OMFC1144/2016
ID intern unic:  368362
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 1144
din  08.11.2016
privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor
nr. 103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea
înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 3
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
nr. de înregistrare 1179
din 29.12. 2016
Ministru ____________________
Vladimir Cebotari


    În legătură cu modificările la art. 7, 171, 178, 180 din Codul fiscal aprobate prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 184-192, art.401)  și în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor, anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,  nr.79-82, art.278), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 445 din 3 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la pct. 1 textul „Codului fiscal nr.407-XV din 26 iulie 2001” se substituie cu textul „Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997”;
    2)  pe tot parcursul textului sintagma „Serviciul Control Financiar și Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecția Financiară” la toate formele gramaticale;
    3) la pct. 3 textul „organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,” se exclude;
    4) la pct. 17 lit. c) și d) textul „sau organului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude;
    5) pct. 27 va avea următorul cuprins:
    „27. Darea de seamă fiscală corectată se prezintă în conformitate cu prevederile art. 188 din Codul fiscal.”;
    6) pct. 30 va avea următorul cuprins:
    „30. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare se efectuează în monedă naţională. Achitarea poate avea loc prin plată directă sau prin reţinere la sursă. Plata directă se face prin intermediul cardului de plată, prin folosirea altor instrumente de plată sau în numerar.”;
    7) pct. 36 va avea următorul cuprins:
    „36. Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin achitare se consideră:
    a) în cazul achitării prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, altele decît cardurile de plată (prin virament) – data la care a fost debitat contul de plăţi al contribuabilului în contul obligaţiei fiscale respective. Debitarea contului de plăţi se confirmă prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de plăţi;
    b) în cazul achitării în numerar – data primirii numerarului prin intermediul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată în contul obligaţiei fiscale respective. Primirea numerarului se confirmă prin ordin de încasare a numerarului şi prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data primirii numerarului;
    c) în cazul achitării prin intermediul cardurilor de plată – data la care a fost debitat contul de plăţi la care este ataşat cardul de plată al contribuabilului pentru înscrierea sumei la buget în contul obligaţiei fiscale respective. Debitarea contului de plăţi la care este ataşat cardul de plată se confirmă prin bonul (chitanţa) de plată cu card de plată perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor de plată, bon (chitanţă) ce se eliberează deţinătorului de card şi prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de card;
    d) în cazul achitării prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay) – data efectuării plăţii de către contribuabil, confirmată de către Serviciul Mpay printr-o notificare către organul de stat competent privind efectuarea completă a plăţii şi prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data efectuării plăţii.”;
    8) la pct. 37 sintagma „(cu excepția cazurilor de achitare prin intermediul cardurilor bancare)” se exclude;
    9) pct. 40 va avea următorul cuprins:
    „40. Contribuabilii care au subdiviziuni și/sau obiecte impozabile calculează și sting prin achitare obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepția taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier și a impozitului pe venit stabilit conform cap.71 din titlul II).”;
    10)  la pct. 42 sintagma „sau data intrării în vigoare a actului legislativ privind anularea obligaţiei fiscale” se exclude;
    11)  pct. 43 va avea următorul cuprins:
    „43. Înscrierile în conturile personale privind stingerea obligaţiilor fiscale prin anulare se efectuează cu data indicată în actul de anulare”;
    12)  pct. 46 va avea următorul cuprins:
    „46. Înscrierile în conturile personale privind stingerea obligaţiilor fiscale prin prescripţie se efectuează cu prima zi după data în care a expirat termenul de prescripție.”;
    13)  pct. 48 va avea următorul cuprins:
    „48. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere se efectuează în corespundere cu Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 1108 din 7 decembrie 2015 (Monitorul Oficial nr.340-346, art.2636 din 18 decembrie 2015).”;
    14)  pct. 49 va avea următorul cuprins:
    „49. Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin scădere este considerată data:
    a) întocmirii actului comun al autorităţii administraţiei publice locale şi al organului fiscal prin care ele constată că persoana decedată, declarată moartă, dispărută fără veste, lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă nu deţinea (nu deţine) bunuri;
    b) rămînerii definitive a deciziei de încetare a activităţii persoanei juridice;
    c) emiterii deciziei privind derularea procesului de lichidare (dizolvare) sau hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate.”
    15)  pct. 50 va avea următorul cuprins:  
    „50. Înscrierile în conturile personale privind stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere se efectuează cu una din  datele  stabilite la pct. 49 a prezentului regulament.”;
    16)  pct. 54 va avea următorul cuprins:
    „54. Stingerea obligației fiscale prin compensare la inițiativa organului fiscal se efectuează prin trecerea în contul restanței a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituită, cu informarea ulterioară a contribuabilului.”;
    17)  pct. 60 va avea următorul cuprins:
    „60. Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 180 din Codul fiscal.”; 
    18)  pct. 61 va avea următorul cuprins:
    „61. Înscrierile în conturile personale privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale se efectuează în baza CONTRACTULUI-TIP privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amânare/eşalonare cu întocmirea  documentului intern, aprobat de Serviciul Fiscal de Stat.”;
    19)  pct. 6, 15 lit. e), 29, 38, 62 -71, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 și 94 lit. a), anexele la Regulament nr. 4, 6,7, 9, 10,17 se abrogă.
    20)  pct. 95 lit. f) va avea următorul cuprins:
    „f) informaţia cu privire la sumele amînate și eșalonate conform art.180 din Codul fiscal (anexa nr.8 la Regulament). Termen de perfectare – data de 25 a trimestrului imediat următor trimestrului de gestiune;”;
    21)  pct. 95 se completează cu lit. k) cu următorul cuprins:
    „k) informaţie cu privire la cuantumul restanțelor contribuabililor cărora li s-au calculat sume prin metode și surse indirecte și sunt luate la evidență separată (anexa nr. 24 la Regulament). Termen de  perfectare – data de 25 a trimestrului imediat următor trimestrului de gestiune.”.
    2. Se aprobă anexa nr. 24 la Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor, anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.103 din 9 decembrie 2005, conform anexei la prezentul Ordin.
    3. Pct. 2 și anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.103 din 9 decembrie 2005 se abrogă.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                  Octavian ARMAŞU

    Nr. 1144. Chişinău, 8 noiembrie 2016.


    anexa