*LPO303/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  368212
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 303
din  13.12.2013
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
Publicat : 14.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 60-65     art Nr : 123     Data intrarii in vigoare : 14.09.2014
     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea şi monitorizarea funcţionării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale (în continuare – serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare) în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.
    Articolul 2. Obiectul şi domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege reglementează:
    a) activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) exploatarea, întreţinerea, extinderea şi funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
    c) determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    d) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu apă a consumatorilor;
    e) protecţia drepturilor consumatorilor serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    f) accesul nediscriminatoriu garantat pentru toate persoanele fizice şi juridice la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii contractuale şi în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în domeniu.
    (2) Prezenta lege stabileşte competenţele autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţii publice centrale de reglementare, precum şi drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţi, alte prevederi ce ţin de funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat de operatori la nivel de regiuni, raioane, municipii, oraşe, sate şi comune, indiferent de forma juridică de organizare a lor.
    Articolul 3. Serviciul public de alimentare cu apă
                        şi de canalizare
    (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau tehnologice la toţi consumătorii de pe teritoriul unei sau al mai multor localităţi, precum şi în scopul colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor uzate.
    (2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi se gestionează de autorităţile administraţiei publice locale pentru satisfacerea necesităţilor colectivităţilor locale.
    (3) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se furnizează prin crearea şi exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (4) În localităţile rurale se poate organiza, după caz, doar serviciul public de alimentare cu apă.
    Articolul 4. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    aducţiune – sistem constructiv prin care se asigură transportul apei în deplină securitate de la captare la rezervor;
    apă tehnologică – apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare, răcire etc.);
    ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care provin din metabolismul uman, din activităţi menajere şi igienico-sanitare şi care sînt deversate în sistemul de canalizare;
    apă industrială uzată – apă uzată care provine din procesul industrial de producţie;
    aviz de branşare/racordare – aviz în scris, eliberat solicitantului de către operator, în care se indică condiţiile tehnice şi economice, optime, inclusiv punctul de branşare/racordare, precum şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească în mod obligatoriu solicitantul pentru branşarea/racordarea instalaţiei sale interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;
    avizare a tarifelor – activitate de analiză şi de verificare a corectitudinii tarifelor calculate de operatori, desfăşurată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare şi de modificare a tarifelor şi cu emiterea avizelor privind cuantumul tarifelor pentru a fi aprobate de consiliile locale;
    branşament de apă – parte din reţeaua publică de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie a apei şi instalaţia internă de apă a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator. Execuţia branşamentului se asigură fie de către operator, fie de către utilizator, în funcţie de amplasamentul punctului de delimitare a instalaţiilor şi numai în baza unei documentaţii avizate de către operator şi cu respectarea dreptului de proprietate. În cazuri temeinic justificate de către utilizator sau operator şi cînd condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite racordarea  mai multor utilizatori la acelaşi branşament;
    branşare/racordare – realizare de către operatorul reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare a unei conectări permanente a instalaţiei interne de apă şi/sau de canalizare a consumatorului la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;
    cămin de vizitare – construcţie subterană realizată pentru protejarea şi accesul la robinetele de reglare a debitului de apă, de golire, de aerisire etc.;
    conectare neautorizată – racordare neautorizată de către persoane fizice sau juridice a instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;
    consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul;
    consumator casnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat de operator, în bază de contract, pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională;
    consum fraudulos – consum de apă sau deversare a apelor uzate prin conectarea neautorizată a instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare al operatorului, prin evitarea contorului sau prin implicarea în funcţionarea contorului, prin încălcarea regulilor de folosire a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi în lipsa contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    contor (apometru) – aparat pentru măsurarea volumului de apă potabilă/ tehnologică livrată consumatorului sau a volumului de ape uzate evacuate în sistemul public de canalizare;
    instalaţii interne de apă – totalitatea instalaţiilor de aprovizionare cu apă aflate în proprietatea sau  în administrarea consumatorului şi amplasate după punctul de delimitare, prin care se asigura utilizarea apei de către consumator;   
    instalaţii interne de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate in proprietatea sau în administrarea consumatorului, inclusiv racordul de canalizare, ce asigură preluarea şi transportarea apei uzate de la instalaţiile interne de apă pînă la căminul de racord din sistemul public de canalizare;
    operator – persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreţine un sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare şi furnizează consumatorilor serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în baza unui contract;
    preepurare – epurare a oricărei cantităţi de apă uzată, alta decît apa menajeră uzată, daca nu are calităţi corespunzătoare normelor locale în vigoare, înainte de intrarea lor în reţeaua publică de canalizare;
    punct de delimitare – loc în care instalaţia internă de apă şi/sau de canalizare a consumatorului se conectează la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sau loc în care patrimoniul a doi operatori se delimitează în funcţie de dreptul de proprietate. Punctul de delimitare se stabileşte în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. La casele de locuit individuale, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiei interne de apă şi aparţine consumatorului. La blocurile locative, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de către operator. Pentru reţelele de canalizare, punctul de delimitare este căminul de racord la reţeaua publică în sensul de scurgere a apei uzate;
    racord de canalizare – canal colector ce asigură legătura dintre instalaţia interioară de canalizare a consumatorului şi colectorul de canalizare public;
    regiune – entitate teritorială definită de un bazin hidrografic localităţile din a cărui arie beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat de către un operator;
    reţea de canalizare – construcţie din canale colectoare, construcţii-anexă etc., care asigură colectarea şi transportul apei de canalizare la staţia de epurare;
    reţea publică de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, constituită din canale colectoare şi conducte, cămine şi construcţii-anexă, care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apei uzate de la 2 sau de la mai mulţi consumatori. Nu constituie reţele publice branşamentele de apă, racordurile de canalizare, reţelele de apă şi de canalizare aflate după punctul de delimitare, reţelele interne de alimentare cu apă şi de canalizare aferente unui bloc locativ, chiar dacă acesta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice, reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituţii publice pe teritoriul căreia se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie, reţelele aferente unei platforme industriale, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;
    reţea publică de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din reţeaua de conducte, armaturi şi din construcţii-anexă, care asigură distribuţia apei către doi sau mai mulţi consumatori;
    reţea publică de transport al apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din reţeaua de conducte magistrale, armaturi şi din construcţii-anexă, care asigură transportul apei;
    serviciu auxiliar – serviciu adiţional furnizat de către operator consumatorilor pentru a asigura acestora dreptul la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate;
    serviciu public de alimentare cu apă – totalitate a activităţilor necesare pentru captarea apei brute din surse de suprafaţă sau subterane, tratarea apei brute, transportarea apei potabile şi/sau tehnologice, înmagazinarea apei,  distribuţia apei potabile şi/sau tehnologice;
    serviciu public de canalizare – totalitate a activităţilor necesare pentru colectarea, transportarea şi evacuarea apelor uzate de la consumatori la staţiile de epurare, pentru epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
    sistem public de alimentare cu apă – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemul public de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele publice de transport al apei, reţele publice de distribuţie a apei;
    sistem public de canalizare – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar;
    studiu de fezabilitate – document elaborat pentru o investiţie în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare, ce prezintă o analiză a capacităţii de a dezvolta şi finaliza cu succes un proiect prin luarea în considerare a tuturor factorilor tehnici, financiari, de mediu, socioeconomici şi instituţionali;
    tarif distinct – tarif aprobat de consiliul local sau, după caz, de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, ce include costurile justificate ale operatorului pentru achiziţionarea şi instalarea primară a unui contor într-un apartament din blocul locativ. Tariful distinct se determină în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare furnizate de operator, aprobată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    tarif pentru branşare/racordare – sumă achitată de consumator operatorului reţelei publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru acoperirea cheltuielilor necesare branşării/racordării instalaţiei interne de apă şi/sau de canalizare, pentru procurarea materialelor şi efectuarea lucrărilor necesare racordării, determinată în conformitate cu metodologia aprobată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
Capitolul II
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE
ŞI DE REGLEMENTARE
    Articolul 5. Competenţa Guvernului
    (1) Guvernul asigură realizarea politicii generale de stat în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare conform programului de guvernare.
