HGM1457/2016
ID intern unic:  368576
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1457
din  30.12.2016
pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale
Publicat : 27.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 24-29     art Nr : 46
    MODIFICAT
    HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, cuvîntul „penitenciar”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „instituție penitenciară”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18    În temeiul art. 8 şi art. 40 alin. (4) din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, art. 225) şi în vederea reglementării modului de prestare a serviciilor poştale şi a relaţiilor dintre utilizatorii şi furnizorii de servicii poştale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulile privind prestarea serviciilor poştale, conform anexei nr.1.
    2.  Regulile privind prestarea serviciilor poştale se pun în aplicare de la 1 februarie 2017.
    3. La data intrării în vigoare a prezentelor Reguli, se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                              Vasile Botnari

    Nr. 1457. Chişinău, 30 decembrie 2016.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1457
din 30 decembrie 2016

REGULI
PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR POŞTALE
I. Dispoziţii generale
    1. Regulile privind prestarea serviciilor poştale, denumite în cele ce urmează Reguli, sînt elaborate în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17 martie 2016, Convenţia Uniunii Poştale Universale, Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Montreal la 28 mai 1929, Convenţia relativă la contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele, semnată la Geneva la 19 mai 1956, şi cu alte tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Prezentele Reguli reglementează relaţiile dintre operatorii poştali care prestează servicii poştale (în continuare – furnizori de servicii poştale) şi beneficiarii acestor servicii (în continuare – utilizatori), inclusiv drepturile şi obligaţiile acestora şi stabilesc modul de furnizare a serviciilor poştale.
    2. În sensul prezentelor Reguli se definesc următoarele noţiuni:
    adresă poştală – indicaţie pe trimiterile poştale care include ansamblul de date privind numele persoanei sau denumirea instituţiei, strada, blocul, apartamentul sau numărul căsuţei poştale de abonament, codul poştal, denumirea localităţii, denumirea ţării;
    aerogramă – plic special destinat expedierii corespondenţei pe calea aerului şi care este format dintr-o singură foaie de hîrtie, îndoită şi lipită pe toate laturile;
aviz de sosire – formular prin care destinatarul trimiterii poştale este invitat să se prezinte la oficiul poştal pentru a o ridica;
    autoritate de reglementare – organism căruia statul îi încredinţează funcţiile de reglementare ce intră sub incidenţa domeniului de aplicare a Legii comunicaţiilor poştale;
    carte poştală – trimitere poştală deschisă, din foaie de carton subţire sau hîrtie destul de rezistentă, folosită pentru diferite comunicări;
    căsuţă poştală de abonament – utilaj special instalat în oficiul poştal pentru primirea poştei destinate utilizatorului;
    cecogramă – trimitere poştală cecografică depusă deschis, clişeu care poartă însemne ale cecografiei, înregistrare sonoră şi pe hîrtie specială destinată numai pentru folosinţa nevăzătorilor, dacă este expediată de sau către o instituţie pentru nevăzători;
    cod poştal – indicativ reprezentat de un anumit număr de cifre sau litere, corespunzător fiecărei localităţi, necesar pentru facilitarea trierii corespondenţei şi creării posibilităţii de automatizare a acestei operaţii. Codul poştal serveşte pentru îndrumarea şi/sau distribuirea trimiterilor poştale;
    colet poştal – bunuri, cu sau fără valoare comercială, expediate prin reţele poştale;
    corespondenţă comercială-răspuns internaţională (CCRI) – serviciu care permite expeditorilor autorizaţi să francheze în prealabil trimiterile-răspuns depuse de corespondenţii lor care locuiesc în străinătate;
    cupon-răspuns internaţional – imprimat de valoare emis de Uniunea Poştală Universală, care serveşte pentru schimbul pe mărci poştale naţionale cu o valoare suficientă pentru francarea minimă a unei trimiteri prioritare simple a poştei de scrisori sau a unei scrisori avion simple, expediate în străinătate;
    cutie poştală individuală – cutie în care poşta este distribuită la domiciliul destinatarului;
    cutie poştală pentru scrisori – cutie destinată publicului pentru depunerea scrisorilor spre expediere; punct de acces în reţeaua poştală publică;
    date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal);
    destinatar – persoană fizică sau juridică pe adresa căreia este expediată o trimitere poştală;
    document – trimitere a poștei de scrisori, colet poștal sau trimitere EMS constînd din orice suport de informație scrisă, desenată, imprimată sau digitală, cu excepția articolelor de marfă;
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    drept special de tragere (DST) – unitate de decontare a Fondului Monetar Internaţional utilizată de către ţările membre ale Uniunii Poştale Universale în relaţiile dintre acestea;
    EMS (abrevierea sintagmei în limba engleză „Express Mail Service”) – serviciu poştal expres pentru documente şi mărfuri şi care constituie, pe cît este posibil, cel mai rapid dintre serviciile poştale prin mijloace fizice;
    efecte poștale – plicuri, aerograme sau cărți poştale cu marcă fixă (imprimată), constituind întreguri poştale;
    [Pct.2 noțiunea modificată prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    expeditor – persoană fizică sau juridică care introduce trimiterea poştală în reţeaua poştală personal sau prin intermediul unei persoane terţe;
    factură de expediţie – document poştal de însoţire a trimiterilor poştale exprese, care fac obiectul serviciilor poştale deschise concurenţei;
    „fragil” – mențiune aplicată pe trimiterile poştale care implică o atenţie sporită la prelucrarea, transportarea şi păstrarea acestora;
    francare – modalitate de atestare a plăţii anticipate a tarifelor poştale prin utilizarea mărcilor poştale, a etichetelor autoadezive sau a impresiilor obţinute prin tipărire sau ştampilare;
    furnizor de servicii poştale – persoană fizică sau juridică autorizată, înregistrată în calitate de întreprinzător în Republica Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea serviciilor poştale;
    furnizor de serviciu poştal universal – furnizor/prestator de servicii poştale din sfera serviciului poştal universal;
    imprimat – trimitere poştală a cărei conţinut este tipărit sau reprodus cu caracter de imprimare generală şi care circulă de la depunere pînă la distribuire în ambalaje deschise;
    magazinaj – taxă încasată de furnizorii de servicii poştale pentru trimiterea poştală neridicată de destinatar în intervalul de timp prevăzut în prezentele Reguli;
    mandat poştal – serviciu poştal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicaţiilor expeditorului, transferul şi remiterea unei sume de bani destinatarului. Poate fi transmis pe suport de hîrtie prin reţeaua poştală sau în format electronic prin reţeaua de comunicaţii electronice;
    marcă poştală – imprimat de valoare emis şi pus în circulaţie exclusiv sub autoritatea statului, ca atribut al suveranităţii acestuia, constituind dovada francării corespunzătoare valorii sale intrinsece atunci cînd este aplicat pe o trimitere poştală în conformitate cu actele Uniunii Poştale Universale;
    marfă – trimitere a poștei de scrisori, colet poștal sau trimitere EMS constînd din orice obiect fizic și material în afară de bani, inclusiv articole de marfă, ce nu se înscriu în definiția de „document”;
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    maşină de francare – dispozitiv pentru francarea trimiterilor poştale prin aplicarea unei ştampile (imprimarea semnelor de francare pe trimiterile poştale conform tarifelor în vigoare);
    obliterare – aplicarea pe trimiterile poştale a amprentei ştampilei de zi poştale care indică oficiul poştal şi data depunerii;
    oficiu poştal – unitate poştală deschisă publicului pentru prestarea serviciilor poştale;
    pachet mic – trimitere poştală care conţine diferite obiecte sau probe de mărfuri, precum și care conține mărfuri;
    [Pct.2 noțiunea modificată prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    „par avion” – etichetă sau menţiune aplicată pe trimiterile care urmează să fie expediate pe calea aerului;
    plic poştal – obiect plat rectangular, din hîrtie sau dintr-un material similar, cu o clapă gumată sau negumată de-a lungul unei laturi, care serveşte la închiderea acestuia;
    „post restant” – serviciu suplimentar admis pentru trimiterile de corespondenţă, cu excepţia citaţiilor, coletele şi mandatele poştale, care urmează să fie ridicate de destinatar în oficiul poştal; mențiune aplicată pe trimiterile de corespondență;
    poştă hibridă – sistem ce combină mesageria electronică şi serviciul poştal în cazul în care un mesaj se expediază prin sistemul electronic spre un punct în care se tipăreşte pe hîrtie, se introduce în plic şi se distribuie destinatarului;
    „predare în mînă proprie” – menţiune aplicată pe trimiterile înregistrate care urmează a fi înmînate personal destinatarului;
    [Pct.2 noțiunea modificată prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    prelucrare a datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
    reţea poştală – sistem de organizare şi de resurse de orice fel utilizate de furnizorul de servicii poştale, în special pentru:
    1) colectarea trimiterilor poştale de la punctele de acces;
    2) sortarea la centrul de sortare şi transportul trimiterilor poştale;
    3) distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate pe acestea;
     „saci M” – saci speciali conţinînd ziare, publicaţii periodice, cărţi şi documente tipărite similar, pe adresa aceluiaşi destinatar şi aceleiaşi destinaţii;
    servicii poştale – servicii destinate publicului, constînd în colectarea, ambalarea, în caz de necesitate, sortarea, transportul trimiterilor poştale şi distribuirea sau înmînarea acestora destinatarilor;
    servicii poştale deschise concurenţei – servicii poştale altele decît cele rezervate;
    serviciu de trimitere cu predare atestată – serviciu poştal a cărui particularitate constă în faptul că, la depunerea trimiterii, expeditorului i se eliberează o chitanţă, trimiterea se înmînează destinatarului contra semnătură, dar nu se oferă garanţii împotriva riscurilor de pierdere, furt sau deteriorare;
    serviciu poştal universal – furnizare permanentă a unui set de servicii poştale, de o calitate determinată, în toate localităţile de pe teritoriul ţării, la preţuri accesibile pentru toţi utilizatorii;
    scrisoare – trimitere poştală închisă în plic prin care se transmit anumite comunicări;
    taxă poştală – plată a unei prestaţii poştale;
    „taxă-porto” – taxă cu care sînt grevate trimiterile nefrancate sau insuficient francate; sigiliu aplicat pe trimiterile poştale simple nefrancate sau insuficient francate;
    termen normativ de distribuire – timp stabilit pentru expedierea trimiterilor poştale de la locul de depunere şi pînă la destinaţie, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor de prelucrare a acestora;
    trimitere avion – trimitere poştală transportată prin mijloace de transport aeriene;
    trimitere de suprafaţă – trimitere poştală transportată prin mijloace de transport terestre, fluviale sau maritime;
    trimitere nedistribuită – trimitere poştală, distribuirea (înmînarea) căreia către destinatar din diferite motive nu a fost posibilă şi, din lipsa adresei expeditorului, nu s-a realizat înapoierea ei către expeditor;
    trimitere nereclamată – trimitere poştală care nu a fost distribuită (predată) destinatarului din cauza nesolicitării sau refuzului de recepţionare a acesteia;
    trimitere expresă – trimitere poştală care este colectată, ambalată, transmisă şi distribuită prin mijloace fizice într-un mod cît mai rapid posibil;
    trimitere poştală – bun avînd înscrisă o adresă la care urmează să fie distribuit de furnizorul de servicii poştale. Din această categorie fac parte trimiterile de corespondenţă, precum şi imprimatele (cărți, cataloage, ziare, publicații periodice) şi coletele poştale conţinînd bunuri cu sau fără valoare comercială;
    [Pct.2 noțiunea modificată prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
   
trimitere poștală simplă – trimitere care nu este supusă unei prelucrări particulare sau unor formalități de înregistrare la colectare, sortare și distribuire;
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    trimitere poştală înregistrată – trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ce are următoarele particularități: eliberarea de către furnizorul de servicii poştale expeditorului a unui document care atestă data depunerii trimiterii, precum şi, de regulă, plata tarifului și înmînarea trimiterii poștale destinatarului contra semnătură cu indicarea datei înmînării;
    trimitere poştală locală – trimitere poştală depusă şi distribuită în raza unui oraş, iar în localităţile rurale – în raza de deservire a unui oficiu poştal;
    unitate poştală – subdiviziune a furnizorului de servicii poştale (centru de poştă, oficiu poştal, agenţie poştală);
    Uniunea Poştală Universală – organizaţie internaţională care coordonează politicile poştale ale statelor membre şi sistemul poştal global, fiind o agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite, din 1 iulie 1948, cu sediul la Berna (Elveţia);
    utilizator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de servicii poştale în calitate de expeditor sau destinatar;
    „voluminos” – mențiune aplicată pe trimiterile poştale, dimensiunile sau volumul cărora depăşesc limitele stabilite.
