HGM1413/2016
ID intern unic:  368182
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1413
din  27.12.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire
 şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport
Publicat : 30.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 478-490     art Nr : 1502     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    MODIFICAT
   
HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19
    HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710


    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului hotărîrii şi al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale” la cazul gramatical corespunzător prin HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710    În temeiul art. 49 alin. (4) din Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155-159, art. 508), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport, conform anexei nr. 1.
    2. Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina consiliilor raionale/municipale şi Comitetului executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
    3. Consiliile raionale/municipale şi Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia vor achita integral beneficiarilor compensaţia pentru călătoriile în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor) pe anul 2016 şi compensaţia anuală pentru cheltuielile legate de serviciile de transport, inclusiv restanţele formate la plata compensaţiilor menţionate pentru anii precedenţi, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare pînă la 1 ianuarie 2017.
    4. Consiliile raionale/municipale şi Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, pînă la data de 1 martie a anului următor celui de gestiune, vor prezenta Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor raportul anual privind executarea prevederilor prezentei hotărîri.
    5. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.
    7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Stela Grigoraş
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                      Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 1413. Chişinău, 27 decembrie 2016.

  Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1413
din 27 decembrie 2016

REGULAMENT
cu privire la modul de stabilire şi de plată
a compensaţiei pentru serviciile de transport
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    1) compensaţie pentru serviciile de transport (în continuare – compensaţie) – plată în bani pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport;
    2) persoană cu dizabilităţi locomotorii – persoană cu deficienţe ale aparatului locomotor, stabilite în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, deficienţe care, în interacţiune cu diverse obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane.
    2. Dizabilitatea la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani şi la persoanele adulte este determinată de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    [Pct.2 modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
 II. CATEGORIILE DE BENEFICIARI CARE
AU DREPTUL LA COMPENSAŢIE
    3. Au dreptul la compensaţie:
    1) persoanele cu dizabilităţi severe;
    2) persoanele cu dizabilităţi accentuate;
    3) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    4) persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    5) persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni străini avînd domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai.
III. CONDIŢIILE DE ACORDARE A COMPENSAŢIEI
    4. Compensaţia pentru categoriile de persoane specificate în pct. 3 din prezentul Regulament se stabileşte pe baza cererii depuse la structurile teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai.
    5. La cererea pentru stabilirea compensaţiei se anexează copiile următoarelor documente:
    1) buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani);
    2) certificatul de încadrare în grad de dizabilitate, eliberat de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă;
    [Pct.5 subpct.2) în redacția HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    3) concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi locomotorii, eliberată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, care se prezintă numai în cazul categoriilor  de persoane specificate la pct. 3 subpct. 5) din prezentul Regulament.
    [Pct.5 subpct.3) modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    6. La eliberarea concluziei privind necesitatea deservirii cu transport (conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul Regulament, pentru categoriile de persoane specificate la pct. 3 subpct. 5), Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă ia în considerare afecţiunile aparatului locomotor stabilite în anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Copia concluziei se anexează la dosarul solicitantului.
    [Pct.6 modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    7. La stabilirea compensaţiei, structurile teritoriale de asistenţă socială iau în considerare pachetul de documente din dosarele actuale ale beneficiarilor, actualizîndu-le după necesitate.
    8. Persoanele care pentru prima dată solicită stabilirea compensaţiei  prezintă tot pachetul de documente speci-ficat la pct. 5 şi, după caz, la pct. 30 din prezentul Regulament, iar structurile teritoriale de asistenţă socială întocmesc dosarele personale ale beneficiarilor.
    81. Documentele referitoare la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport urmează a fi prelucrate în condițiile stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    Persoanele implicate direct în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal au obligația să prelucreze doar datele strict necesare îndeplinirii atribuțiilor sale de serviciu, asigurînd pe parcurs confidențialitatea și toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate, conform legislației în vigoare.
    [Pct.81 introdus prin HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]
IV. MĂRIMEA COMPENSAŢIEI
    9. Mărimea compensaţiei pentru un trimestru, cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi, constituie:
    1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 138 de lei;
