DCCA37/218/2016
ID intern unic:  368456
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 37/218
din  30.12.2016
cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie
PP ”Exclusiv Media” S.R.L. pentru postul de televiziune „ExclusivTV”
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 57
    Prin cererea f/nr. din 27 decembrie 2016, PP „Exclusiv Media” S.R.L. a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „ExclusivTV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară.
    Administratorul întreprinderii îşi propune să creeze un post de televiziune cu formatul de principiu distractiv, iar emisia postului de televiziune va fi constituită din emisiuni autohtone.
    În urma examinării cererii şi în conformitate cu prevederile art. 23 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.06, art. 18-20 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
    1. A admite cererea  PP „Exclusiv Media” S.R.L. privind eliberarea licenţei de emisie, pentru o perioadă de șase ani, pentru postul de televiziune „Exclusiv TV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, N. DAMASCHIN şi D. VICOL;  CONTRA – (2) – O. GUŢUŢUI și M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
    1.1. A aproba Concepţia generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „ExclusivTV”,  după cum urmează:
    Concepţia generală a serviciului de programe a postului TV „ExclusivTV”:
    Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
    B. 1. Formatul de principiu: Distractiv
    B. 2. Structura programelor după sursa de provenienţă (total ore de emisie săptămînală: 168 ore)
    - Programe (emisiuni) autohtone:                                35 %
    Realizate nemijlocit de titularul de licenţă:                    35 %
    Realizate de producători independenţi din
    Republica Moldova                                                    0 %
    Preluate (provenite) de la un alt radiodifuzor
     din Republica Moldova                                             0 %
    - Programe (emisiuni, filme) provenite
    (preluate, achiziţionate, retransmise) din emisia
    altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicţia
    Republicii Moldova:                                                    50 %
    (cu nominalizarea denumirii serviciului de programe):
    THT Comedy  – Federația Rusă
    B. 3. Opere europene:                                                35 %
    B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
    - Programe informative şi analitice:                              0 %
    - Programe educaţionale şi culturale:                           22 %
    - Filme(artistice, documentare, animaţie):                    16 %
    - Muzică:                                                                   0 %
    - Alte tipuri de programe:                                           47 %
    - Publicitate, teleshopping, sponsorizare:                     13 %
    - Promo:                                                                     2 %
    2. Pentru eliberarea licenţei de emisie, PP „Exclusiv Media” S.R.L. va achita o taxă în valoare de 3250 de lei.
    3. Date bancare:
    Consiliul Coordonator al Audiovizualului
    Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46
    c/f: 1006601004024
    Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
    Codul   IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
    Taxa pentru eliberarea licenţei de emisie constituie 3250 de lei.
    4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia licenţiere şi autorizare şi Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
    5. Prezenta decizie va fi publicată  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI COORDONATOR
    AL AUDIOVIZUALULUI                                                    Dinu CIOCAN


    Nr. 37/218. Chişinău, 30 decembrie 2016.