    3. Furnizorul de serviciu poştal universal asigură furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal în conformitate cu legislaţia.
    Furnizorul de serviciu poştal universal asigură exploatarea serviciilor poştale internaţionale şi îndeplineşte obligaţiile care decurg din actele Uniunii Poştale Universale cu dreptul de a utiliza formularele Uniunii Poştale Universale.
    Furnizorii de servicii poştale deschise concurenţei furnizează servicii poştale în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale. Serviciile poştale internaţionale se furnizează în baza acordurilor semnate cu operatori poştali sau cu companii specializate în livrarea bunurilor şi documentelor din alte state.
     4. Furnizorii de servicii poştale trebuie să asigure:
    1) expedierea trimiterilor poştale către destinatari:
    a) pentru trimiterile din sfera serviciului poştal universal – în termenele normative de distribuire stabilite;
    b) pentru trimiterile din sfera serviciilor poştale deschise concurenţei – în termenele stabilite de furnizorul de servicii poştale;
    2) integritatea trimiterilor poştale şi a mijloacelor băneşti depuse de expeditori;
    3) calitatea prestării serviciilor poştale conform standardelor de calitate în ceea ce priveşte serviciul poştal universal şi conform condiţiilor prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii în ceea ce priveşte serviciile poştale deschise concurenţei;
    4) confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal referitoare la utilizatorii persoane fizice în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal. Furnizorii de servicii poştale informează clienţii săi privind utilizarea datelor lor cu caracter personal şi scopul pentru care au fost colectate. Datele cu caracter personal utilizate se referă la numele, prenumele şi adresa utilizatorului;
    5) transparenţa, obiectivitatea şi nediscriminarea prestării serviciilor poştale.
    5. Amenajarea oficiului poştal al furnizorului de serviciu poştal universal prevede următoarele:
    1) la intrarea în oficiul poştal trebuie să fie amplasate la un loc vizibil: firma unităţii poştale; cutia poştală pentru scrisori; codul poştal; programul de lucru. În oficiile poştale orăşeneşti care lucrează cu program flexibil cu pauză pentru masă sau zi liberă, lîngă acestea urmează a fi amplasat şi un aviz cu adresa celui mai apropiat oficiu poştal şi programul de lucru al acestuia. Textele firmei şi ale avizelor sînt executate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    2) în sala de operaţiuni a oficiului poştal trebuie să fie instalate în locuri accesibile utilizatorilor cutia poştală pentru scrisori, după caz, şi panourile informative privind prestaţiile poştale, şi anume:
    a) condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale;
    b) lista serviciilor prestate;
    c) categoriile, tipurile şi dimensiunile trimiterilor poştale;
    d) modalitatea de completare a formularelor şi de scriere a adresei;
    e) informaţii despre tarifele poştale;
    f) codurile poştale;
    g) termenele de păstrare a trimiterilor poştale;
    h) informaţii privind obiectele interzise în trimiterile poştale;
    i) condiţiile de ambalare a trimiterilor poştale;
    j) standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciul poştal universal;
    k) răspunderea furnizorului de servicii poştale;
    l) zilele şi orele de audienţă în structurile de conducere ale unităţii poştale;
    3) furnizorul de serviciu poştal universal este obligat să-i asigure utilizatorului, la solicitare, accesul necondiţionat la:
    a) Legea comunicaţiilor poştale;
    b) Regulile privind prestarea serviciilor poştale;
    c) Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat în circuitul poştal.
    6. Furnizorul de serviciu poştal universal plasează cutii poştale pentru scrisori pe drumurile publice, pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
    Pe cutia poştală pentru scrisori se aplică emblema furnizorului de serviciu poştal universal şi cuvîntul „Poştă”, numărul de ordine al cutiei poştale, ora extragerii scrisorilor şi ziua în care extragerea corespondenţei nu se efectuează. În localităţile rurale se indică şi codul poştal al localităţii respective.
    7. Furnizorul de servicii poştale deschise concurenţei trebuie să asigure prestarea serviciilor poştale în condiţiile:
    1) respectării cerinţelor esenţiale: condiţii generale, fără caracter economic, prin care se impun cerinţe pentru furnizarea serviciilor poştale, constînd în: respectarea confidenţialităţii corespondenţei, asigurarea securităţii reţelei poştale în ceea ce priveşte transportul produselor periculoase, precum şi, în cazuri justificative, protecţia datelor, protecţia mediului şi respectarea normelor de planificare a teritoriului. Protecţia datelor include protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate şi protecţia dreptului la viaţa privată;
    2) dispunerii de local pentru deservirea utilizatorilor (oficii poştale), de echipament tehnic şi de mijloace de transport necesare furnizării serviciilor;
    3) afişării programului de lucru la loc vizibil şi asigurării accesului liber al utilizatorilor în oficiile poştale în timpul orelor de lucru;
    4) instalării panourilor informative în sala de operaţiuni a oficiului poştal privind prestaţiile poştale, şi anume:
    a) condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale;
    b) lista serviciilor prestate;
    c) informaţiile despre tarifele poştale;
    d) informaţiile privind obiectele interzise în trimiterile poştale;
    e) răspunderea furnizorului de servicii poştale;
    5) marcării tuturor instalaţiilor fizice care fac parte din reţeaua poştală, inclusiv punctele de acces, cutiile poştale, mijloacele de transport, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului de servicii poştale;
    6) asigurării cu elemente de identificare proprii a personalului însărcinat cu colectarea şi distribuirea trimiterilor poştale al furnizorului de servicii poştale;
    8. În vederea respectării termenelor de distribuire a trimiterilor poştale internaţionale, furnizorii de servicii poştale beneficiază, cu prioritate, de dreptul de acces în punctele de trecere a frontierei de stat şi în organele vamale.
    Reţinerea premeditată a unităţilor de transport ale furnizorilor de servicii poştale (marcate cu logourile acestora) este interzisă.
    9. Trimiterile poştale se împart în următoarele categorii:
    1) Scrisori. Scrisorile trebuie să fie puse în plicuri dreptunghiulare. Partea cu adresă a scrisorii este rezervată pentru adresă, francare, menţiuni de serviciu sau etichete. Se recomandă adăugarea menţiunii „Scrisoare” („Lettre”) pe partea cu adresă a scrisorilor care din cauza volumului pot fi confundate cu trimiterile francate cu o taxă redusă. Scrisorile se împart în simple, recomandate şi cu valoare declarată.
    2) Aerograme. Aerogramele trebuie să fie dreptunghiulare şi confecţionate astfel încît să nu îngreuneze prelucrarea poştei. Partea cu adresă a aerogramei este rezervată pentru adresă, francare, menţiuni de serviciu sau etichete. Ea are obligatoriu menţiunea imprimată „Aerogramă” („Aérogramme”). Aerograma nu trebuie să conţină nici un obiect. Aerogramele pot fi simple sau recomandate.
    3) Cărţi poştale. Cărţile poştale trebuie să fie dreptunghiulare şi confecţionate din carton sau material la fel de consistent pentru a permite o prelucrare fără dificultate. Partea cu adresă a cărţii poştale este rezervată pentru adresă, francare, menţiuni de serviciu sau etichete. Cărţile poştale trebuie să aibă în antetul de pe partea cu adresă titlul „Carte poştală” („Carte postale”). Cărţile poştale se împart în simple şi recomandate.
    4) Imprimate. Imprimatele trebuie să poarte pe partea cu adresă a trimiterii în unghiul superior stîng, eventual sub numele şi adresa expeditorului, menţiunea „Imprimate” („Imprimés”). Imprimatele nu pot purta nici o adnotaţie şi nu pot conţine nici vreun element de corespondenţă. Imprimatele se împart în simple și recomandate.
    5) Cecograme. Trimiterile pentru nevăzători trebuie să fie ambalate astfel încît conţinutul lor să fie suficient protejat. Cecogramele trebuie să prevadă pe partea cu adresă o etichetă albă cu un simbol prin care se identifică trimiterea destinată nevăzătorilor. Cecogramele nu pot purta nici o adnotaţie şi nu pot conţine nici vreun element de corespondenţă. Pot fi expediate drept cecograme scrisorile cecografice depuse deschis şi clişeele care poartă semne ale cecografiei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru înregistrările sonore şi pe hîrtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor, cu condiţia ca ele să fie expediate de către o instituţie oficial recunoscută pentru nevăzători sau adresate unei astfel de instituţii. Cecogramele se împart în simple şi recomandate.
    6) Pachete mici. Pachetele mici trebuie să poarte pe partea cu adresă a trimiterii în unghiul superior stîng, eventual sub numele şi adresa expeditorului, menţiunea „Pachet mic” („Petit paquet”). Pachetele mici se împart în simple, recomandate și cu valoare declarată.
    [Pct.9 subpct.6) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    7) „Saci M”. În afară de imprimate sacii M pot include alte obiecte cum ar fi: discuri, benzi magnetice, casete, eşantioane comerciale de fabricanţi şi distribuitori, alte articole comerciale dar nepasibile de drepturi vamale. Adresa destinatarului se indică pe fiecare pachet de imprimate introdus în sacul M. Sacul M trebuie să fie prevăzut cu o etichetă-adresă dreptunghiulară furnizată de expeditor şi care indică numele, prenumele şi adresa destinatarului. Eticheta-adresă trebuie să fie din pînză suficient de rigidă, carton tare, material plastic, pergament sau hîrtie lipită pe o plăcuţă şi prevăzută cu un orificiu. Dimensiunile ei trebuie să fie nu mai mici de 90 x 140 mm. Francarea totală a sacilor M este reprezentată pe eticheta-adresă a sacului. Sacii M se împart în simpli şi recomandaţi.
