*HGO1182/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  368085
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1182
din  22.12.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de
colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea
prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu
vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu
Publicat : 31.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 259-263     art Nr : 1317
    În temeiul Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.127), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul implementării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului privind reducerea ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu (se anexează).
    2. Ministerul Sănătăţii va raporta anual Guvernului despre implementarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu şi despre rezultatele obţinute.
    3. Realizarea prezentei hotărîri se va efectua în limita alocaţiilor aprobate anual în bugetele respective ale organelor responsabile de executare, specificate în sus-numitul Regulament.

    PRIM-MINISTRU                                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                            Vladimir Hotineanu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                             Valentina Buliga
    Ministrul afacerilor interne                                                             Victor Catan
    Ministrul finanţelor                                                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 1182. Chişinău, 22 decembrie 2010.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1182
din  22 decembrie 2010
REGULAMENT
privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul
medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii
infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
    1. Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu (în continuare – mecanism de colaborare intersectorială) stabileşte rolul structurilor de stat şi instituţiilor subordonate acestora în soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul vizat, modalităţile de identificare, evaluare, referire, soluţionare şi monitorizare a cazurilor familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc.
Secţiunea 2
Principiile mecanismului de colaborare intersectorială
    2. Mecanismul de colaborare intersectorială are la bază următoarele principii:
    a) principiul participării, care prevede implicarea şi cooperarea părţilor responsabile la toate etapele privind asigurarea protecţiei dreptului copilului la viaţă şi supravieţuire;
    b) principiul transparenţei, conform căruia părţile implicate în proces vor coopera, iar mecanismul de colaborare intersectorială va fi unul clar şi accesibil;
    c) principiul eficienţei, conform căruia părţile responsabile pentru asigurarea eficienţei scontate vor fi implicate în procesul de identificare, evaluare, referire, soluţionare şi monitorizare a problemelor familiilor şi copiilor în situaţie de risc;
    d) principiul profesionalismului şi responsabilităţii, conform căruia actorii implicaţi în prevenirea şi reducerea mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu vor argumenta măsurile de asistenţă aplicate şi vor purta răspundere pentru acţiunile întreprinse;
    e) principiul abordării integrate a necesităţilor copilului şi familiei, conform căruia toţi specialiştii implicaţi vor aborda în mod complex problemele de sănătate, dezvoltare şi protecţie a copiilor;
    f) principiul coerenţei, conform căruia mecanismul de colaborare intersectorială va fi monitorizat şi evaluat sistematic;
    g) principiul descentralizării, care prevede delimitarea clară, în cadrul mecanismului de colaborare intersectorială, a atribuţiilor şi responsabilităţilor structurilor implicate de diferite niveluri administrative.
Secţiunea 3
Scopul şi obiectivele mecanismului de colaborare intersectorială
    3. Scopul mecanismului de colaborare intersectorială rezidă în instituirea şi dezvoltarea unui parteneriat durabil şi eficient în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu.
    4. Obiectivele mecanismului de colaborare intersectorială sînt următoarele:
    a) stabilirea responsabilităţilor şi standardizarea procesului de coordonare şi cooperare intersectorială privind prevenirea mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    b) dezvoltarea parteneriatului intersectorial în cadrul instituţiilor publice şi private în soluţionarea problemelor familiilor şi copiilor în situaţie de risc.
Secţiunea 4
Parteneri şi beneficiari
    5. Parteneri în cadrul mecanismului de colaborare intersectorială sînt:
    a) instituţiile medico-sanitare;
    b) instituţiile de protecţie socială;
    c) autorităţile administraţiei publice centrale, locale şi unitatea teritorial autonomă Găgăuzia;
    d) Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare;
    e) organizaţiile nonguvernamentale naţionale şi internaţionale;
    f) instituţiile comunitare;
    g) persoane fizice.
    6. Beneficiarii direcţi sînt:
    a) copiii din comunitate cu vîrsta de pînă la 5 ani aflaţi în situaţie de risc;
    b) familiile copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc.