    (2) Guvernul îşi exercită atribuţiile în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prin:
    a) iniţierea şi prezentarea spre adoptare Parlamentului a unor proiecte de acte legislative privind reglementarea activităţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) aprobarea de acte normative în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu concepţiile privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul şi amenajarea teritoriului, protecţia şi conservarea mediului;
    c) implementarea în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a mecanismelor specifice economiei de piaţă, crearea unui mediu de concurenţă, atragerea capitalului privat, promovarea de parteneriat public-privat şi a privatizării.
    (3) Guvernul sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării, dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, promovării parteneriatului şi asocierii unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea şi exploatarea unor sisteme tehnico-edilitare de interes comun. Sprijinul se acordă, la solicitarea acestora, prin intermediul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, sub formă de asistenţe tehnice şi/sau financiare, metodologice şi consultativ-informaţionale, în condiţiile legii.
    Articolul 6. Competenţa organului central de specialitate
                        al administraţiei publice în domeniul serviciului
                        public de alimentare cu apă şi de canalizare
    Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare – organ central de specialitate):
    a) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) elaborează şi promovează programe anuale de activităţi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, finanţate de la bugetul de stat sau de instituţiile şi organizaţiile financiare internaţionale;
    c) întreprinde măsuri de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor politicii naţionale  în domeniul resurselor de apă şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    d) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul  resurselor de apă şi care sînt necesare pentru atragerea investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
    e) elaborează şi participă la implementarea actelor legislative şi a altor acte normative în domeniu;
    f) contribuie la implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul de alimentare cu apă şi de canalizare;   
    g) acumulează şi analizează sistematic informaţia privind situaţia în domeniu şi informează despre aceasta Guvernul.
    Articolul 7. Reglementarea serviciului public de
                       alimentare cu apă şi de canalizare
    (1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie). Agenţia îşi exercită atribuţiile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) În domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,  Agenţia exercită următoarele atribuţii:
    a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;
    b) prelungeşte, modifică, suspendă temporar sau retrage licenţele eliberate în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
    c) desemnează, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, retrasă sau a expirat;
    d) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate;
    e) elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori;
    f) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    g) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    h) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de către operatori a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime;
    i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă;
    j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare consiliilor locale;
    k) aprobă tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizat de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;
    l) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru serviciile auxiliare, furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în care consiliile locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor;
    m) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş în cazul neaprobării acestora de către consiliile locale, în baza cererii operatorului şi a avizului prezentat de Agenţie, în termenul stabilit de prezenta lege;
    n) monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a tarifelor aprobate de Agenţie;
    o) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;
    p) monitorizează respectarea de către operatori, tarifele cărora sînt aprobate de Agenţie, a indicatorilor de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, stabiliţi în regulamentul aprobat de Agenţie;
    q) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, activitatea operatorilor care furnizează serviciul la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, inclusiv respectarea de către aceştia a obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi metodologii aprobate de Agenţie;
    r) stabileşte, în scop de determinare a tarifelor şi pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile reglementate şi nereglementate, principii şi reguli de separare a costurilor de către  operatori, cerinţe  privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi sistemul de informaţii în baza cărora operatorii prezintă rapoarte Agenţiei;
    s) exercită alte funcţii acordate prin lege în raport cu operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş.
    (3) În vederea îndeplinirii eficiente a atribuţiilor sale, Agenţia are următoarele drepturi de bază:
    a) să solicite de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş prezentarea de informaţii necesare pentru determinarea tarifelor, inclusiv a celor care constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;
    b) să aibă acces la documentele primare aferente activităţilor practicate conform licenţei şi să obţină de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş copii şi extrase din documentaţia primară;
    c) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    d) să adopte, în limitele competenţelor prevăzute de lege, hotărîri, decizii şi să emită avize privind cuantumul tarifelor pentru aprobarea acestora de către  consiliile locale;
    e) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate;
    f) să aplice sancţiuni în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Agenţia, în limitele bugetului său anual aprobat de Parlament, stabileşte pentru titularii de licenţe plăţile regulatorii necesare pentru asigurarea activităţii sale, în conformitate cu legea, în mărime de pînă la 0,15% din costul anual al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Plăţile regulatorii se achită trimestrial de către operatorii titulari de licenţe, prin transfer, la contul curent al Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile calendaristice ale trimestrului următor.
    (5) Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de sat/comună dotate cu sisteme centralizate de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate se supun procedurii de reglementare, de licenţiere, de aprobare a tarifelor în aceleaşi condiţii ca şi operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş.
    Articolul 8. Competenţa autorităţilor administraţiei
                        publice locale
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:
    a)  elaborează şi implementează planuri proprii de dezvoltare şi de funcţionare, pe termen scurt, mediu şi lung, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu planurile urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-economică a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi potrivit angajamentelor internaţionale în domeniul de protecţie a mediului;
    b) înfiinţează, organizează, coordonează, monitorizează şi controlează funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
    c) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi pentru serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu metodologiile elaborate şi aprobate de către Agenţie;
    d) administrează sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare ca parte a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale respective;
    e) aprobă regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    f) decid asocierea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a încurajării investiţiilor în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
    g) deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor publice corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare;
    h) participă cu mijloace financiare şi/sau cu bunuri la constituirea patrimoniului operatorilor pentru realizarea de lucrări şi pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    i) contractează sau garantează, în condiţiile legii, împrumuturile pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, pentru efectuarea de lucrări noi sau de extinderi, pentru dezvoltarea de capacităţi, inclusiv pentru reabilitarea, modernizarea şi reechiparea sistemelor existente;
    j) asigură alimentarea cu apă, precum şi serviciul de canalizare în situaţii excepţionale;
    k) alocă compensaţii pentru unele categorii de consumatori casnici consideraţi vulnerabili, în modul şi în condiţiile stabilite de lege;
    l) decid asupra delegării către Agenţie a competenţei de aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (2) În cazul reorganizării sau lichidării operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi vor organiza proceduri noi de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii serviciului cu un nou operator.
    (3) Municipiile Chişinău şi Bălţi îşi exercită competenţele prevăzute la alin. (1) şi (2) cu aplicarea particularităţilor stabilite de legislaţia în vigoare pentru unităţile administrativ-teritoriale respective.
    Articolul 9. Supravegherea şi controlul de stat
                       al serviciului public de alimentare
                       cu apă şi de canalizare
    Supravegherea şi controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează de către:
    a) serviciul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
    b) organul de protecţie a mediului înconjurător;
    c) serviciul de administrare şi de supraveghere a resurselor de apă;
    d) organul de control asupra aplicării legislaţiei şi a documentelor normative în construcţii.
Capitolul  III
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

    Articolul 10. Principiile de înfiinţare, organizare
                         şi funcţionare a serviciului public de
                         alimentare cu apă şi de canalizare
    Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în baza următoarelor principii:
    a) securitatea serviciului furnizat;
    b) politica tarifară adecvată;
    c) calitatea, eficienţa şi rentabilitatea serviciului furnizat;
    d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzînd consultarea cu  patronatele, sindicatele, consumatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora în problemele asocierii intercomunale şi ale regionalizării serviciului;
    e) dezvoltarea durabilă;
    f) accesul reglementat la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare al tuturor consumatorilor, pe baze  contractuale;
    g) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei.
