HCCC5/2016
ID intern unic:  368387
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL CONCURENŢEI
HOTĂRÎRE Nr. 5
din  27.12.2016
pentru modificarea și completarea unor hotărâri
ale Consiliului Concurenței
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 29
    În temeiul art. 41 alin. (1) lit. c), t) şi art. 46 alin. (6) lit. g) din Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 667), cu modificările şi completările ulterioare, Plenul Consiliului Concurenţei
HOTĂRĂŞTE:
    I. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 30 august 2013 privind aprobarea Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 213-215, art.1459) se modifică după cum urmează:
    1. Din textul preambulului se exclude sintagma „Anexa I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;”.
    2. La punctul 3, sintagma „corespund Anexei 1 la Tratatul de Instituire a Comunității Europene și” se substituie cu sintagma „corespund Anexei nr.1 la Acordul privind agricultura Organizației Mondiale a Comerțului, ratificat prin Legea nr. 218 din 10.06.2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului.
    3. În punctul 19, sintagma „în format electronic şi pe suport de hârtie” se substituie cu sintagma „prin intermediul sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat””.
    4. Punctul 20 va avea următorul cuprins: „Expedierea și recepționarea documentelor electronice dintre Consiliul Concurenței și furnizorii și/sau inițiatorii ajutoarelor de stat se efectuează prin intermediul compartimentului mesagerie al sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”, care este unul oficial”.
    5. În punctul 102 sintagma „prin scrisoare cu aviz recomandat” se exclude.
    6. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Nomenclatura combinată a mărfurilor a Republicii Moldova (aprobată prin Legea nr. 172 din 25.07.2014)
Denumirea produsului
Capitolul 1
Animale vii
Capitolul 2
Carne şi organe comestibile
Capitolul 3
Peşte, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice
Capitolul 4

Lapte şi produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite şi necuprinse în altă parte

Capitolul 5
Produse de origine animală, nedenumite şi necuprinse în altă parte
Capitolul 6
Copaci vii şi alte plante; tuberculi, rădăcini şi alte părţi similare de plante, flori retezate şi verdeţuri decorative
Capitolul 7
Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari
Capitolul 8
Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice şi de pepeni
Capitolul 9
Cafea, ceai, maté şi mirodenii
Capitolul 10
Cereale
Capitolul 11
Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecule; inulină; gluten de grâu
Capitolul 12
Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie şi furaje
Capitolul 13
Şelac, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale
Capitolul 14
Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi necuprinse în altă parte
Capitolul 15

Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

Capitolul 16
Preparate din carne, din peşte sau din crustacee, din moluşte sau din alte nevertebrate acvatice
Capitolul 17
Zaharuri şi produse zaharoase
Capitolul 18
Cacao şi preparate din cacao
Capitolul 19
Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie
Capitolul 20
Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante
Capitolul 21
Preparate alimentare diverse
Capitolul 22
Băuturi, lichide alcoolice şi oţet
Capitolul 23
Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale
Capitolul 24
Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi
2905 43 000
Manitol
2905 44
D-Glucitol (sorbitol)
3301

Uleiuri esenţiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele aşa-zise “concrete” sau “absolute”; rezinoide; oleorăşini de extracţie; soluţii concentrate de uleiuri esenţiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanţe similare, obţinute prin extracţia din flori sau macerare, subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esenţiale, ape distilate şi soluţii apoase ale uleiurilor esenţiale

3501
Cazeină, cazeinaţi şi alţi derivaţi ai cazeinei; cleiuri de cazeină
3502

Albumine (inclusiv concentratele care conţin două sau mai multe proteine din zer, care conţin proteine din zer peste 80% din greutatea substanţei uscate), albuminaţi şi alţi derivaţi de albumine:

3503 00

Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafaţă sau colorate) şi derivaţii lor; clei de peşte (ihtiocol); alte cleiuri de origine animală, cu excepţia cleiurilor de cazeină de la poziţia 3501:

3504 00

Peptone şi derivaţii lor; alte substanţe proteice şi derivaţii lor, nedenumite şi necuprinse în altă parte; pulbere de piele tratată sau nu cu crom:

3505

Dextrine şi alte amidonuri şi fecule modificate (de exemplu amidonuri şi fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate

3809

Agenţi de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanţelor colorante şi alte produse şi preparate (de exemplu produse pentru scrobit şi preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite şi necuprinse în altă parte

3823 70 000
Alcooli graşi industriali
4101

Piei brute de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee (proaspete sau sărate, uscate, cenuşărite, picate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau şpăltuite

4102

Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenuşărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate) chiar epilate sau şpăltuite, altele decât cele excluse prin nota 1 litera (c) din acest capitol:

4103

Alte piei brute (proaspete sau sărate, uscate, cenuşărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau şpăltuite, altele decât cele excluse prin notele 1 litera (b) sau 1 litera (c) ale acestui capitol

4301

Blănuri brute (inclusiv capetele, cozile, labele şi alte bucăţi utilizate în blănărie), altele decât pieile brute de la poziţiile 4101, 4102 sau 4103

5001 00 000
Gogoşi de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire
5002 00 000
Mătase brută (nerăsucită)
5003 00 000
Deşeuri de mătase (inclusiv gogoşi nedepănabile, deşeuri de fire şi destrămătură)
5101
Lână necardată, nepieptilnată
5102
Păr fin sau grosier, necardat şi nepieptilnat
5103
Deşeuri de lână sau de păr fin sau grosier de animale, inclusiv deşeuri de fire, cu excepţia destrămăturii
5201 00
Bumbac, necardat şi nepieptănat
5202
Deşeuri de bumbac (inclusiv deşeuri de fire de bumbac şi destrămătură)
5203 00 000
Bumbac, cardat sau pieptănat
5301
In brut sau prelucrat, dar nefilat; cîlţi şi deşeuri din in (inclusiv deşeuri din fire şi destrămătură)
5302

Cânepă (Cannabis sativa L) brută sau prelucrată, dar nefilată; câlți şi deşeuri din cânepă (inclusiv deşeuri din fire şi destrămătură)
    II. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 30 august 2013 privind aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 222-227, art. 1499) se modifică după cum urmează:
    1.    Punctul 42 se expune în următoarea redacție: „Furnizorii care acordă ajutoare de minimis vor prezenta anual Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie, informaţii cu privire la ajutoarele de minimis acordate. Informaţia urmează să fie prezentată conform Formularului de raportare a ajutorului de minimis din Anexa nr.2 la Regulamentul privind modalitatea de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1112 din 06.10.2016”.
    2.    La punctul 44 termenul „completivitatea” se substituie cu termenul ”corectitudinea”.
    3.    Anexa la regulament se exclude.
    III. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 30 august 2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul ajutorului de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 nr. 222-227, art. 1500) se modifică după cum urmează:
    1.    La punctul 5, termenul „deținător” se substituie cu termenul „posesor”.
    2.    La punctul 9, sintagma „la prezentul Regulament” se substituie cu sintagma „la Hotărârea Guvernului nr. 1112 din 06.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat”.
    3.    Din punctul 10 urmează a fi exclusă sintagma „în anul precedent”.
    4.    La punctul 11, sintagma „Anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de minimis” se substituie cu sintagma ”Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1112 din 06.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat”.
    5.    Textul pct. 13 se modifică după cum urmează: „Formularele de raportare a ajutoarelor de stat acordate se transmit prin intermediul sistemului informațional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat””.
    6.    Textul pct. 14 se modifică după cum urmează: „Responsabil pentru notificarea și raportarea măsurilor de ajutor de stat din cadrul furnizorului  şi/sau inițiatorului este persoana desemnată conform pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 378 din 27.05.2014 pentru aprobarea Conceptului sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”.”
    7.    La punctul 21, sintagma ”Registratorii sau persoana împuternicită” se substituie cu sintagma „Administratorul sistemului, împuternicit”.
    8.    Anexa nr. 1 se exclude.

    PREȘEDINTELE PLENULUI
    CONSILIULUI CONCURENȚEI                                    Viorica CĂRARE

    Nr. 5. Chişinău, 27 decembrie 2016.