LPC305/2016
ID intern unic:  368335
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 305
din  22.12.2016
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 9
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 14 alineatul (1) din Legea sindicatelor nr. 1129-XIV din 7 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 919), cu modificările ulterioare, după cuvintele „ocrotirii sănătăţii” se introduc cuvintele  „ , egalităţii de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei”.
    Art. II. – Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47–50, art. 200), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (3), după cuvintele „funcţii publice” se introduc cuvintele „ , la procesul de dezvoltare profesională continuă şi la promovarea în funcţie”.
    2. La articolul 10, alineatul (3) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) să furnizeze angajaților şi/sau reprezentanţilor acestora informaţii despre prevederile legale cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în cadrul unității.”
    3. Capitolul III se completează cu articolul 121 cu următorul cuprins:
    „Articolul 121. Accesul egal la bunuri şi servicii şi
                             furnizarea de bunuri şi servicii
    (1) Persoanele care furnizează bunuri şi servicii pentru sectorul public şi cel privat, inclusiv instituţiile publice şi serviciile oferite în afara sferei vieţii private şi familiale, asigură accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea acestora respectînd principiul egalității de tratament între femei şi bărbaţi.
    (2) Diferenţele de tratament se admit în cazul în care furnizarea bunurilor şi serviciilor destinate unui anumit sex este justificată de un interes legitim.
    (3) În cadrul activității de asigurare (reasigurare) şi al serviciilor financiare conexe nu pot fi stabilite diferenţe pe criteriu de sex la calcularea primelor, tarifelor şi beneficiilor care rezultă din contractele de asigurare.
    (4) Menţinerea în contracte a oricăror clauze care să determine pentru persoana asigurată diferenţe în materie de prime şi beneficii ca urmare a costurilor legate de sarcină şi maternitate este interzisă. Prevederea dată nu afectează condițiile mai favorabile stabilite pentru femei în ceea ce privește sarcina și maternitatea.
    (5) Prevederile prezentului articol nu se referă la domeniul ocupării forţei de muncă şi muncii, la activitatea individuală de întreprinzător, la profesiile conexe justiţiei, educaţiei, la conţinutul mijloacelor de informare şi publicitate, în măsura în care acestea sînt reglementate de alte acte legislative.”
    4. Capitolul VII se completează cu articolul 241 cu următorul cuprins:
    „Articolul 241
    Prezenta lege transpune parţial Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 373 din 21 decembrie 2004, și Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 204 din 26 iulie 2007.”
    Art. III. – Articolul 2 din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Se interzice stabilirea diferenţiată pe criteriu de sex a primelor, tarifelor şi beneficiilor care rezultă din contractele de asigurare.”
    Art. IV. – Articolul 14 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) să beneficieze de egalitate de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrare în funcţia publică, la procesul de dezvoltare profesională continuă şi la promovarea în funcţie.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU
   
    Nr. 305. Chișinău, 22 decembrie 2016.