    Articolul 11. Gestiunea serviciului public de alimentare
                          cu apă şi de canalizare
    (1) Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează şi se realizează prin:
    a) gestiune directă;
    b) gestiune delegată.
    (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează prin decizia autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, a organului central de specialitate în calitatea lor de fondatori.
    Articolul 12. Gestiunea directă
    (1) În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea, funcţionarea şi finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (2) Gestiunea directă se realizează prin structuri specializate (secţie, direcţie) organizate în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.
    (3) Structurile menţionate la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de autoritatea administraţiei publice locale.
    Articolul 13. Gestiunea delegată
    (1) Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune prin care autorităţile administraţiei publice locale transferă, în baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unui sau mai multor operatori toate atribuţiile şi responsabilităţile privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor şi infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.
    (2)  Acordarea dreptului de gestiune delegată operatorului se efectuează în condiţii de transparenţă, printr-o licitaţie organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează prin decizie adoptată de consiliul local sau de organul central de specialitate, după caz.
    (4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori, care pot fi:
    a) societăţi comerciale, întreprinderi municipale şi de stat de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de organul central de specialitate, după caz, cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale sau de stat;
    b) societăţi comerciale de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu capital social privat sau mixt.
    (5) Operatorul care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat în modul stabilit şi în baza licenţei eliberate de Agenţie.
    (6) Delegarea gestiunii se efectuează în bază de contract în condiţiile legii.
    (7) Contractul de delegare a gestiunii este însoţit obligatoriu de următoarele anexe:
    a) caietul de sarcini privind furnizarea serviciului;
    b) regulamentul de furnizare a serviciului;
    c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat;
    d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).
    (8) Contractul de delegare a gestiunii, indiferent de tipul acestuia, cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:
    a) denumirea părţilor contractante;
    b) obiectul contractului;
    c) durata contractului;
    d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
    e) programul de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi şi pentru lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, renovări atît fizic, cît şi valoric;
    f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a acestora;
    g) indicatorii de calitate privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin caietul de sarcini şi prin regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi modul de evaluare şi de cuantificare a acestora;
    h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
    i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciului furnizat;
    j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;
    k) răspunderea contractuală;
    l) forţa majoră;
    m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale;
    n) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, inclusiv a investiţiilor, realizate la încetarea, indiferent de cauză, a contractului;
    o) menţinerea echilibrului contractual;
    p) condiţiile de reziliere a contractului;
    q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;
    r) structura forţei de muncă şi condiţiile privind protecţia socială a acesteia;
    s) alte clauze convenite de părţi, după caz.
    (9) Criteriile principale pentru încheierea contractelor de delegare a gestiunii sînt garanţiile profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi indicatorii de calitate şi nivelul tarifelor aplicate la furnizarea serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare.
    (10) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi la procedura de încheiere a unei delegări a gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi cei existenţi.
    (11) Documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaborează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Caietele de sarcini şi criteriile de selecţie aplicabile în cadrul procedurilor de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii se elaborează şi se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale sau de organul central de specialitate, după caz.
    (12) În cazul operatorilor de serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzuţi la alin. (4) lit. a), cu capital social public majoritar, gestiunea serviciului poate fi delegată direct acestora prin contract.
    (13) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, şi anume:
    a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu consumatorii;
    b) indicatorii de calitate a serviciului furnizat;
    c) administrarea, exploatarea, conservarea şi menţinerea în funcţiune, dezvoltarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
    d) formarea, stabilirea, modificarea şi ajustarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (14) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, consiliile locale sau organul central de specialitate, după caz, va asigura elaborarea şi va aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de fezabilitate pentru fundamentarea şi identificarea soluţiilor optime de delegare a gestiunii, precum şi documentaţia de delegare a gestiunii.
    (15) Cu excepţia contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decît durata necesară amortizării investiţiilor, dar să nu depăşească 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decît în condiţiile prezentei legi, în următoarele cazuri:
    a) pentru motive de interes general – caz în care durata contractului poate fi prelungită cu cel mult 2 ani;
    b) cînd operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas pînă la expirarea contractului iniţial decît printr-o creştere excesivă a tarifelor.
    (16) Prelungirea contractului de delegare a gestiunii se decide, în condiţiile alin. (15), de consiliul local sau de organul central de specialitate, după caz.
    (17) Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nu anulează prerogativele autorităţilor administraţiei publice locale privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului public, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, şi nu exclude responsabilităţile şi dreptul acestora de supraveghere, monitorizare şi control, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii.
Capitolul  IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI
ŞI ALE CONSUMATORULUI LA FURNIZAREA
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

ŞI DE CANALIZARE
    Articolul 14. Atribuţiile operatorului
    Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de ţara de origine, operatorul trebuie să asigure:
    a) captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
    b) exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi a sistemului public de canalizare pînă la punctul de delimitare a reţelelor publice şi a celor interne ale consumatorului în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
    c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, în conformitate cu prevederile legale, a zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
    d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile şi a apei uzate distribuite/ recepţionate prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare şi cu concentraţiile maximal admisibile ale substanţelor poluante în apele uzate la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau în emisar;
    e) captarea apei brute şi deversarea apelor uzate în receptorii naturali cu respectarea strictă a condiţiilor indicate în autorizaţia de utilizare a apei;
    f) întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare permanentă a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră;
    g) măsurarea volumelor de apă produsă, distribuită şi facturată, cu contoare de apă legalizate, adecvate şi verificate metrologic conform cerinţelor prevăzute în Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995;
    h) creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor în sistem prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, de combustibil, de energie electrică, precum şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;
    i) stimularea reducerii consumului de apă prin promovarea recirculării, refolosirii apei şi prin promovarea reutilării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
    Articolul 15. Obligaţiile operatorului
    (1) Operatorul este obligat:
    a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;
    b) să prezinte Agenţiei sau autorităţii administraţiei publice locale, după caz, calculele argumentate ale cheltuielilor suportate;
    c) să nu întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate prevăzute în lege, în licenţă şi în contracte;
    d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
    e) să prezinte, în termenele stabilite, autorităţii administraţiei publice locale, autorităţii centrale de specialitate, precum şi Agenţiei, informaţia solicitată de acestea, să asigure accesul reprezentanţilor acestora la toate documentele ce conţin informaţii necesare pentru verificarea şi evaluarea funcţionării şi dezvoltării serviciului, să prezinte în termen Agenţiei şi autorităţii administraţiei publice locale rapoarte privind activitatea desfăşurată;
    f) să nu transmită altor persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pe care operatorul o desfăşoară şi pentru care i s-a acordat licenţă şi s-a încheiat contract de delegare a gestiunii;
    g) să achite plăţile regulatorii în termenele stabilite prin lege.
    (2) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele obligaţii:
    a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în limitele căruia a fost autorizat, cu respectarea prevederilor actelor legislative şi ale altor acte normative în domeniu, inclusiv a prevederilor Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie;
    b) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile autorizate, ţinînd cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu consumatorul, şi să respecte angajamentele contractuale;
    c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi de Agenţie şi să asigure continuitatea serviciului respectiv la punctul de delimitare a reţelelor la parametrii fizici şi calitativi;
    d) să elibereze avize de racordare/branşare la reţeaua publică de apă şi de canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul de depunere a solicitării şi a prezentării documentelor necesare indicate în Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    e) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile înainte, prin mass-media şi/sau prin afişare la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere a furnizării apei şi/sau a preluării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de modernizare, reparaţie şi întreţinere;
    f) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale;
    g) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă conform prevederilor art. 26;
    h) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul furnizat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor de apă, iar în lipsa acestora, pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni pînă la verificare (deteriorare);
    i) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la cerere, consumatorilor informaţii cu privire la volumul de apă consumată şi referitor la eventualele penalităţi plătite de aceştia;
    j) să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare;
    k) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de avarii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate.