    7. Beneficiarii indirecţi sînt:
    a) specialiştii din domeniile sănătăţii;
    b) specialiştii din domeniul protecţiei sociale;
    c) autorităţile administraţiei publice locale;
    d) instituţiile comunitare;
    e) comunitatea în ansamblu.
Secţiunea 5
Rolul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,
altor parteneri în implementarea mecanismului de colaborare
intersectorială

    8. Mecanismul de colaborare intersectorială se implementează prin coordonarea acţiunilor structurilor responsabile la nivel central, raional/municipal, local şi ale unităţii teritorial autonome Găgăuzia cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale a familiei şi copilului, precum şi ale altor parteneri relevanţi.
    9. La nivel central rolul principal în coordonarea şi monitorizarea mecanismului de colaborare intersectorială revine Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    10.  Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte principalele obiective, pe termen scurt, mediu şi lung, în domeniul prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu din familiile în situaţie de risc;
    b) elaborează şi promovează cadrul normativ privind asistenţa medicală acordată copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc;
    c) coordonează măsurile şi activităţile ce ţin de obligaţiile aferente funcţiei ale lucrătorilor medicali în vederea acordării asistenţei medicale adecvate copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc;
    d) acordă asistenţă metodologică instituţiilor medicale teritoriale privind supravegherea medicală a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc;
    e) monitorizează trimestrial activităţile intersectoriale privind prevenirea şi reducerea ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, implementate la nivel naţional, în baza rapoartelor centrelor medicilor de familie şi asociaţiilor medical teritoriale din unităţile administrativ-teritoriale;
    f) coordonează realizarea măsurilor ce ţin de profilaxia maladiilor, alimentaţia raţională a copiilor şi promovarea unui mod de viaţă sănătos.
    11. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte principalele obiective, pe termen scurt, mediu şi lung, în domeniul prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu din familiile în situaţie de risc;
    b) elaborează şi promovează cadrul normativ privind protecţia socială acordată familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc;
    c) coordonează activitatea structurilor din domeniul protecţiei sociale în vederea acordării protecţiei sociale adecvate familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc;
    d) acordă asistenţă metodologică structurilor teritoriale de asistenţă socială, asistenţilor sociali comunitari în vederea acordării asistenţei sociale adecvate familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc;
    e) monitorizează trimestrial, în baza rapoartelor Direcţiei/Secţiei municipale/raionale, ale unităţii teritorial autonome Găgăuzia, asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău, mecanismul de colaborare intersectorială, implementat la nivel naţional;
    f) coordonează realizarea măsurilor ce ţin de profilaxia maladiilor, alimentaţia raţională a copiilor şi promovarea unui mod de viaţă sănătos.
    12. Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare are următoarele atribuţii:
    a) oferă consultanţă autorităţilor administraţiei publice centrale în coordonarea şi implementarea politicilor ce ţin de prevenirea şi reducerea ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    b) examinează, în cadrul şedinţelor sale, chestiuni ce ţin de politicele privind prevenirea şi reducerea ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu.
    13. La nivel raional/municipal al unităţii teritorial autonome Găgăuzia, coordonarea mecanismului de colaborare intersectorială ţine de competenţa Consiliului raional/municipal, consiliilor raionale, municipale şi locale pentru protecţia drepturilor copilului/Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău, Centrului Medicilor de Familie/asociaţiilor medicale teritoriale, Spitalului municipal/raional, Direcţiei/Secţiei municipale/raionale asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    14. Consiliului raional/municipal/local i se recomandă exercitarea următoarelor atribuţii:
    a) aprobarea principalelor obiective, pe termen scurt, mediu şi lung, în domeniul prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    b) aprobarea programelor şi strategiilor locale de acordare a asistenţei sociale, inclusiv destinate familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc;
    c) coordonarea şi monitorizarea activităţilor intersectoriale privind prevenirea şi reducerea ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu la nivel raional/municipal/local;
    d) asigurarea activităţii şi interacţiunii tuturor structurilor de resort în realizarea măsurilor de prevenire şi reducere a ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu la nivel raional/municipal/comunitar;
    e) planificarea şi alocarea mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea îngrijirii/alimentaţiei adecvate a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc;
    f) analiza anuală şi discutarea, în comun cu structurile teritoriale abilitate din subordine, a situaţiei privind rata mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, cu luarea în considerare a intervenţiilor întreprinse în cadrul mecanismului de colaborare intersectorială;
    g) adoptarea deciziilor cu privire la măsurile de îmbunătăţire a mecanismului de colaborare intersectorială.
