LPM290/2016
ID intern unic:  368127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 290
din  16.12.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 30.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 478-490     art Nr : 964     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    MODIFICAT
   
LP165 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.545; în vigoare 01.01.19
    HCC 25 din 27.07.17, MO352-355/29.09.17 art.93; în vigoare 27.07.17


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 21 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 80–82, art. 413), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Indexarea pensiilor
    Pensiile se indexează în condițiile art. 13 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.”
    Art. II. – Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32. Asigurarea cu pensie
    Judecătorul are dreptul la pensie în condițiile Legii nr. 156-XIV din  14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.”
    2. Articolul 322 se abrogă.
    [Art.II declarat neconstituțional prin HCC 25 din 27.07.17, MO352-355/29.09.17 art.93; în vigoare 27.07.17]
    Art. III. – Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art.247), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul legii, textul „pensiile de asigurări sociale de stat” se substituie cu textul „sistemul public de pensii”.
    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1. Obiectul și scopul legii
    (1) Prezenta lege stabilește cadrul legal al funcționării sistemului public de pensii, precum și interacțiunea acestuia cu sistemul public de asigurări sociale și cu alte mecanisme statale de protecție socială a populației.
    (2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea unui sistem de pensii echitabil și sustenabil, care să garanteze un trai decent pentru beneficiarii de pensii.”
    3. Legea se completează cu articolul 11 avînd următorul cuprins:
    „Articolul 11. Sistemul public de pensii
    (1) Pensiile publice reprezintă toate categoriile de pensii, sub formă de drepturi bănești, ale căror stabilire și plată sînt garantate prin lege de către stat.   
    (2) Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează pe principiile sistemului public de asigurări sociale prevăzute la art. 3 din Legea nr.489-XVI din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.”
    4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2. Dreptul la pensie
    (1) Dreptul la pensie îl are persoana domiciliată în Republica Moldova care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege.
    (2) Dreptul la pensie este imprescriptibil.
    (3) Dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parțial.”
    5. La articolul 4 alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) contribuțiile de asigurări sociale de stat;”
    litera b) se abrogă.
    6. La articolul 5:
    alineatul (2) se completează cu literele d)–g) avînd următorul cuprins:
    „d) perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vîrsta de 18 ani de către unul dintre părinți, tutore, curator, pînă la angajarea în funcția de asistent personal;
    e) perioada de rezidențiat în învățămîntul postuniversitar obligatoriu;
    f) perioadele de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de pînă la 31 decembrie 2005;
    g) perioadele în care au fost realizate activitățile specificate la art. 50 alin. (1) lit. d) şi e) pînă la 1 ianuarie 1999.”
    articolul se completează cu alineatul (3) avînd următorul cuprins:
    „(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la alin. (2) nu pot însuma în total mai mult de 8 ani, cu excepția celor prevăzute la lit. a1), b), d) și f).”
    7. Articolul 6:
    la alineatul (2), textul „Cuantumul minim lunar al contribuțiilor nu poate fi mai mic decît cuantumul contribuțiilor calculate din salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație.” se substituie cu textul: „În cazul în care suma anuală a contribuțiilor achitate este mai mică decît suma anuală a contribuțiilor calculate din salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație, stagiul de cotizare se calculează proporțional sumei achitate.”
    la alineatul (3), textul „în care au fost executate lucrările sezoniere” se substituie cu textul „de activitate cu caracter sezonier”.
    8. Articolul 7:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    la alineatul (1), cuvîntul „codul” se substituie cu cuvîntul „contul”;
    articolul se completează cu alineatul (2) avînd următorul cuprins:
    „(2) Modul de confirmare a perioadelor necontributive asimilate, prevăzute la art. 5 alin. (2), se stabilește de Guvern.”
    9. Articolul 8:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Venitul mediu lunar asigurat”;
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , valorizat la momentul stabilirii pensiei”;
    articolul se completează cu alineatul (11) avînd următorul cuprins:
    „(11) Valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începînd cu 1 ianuarie 1999, reieșind din coeficientul de creștere a salariului mediu pe economie din perioadele contributive pînă la anul precedent anului de stabilire a pensiei. Coeficienții de valorizare pentru fiecare an se aprobă de Guvern în fiecare an la 1 aprilie.”