    (3) La desfăşurarea activităţii, operatorul trebuie să respecte obligaţiile referitoare la securitatea, calitatea, eficienţa şi continuitatea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, normele de securitate şi de sănătate a muncii, normele de protecţie a mediului, precum şi prevederile contractelor încheiate cu consumatorii.
    Articolul 16. Drepturile operatorului
    (1) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele drepturi:
    a) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat, în conformitate cu tarifele aprobate şi cu modul stabilit de prezenta lege, cu alte acte normative în vigoare;
    b) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în contract, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat, în conformitate cu art. 27 alin. (5);
    c) să aibă acces la contoarele de apă ale consumatorilor cu care a încheiat contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la instalaţiile aflate pe proprietatea consumatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentare la verificarea metrologică şi pentru controlul integrităţii contorului de apă şi al sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu. Accesul se va efectua doar în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului  acestuia;
    d) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazurile şi în modurile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative în domeniu;
    e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a instalaţiilor interne ale noilor consumatori, cu preavizarea lor, în cazul în care operatorul se confruntă cu lipsa de capacitate de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător.
    (2) Operatorul care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare are dreptul de servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, pentru efectuarea lucrărilor de înlăturare a avariilor, de marcare, de construcţie a obiectelor, de deservire profilactică a reţelelor şi instalaţiilor, de reparare a acestora, cu folosirea tehnicii respective.
    (3) Efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de avarie, trebuie să fie coordonată cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii de terenuri. Restabilirea porţiunilor de străzi şi terenuri accidentate în rezultatul unor astfel de lucrări se va efectua din contul operatorului, în termenele convenite.
    Articolul 17. Obligaţiile consumatorului
    Consumatorul are următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile contractului încheiat, actelor legislative şi ale altor acte normative în domeniu;
    b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea sau reîncheierea contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate în gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de la reţelele proprii;
    d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora;
    e) să acorde acces personalului operatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentarea contorului la verificarea metrologică şi a integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;
    f) să acorde acces personalului operatorilor la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie;
    g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
    i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi  de canalizare;
    j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele normative în vigoare şi care pot avaria reţelele publice sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;
    k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;
    l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform reglementărilor legale, la instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică;
    m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate cazurile transferului sau vînzării către alţi  proprietari a imobilului şi a instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţelele publice de canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.
    Articolul 18. Drepturile consumatorului
    Consumatorul are următoarele drepturi:
    a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile stabilite în contractul de furnizare a serviciului respectiv, în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu;
    b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză şi a controlului integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;
    c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;
    d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu;
    e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;
    f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
    g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate operatorului în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;
    h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în domeniu;
    i) să beneficieze de compensaţii pentru plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din sursele bugetului  local sau din bugetul de stat;
    j) să execute alte drepturi stabilite în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu.
Capitolul V
FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

    Articolul 19. Alimentarea cu apă potabilă
    (1) Apa potabilă distribuită prin sistemele publice de alimentare cu apă este destinată pentru satisfacerea cu prioritate a necesităţilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, agenţilor economici, precum şi, în lipsa apei tehnologice, pentru combaterea şi stingerea incendiilor.
    (2) Apa potabilă distribuită consumatorilor trebuie să întrunească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate prevăzute în normele tehnice şi în reglementările legale în vigoare, precum şi parametrii de debit şi de presiune precizaţi în condiţiile tehnice eliberate de către operator şi în contractele de furnizare a serviciului respectiv.
    (3) La elaborarea condiţiilor tehnice pentru lucrările de proiectare, operatorii se vor încadra în prevederile planului urbanistic general al localităţii sau în planul local de amenajare a teritoriului. În cazul în care localitatea nu dispune de planul urbanistic general actualizat sau de planul local de amenajare a teritoriului actualizat, operatorul, înainte de eliberarea condiţiilor tehnice, va aproba prin decizia respectivă a autorităţilor publice locale planul de dezvoltare a reţelelor.
    (4) La finalizarea lucrărilor de construcţie, instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane fizice şi/sau de persoane juridice, precum şi cele construite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de sursa de finanţare, se transmit gratuit la balanţa autorităţii administraţiei publice locale sau direct operatorului în conformitate cu decizia consiliului local.
    (5) În localităţile care dispun de sisteme publice de alimentare cu apă ai căror consumatori sînt asiguraţi cu apă în volum deplin se interzice forarea de noi fîntîni arteziene şi exploatarea celor existente pentru utilizarea apelor subterane, cu excepţia cazurilor în care se obţine acordul operatorului coordonat cu autoritatea administraţiei publice locale cînd:
    a) este necesară crearea surselor de rezervă pentru alimentarea cu apă a obiectelor de importanţă strategică şi pentru funcţionarea normală a acestora în situaţii excepţionale;
    b) cerinţele de apă ale consumatorului nu pot fi acoperite integral de către operator.
    (6) În cazurile în care este necesară alimentarea cu apă a obiectelor pentru comerţul sezonier, a celor pentru amenajarea teritoriului, gospodăriei drumurilor şi a spaţiilor verzi, precum şi a celor aflate în construcţie, operatorul are dreptul să permită construcţia reţelelor şi a instalaţiilor provizorii. În aceste cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate, iar plata pentru serviciul furnizat se va efectua conform indicilor contorului.
    (7) Racordarea reţelelor şi a instalaţiilor provizorii la coloanele de distribuţie a apei sau la hidranţi este interzisă.
    (8) În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se instalează în pămînt la o adîncime stabilită de normele în construcţii în vigoare sau în canale subterane. Instalarea reţelelor la suprafaţa terenului se permite numai în cazul în care reţelele respective urmează a fi folosite doar în perioada caldă a anului.
    Articolul 20. Alimentarea cu apă tehnologică
    (1) Pentru satisfacerea necesităţilor, cum sînt stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălarea pieţelor şi a străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apa tehnologică.
    (2) Alimentarea cu apă tehnologică se asigură fie prin sisteme centralizate publice de alimentare cu apă, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de consumatori.
    (3) Se interzice orice legătură sau interconectare a reţelelor de alimentare cu apă tehnologică cu reţelele de alimentare cu apă potabilă şi/sau cu reţelele fîntînilor arteziene.
    Articolul 21. Alimentarea cu apă în situaţii
                         excepţionale
    (1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorilor în situaţii excepţionale (avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural etc.) se efectuează în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare.
    (2) În cazul lipsei de apă cauzate de calamităţi naturale şi/sau de catastrofe tehnogene, distribuţia apei se va efectua conform unui program propus de operator şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale. Acest program va fi adus la cunoştinţă consumatorilor prin diverse mijloace (mass-media, telefon, afişare la utilizator etc.).
    Articolul 22. Evacuarea apelor uzate
    (1) Cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare a serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la:
    a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare;
    b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;
    c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare;
    d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului;
    e) apariţia pericolelor de explozie.
    (2) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare se efectuează numai în condiţii de calitate şi de cantitate precizate în documentele de mediu eliberate de autorităţile competente şi potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încît să se garanteze protecţia şi conservarea mediului.
    (3) Preluarea în sistemele publice de canalizare a apelor uzate provenite de la întreprinderile industriale sau de la alţi consumatori  neracordaţi la reţelele publice de transportare şi/sau de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi doar dacă apele uzate nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
    (4) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau în vederea valorificării potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.
    (5) Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza autorizaţiilor de racordare şi/sau de deversare întocmite în scris, eliberate de operatorii care administrează şi exploatează sistemele de canalizare şi care exercită controlul calităţii apelor recepţionate şi al contractelor de furnizare a serviciului de canalizare încheiate. O condiţie obligatorie pentru eliberarea autorizaţiilor de deversare a apelor uzate agenţilor economici care dispun de fîntîni arteziene este deţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei conform Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011.