    15. Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău, consiliile raionale, municipale şi locale pentru protecţia drepturilor copilului au următoarele atribuţii:
    a) analizează şi discută, în cadrul şedinţelor sale, fiecare caz de mortalitate infantilă şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    b) monitorizează permanent activităţile intersectoriale privind prevenirea şi reducerea ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, realizate la nivel raional/municipal, conform rapoartelor structurilor teritoriale de asistenţă socială şi ale vicedirectorului/specialistului Centrului Medicilor de Familie/Asociaţiei Medicale Teritoriale în asistenţa medicală mamei şi copilului, de forma specificată în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentul Regulament;
    c) analizează trimestrial/anual situaţia privind rata mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, cu luarea în considerare a intervenţiilor întreprinse în cadrul mecanismului de colaborare intersectorială, conform rapoartelor structurilor teritoriale de asistenţă socială şi ale vicedirectorului/specialistului Centrului Medicilor de Familie/Asociaţiei Medicale Teritoriale în asistenţa medicală mamei şi copilului, de forma specificate în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentul Regulament;
    d) identifică lacunele în aplicarea mecanismului de colaborare intersectorială şi elaborează recomandări cu privire la îmbunătăţirea situaţiei în domeniu.
    16. Centrul Medicilor de Familie/Asociaţia Medicală Teritorială întruneşte toate serviciile de asistenţă medicală consultativ-diagnostică, acordată populaţiei, inclusiv copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc, la nivel de raion/municipiu. Activitatea de prevenire şi reducere a ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu ţine de competenţa vicedirectorului/specialistului Centrului Medicilor de Familie/Asociaţiei Medicale Teritoriale în asistenţa medicală mamei şi copilului, care:
    a) stabileşte priorităţi şi elaborează obiective, pe termen scurt şi mediu, în domeniul prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu la nivel de raion/municipiu;
    b) colaborează şi coordonează, în comun cu structura teritorială de asistenţă socială, activităţile ce ţin de prevenirea şi reducerea mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu din familiile în situaţie de risc;
    c) colaborează cu centrele de sănătate publică în vederea realizării măsurilor ce ţin de profilaxia maladiilor, alimentaţia raţională a copiilor şi promovarea unui mod de viaţă sănătos;
    d) monitorizează înregistrarea copiilor din familiile în situaţie de risc la Oficiul de Stare Civilă teritorial, sesizînd instituţiile abilitate din cadrul Consiliului raional/municipal despre existenţa cazurilor neînregistrate;
    e) monitorizează semestrial, în baza înscrierilor din Carnetul de dezvoltare a copilului (F 112-e), calitatea supravegherii medicale a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc, în conformitate cu standardele de supraveghere medicală a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani;
    f)  colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile I şi II, cu structurile teritoriale de asistenţă socială şi pentru protecţia drepturilor copilului în vederea:
    soluţionării problemelor ce ţin de sănătatea şi îngrijirea copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc;
    implementării mecanismului de colaborare intersectorială în domeniul medico-social privind prevenirea şi reducerea ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    g) participă, în cazurile mai complicate, la elaborarea şi implementarea Planului individualizat de asistenţă a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc, de forma specificată în anexa nr.5 la prezentul Regulament;
    h) examinează şi analizează, în termen de pînă la 30 de zile de la data decesului, fiecare caz de deces la domiciliu al copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc, cu luarea în considerare a intervenţiilor efectuate în cadrul mecanismului de colaborare intersectorială, prevăzut de prezentul Regulament, cu documentarea acestor cazuri;
    i) analizează şi discută trimestrial/anual, în cadrul şedinţelor Consiliului medical, situaţia privind mortalitatea infantilă şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu şi măsurile întreprinse pe parcurs pentru prevenirea şi reducerea acesteia, la nivel de raion/municipiu, prezentînd informaţia de rigoare Consiliului raional/municipal;
    j) raportează trimestrial/anual Ministerului Sănătăţii situaţia privind mortalitatea la domiciliu a copiilor cu  vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc şi măsurile întreprinse în cadrul mecanismului de colaborare intersectorială. Forma raportului este specificată în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    17. Instituţiile medicale de nivel secundar şi terţiar (spitalele republicane, raionale/municipale, inclusiv maternităţile) au următoarele atribuţii:
    a) acordă, în funcţie de necesitate, tot spectrul de servicii de asistenţă medicală spitalicească specializată copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc;
    b) informează Centrul Medicilor de Familie/Asociaţia Medicală Teritorială despre starea sănătăţii copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc în perioada spitalizării şi la externare;
    c) colaborează cu centrele de sănătate publică privind realizarea măsurilor ce ţin de profilaxia maladiilor, alimentaţia raţională a copiilor şi promovarea unui mod de viaţă sănătos.