    la alineatul (2), textul „perioada de cotizare” se substituie cu textul „perioadele contributive”, iar după cuvîntul „stabilite” se introduce textul „prin lege pentru aceste perioade”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru perioadele specificate la art. 5 alin. (2) lit.a), b), d) și e), la determinarea venitului mediu lunar asigurat începînd cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei. Pentru perioadele specificate la art. 5 alin. (2) lit. a1) și f), la determinarea venitului mediu lunar asigurat începînd cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul mediu lunar pe țară la data calculării pensiei.”
    alineatul (5) se abrogă;
    la alineatul (9), textul „art. 5 alin. (2) lit.a) și a1)” se substituie cu textul „art. 5 alin. (2) lit. a), a1), d), e) și f)”.
    10. Articolul 9 se completează în final cu literele d) și e) avînd următorul cuprins:
    „d) pensie specială;
    e) pensie anticipată pentru limită de vîrstă.”
    11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Pensia specială
    Pensia specială reprezintă pensia publică stabilită și plătită conform prevederilor altor legi.”
    12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Pensia minimă
    (1) Cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă este echivalent cuantumului venitului lunar minim garantat stabilit prin lege.
    (2) Cuantumul pensiei minime de dizabilitate reprezintă:
    a) în cazul unei dizabilități severe – 75% din cuantumul venitului lunar minim garantat stabilit prin lege;
    b) în cazul unei dizabilități accentuate – 70% din cuantumul venitului lunar minim garantat stabilit prin lege;
    c) în cazul unei dizabilități medii – 50% din cuantumul venitului lunar minim garantat stabilit prin lege.
    (3) În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decît cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri se acoperă din mijloacele bugetului de stat.”
    13. Articolul 13:
    alineatul (1), textele „media dintre” și „și creșterea anuală a salariului mediu pe țară” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (11) avînd următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum este mai mică de 2%, indexarea nu se efectuează. Indexarea următoare se va efectua în cazul în care creșterea indicelui prețurilor de consum cumulativ de la indexarea precedentă va constitui nu mai puțin de 2%.”
    la alineatul (2), textul „alin. (5)” se substituie cu textul „alin. (3)”.
    14. La articolul 14, textul „prevăzute la art. 41 și 42” se substituie cu textul „privind vîrstele de pensionare și stagiile de cotizare prevăzute de prezenta lege”.
    15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Condițiile de stabilire a pensiei pentru
                           limită de vîrstă
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă poate fi stabilită la împlinirea vîrstelor standard de pensionare prevăzute la art. 41, cu condiția realizării stagiului minim de cotizare de 15 ani.
    (2) Asiguratul care, la împlinirea vîrstei standard de pensionare, nu are stagiul minim de cotizare prevăzut la alin. (1) are dreptul la alocație în condițiile Legii nr. 499 din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
    (3) În cazul în care, la împlinirea vîrstei standard de pensionare, asiguratul nu își exercită dreptul la pensie, la stabilirea pensiei se va lua în considerare stagiul de cotizare realizat la data solicitării.”
    16. Legea se completează cu articolul 151 avînd următorul cuprins:
    „Articolul 151. Pensia anticipată pentru limită de vîrstă
    (1) Asiguratul care a realizat stagiul complet de cotizare prevăzut la art. 42 alin. (1) poate solicita stabilirea anticipată a pensiei pentru limită de vîrstă cu cel mult trei ani înaintea împlinirii vîrstei standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbaţi şi femei.
    (2) La calcularea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate pentru limită de vîrstă nu se iau în calcul perioadele necontributive prevăzute la  art. 5 alin. (2) și art. 50 alin. (1) lit. d) şi e).
    (3) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vîrstă.
    (4) La data îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea pensiilor pentru limită de vîrstă prevăzute la art. 15 alin. (1) se acordă, la cerere, pensie pentru limită de vîrstă prin adăugarea perioadelor necontributive asimilate și a celor contributive.”
    17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă se determină conform formulei de calcul din anexa nr. 2, reieșind din rata de acumulare de 1,35%, venitul mediu lunar asigurat, valorizat conform prevederilor art. 8, și stagiul de cotizare realizat.
    (2) În cazul în care cuantumul pensiei calculate pentru un stagiu de cotizare prevăzut la art. 42 alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime stabilite la art. 12 alin. (1), se acordă pensia minimă respectivă.
    (3) În cazul în care pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decît pensia minimă diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat.”
    18. Articolul 18 se completează în final cu textul „ , aprobate de Guvern”.
    19. La articolul 20 alineatul (1), tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr.1