    (6) Pentru obţinerea autorizaţiilor de deversare a apelor  industriale uzate în reţeaua publică de canalizare sau pentru înnoirea acesteia, agentul economic (consumatorul) depune o cerere de forma stabilită de către operator, la care se anexează:
    a) documentaţia de proiect, avizată de Inspectoratul Ecologic de Stat  – pentru unităţile economice noi sau retehnologizate, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor – pentru întreprinderile existente (la înnoirea acordului de racordare);
    b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii;
    c) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate (dacă există);
    d) informaţia despre parametrii de evacuare a apelor industriale uzate;
    e) normativele privind compoziţia şi debitele de ape industriale uzate evacuate;
    f) datele despre compoziţia apelor uzate la deversarea în reţeaua publică: rezultatele analizelor probelor de ape uzate la debite medii şi maxime, în perioadele unor cantităţi medii şi maxime de substanţe poluante (variaţia sau cronograma concentraţiilor poluanţilor), pînă la şi după staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei de canalizare, după finalizarea proceselor tehnologice;
    g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare;
    h) raportul despre realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de ape uzate evacuate în reţeaua publică şi de respectare a valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate şi a regimului de deversare a apelor uzate (la înnoirea acordului de racordare);
    i) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul tehnologic şi componenţa acestora;
    j) ordinul privind abilitarea persoanelor responsabile (cel puţin a două persoane) pentru prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective.
    (7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, precum şi a concentraţiilor maximal admisibile de poluanţi în apele uzate, se efectuează de către operator, reieşind din normativele deversării limitat admisibile în emisari, eliberate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    (8) La depunerea cererilor de racordare a agenţilor economici la sistemele de canalizare ale localităţilor, solicitantul va prezenta operatorului documentaţia de proiect însoţită de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat şi datele despre volumul şi compoziţia apelor uzate care urmează a fi evacuate în sistemul de canalizare, iar în cazul reconstrucţiei întreprinderii sau al extinderii capacităţilor de producţie, va prezenta şi informaţia privind compoziţia apelor uzate şi graficul orar de evacuare a acestora.
    (9) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile nou-construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează după darea în exploatare a obiectivului respectiv, construit în conformitate cu proiectul avizat de Inspectoratul Ecologic de Stat şi cu condiţia existenţei capacităţilor necesare ale instalaţiilor de epurare ale sistemului de canalizare al localităţii. În cazul în care condiţiile de recepţionare a apelor uzate în reţeaua publică prevăd epurarea/preepurarea locală a acestora, operatorul eliberează autorizaţia de conectare şi deversare numai după darea în exploatare a staţiei de preepurare care trebuie să asigure eficienţa de epurare necesară/suficientă pentru deversarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare a localităţii.
    (10) La perfectarea autorizaţiei de deversare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de canalizare, operatorul trebuie să examineze materialele explicative justificate prezentate de consumatorul apei, luînd în calcul:
    a) preepurarea apelor industriale uzate sau a unei părţi din acestea la staţia de epurare locală a consumatorului;
    b) preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor întreprinderi în cadrul unor staţii de epurare ale grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există);
    c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă  tehnologică sau pentru alte folosinţe;
    d) implementarea de tehnologii noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a debitului de ape uzate, precum şi a gradului lor de poluare;
    e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată şi succesivă a apei în procesele tehnologice ale întreprinderii;
    f) recuperarea substanţelor utile conţinute în apele industriale uzate;
    g) tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea apelor industriale uzate.
    (11) După obţinerea tuturor materialelor de la agentul economic, operatorul le examinează în termen de 20 de zile şi, în cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate corespund cerinţelor prevăzute de actele normative în vigoare în domeniul protecţiei mediului, acesta eliberează autorizaţia de deversare a apelor uzate şi încheie contractul  de furnizare a serviciului public de canalizare.
    (12) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se eliberează agentului economic pe un termen de pînă la 2 ani, suficient pentru realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru efectuarea activităţilor indicate la alin. (10) lit. c) şi d), după care urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a autorizaţiei. Autorizaţia de deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condiţiilor de canalizare a localităţii sau în cazul nerespectării de către utilizator a condiţiilor de deversare a apelor uzate.
    (13) Evacuarea apelor uzate în lipsa contractului bilateral încheiat se consideră racordare neautorizată, pentru care consumatorul respectiv poartă răspundere conform legislaţiei în  vigoare.
    (14) În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea respectivă, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de deversare. Argumentarea se examinează de către operator în termen de 10 zile, luîndu-se decizia de încheiere cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate la tarife majorate. Contractul poate fi încheiat numai în cazul în care staţia de epurare a apelor uzate dispune de rezerve necesare pentru a efectua epurarea, ţinînd cont de indicatorii respectivi, dacă nu se aduc prejudicii funcţionării normale a reţelelor şi instalaţiilor de epurare şi se asigură respectarea condiţiilor de calitate stabilite pentru evacuarea apelor uzate epurate în emisar.
    (15) Eliberarea autorizaţiei de deversare a apelor uzate şi încheierea contractului privind evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii a apelor uzate ce necesită modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a staţiei de epurare poate fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate epurate în emisar.
    (16) Orice modificare a indicatorilor normativi de calitate şi/sau a regimului de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, stabiliţi în contractul de furnizare a serviciului de canalizare, atrage sancţiuni stipulate în contract.
    (17) La deversarea de către agenţii economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, ale căror volum şi nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate.
    (18) În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO 5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, se aplică tarife diferenţiate,  calculate proporţional cu indicii normativelor indicate, conform condiţiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în contractul obligatoriu – conform modalităţii stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului şi prin alte acte legislative în vigoare.
    (19) Consumatorii care au admis deversarea în reţeaua publică de canalizare a  materialelor ce au provocat ieşirea, parţială sau totală, din funcţiune a sistemului de canalizare al localităţii, inclusiv a staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    (20) Toate litigiile apărute se soluţionează în instanţele de judecată.
    (21) Concentraţiile maximal admisibile de poluanţi în apele uzate pentru fiecare agent economic din teritoriul respectiv se stabilesc de către operator şi se aprobă de către agenţia ecologică teritorială reieşind din normativele deversărilor limitat admisibile.
    Articolul 23. Întreruperi şi limitări la furnizarea
                         serviciului public de alimentare cu apă
                         şi/sau de canalizare
    (1) Furnizarea apei potabile şi recepţionarea apelor uzate se efectuează fără întreruperi dacă contractul încheiat între operator şi consumator nu prevede un alt regim, exceptînd cazurile indicate în prezentul articol.
    (2) Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea regimului de furnizare a apei se efectuează potrivit condiţiilor contractului respectiv, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (3) În anumite situaţii, după ce consumatorul respectiv a fost prevenit în prealabil, operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei sau recepţionarea apelor uzate cu condiţia că aceste acţiuni nu vor influenţa negativ calitatea serviciului prestat altor consumatori. Asemenea situaţii sînt:
    a) starea tehnică nesatisfăcătoare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, aflate în administrarea consumatorului, şi refuzul acestuia de a lichida nerespectarea regulilor de exploatare tehnică;
    b) refuzul repetat de a permite reprezentantului operatorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere,  reconstrucţie, construcţie etc.;
    c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;
    d) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau privind cerinţele de protecţie a mediului;
    e) depistarea instalaţiilor şi construcţiilor conectate neautorizat la reţelele consumatorului, precum şi la sistemele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ale operatorului;
    f) neachitarea de către consumator a plăţii pentru serviciul furnizat de operator în termenele stabilite în prezenta lege şi în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare.