    2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 69 de lei.
    10. Mărimea compensaţiei pentru un trimestru în mun. Chişinău constituie:
    1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 360 de lei;
    2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 180 de lei.
    11. Mărimea compensaţiei pentru un trimestru în mun. Bălţi constituie:
    1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 270 de lei;
    2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 135 de lei.
    12. Cuantumul compensaţiei stabilite la subpct. 1) din pct. 9-11 din prezentul Regulament includ şi compensaţia pentru persoanele care însoţesc persoana cu dizabilităţi severe sau copilul cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani.
    13. Suplimentar la mărimile compensaţiei stabilite la pct. 9-11 din prezentul Regulament, persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei.
V. MODUL DE STABILIRE ŞI DE PLATĂ
A COMPENSAŢIEI
    14. Compensaţia se achită trimestrial, pentru trimestrul în curs, în prima lună a trimestrului de gestiune. 
    15. În cazul apariţiei dreptului la compensaţie, aceasta se stabileşte din luna apariţiei acestui drept, cu condiţia prezentării documentelor necesare în termen de 60 de zile de la data apariţiei dreptului. În caz contrar, compensaţia se stabileşte din luna prezentării documentelor necesare.
    16. Mărimea compensaţiei pe parcursul trimestrului în curs se determină proporţional numărului lunilor complete din luna în care a apărut dreptul sau a pierdut dreptul şi, respectiv, au fost prezentate documentele necesare.
    17. În cazul pierderii dreptului la compensaţie stabilit la pct. 29 din prezentul Regulament, plata acesteia încetează începînd cu trimestrul următor.
    18. Reluarea plăţilor compensaţiei, în cazul schimbării situaţiilor prevăzute la pct. 29 subpct. 2)-4) din prezentul Regulament, începe din trimestrul următor celuia în care au apărut schimbările menţionate.
    19. Structurile teritoriale de asistenţă socială, pe baza documentelor prezentate, vor completa listele persoanelor care beneficiază de compensaţie, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    20. Listele persoanelor care beneficiază de compensație se prezintă de către structurile teritoriale de asistenţă socială în format electronic prestatorului de servicii de plată pentru plata compensației. În scopul prevenirii scurgerii de informații care conțin date cu caracter personal, la transmiterea listelor urmează a fi asigurată criptarea acestei informații sau examinarea posibilității utilizării unei conexiuni prin canale securizate.
    [Pct.20 modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    [Pct.20 în redacția HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]
    21. Structurile teritoriale de asistenţă socială actualizează, trimestrial, listele persoanelor care beneficiază de compensaţie.
    22. Plata compensaţiei se efectuează de către prestatorul de servicii de plată conform listelor perfectate de structurile teritoriale de asistenţă socială, încheind în acest sens un contract de colaborare.
    [Pct.22modificat prin
HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    [Pct.22 modificat prin HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]
    23. Listele de plată a compensației se păstrează la structurile teritoriale de asistență socială, iar chitanțele de eliberare a compensației se păstrează la prestatorul de servicii de plată pe parcursul a 3 ani. La expirarea termenelor de păstrare a listelor de plată a compensației prevăzute de prezentul punct, acestea urmează a fi distruse cu respectarea condițiilor statuate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    [Pct.23 modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    [Pct.23 în redacția HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]
    24. În cazul în care beneficiarii nu pot primi compensaţia din motive de boală sau din alte cauze şi se adresează mai tîrziu, compensaţia se plăteşte pentru perioada neachitării, fără nici un fel de restricţii în timp.
    25. În cazul în care compensaţia a fost stabilită, dar nu s-a achitat la timp beneficiarilor decedaţi, compensaţia pentru perioada respectivă se plăteşte soţului (soţiei), părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora – persoanei care prezintă dovezi că a suportat cheltuielile pentru înmormîntare.
    26. Compensaţia neachitată la timp din vina organului care efectuează stabilirea şi plata lor se achită pentru perioada precedentă, fără nici un fel de restricţii în termen.
    27. Compensaţia se plăteşte beneficiarului sau altor persoane pe baza procurii valabile, eliberate de beneficiar conform legislaţiei în vigoare. 
    28. În cazul în care beneficiarii îşi schimbă locul de trai, plata compensaţiei se suspendă la locul precedent şi se reia, prin decizia organului abilitat, la noul loc de trai din trimestrul suspendării – în cazul în care compensaţia nu a fost achitată, şi, respectiv, din trimestrul următor celui în care compensaţia a fost suspendată – în cazul în care compensaţia a fost achitată. Dosarul personal al beneficiarului şi informaţia privind plăţile efectuate acestuia se transmit structurii teritoriale de asistență socială de la noul loc de trai, pe baza unui demers oficial.
    [Pct.28 modificat prin HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]
    29. Pierderea dreptului şi stoparea plăţii compensaţiei are loc în caz de:
    1) deces al beneficiarului;
    2) aflare la întreţinerea deplină a statului;
    3) expirare a termenului şi/sau neprezentare în termen a certificatului de încadrare în grad de dizabilitate şi/sau a concluziei privind necesitatea deservirii cu transport, în cazul în care acestea sînt eliberate cu termen;
    [Pct.29 subpct.3) modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    4) utilizare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul unui mijloc de transport, destinat pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Stoparea plăţii compensaţiei are loc, pe baza copiei certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport (prezentat obligatoriu de către beneficiar în timp de 3 zile lucrătoare de la data înmatriculării), din trimestrul următor celui care a beneficiat de scutirea de drepturi de import al unui mijloc de transport, pînă la împlinirea termenului de 5 ani.