    18. Structurile teritoriale de asistenţă socială au următoarele atribuţii:
    a) evaluează necesităţile de asistenţă socială ale familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc, în baza rapoartelor din teritoriu;
    b) stabilesc priorităţi şi elaborează principalele obiective, pe termen scurt, mediu şi lung, în domeniul acordării asistenţei sociale familiilor cu copii pentru a preveni şi reduce rata mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    c) elaborează programe şi strategii locale de acordare a asistenţei sociale, inclusiv destinate familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc;
    d) acordă asistenţă socială familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc, în scopul prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    e) colaborează şi coordonează, în comun cu Centrul Medicilor de Familie/Asociaţia Medicală Teritorială activităţile ce ţin de prevenirea şi reducerea mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu din familiile în situaţie de risc;
    f) acordă asistenţă familiilor în situaţii de risc în vederea înregistrării copiilor în actele Oficiului de Stare Civilă;
    g) monitorizează în permanenţă activitatea asistenţilor sociali comunitari, referitor la copiii cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc luaţi în evidenţă şi măsurile întreprinse în cadrul mecanismului de colaborare intersectorială, în baza rapoartelor prezentate de către asistenţii sociali comunitari, de forma specificată în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
    h) examinează şi analizează, în termen de pînă la 30 de zile de la data decesului, fiecare caz de deces la domiciliu al copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc, cu luarea în considerare a intervenţiilor efectuate în cadrul mecanismului de colaborare intersectorială, cu documentarea acestor cazuri;
    i) raportează Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău, consiliilor raionale, municipale, locale şi Comitetului Executiv al Găgăuziei pentru protecţia drepturilor copilului fiecare caz de deces la domiciliu al copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani în termen de 5 zile din data finalizării examinării şi analizei efectuate;
    j) analizează şi discută trimestrial/anual, în cadrul şedinţelor structurii teritoriale de asistenţă socială, cu participarea asistenţilor sociali comunitari, situaţia privind mortalitatea infantilă şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu şi măsurile întreprinse în cadrul sistemului de asistenţă socială pentru prevenirea şi reducerea ratei acesteia la nivel de raion/municipiu în cadrul implementării mecanismului de colaborare intersectorială;
    k) raportează trimestrial/anual Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei situaţia privind mortalitatea la domiciliu a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc şi măsurile întreprinse în cadrul mecanismului de colaborare intersectorială. Forma raportului este specificată în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    19. La nivel local, realizarea mecanismului de colaborare intersectorială ţine de competenţa medicului de familie, asistentului medicului de familie, asistentului social comunitar şi primarului.