    (4) Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie, racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care sînt racordate reţelele consumatorului, operatorul este obligat să anunţe consumatorul în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de executare.
    (5) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei potabile, recepţia apelor uzate sau să reducă, fără preaviz, volumul serviciului furnizat în următoarele cazuri:
    a) sistarea livrării de energie electrică la obiectele sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de către furnizorul de energie electrică;
    b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea  bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de captare ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, situaţie ce necesită sistarea de urgenţă a distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor uzate;
    c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse incendiile.
    (6) În caz de furnizare a apei cu întrerupere din cauza capacităţii insuficiente a apeductului, operatorul, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, organizează distribuirea apei în sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţînd consumatorii despre regimul de furnizare. Totodată, operatorul elaborează şi realizează măsuri de asigurare ulterioară a livrării apei către consumatori în volumele prevăzute.
    (7) Despre toate cazurile de suspendare a livrării de apă la obiectele care dispun de reţele exterioare şi interioare de apeduct de protecţie contra incendiilor, operatorul va anunţa serviciul de pompieri.
    (8) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea serviciului către consumatorul care nu respectă reglementările în vigoare, prevederile contractuale, utilizează serviciul în mod fraudulos şi care nu achită contravaloarea serviciului furnizat prin debranşarea de la reţelele publice de transportare sau de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, cu solicitarea recuperării prejudiciului cauzat.
    (9) Reluarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se va efectua, în termen care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după înlăturarea cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea plăţii pentru reconectare. Cheltuielile justificate aferente suspendării, respectiv, reluării furnizării serviciului se suportă de către consumator.
    Articolul 24. Conectarea neautorizată a obiectelor
                         consumatorului la reţelele publice de
                         alimentare cu apă şi/sau de canalizare
    (1) Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi canalizare la sistemul public respectiv se efectuează de către operator după îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de branşare/racordare.
    (2) Se consideră neautorizate conectările:
    a) executate fără avizul prealabil al operatorului sau după expirarea termenului de valabilitate a contractului cu acesta;
    b) folosite înainte de a fi recepţionate şi date în exploatare în modul stabilit de actele normative în vigoare;
    c) exploatate pînă la încheierea contractului de furnizare a serviciului.
    (3) Se consideră neautorizate construcţiile şi instalaţiile:
    a) executate fără proiect sau în baza unui proiect neautorizat în modul stabilit ori după un proiect care nu a fost coordonat cu instituţiile abilitate, precum şi după orice proiect în care nu au  fost respectate condiţiile tehnice;
    b) executate fără supravegherea tehnică a instituţiilor abilitate;
    c) reconstruite fără avizul operatorului sau cele ale căror echipamente de măsurare au fost demontate şi montate (instalate) fără avizul prealabil al operatorului.
    (4) Se interzice branşarea reţelelor de transportare şi distribuţie a apei care nu corespund cerinţelor normative de calitate pentru apa potabilă la reţelele de alimentare cu apă potabilă.
    (5) Pentru conectarea neautorizată la reţelele operatorului poartă răspundere proprietarul construcţiilor şi al instalaţiilor conectate sau antreprenorul, iar la reţelele consumatorului – consumatorul şi proprietarul construcţiilor şi al instalaţiilor respective.
    (6) Responsabilitatea pentru conectarea reţelelor nou-construite, înainte ca acestea să fie recepţionate, o poartă persoana fizică sau juridică în calitate de proprietar al acestor reţele.
    (7) Operatorul este obligat să întocmească procese-verbale în toate cazurile de conectare neautorizată depistate, iar persoanele vinovate urmează a fi sancţionate contravenţional.
    (8) La depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, operatorul va factura proprietarului/locatarului suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale volumul deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de canalizare.
    (9) Conectările neautorizate la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare urmează a fi lichidate. Cheltuielile legate de debranşarea construcţiilor şi a instalaţiilor neautorizate le suportă proprietarii şi persoanele indicate la alin. (5) şi (6).
    Articolul 25. Zonele de protecţie
    (1) Obiectele sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare au un grad sporit de pericol. Pentru asigurarea exploatării lor în siguranţă, se stabilesc zone de protecţie. Modul de delimitare a zonelor respective, dimensiunile şi regimul lor se reglementează prin acte normative, aprobate de către organele de resort.
    (2) Orice tip de lucrări în zona de protecţie se efectuează numai cu acordul operatorului.
    Articolul 26. Evidenţa apei furnizate consumatorului
                         şi a apei uzate evacuate în sistemul de
                         canalizare
    (1) Volumul de apă furnizat consumatorului şi volumul de apă uzată evacuată în sistemul de canalizare şi recepţionate de către operator se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de branşament.
    (2) În lipsa contorului, volumul de apă consumată se calculează în corespundere cu normele de consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    (3) În cazul în care contorul a fost demontat pentru verificare metrologică sau pentru reparaţie, consumul de apă se va calcula  conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat pînă la verificare sau deteriorare.
    (4) Achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor de branşament se efectuează:
    a) la blocuri locative şi la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
    b) în apartamentele din blocurile locative – de către operator, în condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (3) şi (4), prin aplicarea tarifului distinct, sau de către proprietarii apartamentelor, în modul stabilit de gestionarul blocului locativ, în condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (2);
    c) la alţi consumatori – conform clauzelor contractului încheiat între consumator şi operator, din contul mijloacelor financiare ale consumatorului.
    (5) Tipul concret de contor care urmează a fi instalat se selectează de către operator conform modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu indicarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice ale acestora în condiţiile tehnice prevăzute în contractul încheiat între consumator şi operator.
    (6) Consumatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii contorului şi a sigiliilor aplicate în conformitate cu contractul încheiat cu operatorul.
    (7) Verificarea metrologică a contoarelor se efectuează la expirarea termenului de verificare metrologică de expertiză, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal în laboratoarele desemnate de către autoritatea centrală de metrologie, cu participarea părţilor interesate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, contorul de apă se înlocuieşte sau se repară.
    (8) Operatorul şi consumatorul de apă pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a contoarelor înainte de termen în cazul în care una dintre părţi înaintează reclamaţie. Dacă reclamaţia se confirmă, se fac recalculări, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul.
    (9) Demontarea contoarelor instalate la branşamente/racorduri se efectuează de către operator sau de către consumator cu coordonarea prealabilă în scris cu operatorul.
    (10) La proiectarea construcţiilor noi, la reconstrucţia sau la reparaţia capitală a obiectivelor existente trebuie prevăzută, obligatoriu, instalarea pentru fiecare consumator a contoarelor ce corespund cerinţelor tehnice înaintate de operator şi actelor normative de exploatare.
    (11) Nu se admite furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare noilor consumatori fără instalarea contoarelor legalizate în Republica Moldova, incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.
    (12) În cazul consumului fraudulos, volumul serviciului public care urmează să fie facturat de către operator consumatorului se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei şi de durata consumului fraudulos.
    Articolul 27. Facturarea şi achitarea serviciului public
                         de alimentare cu apă şi de canalizare
    (1) Facturarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a serviciului.
    (2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se facturează lunar, în baza volumelor determinate conform prevederilor art. 26 şi 29 şi a tarifelor în vigoare.
    (3) În lipsa contoarelor pentru determinarea volumului de ape uzate evacuate, serviciul public de canalizare se facturează la un volum egal cu volumul de apă utilizată.
    (4) Factura de plată pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se emite de către operator, cu indicarea termenului de achitare a acesteia, conform prevederilor contractului.
    (5) În cazul în care consumatorul nu achită serviciul în termenele indicate în factură, acestuia i se vor calcula penalităţi pentru fiecare zi de întîrziere. Cuantumul penalităţii nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele acordate de băncile comerciale în monedă naţională, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei.