Vîrsta la data constatării dizabilității

Stagiul de cotizare (ani)
Pînă la 23 de ani
2
23–29 de ani
4
29–33 de ani
7
33–37 de ani
10
37–41 de ani
13
Peste 41 de ani
15”


    20. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul în care cuantumul pensiei de dizabilitate calculat în funcție de gradul de dizabilitate este mai mic decît cuantumul pensiei minime stabilit la art.12 alin. (2) lit. a)–c), se acordă pensia minimă respectivă.”
    21. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pensia de urmaș se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii de dizabilitate prevăzute la capitolul II secțiunea 3 din prezenta lege.”
    22. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Calcularea pensiei de urmaș
    (1) Pensia de urmaș, în cazul în care întreținătorul era beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de dizabilitate severă, se stabilește procentual din pensia pentru limită de vîrstă sau din pensia de dizabilitate severă aflată în plată sau actualizată, după caz, iar în cazul în care întreținătorul nu era beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de dizabilitate accentuată sau medie, se stabilește procentual din pensia potențială calculată pentru dizabilitate severă. Cuantumul pensiei de urmaș se calculează în mărime de 50% pentru fiecare urmaș.
    (2) Cuantumul pensiei de urmaș în cazul copiilor rămași fără ocrotire părintească în urma decesului ambilor părinți reprezintă însumarea drepturilor de urmaș calculate după fiecare părinte.”
    23. Articolul 27 se completează cu alineatul (3) avînd următorul cuprins:
    „(3) Categoriilor de urmași prevăzute la art. 25 lit. b), aflați la întreținerea deplină a statului, pensia de urmaș se plătește în mărime de 25% din pensia stabilită.”
    24. Articolele 28 și 29 se abrogă.
    25. Articolul 33:
    alineatul (1) se completează cu litera c) avînd următorul cuprins:
    „c) persoanelor care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Pensionarul care solicită transferul la una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege de care a beneficiat anterior poate opta pentru pensia stabilită anterior luînd în considerare toate indexările și recalculările efectuate pînă la data transferului.”
    articolul se completează cu alineatul (41) avînd următorul cuprins:
    „(41) Pensionarii care activează sau au activat în cîmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă în condițiile prezentei legi pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decît o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată conform formulelor din anexe, părți integrante ale prezentei legi, este mai mare decît pensia aflată în plată.”
    26. Articolul 34 se completează cu alineatele (4) și (5) avînd următorul cuprins:
    „(4) Cheltuielile de achitare a pensiilor deputaților, membrilor de Guvern, funcționarilor publici, aleșilor locali și procurorilor sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea pensiei stabilite și ulterior indexate – de la bugetul asigurărilor sociale de stat și 50% din mărimea pensiei stabilite – de la bugetul de stat.
    (5) Cheltuielile de achitare a pensiilor judecătorilor și indemnizațiilor lunare viagere acordate judecătorilor și procurorilor sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea pensiei sau indemnizației lunare viagere – de la bugetul asigurărilor sociale de stat și 50% din mărimea pensiei sau indemnizației lunare viagere – de la bugetul de stat.”
    27. La articolul 35, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pensia stabilită și neîncasată la timp se plătește retroactiv din data suspendării.”
    28. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Reținerile la pensie se efectuează în baza:
    a) documentelor executorii, conform Codului de executare;
    b) deciziilor emise de organul de asigurări sociale în vederea recuperării sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit beneficiarului.”
    29. La articolul 39 alineatul (7), după cuvintele „date false” se introduce textul „sau tăinuirea circumstanțelor prevăzute la art. 39 alin. (6)”.
    30. La articolul 41:
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Începînd cu 1 iulie 2019, se stabilește vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbați și, începînd cu 1 iulie 2028, vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru femei. Atingerea acestor vîrste se realizează prin creșterea anuală a vîrstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2
De la 1 iulie