    8) Colete poştale. Orice colet trebuie să fie ambalat şi închis conform greutăţii, formei şi caracterului conţinutului. Pe ambalajul coletului trebuie să fie prevăzut suficient spaţiu pentru amplasarea adreselor destinatarului şi a expeditorului, a menţiunilor de serviciu sau aplicarea ştampilelor şi etichetelor. Furnizorul de servicii poştale trebuie să recomande expeditorului să însereze în colet copia adresei sale şi cea a destinatarului. Coletele se împart în ordinare şi cu valoare declarată.
II. Condiţii de acceptare în reţeaua poştală
a trimiterilor poştale
    10. Condiţii de formă, dimensiuni şi greutate pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal.
    Trimiterile de corespondenţă:
    1) format standard (plic sau carte poştală adresată, de formă dreptunghiulară, a cărui lungime este cel puţin egală cu lăţimea multiplicată cu 1,41):
    a) dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    b) dimensiuni maxime: 165 x 235 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    c) grosime maximă: 5 mm;
    d) greutate maximă: 20 g.
    2) format „plicuri plate” (plicuri dreptunghiulare, cărţi poştale dreptunghiulare sau cărţi poştale cu formă neregulată):
    a) dimensiuni maxime: 305 x 381 mm;
    b) grosime maximă: 20 mm;
    c) greutate maximă: 500 g.
    3) format „pachete” (orice trimitere sub formă de paralelipiped sau de rulou care depăşeşte oricare dintre dimensiunile prevăzute la categoria standard şi la categoria plicuri plate):
    a) pachete paralelipipedice:
    dimensiuni minime: să aibă o faţă ale cărei dimensiuni să nu fie inferioare dimensiunilor 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    dimensiuni maxime: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    greutate maximă: 2 kg.
    b) rulouri:
    dimensiuni minime: lungimea plus de două ori diametrul: 170 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să fie inferioară la 100 mm;
    dimensiuni maxime: lungimea plus de două ori diametrul: 1040 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 900 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    greutate maximă: 2 kg.
    Pentru ca trimiterile de corespondenţă, să fie acceptate în reţeaua poştală a furnizorului de serviciu poştal universal, formatul standard trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speciale:
    1) plicurile trebuie să fie închise prin lipirea continuă a clapei de închidere, iar înscrisurile trebuie să fie realizate pe partea plicului, care nu este prevăzută cu clapă de închidere;
    2) înscrisurile trebuie să fie realizate în zona dreptunghiulară situată la o distanţă minimă de 40 mm faţă de marginea superioară a plicului (cu o toleranţă de 2 mm), 15 mm faţă de marginea laterală dreaptă şi 15 mm faţă de marginea inferioară;
    3) pe partea înscrisurilor, o zonă dreptunghiulară de 40 mm înălţime, începînd de la marginea superioară, şi 74 mm lungime, începînd de la marginea din dreapta, este rezervată francării şi amprentelor de obliterare.
    Nu fac parte din categoria trimiterilor de corespondenţă, formatul standard: cărţile poştale pliate; trimiterile care sînt închise cu agrafe, urechi de prindere metalice sau croşete îndoite; trimiterile pliate, expediate deschis, fără plic.
    Pachete mici (trimiteri sub formă de paralelipiped sau de rulou):
    1) pachete paralelipipedice:
    a) dimensiuni minime: să aibă o faţă ale cărei dimensiuni să nu fie inferioare dimensiunilor 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    b) dimensiuni maxime: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    c) greutate maximă: 2 kg.
    2) rulouri:
    a) dimensiuni minime: lungimea plus de două ori diametrul: 170 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să fie inferioară la 100 mm;
    b) dimensiuni maxime: lungimea plus de două ori diametrul: 1040 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 900 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    c) greutate maximă: 2 kg.
    Imprimatele:
    1) format „plicuri plate”:
    a) dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    b) dimensiuni maxime: 305 x 381 mm;
    c) grosime maximă: 20 mm;
    d) greutate maximă: 500 g.
    2) format „pachete” (orice trimitere sub formă de paralelipiped sau rulou care depăşeşte oricare dintre dimensiunile prevăzute la categoria plicuri plate):
    a) pachete paralelipipedice:
    dimensiuni minime: să aibă o faţă ale cărei dimensiuni să nu fie inferioare dimensiunilor 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    dimensiuni maxime: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    greutate maximă: 2 kg.
    b) rulouri:
    dimensiuni minime: lungimea plus de două ori diametrul: 170 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să fie inferioară la 100 mm;
    dimensiuni maxime: lungimea plus de două ori diametrul: 1040 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 900 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    greutate maximă: 2 kg.
    Coletele poştale:
    1) format standard:
    a) dimensiuni minime: 150 x 210 mm;
    b) dimensiuni maxime: 700 x 700 x 700 mm;
    c) greutate maximă la depunere (colete interne şi internaţionale): 10 kg;
    d) greutate maximă la distribuire (colete internaţionale): 20 kg.
    2) colete voluminoase:
    a) dimensiuni minime: 700 x 700 x 700 mm;
    b) dimensiuni maxime: 2 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decît cel al lungimii;
    c) greutate maximă la depunere (colete interne şi internaţionale): 10 kg;
    d) greutate maximă la distribuire (colete internaţionale): 20 kg.
    Cecogramele:
    1) dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    2) dimensiuni maxime: 305 x 381 mm;
    3) grosime maximă: 20 mm;
    4) greutate maximă: 7 kg.
    11. Condiţii de dimensiuni şi greutate pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor poştale neincluse în sfera serviciului universal, furnizate în conformitate cu actele Uniunii Poştale Universale.
    1) Trimiterile de corespondenţă, imprimate şi publicitate prin poştă:
    a) dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    b) dimensiuni maxime: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    c) greutate maximă: 5 kg.
    2) Coletele poştale:
    a) dimensiuni minime: 150 x 210 mm;
    b) dimensiuni maxime: 2 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decît cel al lungimii;
    c) greutate maximă la depunere pentru:
    coletele interne: 15 kg colete obişnuite / 20 kg conţinut indivizibil;
    coletele internaţionale: 31,5 kg, cu respectarea greutăţii maxime stabilite de către fiecare ţară membră a Uniunii Poştale Universale;
    d) greutate maximă la distribuire (colete internaţionale): 31,5 kg.
    3) Trimiterile poştale care fac obiectul serviciului express:
    a) 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
    b) dimensiuni maxime: 2 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decît cel al lungimii;
    c) greutate maximă la depunere pentru:
    trimiteri interne: 31,5 kg;
    trimiteri internaţionale: 31,5 kg, cu respectarea greutăţii maxime stabilite de către fiecare ţară membră a Uniunii Poştale Universale;
    d) greutate maximă la distribuire (trimiteri internaţionale): 31,5 kg.
    4) Trimiterile poştale care fac obiectul serviciului mandat poştal pe suport de hîrtie şi care circulă pe cale poştală:
    a) dimensiuni minime: 202 x 114 mm;
    b) dimensiuni maxime: 210 x 185 mm.
    12. Ambalarea trimiterilor poştale se efectuează în funcţie de conţinut, dimensiuni, greutate şi valoare, astfel încît să asigure stabilitatea şi integritatea conţinutului la prelucrare, transportare şi distribuire, precum şi să excludă deteriorarea altor trimiteri şi cauzarea de prejudiciu lucrătorilor poştali. Ambalajul este ales de către expeditor.
    13. Condiţii generale de ambalare.
    1) Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a furnizorului de serviciu poştal universal trimiterile poştale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de ambalare:
    a) trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact (fără crăpături, rupturi) care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, precum şi modului şi duratei transportului şi să fie în forme uşor de mînuit;
    b) ambalajul şi închiderea trimiterii poştale trebuie să protejeze conţinutul acesteia în aşa fel încît acesta să nu poată fi deteriorat prin presiune sau prin manipulări succesive şi să nu se amestece cu conţinutul altor trimiteri poştale, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat fără ca o acţiune de spoliere să fie vizibilă;
    c) agrafele metalice care servesc la închiderea trimiterilor nu trebuie să fie tăioase şi nici să împiedice executarea serviciului poştal;
    d) este interzis să se aplice pe trimiterile poştale alte etichete decît cele care se raportează la serviciile poştale, cu excepţia celor aplicate pe ambalajul original al bunului, sau să se aplice pe acestea mărci poştale şi etichete reutilizate;
    [Pct.13 subpct.1), lit.d) modificată prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    e) trimiterile poştale trebuie să prezinte, pe ambalaj sau anvelopă, spaţii suficiente pentru înscrierea menţiunilor de serviciu şi aplicarea etichetelor.
    2) Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a furnizorului de serviciu poştal universal trimiterile de corespondenţă care conţin şi obiecte fără valoare comercială (de exemplu: fotografii, mărţişoare, agrafe de prindere a documentelor etc.) trebuie să fie ambalate astfel încît să nu împiedice operaţiunile de prelucrare.
    3) Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a furnizorului de serviciu poştal universal trimiterile poştale constînd în imprimate şi publicitate prin poştă trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:
    a) trebuie să fie ambalate de către expeditor în aşa fel încît conţinutul lor să fie suficient protejat;
    b) trebuie să permită verificarea conţinutului trimiterii poştale de către furnizorul de serviciu poştal universal în momentul prezentării acesteia la punctul de acces.
    4) Trimiterile de colete poştale şi trimiterile cu conţinut de bunuri, cu sau fără valoare comercială, care fac obiectul serviciilor: ramburs, confirmare de primire şi express se depun în ambalaje proprii sau de tip poştal, cu următoarele precizări:
    a) aceste ambalaje pot fi din:
    cutii din carton, placaj, lemn, tablă sau plastic;
    saci din hîrtie, pînză rezistentă dintr-o bucată, material plastic sau muşama;
    hîrtie;
    valize, containere;
    genţi, sacoşe;
    b) sacii şi cutiile metalice trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere şi sigilare;
    c) în cazul în care sînt necesare cusături la ambalaje, acestea se fac în interior, exceptîndu-se partea rezervată introducerii conţinutului care se coase în exterior; cusăturile trebuie să fie uniforme, cu aţă rezistentă de aceeaşi calitate şi culoare, fără noduri.
    5) Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a furnizorului de serviciu poştal universal bunurile neambalate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
    a) să poată fi reunite, îmbinate sau menţinute printr-o legătură solidă asigurată cu plumbi sau alte sigilii, în aşa fel încît să formeze un întreg;
    b) să fie bunuri dintr-o singură bucată (ex: bucăţi de lemn, piese metalice etc.), a căror ambalare nu intră în uzanţele comerciale;
    c) în circuitul intern se acceptă neambalate: planşete desen, cărucioare şi triciclete pentru copii, coşuri, ambalaje goale, canistre goale, damigene goale etc.