    20. Medicul de familie are următoarele atribuţii:
    a) participă la mobilizarea comunităţii în activităţi de prevenire a mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    b) identifică şi ţine evidenţa copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc şi a familiilor vulnerabile de vîrstă reproductivă fără copii în Registrul de evidenţă a stării sănătăţii populaţiei (166-3/e – copii), sesizînd trimestrial administraţia Centrului Medicilor de Familie despre existenţa noilor cazuri înregistrate;
    c) monitorizează procesul de înregistrare a copiilor nou-născuţi din familiile în situaţie de risc şi a decesului copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani în actele Oficiului de Stare Civilă şi sesizează asistentul social comunitar şi unitatea administrativ-teritorială de nivelul I despre cazurile neînregistrate în vederea soluţionării acestora;
    d) sesizează asistentul social comunitar despre copiii cu  vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc şi despre familiile vulnerabile de vîrstă reproductivă fără copii, în termen de 3 zile de la data depistării acestora în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    e) sesizează imediat organele de drept şi autoritatea tutelară din cadrul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul I despre cazurile identificate de abuz, violenţă sau neglijare a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani;
    f) efectuează, în comun cu asistentul social comunitar şi asistentul medicului de familie, evaluarea iniţială, în termen de 24 ore de la data identificării cazului, conform anexei nr.3, şi evaluarea complexă, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, în termen de maxim o săptămînă după evaluarea iniţială;
    g) elaborează şi implementează, în comun cu asistentul social comunitar şi asistentul medicului de familie, planul individualizat de asistenţă pentru familiile cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc, de forma specificată în anexa nr.5 la prezentul Regulament;
    h) acordă servicii de asistenţă medicală primară familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani, precum şi femeilor de vîrstă reproductivă, inclusiv însărcinate, din familiile în situaţie de risc, în conformitate cu standardele medicale aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    i) acordă suport şi monitorizează implementarea planului individualizat de asistenţă pentru familiile cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc;
    j) reevaluează lunar, în comun cu asistentul medicului de familie şi asistentul social comunitar, situaţia familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc şi revizuiesc planul individualizat de asistenţă, în funcţie de progresele înregistrate şi problemele noi identificate;
    k) elaborează şi implementează, în comun cu asistentul medicului de familie, un plan individual de însănătoşire a copiilor bolnavi cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc;
    l) coordonează tratamentul maladiilor depistate la copii cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc şi decide spitalizarea acestora în cazul în care familia nu poate asigura condiţii adecvate de tratament şi îngrijire, indiferent de gravitatea cazului şi de acordul părinţilor, solicitînd, dacă e nevoie, intervenţia organelor de drept şi a autorităţii tutelare, pentru a asigura respectarea dreptului copilului la viaţă şi supravieţuire;
    m) informează, în termen de 24 ore, vicedirectorul/specialistul Centrului Medicilor de Familie/Asociaţiei Medicale Teritoriale în asistenţa medicală mamei şi copilului şi primarul localităţii despre fiecare caz de deces al copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    n) prezintă rapoarte vicedirectorului/specialistului Centrului Medicilor de Familie/Asociaţiei Medicale Teritoriale în asistenţa medicală mamei şi copilului cu privire la fiecare caz de deces al copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, în termen de 14 zile de la data decesului;
    o) prezintă rapoarte trimestriale/anuale vicedirectorului/specialistului Centrului Medicilor de Familie/Asociaţiei Medicale Teritoriale în asistenţa medicală mamei şi copilului cu privire la activităţile realizate în vederea prevenirii mortalităţii copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, de forma specificată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    21. Asistentul medicului de familie are următoarele atribuţii:
    a) participă la mobilizarea comunităţii în activităţi de prevenire a mortalităţii infantile şi a  copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    b) identifică familiile de vîrstă reproductivă în situaţie de risc şi copiii cu  vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc, informînd imediat medicul de familie despre cazurile identificate;
    c) monitorizează  procesul de înregistrare a nou-născuţilor şi a decesului copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc în actele Oficiului de Stare Civilă;
    d) participă, în comun cu medicul de familie şi asistentul social comunitar, la evaluarea iniţială a familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc, în termen de 24 ore de la data identificării cazului, conform anexei nr.3, şi la evaluarea complexă, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, în termen de o săptămînă după efectuarea evaluării iniţiale;
