notificat care retrage certificarea pentru un sistem de calitate trebuie să informeze  celelalte organisme notificate şi să prezinte motivele deciziei sale.
Secţiunea a 2-a. Supravegherea CE
    20. Scopul supravegherii CE este asigurarea îndeplinirii corecte de către producător a cerinţelor ce decurg din sistemul calităţii aprobat.
    21. Producătorul trebuie să permită accesul reprezentanţilor organismului notificat la locurile de fabricaţie, control, încercare şi depozitare, în scopul efectuării inspecţiilor, şi trebuie să le furnizeze toate datele necesare, în special:
    a) documentaţia privind sistemul calităţii;
    b) înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoartele controalelor şi datele privind încercările, datele de calibrare, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.
    22. Organismul notificat trebuie să efectueze, cel puţin o dată la doi ani, o verificare pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate aprobat şi prezintă producătorului un raport al verificării.
    23. Suplimentar, organismul notificat poate face producătorului vizite inopinate. În cadrul acestor vizite, organismul notificat poate să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pe aparate. Acesta trebuie să elibereze producătorului un raport al controlului şi, dacă este cazul, un raport al încercărilor efectuate.
    24. La cerere, producătorul trebuie să furnizeze raportul organismului notificat.
IV. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CE DE TIP
(ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSULUI)
    25. Declaraţia de conformitate CE de tip (asigurarea calităţii produsului) este procedura prin care un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct.26 din prezenta anexă declară că aparatele în cauză sînt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi că satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate fi emisă pentru unul sau mai multe aparate şi urmează a fi păstrată de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare al organismului notificat, abilitat cu supravegherea CE.
    26. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat, conform pct. 27-31 din prezenta anexă, pentru inspecţia finală a aparatelor şi încercărilor şi este supus supravegherii CE conform pct. 32-36 din prezenta anexă.
Secţiunea 1. Sistemul calităţii
    27. Conform prezentei proceduri, producătorul trebuie să depună la un organism notificat, ales de el, o cerere pentru aprobarea sistemului său de calitate pentru aparatele în cauză.
    Cererea trebuie să cuprindă:
    a) documentaţia ce ţine de sistemul de calitate;
    b) angajamentul de îndeplinire a obligaţiilor care decurg din sistemul calităţii aprobat;
    c) angajamentul de menţinere a sistemului calităţii aprobat pentru a asigura eficacitatea şi corectitudinea continue ale acestuia;
    d) documentaţia tehnică referitoare la tipul de produs aprobat şi o copie a certificatului examinării CE de tip.
    28. În cadrul sistemului calităţii este necesar să se examineze fiecare aparat şi să se efectueze încercările corespunzătoare din standardele aplicabile, prevăzute la pct.9 din prezenta Reglementare tehnică, ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale din prezenta Reglementare tehnică sau se  efectuează încercări echivalente, pentru a garanta conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către producător trebuie să fie expuse într-o documentaţie sistematizată şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia aferentă sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare univocă a programelor, planurilor, instrucţiunilor şi înregistrărilor privind calitatea.
    Documentaţia aferentă sistemului calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare:
    a) a obiectivelor sistemului calităţii, structurii organizatorice a agentului economic şi a responsabilităţilor conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului;
    b) a examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate după finalizarea procesului de producere;
    c) a metodelor de verificare a funcţionării eficiente a sistemului calităţii.
    29. Organismul notificat va examina şi va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă acesta satisface cerinţele prevăzute la pct.28 din prezenta anexă. Organismul notificat va presupune conformitatea cu cerinţele respective pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardele armonizate corespunzătoare. Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa şi să informeze celelalte organisme notificate cu privire la aceasta. Comunicarea trebuie să conţină concluziile examinării, numele şi adresa  organismului notificat şi decizia motivată a evaluării aparatelor în cauză.
    30. Producătorul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii despre orice actualizare a sistemului care este necesară, de exemplu cu privire la tehnologii şi concepte noi privind calitatea. Organismul notificat va examina modificările propuse şi va decide dacă sistemul calităţii modificat respectă dispoziţiile relevante sau dacă este necesară o reevaluare. Organismul notificat trebuie să aducă la cunoştinţa producătorului decizia sa. Comunicarea trebuie să conţină concluziile controlului şi decizia de evaluare motivată.
    31. Un organism notificat care retrage aprobarea unui sistem al calităţii trebuie să informeze celelalte organisme notificate cu privire la aceasta şi să îşi motiveze decizia.
Secţiunea a 2-a. Supravegherea CE
    32. Scopul supravegherii CE este de a asigura că producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin în ceea ce priveşte sistemul calităţii aprobat.
    33. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în scopul efectuării inspecţiei la locurile de control, de încercare şi depozitare şi trebuie să-i furnizeze toate datele necesare, în special:
    a) documentaţia privind sistemul calităţii;
    b) înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoartele de încercări, rezultatele etalonărilor, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.
    34. Organismul notificat efectuează, cel puţin o dată la doi ani, o verificare pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii aprobat şi eliberează producătorului un raport privind verificările.
    35. Suplimentar, organismul notificat poate face vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite, organismul poate să efectueze sau să dispună efectuarea de încercări pe aparate. Acesta trebuie să elibereze producătorului, un raport al controlului şi, dacă este cazul, un raport al încercărilor.
    36. La cerere, producătorul trebuie să furnizeze raportul organismului notificat.
V. VERIFICAREA CE