Vîrsta standard de pensionare

Bărbați
Femei
2017

62 ani 4 luni

57 ani 6 luni

2018

62 ani 8 luni

58 ani
2019
63 ani

58 ani 6 luni

2020
63 ani
59 ani
2021
63 ani

59 ani 6 luni

2022
63 ani
60 ani
2023
63 ani

60 ani 6 luni

2024
63 ani
61 ani
2025
63 ani

61 ani 6 luni

2026
63 ani
62 ani
2027
63 ani

62 ani 6 luni

2028
63 ani
63 ani

    (2) De la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut și educat pînă la vîrsta de 8 ani cinci și mai mulți copii se aplică vîrstele standard de pensionare conform tabelului nr. 2, diminuate cu 3 ani.”
    alineatul (3) se abrogă.
    32. La articolul 42:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Se stabileşte stagiul complet de cotizare de 34 de ani: pentru bărbaţi începînd cu 1 iulie 2018, iar pentru femei începînd cu 1 iulie 2024, conform eşalonării prevăzute în tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5
De la 1 iulie
Stagiul complet de cotizare
Bărbaţi
Femei
2017
33 ani 6 luni
30 ani 6 luni
2018
34 ani
31 ani
2019
34 ani
31 ani 6 luni
2020
34 ani
32 ani
2021
34 ani
32 ani 6 luni
2022
34 ani
33 ani
2023
34 ani
33 ani 6 luni
2024
34 ani
34 ani
    alineatul (11) se abrogă.
    32. Capitolul VI se abrogă.
    33. Articolul 50:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „intrarea în vigoare a prezentei legi” se substituie cu textul „1 ianuarie 1999”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei persoane care a depășit vîrsta de 75 de ani;”
    litera f) se abrogă;
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Modalitatea de includere în stagiul de cotizare a perioadelor indicate la alin. (1) se stabilește de către Guvern.
    (3) Cheltuielile aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor specificate la alin. (1) lit. d) şi e) se acoperă de la bugetul de stat.”
    34. Legea se completează cu articolul 521 avînd următorul cuprins:
    „Articolul 521. Valorizarea venitului mediu lunar asigurat
                             pentru pensiile aflate în plată
    (1) Venitul mediu lunar asigurat realizat începînd cu 1 ianuarie 1999 și inclus în calculul pensiilor pentru limită de vîrstă și al pensiei de dizabilitate, stabilite pînă la 1 aprilie 2017, se valorizează reieșind din creșterea salariului mediu pe economie în anul precedent anului stabilirii pensiei față de anul realizării venitului asigurat, cu determinarea diferenței în mărimea pensiei.
    (2) Diferența în mărimea pensiei obținute se indexează cu coeficientul cumulativ de indexare a pensiilor de la anul stabilirii pensiei pînă la anul valorizării venitului asigurat, stabilit de Guvern, și se adaugă la cuantumul pensiei în plată la data valorizării.
    (3) Valorizarea pensiei pentru limită de vîrstă și a pensiei de dizabilitate stabilite pînă la 1 aprilie 2017 se va efectua pe etape. În anul 2017, începînd cu 1 aprilie, se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2001–2008.”
35. La articolul 53:
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Pensia pentru limită de vîrstă se determină prin cumularea stagiului de cotizare realizat pentru perioada de pînă la 1 ianuarie 1999 și începînd cu 1 ianuarie 1999.
    (2) Pensia pentru limită de vîrstă se calculează, conform prevederilor art. 16, din venitul mediu lunar asigurat valorizat, realizat după 1 ianuarie 1999, luîndu-se în considerare stagiul de cotizare total.”
    articolul se completează cu alineatul (21) avînd următorul cuprins:
    „(21) În cazul în care, începînd cu 1 ianuarie 1999, asiguratul nu a realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de cotizare realizat după această dată este mai mic de 5 ani, pensia acestuia i se calculează conform formulei redate în anexa nr. 4.”
    la alineatul (3), textul „alin. (1)” se substituie cu textul „alin. (21)”, iar textul „alin. (5)–(6)” se substituie cu textul „alin. (2)–(3)”.
    36. Articolele 54 și 55 se abrogă.
    37. Articolul 561:
    alineatul (1):
    la litera a), după cuvîntul „ani” se introduce textul „în funcțiile respective”;
    la litera b), după cuvîntul „ani” se introduce textul „în funcțiile respective”, iar în final se introduce textul „(se iau în considerare și funcțiile prevăzute la lit. a))”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru asiguratul care a activat în funcțiile menționate la alin. (1), pensia se calculează conform anexei nr. 2 sau anexei nr. 4.”
    articolul se completează cu alineatele (5) și (6) avînd următorul cuprins:
    „(5) La calcularea stagiului de cotizare ce acordă dreptul la pensie unor categorii de angajați din domeniul culturii se iau în considerare numai perioadele de activitate efectivă în funcțiile din cadrul instituțiilor de cultură și artă naționale de stat și municipale.
    (6) Lista instituțiilor de cultură și artă naționale de stat și municipale se aprobă de Guvern.”
    38. Anexele nr. 1–4 vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 1
Formula de calcul al venitului mediu lunar asigurat valorizat
    Venitul mediu lunar asigurat valorizat se calculează după formula:
coni
∑ ––––––––– x Kvi
ci
Vav = ––––––––––––– ,
n
    unde:
    Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat;
    coni – suma contribuțiilor individuale plătite pentru perioada i de cotizare;
    C– cota de contribuție individuală stabilită în perioada i de cotizare;
    Kvi – coeficientul de valorizare a venitului asigurat;
    n – numărul lunilor pentru care s-au calculat și s-au achitat contribuțiile.

Anexa nr. 2
Formula de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă
    Pensia pentru limită de vîrstă se calculează după formula:
P=1,35% x Tt x Vav ,
    unde:
    P – cuantumul pensiei;
    1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare, realizați după 1 ianuarie 1999, calculată în procente;
    Tt – stagiul total de cotizare, ani;
    Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat, determinat conform anexei nr. 1.