    e) contribuie la evaluarea, în comun cu medicul de familie/asistentul social comunitar, a situaţiei şi a necesităţilor familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc, a condiţiilor şi practicilor de îngrijire a copiilor din familiile respective, în timpul vizitelor individuale la domiciliu;
    f) participă la elaborarea şi implementarea, în comun cu medicul de familie şi asistentul social comunitar, a planului individualizat de asistenţă copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc;
    g) participă la implementarea planului individual de însănătoşire a copiilor bolnavi cu  vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc;
    h) monitorizează starea sănătăţii copiilor, efectuînd vizite la domiciliu cu documentare în Carnetul de dezvoltare a copilului (F 112-e);
    i) acordă suport familiilor în realizarea planului individualizat de asistenţă copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc şi înregistrează progresele realizate;
    j) identifică necesităţile de îngrijire a copilului şi sesizează, în termen de 24 ore, medicul de familie şi/sau asistentul social comunitar despre problemele noi apărute;
    k) sesizează imediat organele de drept şi autorităţile tutelare din cadrul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul I despre cazurile identificate de abuz, violenţă sau neglijare a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani;
    l) efectuează instruirea părinţilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc referitor la practicile de îngrijire, alimentarea adecvată a copilului şi modul de viaţă sănătos.
    22. Asistentul social comunitar are următoarele atribuţii:
    a) participă la mobilizarea comunităţii în activităţi de prevenire a mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    b) identifică şi înregistrează copiii cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situaţie de risc;
    c) monitorizează şi acordă suport familiilor în situaţie de risc în vederea înregistrării copiilor în actele Oficiului de Stare Civilă;
    d) realizează, în comun cu medicul de familie şi/sau asistentul medicului de familie, evaluarea iniţială a familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc, în termen de 24 ore de la data identificării cazului, conform anexei nr.3, şi evaluarea complexă, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, în termen de o săptămînă după efectuarea evaluării iniţiale;
    e) elaborează şi implementează, în comun cu medicul de familie şi/sau asistentul medicului de familie, planul individualizat de asistenţă pentru familiile cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc, de forma specificată în  anexa nr.5 la prezentul Regulament;
    f) prestează servicii de asistenţă socială familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc, conform atribuţiilor funcţionale;
    g) trimite, în caz de necesitate, familiile cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc la serviciile sociale specializate şi/sau cu specializare înaltă;
    h) acordă suport şi monitorizează implementarea planului individualizat de asistenţă pentru familiile cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc;
    i) sesizează imediat medicul de familie şi/sau asistentul medicului de familie, în cazul identificării, în cadrul vizitelor de monitorizare la domiciliu, a copiilor cu probleme de sănătate;
    j) sesizează imediat organele de drept şi autoritatea tutelară din cadrul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul I despre cazurile identificate de abuz, violenţă sau neglijare a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani;
    k) reevaluează lunar, în comun cu medicul de familie şi/sau asistentul medicului de familie, situaţia familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situaţie de risc şi revizuiesc planul individualizat de asistenţă, în funcţie de progresele înregistrate şi problemele noi identificate;
    l) informează, în termen de 3 zile, structurile teritoriale de asistenţă socială despre fiecare caz de deces al copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
    m) prezintă rapoarte structurii teritoriale de asistenţă socială despre fiecare caz de deces al copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, în termen de 5 zile  de la data decesului;
    n) prezintă rapoarte trimestriale/anuale structurii teritoriale de asistenţă socială despre activităţile realizate în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, de forma specificată în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
Secţiunea 6
Dispoziţii finale
    23. Ministerul Sănătăţii elaborează şi publică anual rapoarte privind implementarea mecanismului de colaborare intersectorială, în baza rapoartelor Centrului Medicilor de Familie/Asociaţiei Medicale Teritoriale din unităţile administrativ-teritoriale şi a informaţiilor prezentate de partenerii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.
    24. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei elaborează şi publică anual raportul privind implementarea mecanismului de colaborare intersectorială, în baza rapoartelor structurilor teritoriale de asistenţă socială.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5