    6) La ambalarea trimiterilor poştale nu se acceptă ambalaje deja folosite, decît pentru acceptarea la depunere a trimiterii de colet poştal şi a trimiterii cu conţinut bunuri cu sau fără valoare comercială care face obiectul serviciilor: ramburs, confirmare de primire şi express, respectîndu-se una dintre următoarele condiţii:
    a) se asigură reambalarea trimiterii în hîrtie rezistentă;
    b) ambalajele nu prezintă nici o deteriorare, conţinutul trimiterii este asigurat corespunzător şi vechile înscrisuri sînt acoperite (ex.: se lipeşte hîrtie, etichete, autocolante etc.).
    14. Dimensiunile minime şi maxime ale trimiterilor poştale, greutatea, condiţiile de ambalare şi numărul de locuri care constituie o trimitere poştală, ce fac obiectul serviciilor poştale deschise concurenţei, se stabilesc de către furnizorul de servicii poştale.
    Trimiterile poștale recepționate spre expediere de furnizorul de servicii poștale vor fi marcate cu denumirea sau marca comercială a furnizorului în cauză.
    Este interzis ca ambalajele, formularele, blanchetele şi etichetele pe care sînt aplicate marca comercială sau logoul unui furnizor de servicii poştale să fie utilizate de către alţi furnizori de servicii poştale.
III. Servicii poştale şi servicii de plată
    15. Servicii poştale incluse în sfera serviciului poştal universal. Furnizorul de serviciu poştal universal asigură furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului poştal universal, şi anume:
    1) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poştale interne şi internaţionale cu o greutate de pînă la 2 kg;
    2) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea coletelor poştale interne şi internaţionale cu o greutate de pînă la 10 kg;
    3) distribuirea coletelor poştale cu o greutate de pînă la 20 kg, expediate din afara teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
    4) serviciul de trimitere recomandată internă sau internaţională;
    5) serviciul de trimitere cu valoare declarată internă sau internaţională;
    6) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea cecogramelor interne şi internaţionale cu o greutate de pînă la 7 kg.
    Autoritatea de reglementare poate mări limita de greutate prevăzută la subpct. 2) pînă la cel mult 20 kg şi poate stabili condiţii speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor poştale respective.
    16. Servicii poştale de bază. Furnizorul de serviciu poştal universal asigură acceptarea, prelucrarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poştei de scrisori şi a coletelor poştale.
    Trimiterile poştei de scrisori includ:
    1) trimiteri prioritare şi non-prioritare pînă la 2 kg;
    2) scrisori, cărţi poştale, imprimate şi pachete mici pînă la 2 kg;
    3) cecograme (trimiteri pentru nevăzători) pînă la 7 kilograme;
    4) saci speciali conţinînd ziare, publicaţii periodice, cărţi şi documente tipărite similar, pe adresa aceluiaşi destinatar şi aceleiaşi destinaţii, denumiţi „saci M” cu greutatea pînă la 30 kg.
    Coletele poştale pot fi pînă la 20 kg. Limitele de greutate superioară a 20 kg se aplică facultativ anumitor categorii de colete poştale, în condiţiile specificate de Regulamentul privind coletele poştale al Uniunii Poştale Universale.
    17. Servicii poştale suplimentare.
    1) Furnizorul de serviciu poştal universal asigură prestarea următoarelor servicii suplimentare obligatorii:
    a) Serviciul de trimiteri recomandate. Trimiterile poştei de scrisori pot fi expediate prin serviciul de trimiteri recomandate. Trimiterile recomandate trebuie să poarte în mod clar şi în caractere foarte vizibile antetul „Recomandată” („Recommandé”). Trimiterile recomandate trebuie prevăzute cu o etichetă care poartă, în caractere latine, litera R, denumirea oficiului poştal de depunere şi numărul de ordine al trimiterii. Eticheta şi antetul „Recomandată” trebuie aplicate pe partea cu adresă, pe cît posibil în unghiul superior stîng, eventual sub numele şi adresa expeditorului. În traficul internaţional este asigurat serviciul de recomandare pentru trimiterile-avion şi trimiterile prioritare de ieşire ale poştei de scrisori şi pentru toate trimiterile poştei de scrisori recomandate de intrare.
    b) Serviciul de trimitere cu predare atestată. Trimiterile poştei de scrisori interne pot fi expediate prin serviciul de trimiteri cu predare atestată. Trimiterile trebuie să fie prevăzute cu o etichetă care poartă, în caractere latine antetul „Distribuire atestată” („Livraison attestée”), denumirea oficiului poştal de depunere şi numărul de ordine al trimiterii. Eticheta trebuie să fie aplicată pe partea cu adresă, pe cît posibil în unghiul superior stîng, eventual sub numele şi adresa expeditorului.
    c) Serviciul de trimitere cu valoare declarată. Scrisorile care conţin hîrtii de valoare, documente sau obiecte de valoare, pachete mici cu conținut de marfă, precum şi coletele poştale pot fi depuse, cu asigurarea conţinutului ca trimiteri cu valoare declarată. Trimiterile cu valoare declarată trebuie prevăzute cu o etichetă care poartă, în caractere latine, litera V ce înseamnă „Valoare declarată” („Valeur déclarée”), denumirea oficiului poştal de depunere şi numărul de ordine al trimiterii. Greutatea exactă în grame este înscrisă pe trimitere. Eticheta V şi indicaţia greutăţii sînt plasate pe partea cu adresă şi pe cît este posibil în unghiul superior stîng, eventual sub numele şi adresa expeditorului. Schimbul de trimiteri poştale cu valoare declarată internaţionale este limitat în relaţiile cu ţările care şi-au declarat acordul de a accepta aceste trimiteri. Limita valorii declarate, determinată şi definită în actele Uniunii Poştale Universale, pentru serviciul internaţional este de 2000 DST, pentru serviciul intern – nelimitat. Declararea valorii nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii, dar este permis să se declare doar o parte din această valoare. Suma valorii declarate a hîrtiilor, care reprezintă valoarea datorată producerii lor, nu poate depăşi cheltuielile eventuale de restabilire a acestor documente în caz de pierdere.
    [Pct.17 subpct.1), lit.c) modificată prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    2) Furnizorul de serviciu poştal universal poate asigura prestarea următoarelor servicii suplimentare facultative:
    a) Serviciul de trimiteri contra ramburs. Trimiterile poștale cu valoare declarată pot fi expediate prin serviciul de trimiteri contra ramburs. Trimiterile contra ramburs trebuie să poarte în mod foarte vizibil antetul „Ramburs” („Remboursement”) urmat de indicaţia sumei rambursului. Trimiterile contra ramburs sînt prevăzute, pe partea cu adresă, pe cît este posibil în unghiul superior stîng, eventual sub numele şi adresa expeditorului, cu o etichetă, care poartă în caractere latine denumirea oficiului poştal de depunere, litera R, numărul de ordine al trimiterii şi un triunghi de culoare portocalie în care figurează cuvîntul „Ramburs”. Suma rambursului nu poate depăşi suma valorii declarate. Destinatarul mandatului poştal cu menţiunea „Ramburs” este expeditorul trimiterii. Schimbul de trimiteri poştale internaţionale contra ramburs se efectuează doar cu ţările care şi-au declarat acordul de a accepta aceste trimiteri în relaţiile reciproce cu Republica Moldova.
    [Pct.17 subpct.2), lit.a) modificată prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    b) Serviciul de predare în mînă proprie. Trimiterile recomandate ale poştei de scrisori, trimiterile cu predare atestată şi trimiterile cu valoare declarată pot fi expediate prin serviciul de predare în mînă proprie. Trimiterile cu predare în mînă proprie trebuie să poarte în caractere foarte vizibile, menţiunea „Predare în mînă proprie” („A remettre en main propre”). Această menţiune trebuie să figureze pe partea cu adresă şi pe cît este posibil în unghiul superior stîng, eventual sub numele şi adresa expeditorului. Schimbul de trimiteri poştale internaţionale cu predare în mînă proprie se efectuează doar cu ţările care şi-au declarat acordul de a accepta aceste trimiteri în relaţiile reciproce cu Republica Moldova.
    [Pct.17 subpct.2), lit.b) modificată prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    c) Serviciul de colete fragile şi colete voluminoase.  Obiectele din sticlă şi alte obiecte fragile trebuie să fie ambalate într-o cutie rezistentă, umplută cu materiale protectoare corespunzătoare. Orice frecare sau lovire în cursul transportului, fie între obiecte, fie între obiecte şi pereţii cutiei, trebuie să fie împiedicată.
    „Fragil” – se aplică coletelor, care conţin obiecte, ce se pot sparge uşor şi care trebuie manevrate cu o atenţie specială. Protejarea conţinutului în interiorul ambalajului cade exclusiv în sarcina expeditorului, clienţii fiind îndrumaţi să ambaleze trimiterile în cutii de tablă, lemn sau carton, cu material protector în interior.
    Pe partea cu adresă a trimiterilor din această categorie se aplică, de către expeditor sau de către subunitatea poştală de depunere, eticheta cu menţiunea „Fragil” („Fragile”).
    „Voluminos” – se aplică coletelor ale căror dimensiuni sau volum depăşesc limitele standard (700 mm x 700mm x 500 mm), au volum disproporţionat în raport cu greutatea sau care prin forma sa nu pot fi prelucrate, stivuite cu alte trimiteri. Pe trimiterile din această categorie dar și pe partea cu adresă a acestora se aplică, de către expeditor sau de către subunitatea poştală de depunere, eticheta cu mențiunea „Voluminos” („Encombrant”).
    La depunerea coletelor din categoria, „Fragil” /„Voluminos” se încasează un tarif suplimentar pentru fiecare trimitere. Dacă coletul, concomitent, este „Fragil” şi „Voluminos”, taxa suplimentară este percepută o singură dată.
    Schimbul de colete fragile şi colete voluminoase internaţionale se efectuează doar cu ţările care şi-au declarat acordul de a accepta aceste trimiteri în relaţiile reciproce cu Republica Moldova.
    d) Serviciul de trimiteri grupate „Consignaţie”. Serviciu de trimiteri grupate denumit „Consignaţie” („Consignment”) poate fi utilizat pentru expedierea trimiterilor grupate ale unui singur expeditor destinate pentru străinătate. Logo-ul destinat să identifice serviciul „Consignaţie” este compus din următoarele elemente: cuvîntul „CONSIGNMENT” în albastru şi trei benzi orizontale (una roşie, una albastră şi una verde). Detaliile acestui serviciu sînt fixate bilateral între administraţia de origine şi cea de destinaţie pe baza dispoziţiilor definite de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale. Schimbul de trimiteri grupate „Consignaţie” se efectuează doar cu ţările care şi-au declarat acordul de a accepta aceste trimiteri în relaţiile reciproce cu Republica Moldova.
    e) Serviciul de returnare a mărfurilor. Serviciul dat presupune returnarea mărfurilor de către destinatar expeditorului ţării de origine, cu autorizarea acestuia din urmă. Serviciul de returnare a mărfurilor este asigurat doar cu ţările care şi-au declarat acordul de a accepta acest serviciu în relaţiile reciproce cu Republica Moldova.