    [Pct.29 subpct.4) modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    30. Beneficiarilor de compensaţie din rîndul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii care depun cerere la structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai pentru a renunţa la compensaţia pentru serviciile de transport în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale li se eliberează certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţie în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament. O copie a certificatului se anexează la dosarul beneficiarului.
    [Pct.30 modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
VI. MODUL DE FINANŢARE ŞI RAPORTARE
    31. Structurile teritoriale de asistenţă socială transferă, la începutul primei luni a trimestrului de gestiune (pînă la data de 3 a lunii), mijloacele necesare pentru plata compensaţiilor pe contul prestatorului de servicii de plată, cu indicarea sumei transferate cu destinaţie specială.
    [Pct.31modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    [Pct.31 modificat prin HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]
    32. Sumele compensaţiei neridicate de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive ale trimestrului în care se efectuează plata compensaţiei, prestatorul de servicii de plată le restituie necondiţionat la contul structurilor teritoriale de asistenţă socială, în baza actelor de verificare a serviciilor prestate semnate de părţi. În listele electronice ale persoanelor care beneficiază de compensații se efectuează mențiunea pentru sumele rambursate pentru fiecare beneficiar.
    [Pct.32 modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    [Pct.32 în redacția HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]
    33.  Prestatorul de servicii de plată prezintă structurilor teritoriale de asistenţă socială, pînă la finele lunii următoare a celei în care se efectuează plata compensaţiei, raportul privind plata compensaţiei, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
    [Pct.33 modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    [Pct.33 modificat prin HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]
    34. Anual, în procesul de planificare bugetară, consiliile raionale/ municipale şi Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia prezintă Ministerului Finanţelor propuneri privind mijloacele financiare necesare pentru plata compensaţiilor, luînd în considerare numărul solicitanţilor/potenţialilor beneficiari, iar o copie a acestor propuneri se transmite Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    35. Ministerul Finanţelor, anual, la stabilirea relaţiilor dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea ia în calcul şi planifică cheltuielile legate de plata compensaţiilor, reieşind din propunerile şi necesităţile prezentate de către consiliile raionale/municipale şi Comitetul Executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
VII. DISPOZIŢII FINALE
    36. Responsabilitatea pentru autenticitatea certificatelor eliberate şi prezentate pentru stabilirea compensaţiilor o poartă persoanele cu funcţii de răspundere care le-au eliberat.
    37. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii compensaţiilor, precum şi utilizarea mijloacelor bugetare alocate o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale structurilor teritoriale de asistenţă socială şi ale prestatorului de servicii de plată.
    [Pct.37 modificat prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    [Pct.37 modificat prin HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]
    38. Revizuirea cuantumurilor compensaţiilor specificate la pct. 9-11 şi pct. 13 din prezentul Regulament se va efectua periodic, odată cu majorarea tarifelor la călătorie în mijloacele de transport în comun.
    39. Controlul asupra stabilirii corecte, achitării şi utilizării mijloacelor financiare de către persoanele responsabile se pune în sarcina organelor abilitate cu funcţii de control conform legislaţiei în vigoare.
    40. Sumele plătite în plus din vina organului responsabil de stabilirea sau plata compensaţiei sînt restituite de către persoana vinovată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    41. Contestaţiile privind stabilirea sau plata compensaţiei se examinează de către  organul responsabil în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    42. Deciziile organului responsabil de stabilirea sau plata compensaţiei pot fi contestate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]
    [Anexa nr.2 în redacția HG650 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.710]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG231 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.264; în vigoare 26.04.19]

Anexă nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1413
din 27 decembrie 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21 noiembrie 2007 „Cu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 1319).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 5 iunie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21 noiembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103-105, art. 670).
    3. Punctul 19 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 22 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 30-31, art. 177).
    4. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 78 din 8 februarie 2012 (Monitorul Oficial, 2012, nr. 30-33, art. 100).
    5.  Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 290 din 7 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 104-108, art. 347).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 211 din 24 martie 2014 „Cu privire la modificarea punctului 7 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21 noiembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 72-77, art. 234).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 174 din 16 aprilie 2015 „Cu privire la modificarea punctului 7 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21 noiembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 98-101, art. 200).