    Articolul 28. Raporturile juridice dintre operator,
                         gestionarul blocului locativ şi consumator
    (1) Raporturile juridice dintre operator, gestionarul blocului locativ şi consumatorul serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se reglementează de prezenta lege şi de Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie.
    (2) Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să cuprindă norme cu privire la proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la delimitarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de instalaţiile interne de apă şi de canalizare, la exploatarea şi la întreţinerea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, precum şi norme referitor la termenele şi la procedura de racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la încheierea contractelor privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la evidenţa consumului de apă, la plata apei, la deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la limitarea şi întreruperea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi la modalitatea de soluţionare a diferendelor şi a litigiilor dintre operatori şi consumatori.
    Articolul 29. Reglementarea raporturilor de furnizare
                         a serviciului public de alimentare cu apă
                         şi de canalizare în blocurile locative
    (1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi gestionarul blocului locativ sau între operator şi fiecare proprietar/chiriaş de apartament al blocului locativ în parte.
    (2) În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sînt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de  contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/chiriaşi sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum.
    (3) În blocurile locative în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/chiriaş de apartament în parte, facturarea serviciului se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente şi a tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu în apartamente.
    (4) Încheierea contractelor individuale între operator şi fiecare proprietar/ chiriaş de apartament în parte se efectuează obligatoriu, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) contractele individuale se încheie cu toţi proprietarii/chiriaşii apartamentelor din bloc;
    b) operatorul, în baza tarifului distinct achitat de fiecare proprietar/chiriaş al apartamentului, instalează contoarele pentru evidenţa consumului de apă în fiecare apartament;
    c) gestionarul blocului locativ instalează contoare pentru evidenţa consumului de apă de uz comun, precum şi în spaţiile date în chirie/locaţiune, şi încheie cu operatorul contract de furnizare a serviciului pentru aceste locuri de consum;
    d) gestionarul blocului locativ încheie cu operatorul un contract de transmitere către operator a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare ale blocului locativ pentru deservire şi exploatare;
    e) gestionarul blocului locativ efectuează, la cererea operatorului, din contul locatarilor, reparaţia capitală, reconstrucţia sau renovarea reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare ale blocului locativ.
    Articolul 30. Indicatorii de calitate a serviciului public
                         de alimentare cu apă şi de canalizare
    (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să corespundă, la branşamentele consumatorului, indicatorilor de calitate stabiliţi în Regulamentul privind indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat de Agenţie, sau, după caz, de autoritatea administraţiei publice locale.
    (2) Indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat consumatorilor se stabilesc în funcţie de necesităţile consumatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, de investiţiile efectuate şi de cele care sînt necesare de a fi efectuate, de eficienţa acestora şi reieşind din practica internaţională.
    Articolul 31. Contractul de furnizare a serviciului public
                         de alimentare cu apă şi de canalizare
    (1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în bază de contract încheiat între operator şi consumator.
    (2) Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare include obligatoriu denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului unde se furnizează serviciul, adresa operatorului şi a consumatorului, codurile poştale, numerele telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor care semnează contractul, codul de identificare al proprietarului, obiectul contractului, nivelurile de calitate, termenul de conectare a instalaţiei de utilizare, modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a serviciului de canalizare, obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile operatorului şi ale consumatorului, mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare, condiţiile de întrerupere a furnizării serviciului, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiei de utilizare la reţelele publice, durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a contractului, acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate prevăzute în contract, modalitatea şi cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciu în caz de nerespectare de către operator a termenelor de furnizare sau de furnizare a acestuia la nivel nesatisfăcător, modalităţile de soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei.
    (3) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte acte adiţionale.
    (4) Pentru încheierea contractului cu operatorul, solicitantul depune o cerere, indicînd numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei juridice), adresa (sediul), scopul pentru care se solicită furnizarea serviciului respectiv, debitul de apă solicitat, caracteristicile apei şi regimul de furnizare dorit, debitul şi caracterul apelor ce urmează a fi deversate în reţelele de canalizare, regimul deversării.
    (5) În cazul în care alimentarea cu apă a consumatorului se asigură în exclusivitate din sursele proprii ale consumatorului, contractul se încheie numai pentru serviciul de canalizare şi/sau de epurare a apelor uzate.
    (6) Contractarea serviciului se face în funcţie de necesităţile solicitanţilor, precum şi de posibilităţile tehnice ale operatorului.
    (7) Volumele de apă furnizată sau de ape uzate recepţionate sînt indicate în contract, cu excepţia contractelor încheiate cu consumatorii casnici.
    (8) Pe durata valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica condiţiile printr-un acord adiţional sau să iniţieze suspendarea ori rezilierea contractului.
    (9) Operatorul poate întrerupe furnizarea serviciului persoanei fizice sau persoanei juridice care nu îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile de furnizare a serviciului.
Capitolul  VI
PROCEDURA DE OBŢINERE A LICENŢELOR
DE CĂTRE OPERATORI
    Articolul 32. Condiţiile şi procedura de obţinere a
                          licenţelor
    (1) Activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş se supune reglementării prin licenţiere.
    (2) Licenţa pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se acordă persoanelor juridice rezidente şi nerezidente.
    (3) Pentru obţinerea licenţei, persoanele juridice trebuie:
    a) să fie înregistrate în Republica Moldova;
    b) să prezinte un raport financiar pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care activează, sau un extras din contul bancar – în cazul iniţierii activităţii de întreprinzător;
    c) să prezinte documente care confirmă că dispune de reţele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, după caz;
    d) să prezinte documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă;
    e) să prezinte avizul tehnic de înregistrare ce confirmă asigurarea metrologică a evidenţei consumului de apă.
    (4) Eliberarea licenţei, prelungirea termenului ei de valabilitate, reperfectarea licenţei, eliberarea duplicatului de pe licenţă, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea licenţelor se efectuează de Agenţie conform procedurilor stabilite de Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Termenul de examinare a declaraţiei privind eliberarea licenţelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi a declaraţiei de prelungire a termenului lor de valabilitate, este de 5 zile lucrătoare de la data de înregistrare a declaraţiei.
    (5) La licenţă se anexează obligatoriu condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt în conformitate cu legea şi care sînt parte integrantă a licenţei.
    (6) Licenţele pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se eliberează pe un termen de 25 de ani.
    (7) Titularii de licenţă sînt obligaţi să respecte condiţiile licenţei, precum şi să întrunească cerinţele stabilite pentru eliberarea licenţei şi pentru prelungirea valabilităţii acesteia pe toată perioada de desfăşurare a activităţii licenţiate.
    (8) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe tot teritoriul Republicii Moldova în condiţiile specificate în licenţă.
    Articolul 33. Modificarea, suspendarea temporară a
                         licenţei şi reluarea valabilităţii ei
    (1) Licenţa poate fi modificată atît la iniţiativa titularului, cît şi la iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale.
    (2) Licenţa poate fi suspendată temporar prin hotărîrea Agenţiei, la cererea titularului de licenţă. În celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată temporar la cererea Agenţiei, prin hotărîre judecătorească adoptată în temeiul legii.
    (3) Hotărîrea privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se indică termenul concret de suspendare ce nu poate depăşi 6 luni.
    (4) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu a îndeplinit obligaţiile sale, fapt ce conduce la întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite, licenţa poate fi suspendată de către Agenţie, cu adresarea ulterioară a acesteia în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii de către Agenţie. În cazul nerespectării acestui termen, suspendarea licenţei se anulează. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se aplică pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
    (5) Agenţia suspendă licenţa conform procedurii prevăzute la alin. (4) dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei de lichidare a încălcării.
    (6) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea temporară a licenţei;
    b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului de pe licenţa pierdută sau deteriorată;
    c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate;
    d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii;
    e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenul stabilit prin lege.