    3) Furnizorul de serviciu poştal universal asigură prestarea următoarelor servicii suplimentare care au aspecte obligatorii şi aspecte facultative:
    a) Serviciul de corespondenţă comercială-răspuns internaţională (CCRI). Serviciul CCRI are ca obiect acordarea permisiunii expeditorilor autorizaţi să francheze în prealabil trimiterile de răspuns depuse de către corespondenţii lor rezidenţi în străinătate. Trimiterile CCRI conţin fiecare cîte un plic, o carte poştală sau o etichetă CCRI. Corespondenţii rezidenţi din ţara străină pot să utilizeze plicurile, cărţile poştale sau etichetele CCRI pentru a răspunde expeditorului. Trimiterile CCRI trebuie să fie conform limitelor de dimensiuni aplicabile trimiterilor poştei de scrisori. Trimiterile CCRI nu trebuie să cîntărească mai mult de 50 de grame. Trimiterile CCRI pot să conţină corespondenţă şi imprimate. Trimiterile CCRI se admit numai simple. Trimiterile CCRI depuse în Republica Moldova sînt transmise ţării de destinaţie şi predate expeditorului autorizat.
    b) Serviciul de cupoane-răspuns internaţionale. Furnizorul de serviciu poştal universal asigură vînzarea cupoanelor-răspuns internaţionale emise de Biroul Internaţional al Uniunii Poştale Universale. Preţul de vînzare a cuponului-răspuns internaţional este stabilit de furnizorul de serviciu poștal universal dar nu poate fi inferior valorii de 0,74 DST prevăzute de Convenţia Poştală Universală. La prezentarea de către utilizator a cuponului-răspuns internaţional furnizorul de serviciu poştal universal asigură schimbarea acestuia pe mărci poştale sau pe întreguri poştale sau pe amprente de francare poştală, reprezentînd francarea minimală a unei scrisori simple par avion/ prioritar expediate în străinătate;
    c) Serviciul confirmare de primire. Pentru trimiterile poştei de scrisori recomandate, colete, trimiterile cu predare atestată şi trimiterile cu valoare declarată, expeditorul la momentul prezentării poate să solicite serviciul confirmare de primire. Trimiterile pentru care expeditorul solicită o confirmare de primire trebuie să poarte pe partea cu adresă, în caractere foarte vizibile, literele A.R., pe cît este posibil în unghiul superior stîng, eventual sub numele şi adresa expeditorului. Trimiterile cu confirmare de primire sînt însoţite de un formular de consistenţa unei cărţi poştale, de culoare roşu-deschis. Acest formular trebuie să poarte, în caractere foarte vizibile, literele A.R. Expeditorul completează, în caractere latine, rubricile cerute de formular. Formularul este completat suplimentar cu datele despre trimitere de către oficiul poştal de depunere şi este fixat solid de trimitere. La distribuirea trimiterii cu confirmare de primire, formularul confirmării de primire A.R. care însoţeşte trimiterea, trebuie să fie semnat de către destinatar sau de către persoana autorizată pentru aceasta şi indicată data înmînării. Semnătura trebuie să fie urmată de numele destinatarului scris deplin, cu litere lizibile. Formularul confirmării de primire A.R. semnat este înapoiat expeditorului pe calea cea mai rapidă. La cererea expeditorului, confirmarea de primire neînapoiată sau completată incorect/incomplet, este reclamată de către unitatea poştală, prin expedierea unui duplicat. Pentru trimiterile poştale internaţionale înregistrate confirmarea de primire poate fi doar simplă.
    4) Furnizorul de serviciu poştal universal poate asigura prestarea următoarelor servicii suplimentare:
    a) Distribuirea pachetelor mici cu greutatea mai mare de 500 de grame. Serviciul presupune distribuirea la domiciliu, contra plată, conform tarifelor în vigoare.
    [Pct.17 subpct.4), lit.a) modificată prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    b) Colectarea trimiterilor poştale la domiciliul expeditorului. Serviciul presupune o taxă de ridicare a trimiterii poştale de la domiciliul expeditorului, percepută de la acesta din urmă.
    c) Post restant. Furnizorul de serviciu poştal universal asigură serviciul post restant pentru trimiterile de corespondenţă (cu excepţia citaţiilor), coletele şi mandatele poştale, care urmează să fie ridicate de destinatar în oficiul poştal. Adresa trimiterilor expediate „Post restant” trebuie să indice numele destinatarului, al localităţii, al ţării de destinaţie şi, pe cît este posibil, al biroului poştal de unde trimiterea trebuie să fie ridicată. Menţiunea „Post restant” trebuie să fie înscrisă cu caractere aldine alături de adresă. Folosirea pentru aceste trimiteri a iniţialelor, cifrelor, pseudonimelor, seriei şi numărului documentului nu este admisă.
    [Pct.17 subpct.4), lit.d) abrogată prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    e) Livrarea coletelor la domiciliu ca urmare a livrării nereușite. Serviciul presupune livrarea coletelor la domiciliul destinatarului, în cazul în care încercarea de livrare a fost nereușită, contra plată, conform tarifelor în vigoare.
    [Pct.17 subpct.4), lit.e) în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    f) Serviciul de mandate poştale. Serviciul de expediere/primire a mijloacelor băneşti prin reţeaua poştală şi prin reţeaua de comunicaţii electronice. Serviciul de mandate poştale internaţionale este prestat în baza acordurilor internaţionale bilaterale încheiate în conformitate cu Aranjamentul Uniunii Poştale Universale privind serviciile poştale de plată la care Republica Moldova este parte.
    g) Serviciul de aplicare şi obţinere a unor acte permisive. Presupune recepţionarea cererilor de solicitare a actelor permisive din partea antreprenorilor, oferirea asistenţei la completarea corectă a formularelor cererii şi a informaţiei de bază despre procesul de obţinere a actelor permisive. Actul permisiv, emis de autorităţile publice responsabile, este expediat prin intermediul reţelei poştale la adresa solicitantului sau înmînat acestuia la ghişeul oficiului poştal.
    18. Furnizorii de servicii poştale deschise concurenţei pot presta servicii poştale de bază şi servicii poştale suplimentare în modalitatea şi condiţiile stabilite de aceştia.
    19. Furnizorii de servicii poştale sînt autorizaţi să supună trimiterile poştale internaţionale controlului vamal. Organele vamale efectuează controlul vamal şi perfectarea vamală a trimiterilor poştale internaţionale în conformitate cu legislaţia vamală.
    Controlul vamal se efectuează în cadrul locului de schimb internaţional al furnizorului de serviciu poştal universal şi înregistrat de Biroul Internaţional al Uniunii Poştale Universale.
    Controlul vamal al trimiterilor poştale internaţionale, care fac obiectul serviciilor poştale deschise concurenţei, poate fi efectuat în locurile de schimb internaţional din oficiile furnizorilor de servicii poştale deschise concurenţei. Aceste locuri vor fi special amenajate pentru asigurarea supravegherii şi controlului vamal deplin şi definitiv și coordonate cu organele vamale.
    20. Scrisorile simple şi recomandate internaţionale se admit spre expediere în toate ţările cu care furnizorul de serviciu poştal universal are stabilit schimbul de poştă.
    Scrisorile cu valoare declarată, pachetele mici şi coletele poştale internaţionale cu sau fără valoare declarată se admit spre expediere doar în ţările care şi-au declarat acordul pentru acceptarea acestor trimiteri în relaţiile reciproce cu furnizorul de serviciu poştal universal sau într-un singur sens.
    Coletele poştale internaţionale, cu sau fără valoare declarată, care fac obiectul serviciilor poştale deschise concurenţei, pot fi depuse spre expediere şi primite în / din ţările stabilite de către furnizorul de servicii poştale.
    21. Plata pentru serviciile poştale se efectuează conform tarifelor în vigoare la momentul depunerii trimiterilor poştale. Plata pentru serviciile poştale se achită în monedă naţională, fiind efectuată în numerar, prin transfer bancar, card sau cont de avans. Furnizorul de servicii poştale poate accepta, prin încheierea unui contract, plata în alte condiţii decît cele sus-menţionate.
    22. Sunt scutite de taxe poştale serviciile prestate de furnizorul de serviciu poştal universal în ce priveşte:
    1) trimiterile poştei de scrisori, care se referă la corespondenţa de serviciu, expediate de către administraţiile poştale sau birourile lor, fie par avion, fie pe cale de suprafaţă sau pe cale de suprafaţă şi transportate par avion;
    2) trimiterile poştei de scrisori, cu excepţia suprataxelor aeriene, schimbate cu organele Uniunii Poştale Universale;
    3) trimiterile poştei de scrisori, coletele poştale şi trimiterile serviciilor financiare poştale, cu excepţia suprataxelor aeriene, adresate prizonierilor de război sau expediate de către aceştia;
    4) cecogramele, cu excepţia suprataxelor aeriene.
    23. Trimiterile care beneficiază de scutire de la plata taxelor poştale trebuie să poarte pe partea cu adresă, în unghiul drept de sus una dintre indicaţiile de mai jos:
    1) „Serviciul poștal” („Service des postes”);
    [Pct.23 subpct.1) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    2) „Serviciul prizonieri de război” („Service des prisonniers de guerre”);
    [Pct.23 subpct.2) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    3) „Serviciul internați civili” ( „Service des internés civils”);
    [Pct.23 subpct.3) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    4) „Cecograme” („Cécogrammes”).
    24. Tarifele pentru serviciile poştale deschise concurenţei se stabilesc de către furnizorul de servicii poştale.
    25. În calitate de semne de plată poştală pentru serviciile prestate de furnizorul de serviciu poştal universal, se utilizează mărcile poştale oficiale ale Republicii Moldova, lipite pe trimiterile poştale sau imprimate tipografic pe ele, şi impresiunile aplicate cu ajutorul maşinilor de francat. Indicaţia valorii francării poate fi înlocuită cu o menţiune care să notifice că achitarea a fost efectuată integral, de exemplu „Taxa percepută” („Taxe perçu”).
    Orice menţiune, imprimată suplimentar pe trimitere (figuri, desene, fotografii sau texte), se admite cu achitarea taxelor de reclamă prevăzute de legislaţie.
    Furnizorul de serviciu poştal universal are sarcina să supravegheze utilizarea corectă a maşinilor de francat aflate în reţeaua poştală publică a acestuia.
    [Pct.25 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    26. Mărcile poştale şi amprentele de plată se aplică pe partea de adresă în colţul drept de sus al trimiterii. Se interzice lipirea pe trimiteri a mărcilor poştale una peste alta.
    Mărcile poştale şi efectele poştale comercializate nu se înapoiază unităţilor poştale. Mărcile poştale scoase din circulaţie, obliterate, deteriorate, decupate de pe efecte poştale, precum şi mărcile poştale ale altor ţări nu sînt acceptate pentru achitarea taxelor de expediere a trimiterilor poştale.