Anexa nr. 3
Formulele de calcul al pensiei de dizabilitate
    Pensia de dizabilitate, în raport cu gradul de dizabilitate, se calculează după formulele:
    pentru dizabilitate:
    severă: 
Tt
P = 0,42 x Vav + ––––––– x Vav  x 0,1;
Tmax
    accentuată:
Tt
P = 0,35 x Vav  + ––––––– x Vav  x 0,1;
Tmax
    medie:
Tt
P = 0,20 x Vav  + ––––––– x Vav  x 0,1,
Tmax
    unde:
    P – cuantumul pensiei;
    Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat, dar care nu poate fi mai mare decît mărimea dublă a salariului mediu pe ţară pe anul precedent anului stabilirii pensiei;
    Tt – stagiul total de cotizare realizat;
    Tmax – stagiul de cotizare maxim potențial de la vîrsta de 18 ani pînă la vîrstele de pensionare stabilite la art. 41 alin. (1), dar nu mai mare de 40 de ani.

Anexa nr.4
Formula de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă
în condițiile art. 53 alin. (21)
 Tt
P = Pmin x  ------- x Knp,
2Tmin
    unde:
    P – cuantumul pensiei;
    Pmin  – pensia minimă pentru limită de vîrstă la data stabilirii pensiei;
    Tt – stagiul total de cotizare, ani;
    Tmin – stagiul minim care acordă dreptul la pensie;
    Knp – coeficientul nivelului profesional, care este egal cu:
    1,0 – pentru agricultori, muncitori necalificați (categoria 1-2 de calificare) și personalul auxiliar necalificat;
    1,2 – pentru muncitori cu calificare medie (categoria 3-4 de calificare);
    1,5 – pentru muncitori cu calificare înaltă (categoria 5-8 de calificare) și specialiști cu studii medii de specialitate;
    1,8 – pentru specialiști cu studii superioare;
    2,0 – pentru personalul de conducere la nivel de subdiviziune structurală;
    3,0 – pentru conducătorii de unități și locțiitorii lor.”
    39. Anexa nr. 5 se abrogă.
    Art. IV. – Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se completează cu literele h) şi i), avînd următorul cuprins:
    ”h) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
    i) principiul incesibilității, potrivit caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial.”
    2. Articolul 4 se completează cu punctul 11) avînd următorul cuprins:
    „11) militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, ofițerii de protecție și colaboratorii organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție;”.
    3. La articolul 21, alineatele (3) și (4) se abrogă.
    4. Articolul 29 se abrogă.
    5. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Perioadele necontributive asimilate
                           stagiului de cotizare
    În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare perioadele necontributive menționate la art. 5 alin. (2) al Legii privind sistemul public de pensii.”
    6. Articolul 39 se abrogă.
    Art. V. – La articolul 7 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.”
    Art. VI. – La articolul 6 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258–261, art. 489), cu modificările și completările ulterioare, textele „inclusiv la pensionare pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase,” și „în legătură cu condițiile nocive și grele de muncă” se exclud.
    Art. VII. – La articolul 42 alineatul (5) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, textul „3 ani” se substituie cu textul „5 ani”.
    Art. VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.
    (2) Punctul 9 în partea ce ține de articolul 8 alineatele (1) și (11), punctele 12, 17, 34, 38 și 39 din articolul III din prezenta lege intră în vigoare la 1 aprilie 2017, iar articolul II, precum și punctul 32 din articolul III, în partea ce ține de articolul 462, intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
    (3) Punctul 25 din articolul III în partea ce ține de articolul 33 alineatul (1) litera c) și alineatul (41) se aplică în cazul pensiilor pentru limită de vîrstă stabilite începînd cu 1 ianuarie 2017.
   
[Art.VIII al.(3) abrogat prin LP165 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.545; în vigoare 01.01.19]
    (4) Începînd cu data de 1 aprilie 2017, suportul financiar de stat, în condițiile articolului III din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 505), cu modificările și completările ulterioare, nu se stabilește.
    (5) Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
    (6) Prevederile prezentei legi nu se aplică funcţionarilor publici care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, au realizat stagiul de cotizare de 33 de ani bărbaţi şi de 30 de ani femei şi de cel puţin 15 ani în serviciul public. Funcţionarii publici menţionaţi vor exercita dreptul la pensie în conformitate cu prevederile în vigoare ale capitolelor V şi VI din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, pînă la momentul adoptării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 290. Chişinău, 16 decembrie 2016.