    37. Verificarea CE este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură şi declară că aparatele care fac obiectul dispoziţiilor dе la capitolul III din prezenta anexă sînt conforme cu modelul descris în certificatul de examinare CE de tip şi corespund cerinţelor esenţiale aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    38. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea produsului cu modelul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să emită o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate fi emisă pentru unul sau mai multe aparate şi urmează a fi păstrată de emitentul acesteia.
    39. Organismul notificat efectuează examinările şi încercările corespunzătoare pentru a verifica conformitatea aparatului respectiv cu cerinţele esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, fie prin examinarea şi testarea fiecărui aparat, după cum să specifică la pct. 40-42 din prezenta anexă, sau prin examinarea şi testarea aparatelor pe baza statistică, după cum se specifică la pct. 43-46 din prezenta anexă, la alegerea producătorului.
Secţiunea 1. Verificarea prin controlul
şi examinarea fiecărui aparat
    40. Toate aparatele sînt examinate individual şi sînt supuse încercărilor corespunzătoare conform prevederilor din standardele conexe ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la pct.9 din prezenta Reglementare tehnică sau se efectuează încercări echivalente în vederea verificării conformităţii acestora cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    41. Organismul notificat trebuie să aplice sau să asigure aplicarea numărului de identificare pe fiecare aparat şi să întocmească un certificat de conformitate în legătură cu testele efectuate. Certificatul de conformitate poate fi emis pentru unul sau mai multe aparate.
    42. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să asigure că poate furniza, la solicitare, certificatele de conformitate eliberate pe numele său de către organismul notificat.
Secţiunea a 2-a. Verificarea statistică
    43. Producătorul trebuie să prezinte aparatele fabricate sub formă de loturi uniforme şi să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure uniformitatea fiecărui lot de producţie fabricat.
    44. Controlul statistic se efectuează în modul următor: aparatele sînt supuse unui control statistic, în funcţie de parametrii tehnico-funcţionali. Acestea trebuie grupate în loturi de producţie identificabile, conţinînd aparate de un singur model, produs în condiţii identice. Un lot se examinează la intervale alese în mod aleatoriu.
    Aparatele care constituie un eşantion se examinează individual şi sînt supuse încercărilor corespunzătoare, conform standardelor aplicabile prevăzute la pct.9 din prezenta Reglementare tehnică, sau se efectuează încercări echivalente, pentru a stabili dacă lotul se acceptă sau se respinge.
    Se aplică un sistem de eşantionare cu următoarele caracteristici:
    a) un nivel de calitate corespunzător unei probabilităţi de acceptare de 95%, cu un procent de neconformitate cuprins între 0,5% şi 1,5%;
    b) o calitate limită corespunzătoare unei probabilităţi de acceptare de 5%, cu un procent de neconformitate cuprins între 5% şi 10%.
    45. În cazul în care loturile de producţie sînt acceptate, organismul notificat trebuie să aplice sau să asigure aplicarea numărului său de identificare pentru fiecare aparat şi să întocmească un certificat de conformitate pe baza rezultatelor încercărilor efectuate. Toate aparatele din lot pot fi introduse pe piaţă, cu excepţia produselor din eşantion care nu corespund cerinţelor stabilite.
    Dacă un lot este respins, organismul notificat ia măsuri corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piaţă a lotului respectiv. În cazul respingerii frecvente a loturilor de producţie, organismul menţionat poate suspenda verificarea statistică.
    Producătorul poate, cu aprobarea organismului notificat, să aplice numărul de identificare al acestuia în timpul procesului de producţie.
    46. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să deţină şi să prezinte, la cerere, certificatele de conformitate emise de către organismul notificat.
VI. VERIFICAREA CE A FIECĂRUI PRODUS
    47. Verificarea CE a fiecărui produs este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură şi declară că aparatul pentru care a fost eliberat certificatul menţionat la capitolul II din prezenta anexă este conform cerinţelor esenţiale aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe aparat şi să întocmească o declaraţie de conformitate, care trebuie păstrată.
    48. Organismul notificat examinează aparatul şi efectuează încercările corespunzătoare ţinînd seama de documentaţia de proiectare, pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice.
    Organismul notificat trebuie să aplice sau să impună aplicarea numărului de identificare pe aparatul aprobat şi să întocmească un certificat de conformitate cu referire la încercările efectuate.
    49. Scopul documentaţiei tehnice cu privire la proiectarea aparatului, aşa cum se menţionează în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, este de a permite evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică şi înţelegerea mai bună a procesului de proiectare, producere şi funcţionare a aparatului.
    Documentaţia de proiectare menţionată în anexa nr. 2 trebuie să fie pusă la dispoziţia organismului notificat.
    50. Dacă organismul notificat consideră necesar, examinările şi încercările pot fi efectuate după instalarea aparatului.
    51. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să prezinte, la cerere, certificatele de conformitate emise de către organismul notificat.

Anexa nr. 4
la Reglementarea tehnică
„Aparate consumatoare
de combustibili gazoşi”

MARCAJUL CE DE CONFORMITATE ŞI INSCRIPŢII
    1. Marcajul CE constă din iniţialele „CE” avînd următoarea formă:

    Marcajul CE trebuie urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al producţiei.
    2. Aparatul sau plăcuţa cu date tehnice trebuie să poarte marcajul CE alături de următoarele inscripţii:
    a) denumirea sau sigla producătorului;
    b) denumirea aparatului;
    c) tipul de alimentare electrică utilizată, după caz;
    d) categoria aparatului;
    e) ultimele două cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul CE.
    Pot fi adăugate informaţiile necesare instalării aparatului, în funcţie de natura acestuia.
    3. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, trebuie respectate proporţiile date în desenul la scara de mai sus.
    Componentele marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, care nu poate fi mai mică de 5 mm.