    27. Trimiterile cu suprafaţă neuniformă, inclusiv plicurile şi imprimatele voluminoase, nu se franchează cu maşina de francat. În asemenea cazuri se franchează plicul, eventual ambalajul imprimatului, sau o bandă de hîrtie care, după imprimare, se lipeşte pe trimiterea respectivă.
    Pentru trimiterile poştale, francate insuficient de maşina de francat, taxele pot fi completate prin aplicarea de mărci poştale.
    28. Maşinile de francat ale agentului economic trebuie să fie înregistrate de către furnizorul de servicii poştale.
    Pentru obţinerea dreptului de utilizare a maşinii de francat agentul economic depune o cerere privind înregistrarea maşinii, la care anexează specimenul amprentei clişeului maşinii de francat, achitînd concomitent în avans o sumă echivalentă cu cheltuielile lunare medii de expediere a trimiterilor poştale.
    29. Scrisorile şi cărţile poştale nefrancate sau insuficient francate, extrase din cutiile poştale pentru scrisori, nu se expediază conform destinaţiei şi sînt înapoiate expeditorului fără obliterare pentru achitarea valorii lipsă a francării.
    În cazul în care lipseşte adresa expeditorului, trimiterile poştale interne se expediază conform destinaţiei şi se înmînează destinatarului după achitarea taxei-porto, iar cele internaţionale se trec la categoria de trimiteri nedistribuite.
    În cazul în care destinatarul refuză să achite taxa-porto, trimiterile poştale se păstrează la oficiul poştal în termen de o lună ca trimiteri nereclamate, după care se trec la categoria de trimiteri nedistribuite.
    30. Utilizatorul, care doreşte să-şi ridice trimiterile personal de la o subunitate poştală a furnizorului de serviciu poştal universal, poate închiria, pe bază de abonament, contra plată, o căsuţă poştală de abonament. În acest scop furnizorul de servicii poştale pe cont propriu instalează în incinta oficiilor poştale căsuţe poştale de abonament, cu condiţia că unitatea poştală să dispună de asemenea posibilităţi. Căsuţele poştale de abonament sînt numerotate fără a se indica numele abonatului. Se permite folosirea unei căsuţe poştale de abonament doar de către un singur abonat.
    31. Pentru a beneficia de căsuţe poştale de abonament contra taxei de abonat stabilite, persoanele fizice şi juridice depun o cerere pe numele şefului oficiului poştal corespunzător. În cerere persoanele fizice indică denumirea documentului de legitimare prezentat (dintre cele indicate la pct. 96) şi datele acestuia (numărul, seria, data eliberării, oficiul emitent), precum şi adresa de domiciliu.
    Persoanele juridice indică în cerere datele din certificatul privind înregistrarea de stat (denumirea, seria, numărul, data înregistrării şi autoritatea emitentă), precum şi adresa juridică.
    32. În cazul în care abonatul renunţă la căsuţa poştală de abonament, înainte de expirarea termenului de chirie, aceasta nu poate fi dată cu chirie altui abonat mai devreme decît peste o lună din data expirării termenului de abonare sau întreruperii termenului de chirie. Trimiterile poştale sosite după expirarea termenului de chirie se înapoiază expeditorului, iar în cazul lipsei adresei expeditorului se trec la categoria de trimiteri nedistribuite.
    33. În scrisori simple şi recomandate interne şi internaţionale se expediază mesaje scrise, hîrtii de afaceri, chitanţe, facturi, conturi, fotografii, cărţi poştale, cărţi poştale ilustrate şi alte produse poligrafice similare.
    În scrisori cu valoare declarată interne se expediază obiecte, documente, hîrtii de valoare, fotografii, mărci poştale, manuscrise care prezintă pentru utilizatori o anumită valoare.
    În scrisori cu valoare declarată internaţionale se expediază hîrtii de valoare, documente sau obiecte de valoare.
    34. În pachete mici se expediază obiecte sau mostre de mărfuri, care nu prezintă o valoare deosebită pentru expeditor.
    Valoarea obiectelor din pachetele mici recomandate nu trebuie să depăşească suma de despăgubire, în caz de pierdere sau spoliere a trimiterilor recomandate.
    În pachete mici cu conținut de marfă se expediază bunuri acceptate în circuitul poștal.
    [Pct.34 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    35. În imprimate simple şi recomandate se expediază: ziare, publicaţii periodice, cărţi, broşuri, partituri muzicale, hărţi geografice şi alte tipărituri.
    36. În colete interne se expediază bunuri acceptate în circuitul poştal (produse alimentare cu durata de păstrare de peste 5 zile, publicaţii periodice, plante, medicamente, albine etc.).
    În colete internaţionale se expediază bunuri acceptate în circuitul poştal internaţional şi neinterzise pentru:
    1) intrare pe teritoriul Republicii Moldova;
    2) ieşire din teritoriul Republicii Moldova şi intrare în ţara de destinaţie.
    37. În cecograme se expediază scrisori cecografice depuse deschis, precum şi înregistrări sonore sau înregistrări pe hîrtie specială, mijloace tiflotehnice pentru nevăzători, expediate de instituţiile pentru nevăzători sau adresate unor astfel de instituţii.
    Se expediază gratuit numai cecogramele simple expediate pe cale de suprafaţă. Pentru cecogramele expediate recomandat, par avion sau cu alte servicii suplimentare se aplică taxele respective conform tarifelor în vigoare.
    38. Trimiterile care nu îndeplinesc condiţiile cerute prin prezentele Reguli nu sînt admise. De asemenea, nu sînt admise trimiterile expediate în vederea săvîrşirii unui act fraudulos sau cu intenţia de neplată integrală a sumelor datorate.
    39. Introducerea obiectelor menţionate mai jos este interzisă la toate categoriile de trimiteri poştale:
    1) stupefiante şi substanţe psihotrope;
    2) materiale explozibile, inflamabile şi alte substanţe periculoase, precum şi materiale radioactive;
    3) dispozitive explozive şi echipamente militare inerte, inclusiv grenade inerte, obuze inerte şi alte articole analogice, precum şi replicile de astfel de dispozitive şi articole;
    4) obiecte obscene sau imorale;
    5) obiecte al căror import sau circulaţie este interzisă în țara de destinaţie;
    6) obiecte care, prin natura lor sau a ambalajului lor, pot prezenta pericol pentru agenţi sau marele public, pot păta sau deteriora celelalte trimiteri, echipamentul poştal sau bunurile care aparţin terţilor;
    7) documente cu caracter de corespondenţă actuală şi personală schimbate între persoane altele decît expeditorul şi destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceştia.
    40. Introducerea de animale vii este interzisă la toate categoriile de trimiteri. În mod excepţional sînt admise în trimiterile poştei de scrisori altele decît trimiterile cu valoare declarată următoarele animale vii:
    1) albinele, lipitorile şi viermii de mătase;
    2) paraziţii şi distrugătorii de insecte nocive destinaţi controlului acestor insecte şi schimbului între instituţiile oficial recunoscute;
    3) muştele din familia Drosophilidae utilizate pentru cercetarea biomedicală şi schimbate între instituţii recunoscute oficial.
    41. Este interzisă introducerea în coletele poştale a corespondenţei, cu excepția materialelor arhivate, schimbată între persoane altele decît expeditorul şi destinatarul sau persoanele ce locuiesc cu aceştia.
    42. Este interzisă introducerea de monede, bancnote, bilete de credit sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur sau argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte preţioase:
    1) în trimiterile poştei de scrisori fără valoare declarată;
    2) în coletele fără valoare declarată.
    43. În trimiterile poştale se admit spre expediere, cu autorizarea autorităţilor abilitate, următoarele obiecte:
    1) seminţe şi material săditor;
    2) minerale, soluri, mostre paleontologice şi arheologice;
    3) obiecte de cult religios şi cu valoare culturală, inclusiv distincţii de stat, ordine şi medalii.
    44. Expedierea în/din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională, cecurilor de călătorie în valută străină prin trimiteri poştale internaţionale se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei.
    [Pct.44 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    45. Unităţile poştale reţin trimiterile poştale ce conţin obiecte, materiale şi substanţe interzise spre expediere în locul de depistare a acestora.
    Păstrarea provizorie a unor asemenea trimiteri poştale se efectuează în unităţile poştale, cu asigurarea evidenţei şi integrităţii lor. Se exclude posibilitatea accesului persoanelor străine la aceste trimiteri.
    46. Trimiterile care conţin obiecte menţionate la pct. 39 subpct. 1), 2), 3) şi 4) nu sînt în nici un caz îndrumate la destinaţie, nici distribuite destinatarilor, nici înapoiate la origine. Dacă obiectele menţionate la pct. 39 subpct. 1), 2) şi 3) sînt descoperite în trimiterile în tranzit, acestea din urmă vor fi reţinute.
    Despre depistarea şi reţinerea acestor trimiteri poştale, furnizorii de servicii poştale anunţă organele de drept competente. Colaboratorii organelor de drept efectuează în prezenţa conducătorului unităţii poştale confiscarea obiectelor şi substanţelor interzise în conformitate cu legislaţia.
    Obiectele menţionate la pct. 42 depistate în trimiterile poştale, altele decît în trimiterile poştei de scrisori cu valoare declarată sau în colete cu valoare declarată sînt reţinute şi tratate în conformitate cu legislaţia.
    Obiectele menţionate la pct. 44 depistate în trimiterile poştale internaţionale şi care nu corespund cerinţelor stipulate la art. 34 din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară sînt reţinute şi tratate în conformitate cu legislaţia.
    Animalele şi plantele otrăvitoare depistate în trimiterile poştale se transmit conform unui proces-verbal autorităţilor veterinare sau organelor de control fitosanitar.
    Produsele alimentare uşor alterabile depistate în trimiterile poştale, care, potrivit însuşirilor lor, pot prezenta pericol pentru viaţa şi sănătatea lucrătorilor poştali sau altor persoane, sau care pot deteriora ori păta alte trimiteri şi utilaje poştale sînt confiscate de furnizorii de servicii poştale şi nimicite, dacă acest pericol nu poate fi lichidat prin alte metode.
    [Pct.46 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    47. Despre confiscarea sau nimicirea obiectelor, materialelor şi substanţelor interzise în trimiterile poştale furnizorii de servicii poştale întocmesc un proces-verbal, un exemplar al căruia în termen de zece zile se trimite expeditorului pentru trimiterile interne sau administraţiei poştale a ţării de origine pentru trimiterile internaţionale, cu excepţia cazurilor în care organele de drept au decis efectuarea unei anchete privind faptul depistării obiectelor, materialelor sau substanţelor interzise.
IV. Depunerea trimiterilor poştale
spre expediere
    48. Scrisorile şi cărţile poştale simple se depun spre expediere în cutiile poştale pentru scrisori. Trimiterile poştale simple, ale căror dimensiuni nu permit depunerea lor în cutiile poştale, se prezintă pentru expediere la oficiile poştale.
    Trimiterile poştale înregistrate se depun spre expediere la ghişeele din oficiile poştale, cu indicarea obligatorie a adresei expeditorului.
    [Pct.48 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    49. Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua poştală cu denumirea sau marca sa comercială, precum şi cu data depunerii sau cu data colectării trimiterii poştale.
