LPC284/2016
ID intern unic:  368103
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 284
din  16.12.2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016
cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești
Publicat : 27.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 472-477     art Nr : 953
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești  (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 2016, nr. 184–192, art. 387), se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Configurarea Programului integrat de gestionare a dosarelor privind repartizarea dosarelor în instanțele judecătorești se va realiza în funcție de unificarea sediilor judecătoriilor nou-create.”
    2. Articolul 12:
    la alineatul (5), textul „Pînă în data de 1 ianuarie 2017,” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Pînă la crearea condițiilor pentru funcționarea judecătoriilor reorganizate într-un sediu unic, acțiunea depusă de reclamant în temeiul art. 38 sau 39 din Codul de procedură civilă se va examina de către judecătorul sau, după caz, completul de judecători care activează în sediul judecătoriei respective.
    (7) Pînă la încetarea activității judecătoriei militare, salarizarea şi alte drepturi cuvenite personalului militar şi civil se asigură de către Ministerul Apărării.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                   Andrian CANDU

    Nr. 284. Chişinău, 16 decembrie 2016.