    (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei.
    (8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare a acesteia.
    (9) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei, după remedierea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis decizia de suspendare a licenţei.
    (10) Hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de către Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărîrea judecătorească respectivă. Hotărîrea Agenţiei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
    Articolul 34. Retragerea licenţei
    (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se efectuează direct de către Agenţie.
    (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;
    b) decizia cu privire la radierea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei;
    d) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;
    e) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate.
    (3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor de retragere în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
    (4) În caz de retragere a licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
    (5) În caz de retragere a licenţei, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a retras licenţa. Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţia necesare în activitate.
    (6) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.
    (7) După expirarea a 6 luni de la data depunerii la Agenţie a licenţei retrase, titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate.
Capitolul  VII
REGLEMENTAREA TARIFELOR ŞI FINANŢAREA
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, DE
CANALIZARE ŞI DE EPURARE A APELOR UZATE

    Articolul 35. Reglementarea tarifelor pentru serviciul
                         public de alimentare cu apă, de canalizare
                         şi de epurare a apelor uzate
    (1) În domeniul alimentării cu apă şi de canalizare se supun reglementării următoarele tarife:
    a) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apa potabilă diferenţiat în funcţie de locul de furnizare a serviciului, inclusiv în bloc locativ/casă individuală sau în apartament din bloc locativ;
    b) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;
    c) tariful pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
    d) tarifele pentru serviciile auxiliare.
    (2) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică şi pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate se determină în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, elaborată şi aprobată de Agenţie, în modul stabilit.
    (3) Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate include:
    a) componenţa şi modul de calculare a:
    – consumurilor aferente plăţilor pentru apa captată, pentru evacuarea şi pentru epurarea apelor uzate;
    – consumurilor materiale;
    – consumurilor şi cheltuielilor necesare pentru instalarea, reparaţia, verificarea metrologică şi înlocuirea contoarelor conform prevederilor art. 26;
    – consumurilor aferente retribuirii muncii;
    – uzurii mijloacelor fixe şi activelor nemateriale pe termen lung, inclusiv în cazul reevaluării acestora pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată şi pentru a exclude activele care au fost obţinute gratuit, prin donaţii şi granturi;
    – costurilor suportate şi a veniturilor obţinute din activele utilizate în activităţile reglementate;
    – consumurilor şi cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    – consumurilor şi pierderilor de apă în reţelele publice de alimentare cu apă;
    – consumurilor şi cheltuielilor aferente întreţinerii şi exploatării reţelelor  interne de alimentare cu apă din blocurile locative, întreţinerii, exploatării şi verificării contoarelor, a consumurilor şi pierderilor tehnice de apă în reţelele interne din blocurile locative în cazul furnizării serviciului în apartamentele blocului locativ;
    – cheltuielilor comerciale, generale şi administrative;
    – nivelului de rentabilitate;
    – altor cheltuieli operaţionale;
    b) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de titularul de licenţă;
    c) condiţiile de utilizare a uzurii anuale a mijloacelor fixe, de efectuare a cheltuielilor materiale de întreţinere şi de exploatare, modul de reflectare a acestora în tarif în cazul utilizării lor în alte scopuri;
    d) principiile de efectuare a investiţiilor de către operator în sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif;
    e) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiei tarifare.
    (4) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate se calculează şi se aprobă în condiţiile prezentei legi, conform următoarelor principii:
    a) furnizarea fiabilă şi continuă a serviciului menţionat, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea indicatorilor de calitate, la cheltuieli minime necesare, cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) desfăşurarea unei activităţi eficiente şi profitabile ce ar oferi operatorului posibilitatea de a acoperi consumurile şi cheltuielile sale justificate necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate şi recuperarea mijloacele financiare investite în dezvoltarea, renovarea şi reconstrucţia sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (5) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate, furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, se determină anual de către operator în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi se prezintă Agenţiei pentru avizare, iar consiliului local – pentru aprobare.
    (6) Agenţia, în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la primirea de la operator a cererii de avizare a tarifelor, însoţită de materialele care justifică nivelul  acestora, va examina materialele prezentate şi va emite către consiliul local respectiv un aviz privind cuantumurile tarifelor necesare de a fi aprobate.
    (7) Operatorul este obligat să prezinte Agenţiei şi consiliului local, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, informaţiile solicitate suplimentar necesare pentru stabilirea consumurilor reale şi cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţii şi a corectitudinii calculării tarifelor reglementate.
    (8) Consiliul local, în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la Agenţie a avizului privind cuantumul tarifelor, va aproba tarifele avizate de Agenţie şi le va publica în sursele mass-media locale.
    (9) În cazul în care consiliul local va aproba  tarife la un nivel mai redus decît cele prevăzute în avizul prezentat de Agenţie, acesta este obligat să stabilească în decizia sa de aprobare a tarifelor sursa şi suma concretă ce urmează a fi alocată operatorului din bugetul local pentru acoperirea veniturilor ratate de către operator din cauza aprobării tarifelor reduse.
    (10) În cazul în care tarifele prezentate în avizul Agenţiei  nu vor fi aprobate de către consiliul local, în termenul stabilit la alin. (8), operatorul se va adresa către Agenţie, care, în termen de 15 zile calendaristice de la data adresării motivate de către operator, va aproba şi va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova tarifele avizate anterior.
    (11) În cazul în care consiliul local, în conformitate cu legea, va delega Agenţiei funcţiile de aprobare a tarifelor, operatorii vor prezenta, iar Agenţia va examina şi va aproba, în modul stabilit, tarifele şi le va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (12) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizată la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş se determină de către operatori în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, se aprobă de către Agenţie în modul stabilit şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (13) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş şi care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale, se aprobă de către Agenţie în modul stabilit.
    (14) Tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor se calculează de către operatori conform metodologiei respective.
    (15) Tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş se aprobă de către consiliile locale sau, după caz, de Agenţie, bazîndu-se pe aceleaşi  principii şi proceduri ca şi în cazul tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate.
    (16) Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă, serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate la nivel de regiune, raion,  municipiu şi oraş sînt obligaţi să afişeze la sediile lor şi să plaseze pe paginile lor web oficiale hotărîrile consiliului local şi/sau ale Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile menţionate, precum şi referitor la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică şi pentru serviciile auxiliare.
    (17) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prestat de operatori la nivel de sat şi comună sînt examinate şi aprobate de consiliile locale respective, sînt publicate în mass-media locală şi sînt afişate la sediile operatorilor.
    Articolul 36. Finanţarea serviciului public de
                         alimentare cu apă şi de canalizare
    (1) Finanţarea consumurilor şi cheltuielilor necesare funcţionării şi exploatării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură prin încasarea de la consumatori, în baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciului furnizat.
    (2) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare ţine de competenţa organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale. În funcţie de modalitatea de gestiune adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice, în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate integral sau parţial operatorului.
    (3) Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (4) Disponibilităţile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din transferuri de la bugetul de stat, destinate cofinanţării unor obiective de investiţii specifice, se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate.
Capitolul  VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 37. Reorganizarea şi lichidarea operatorului
    (1) Procedura de reorganizare sau lichidare a operatorului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, valabil încheiate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de organul central de specialitate cu întreprinderile specializate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, produc efecte juridice potrivit prevederilor contractuale.
    Articolul 38. Responsabilităţi şi sancţiuni
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, organul central de specialitate, după caz, au dreptul să sancţioneze operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul în care acesta furnizează servicii necorespunzătoare indicatorilor de calitate aprobaţi în conformitate cu actele normative în vigoare.
    Articolul 39. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) Agenţia şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, vor elabora actele normative prevăzute de prezenta lege şi vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 303. Chişinău, 13 decembrie 2013.