    50. Pe trimiterile poştale şi blanchetele de însoţire adresele destinatarului şi expeditorului sînt scrise de expeditor. În adrese nu sînt admise prescurtări.
    Adresa se scrie în următoarea ordine:
    1) destinatarul (expeditorul) (numele, prenumele sau denumirea completă a instituţiei ori întreprinderii);
    2) denumirea străzii, numărul casei, numărul blocului, scara, numărul apartamentului/numărul biroului sau căsuța poștală de abonament;
    [Pct.50 subpct.2) în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    3) codul poștal și localitatea (orașul sau satul și raionul);
    [Pct.50 subpct.3) în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    4) numărul de telefon (opțional);
    [Pct.50 subpct.4) în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    5) denumirea ţării.
    Adresa destinatarului se scrie pe partea plicului care nu este prevăzută cu clapă de închidere sau pe partea recto a trimiterii poştale, în jumătatea dreaptă de jos. Adresa expeditorului se scrie în unghiul stîng de sus pe partea recto a trimiterii poştale sau pe partea verso a acesteia.
    Mărcile poştale sau amprentele de francare se aplică pe partea de adresă a trimiterii poştale, în unghiul drept de sus. Mărcile poștale se aplică de către expeditor.
    [Pct.50 alineat modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    51. Datele despre adresa expeditorului şi destinatarului trebuie să fie corecte şi complete, să fie scrise citeţ sau tipărite în mod tipografic cu caractere latine şi cifre arabe. Numele destinatarului, localităţii şi al ţării de destinaţie se scriu cu majuscule şi se completează eventual cu numărul codului poştal.
    Pe trimiterile poştale internaţionale adresa destinatarului se scrie în modul recomandat de ţara de destinaţie. În acest caz, denumirea ţării de destinaţie se scrie repetat în paranteze în limba română.
    Pentru completarea adresei pot fi confecţionate ştampile care să conţină datele necesare pentru aplicare atît pe trimiterile poştale, cît şi pe documentele de însoţire.
    52. Trimiterile poştale se adresează „Post restant” numai în localităţile unde funcţionează oficii poştale, cu indicarea numelui destinatarului, localităţii şi oficiului de poştă de unde trimiterea trebuie ridicată.
    Pentru trimiterile poştale adresate la căsuţa poştală de abonament se înscrie numele şi prenumele destinatarului sau denumirea completă a persoanei juridice, numărul căsuţei poştale de abonament şi denumirea oficiului poştal de unde urmează să fie ridicată trimiterea.
    53. Expeditorul poate adresa trimiterea poştală internă către doi destinatari (cu excepţia celor expediate „Post restant” sau la căsuţa poştală de abonament) dacă destinatarii au acelaşi domiciliu. În acest caz, trimiterea poştală se predă unuia dintre destinatari.
    Pentru trimiterile poştale internaţionale ca destinatar este admisă o singură persoană fizică sau juridică.
    54. În funcţie de categoria şi tipul trimiterii poştale, expeditorul trebuie să scrie pe partea cu adresă a trimiterii poştale şi pe blanchetele de însoţire ale acesteia, sau lucrătorul poştal trebuie să aplice ştampile cu următoarele menţiuni:
    1) pe trimiterile recomandate – „Recomandată” („Recommandé”);
    2) pe pachete mici – „Pachet mic” („Petit paquet”);
    3) pe cecograme – „Cеcogramă” („Cécogramme”);
    4) pe scrisori cu valoare declarată – „Cu valoare declarată” („Avec valeur déclaréе”). Pe scrisorile cu valoare declarată, care conţin notă de inventar, se indică suplimentar menţiunea „Cu notă de inventar”;
    5) pe aerograme – „Aerogramă” („Aérogramme”);
    6) pe trimiterile poştale expediate contra ramburs – „Cu valoare declarată” („Avec valeur déclaréе”) şi „Ramburs” („Remboursement”);
    7) pe trimiterile poştale cu confirmare de primire – „Cu confirmare de primire” („Avis de réception”);
    8) pe trimiterile poştale cu distribuirea plătită de expeditor – „Cu distribuire plătită” („Taxe percue”);
    9) pe trimiterile EMS – logoul „EMS”;
    10) pe trimiterile poştale cu înmînare personal destinatarului – „Predare în mînă proprie” („A remettre en main propre”);
    11) pe trimiterile poştale cu obiecte fragile – „Fragil” („Fragile”);
    12) pe scrisorile cu citaţii – „Citaţie”;
    13) pe scrisorile cu înştiinţări ale organelor administrativ-militare – „Înştiinţare”;
    14) pe colete şi blanchetele de însoţire ale acestora:
    a) cu dimensiunile ce depăşesc limitele stabilite – „Voluminos” („Encombrant”);
    b) cu valoare declarată – „Cu valoare declarată” („Avec valeur déclaréе”);
    c) cu valoare declarată şi cu notă de inventar – „Cu valoare declarată” („Avec valeur déclaréе”) şi „Cu notă de inventar”;
    d) cu răsad – „Răsad”;
    e) cu albine – „Atenţie, albine. A proteja de soare. Cu certificat sanitar-veterinar”;
    f) cu blănuri, piei de rozătoare – „Blănuri. Cu certificat sanitar-veterinar”;
    g) cu lînă, ţepi, păr, pene, puf – „Cu certificat sanitar-veterinar”;
    h) cu fructe şi legume proaspete – „Fructe”, „Legume”;
    15) pe trimiterile poştale expediate prioritar sau pe cale aeriană – „Prioritar” sau „Par avion” („Prioritaire” sau „Par avion”).
    [Pct.54 subpct.15) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    Sumele prevăzute pentru „Cu valoare declarată” sau „Ramburs” se scriu de către expeditori în cifre şi litere, atît pe ambalajul trimiterii, cît şi pe blanchetele de însoţire.
    [Pct.54 alineat modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    55. Trimiterile poştale exprese, care fac obiectul serviciilor poştale deschise concurenţei, sînt însoţite de blanchete necesare şi facturi de expediţii. Modul de perfectare a trimiterilor poştale (scrierea adresei, indicarea menţiunilor suplimentare), a blanchetelor şi facturilor de expediţii este stabilit de către furnizorii de servicii poştale în cauză.
    56. La depunerea unei trimiteri poştale internaţionale, al cărei conţinut trebuie supus controlului vamal, expeditorul completează o declaraţie vamală în care înscrie, pe propria răspundere, detaliat, conţinutul trimiterii în cauză.
    57. Pentru trimiterile poştale interne cu valoare declarată depuse în formă deschisă, expeditorul completează nota de inventar. În nota de inventar fiecare bun se înscrie în mod separat cu număr de exemplare și cu specificarea valorii.
    58. La depunerea trimiterii poştale lucrătorul poștal este în drept să solicite expeditorului deschiderea trimiterii poştale cu scopul verificării acesteia dacă nu conţine obiecte interzise pentru expediere.
    În cazul în care expeditorul refuză deschiderea trimiterii poştale, aceasta nu este acceptată spre expediere.
    [Pct.58 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    59. La depunerea coletelor expeditorul perfectează un buletin de expediţie ce însoţeşte trimiterea poştală, în care se indică numele, prenumele şi adresa expeditorului şi a destinatarului.
    60. Coletele cu albine se depun cu certificatul de provenienţă care însoţeşte trimiterea poştală.
    Coletele cu blănuri, piei de rozătoare neprelucrate industrial, precum şi coletele cu lînă, ţepi, păr, pene şi puf se depun pentru expediere, cu prezentarea de către expeditor a certificatului de provenienţă eliberat de furnizorul materiei prime.   La expedierea concomitentă a mai multor asemenea colete, adresate unui destinatar la aceeaşi adresă, se prezintă un certificat sanitar-veterinar, cu indicarea numărului de bucăţi de blană, piei de rozătoare etc.
    61. Pentru expedierea scrisorilor de către deţinuţi, pe teritoriul instituției penitenciare se instalează cutii poştale, la care aceştia au acces. Scrisorile simple se depun în cutiile poştale, în plicuri închise, personal de către deţinuţi. Extragerea corespondenţei deținuților din cutiile poştale se efectuează de către lucrătorii poștali din cadrul oficiului poștal din raza de circumscripție a instituției penitenciare, însoțiți de colaboratorii instituției penitenciare.
    Scrisorile recomandate şi cu valoare declarată se expediază prin intermediul colaboratorului împuternicit al instituției penitenciare care le depune la oficiul poştal din raza de circumscripţie a instituției penitenciare.
    [Pct.61 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    62. La depunerea trimiterii poştale înregistrate, expeditorului i se eliberează un bon de plată (chitanţă), în care se indică tipul trimiterii, destinatarul, suma achitată, data depunerii şi furnizorul de servicii poştale.
    Expedierea simultană a zece şi mai multe trimiteri poştale înregistrate (trimiteri în număr) se efectuează cu completarea borderoului tip (elaborat de către furnizorul de servicii poştale). Borderoul se completează de către expeditor în două exemplare, separat pentru fiecare tip de trimitere. În acest caz expeditorului i se eliberează o singură chitanţă şi copia borderoului.
    [Pct.62 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    63. Suma valorii declarate a scrisorilor şi coletelor interne nu este limitată. Ea este determinată de expeditor reieşind din valoarea reală a conţinutului.
    Pentru trimiterile poştale internaţionale suma valorii declarate se declară reieşind din valoarea reală a conţinutului, însă ea nu poate depăşi suma indicată în „Îndreptarul privind depunerea trimiterilor poştale internaţionale”. Valoarea declarată a scrisorilor care conţin documente, copii legalizate notarial şi certificate nu poate depăşi suma necesară pentru restabilirea acestor documente în caz de pierdere.
    Ambalajul coletelor cu valoare declarată se alege de expeditor.
    Orice declaraţie frauduloasă a unei valori superioare valorii reale a conţinutului unei trimiteri este pasibilă de sancţionare conform prevederilor legislaţiei ţării expeditorului.
    [Pct.63 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    64. Trimiterile cu suprafaţă neuniformă (din cauza conţinutului) nu se introduc în cutiile poştale pentru scrisori şi se prezintă la ghişeul oficiului poştal. Mesajele scrise depuse fără plic în cutiile poştale pentru scrisori, cu excepţia cărţilor poştale, nu se expediază spre destinaţie.
    65. În localităţile în care este declarat regim de carantină trimiterile cu plante, seminţe sau animale nu se admit spre expediere.
    66. La depunerea unui colet internaţional, expeditorul este obligat să indice ce tratament se va aplica coletului în cazul imposibilităţii predării acestuia către destinatar. În acest scop, el bifează căsuţa corespunzătoare din buletinul de expediţie. Poate fi bifată doar una dintre instrucţiunile autorizate. Instrucţiunea indicată pe buletinul de expediţie este neapărat reprodusă şi pe colet. Instrucţiunile se scriu în limba franceză sau într-o altă limbă cunoscută în ţara de destinaţie.
    67. La depistarea coletelor, scrisorilor cu valoare declarată şi a pachetelor mici deteriorate, lucrătorii poştali întocmesc şi semnează procese-verbale corespunzătoare. Trimiterea poştală se reambalează şi, împreună cu două exemplare de procese-verbale, se expediază către oficiul poştal din raza de deservire a destinatarului. În cazul depistării trimiterilor poştale internaţionale deteriorate, procesele-verbale se semnează şi de către colaboratorii organelor vamale.
    În cazul sosirii trimiterilor de corespondenţă simple şi recomandate cu ambalajele deteriorate sau dezlipite, cu urme de clei sau de umezeală, lucrătorul poştal, care a făcut constatarea, consemnează pe trimiterea respectivă menţiunea privind modul defectuos în care a sosit – „Recepţionată în stare deteriorată”, după care semnează şi aplică ştampila de zi.
    [Pct.67 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    68. Mandatele poştale se depun spre expediere la ghişeele din oficiile poştale, cu completarea unui formular, prin care se solicită plata fondurilor depuse fără nici o deducere în numerar destinatarului.
    69. Expedierea mandatelor poştale de către deţinuţi se efectuează numai prin administraţia instituției penitenciare. Colaboratorul împuternicit al instituției penitenciare depune la oficiul poştal din raza de circumscripţie a instituției penitenciare mandatele poştale expediate de deţinuţi.
    70. Pentru expedierea mijloacelor băneşti prin mandat poştal intern se încasează moneda naţională. Pentru expedierea mijloacelor băneşti prin intermediul serviciilor de plăţi poştale internaţionale, inclusiv prin mandat poştal internaţional, la solicitarea expeditorului, poate fi încasată valuta străină supusă expedierii, altă valută străină sau moneda naţională. Mandatele poştale internaţionale se admit doar la adresa ţărilor care şi-au declarat acordul pentru acceptarea acestor trimiteri.
    Expedierea mijloacelor băneşti prin virament poştal se efectuează numai la prezentarea ordinului de plată confirmat de bancă.
    La expedierea mijloacelor băneşti se utilizează formulare conform Aranjamentului privind serviciile de plată. La completarea formularelor de către expeditor nu se admit corectări.
    71. Nu se admit pentru depunere cu menţiunea „Distribuire plătită” următoarele trimiteri poştale:
    1) mandatele poştale şi trimiterile poștei de scrisori cu valoare declarată în sumă de peste 2000 de lei;
    [Pct.71 subpct.1) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    2) trimiterile poștei de scrisori cu valoare declarată adresate persoanelor juridice;
    [Pct.71 subpct.2) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    3) trimiterile poştale cu menţiunea „Ramburs”;
    4) trimiterile poştale expediate „Post restant”, la „Căsuţa poştală de abonament”, pe adresa unităţilor militare şi instituțiilor penitenciare;
    5) coletele.
    72. La alegerea expeditorului, trimiterile poştale internaţionale se expediază pe cale de suprafaţă sau pe cale aeriană, dacă spre destinaţia respectivă există o cale aeriană.
    73. Pe trimiterile poştale pot fi amplasate, contra plată, informaţii publicitare (reclamă). Modul de eliberare a autorizaţiilor pentru amplasarea informaţiilor publicitare pe trimiterile poştale se stabileşte în conformitate cu Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate.
    74. Recepţionarea şi prelucrarea trimiterilor poştale exprese depuse spre expediere care fac obiectul serviciilor poştale deschise concurenţei se efectuează conform modului şi procedurilor stabilite de către furnizorii de servicii poştale deschise concurenței.
V. Distribuirea şi predarea trimiterilor poştale
    75. Trimiterile poştale sosite în oficiile poştale de destinație se distribuie destinatarului la domiciliu (la parterul sediului persoanei juridice) conform adresei sau se înmînează la ghișeul oficiului poștal în aceeaşi zi, dar nu mai tîrziu de a doua zi de la sosire.
    Pentru a beneficia de serviciile poştale, utilizatorii trebuie să instaleze cutii poştale individuale la intrare în blocul locativ, casa individuală sau sediul persoanei juridice, asigurînd accesul poștașului la aceste cutii.
    În blocurile locative şi sediile persoanelor juridice cutiile poştale individuale se instalează la parter sau în exteriorul blocului (sediului).
    Cutiile poștale individuale se inscripționează cu numărul apartamentului sau denumirea persoanei juridice.
    [Pct.75 în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    76. Se distribuie la domiciliu (la parterul sediului persoanei juridice):
    [Pct.76 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    1) trimiterile cu predare atestată și trimiterile recomandate ale poştei de scrisori (cărţi poştale şi scrisori, imprimate, confirmări de primire, pachete mici);
    [Pct.76 subpct.1) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    2) trimiterile poștei de scrisori cu valoare declarată şi mandatele poştale cu taxa de distribuire achitată de expeditor;
    [Pct.76 subpct.2) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    3) trimiterile poştei exprese sau „EMS”.
    [Pct.76 subpct.4) abrogat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    [Pct.76 subpct.5) abrogat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    77. Se distribuie prin intermediul cutiei poştale individuale sau căsuţei poştale de abonament:
    1) scrisorile şi cărţile poştale simple;
    2) imprimatele şi pachetele mici simple;
    3) confirmările de înmînare simple;
    4) avizele de sosire la trimiterile înregistrate, în cazul în care trimiterile nu au putut fi înmînate din cauza lipsei destinatarului;
    [Pct.77 subpct.4) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    5) avizele de sosire privind trimiterile poştale simple, ale căror dimensiuni nu permit depunerea lor în cutia poştală individuală sau în căsuţa poştală de abonament;
    6) publicaţiile periodice;
    7) trimiterile poștei hibride.
    [Pct.77 subpct.7) introdus prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    78. Sunt predate la ghişeul oficiului poştal:
    1) trimiterile poştei de scrisori recomandate şi cu predare atestată, care nu au fost distribuite la domiciliu (la parterul sediului persoanei juridice) din cauza lipsei destinatarului;
    [Pct.78 subpct.1) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    2) trimiterile poştei de scrisori cu valoare declarată a căror valoare declarată depăşeşte suma de 2000 de lei;
    [Pct.78 subpct.2) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    3) trimiterile internaţionale ale poştei de scrisori cu valoare declarată care au fost supuse drepturilor vamale;
    4) coletele poştale;
    5) trimiterile contra ramburs;
    6) mandatele poştale care depăşesc suma de 2000 de lei;
    7) trimiterile poştale cu menţiunea „Post restant”;
    8) „sacii M”;
    9) trimiterile adresate unităţilor militare şi instituțiilor penitenciare;
    10) trimiterile deteriorate şi trimiterile însoţite de procese-verbale privind neregulile depistate;
    11) trimiterile indicate la pct. 76 care nu au fost înmînate la prima distribuire;
    12) trimiterile poştei de scrisori simple, ale căror dimensiuni nu permit depunerea lor în cutia poştală individuală sau în căsuţa poştală de abonament.
    79. În cazul în care cutiile poştale individuale şi căsuţele poştale de abonament sînt deteriorate, deschise sau lipsă, corespondenţa şi publicaţiile periodice prin aceste instalaţii nu se distribuie. Destinatarul este anunţat în ziua sosirii trimiterilor poştale prin metode disponibile despre imposibilitatea distribuirii. În acest caz trimiterile poştale respective se predau la oficiile poştale și se păstrează conform termenelor de păstrare indicate la pct. 101, după care se returnează expeditorului.
    Instalarea, înlocuirea, reparaţia şi deservirea cutiilor poştale individuale din casele scărilor blocurilor locative se efectuează în bază de contract cu furnizorul de serviciu poştal universal sau cu alţi agenţi economici, inclusiv cu forţele proprii ale locatarilor, asociaţiilor de coproprietari în condominiu, asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor. Cutiile poştale individuale instalate trebuie să corespundă standardelor în vigoare.
    [Pct.79 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    80. Trimiterile poştale înregistrate, adresate persoanelor juridice, se eliberează persoanelor împuternicite în acest scop. În acest caz persoana juridică încheie un contract cu unitatea poștală, prin care se stabilesc condițiile de livrare și se desemnează persoanele împuternicite să primească trimiterile poștale.
    În cazul în care trimiterile poştale adresate persoanelor juridice urmează a fi predate în oficiile poștale, persoana juridică perfectează procuri cu drept de primire a trimiterilor poștale respective. În cazul în care se prezintă administratorul, acesta se legitimează prin prezentarea actelor care confirmă împuternicirea.
    Modalitatea de distribuire a trimiterilor poștale adresate persoanelor fizice la locul de muncă, persoanelor care locuiesc în cămine, internate, spitale, aziluri, hoteluri, se stabilește în baza unor contracte încheiate de instituțiile respective cu unitățile poştale. Predarea trimiterilor poştale nemijlocit destinatarilor, în acest caz, se efectuează cu forțele şi mijloacele proprii ale acestor instituții.
    [Pct.80 în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    81. Trimiterile poştei de scrisori înregistrate, exceptînd trimiterile cu menţiunea „Predarea în mînă proprie” sau cu menţiunea „Citaţie” ori „Înştiinţare”, pot fi eliberate fără procură membrilor familiei de gradul întîi, care au atins vîrsta majoratului, la prezentarea unuia dintre documentele de legitimare, indicate la pct. 96 şi a documentului care confirmă relaţiile de rudenie, pe borderoul de livrare fiind indicată relaţia de rudenie (mamă, tată, fiu, fiică, soţ, soţie, frate, soră).
    [Pct.81 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    82. Trimiterile poştale cu menţiunea „Predarea în mînă proprie”, „Citaţie” sau „Înştiinţare” se înmînează personal destinatarului. În lipsa acestuia, în cutia poştală individuală se lasă avizul de sosire pentru primirea trimiterii în unitatea poştală.Trimiterile poştale adresate persoanelor fizice şi juridice, sediul cărora se află în afara localităţilor (staţii meteorologice, ferme etc.), se ridică în unităţile poştale, cu forţele şi mijloacele proprii, de către destinatari.
    83. Trimiterile poștei de scrisori, inclusiv cele recomandate şi cu valoare declarată, adresate persoanelor aflate în locuri de detenţie, se predau colaboratorului instituției penitenciare, împuternicit în acest scop, la ghişeul oficiului poştal din raza de circumscripţie a instituției penitenciare.
    [Pct.83 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    84. Achitarea mandatelor poştale adresate deţinuţilor se efectuează numai prin administraţia instituției penitenciare. Colaboratorul împuternicit al instituției penitenciare ridică, de la oficiul poştal din raza de circumscripţie a instituției penitenciare, mandatele poştale sosite în adresa deţinuţilor.
    85. Mandatele poştale interne se achită în monedă naţională. Plăţile poştale internaţionale, inclusiv mandatele poştale internaţionale, la solicitarea destinatarului, se achită în valută străină primită din străinătate, în altă valută străină sau în monedă naţională. Plăţile poştale adresate persoanelor juridice se achită prin transferarea sumelor băneşti pe contul de decontare al destinatarului.
    86. La solicitarea destinatarului, scrisorile interne cu valoarea declarată fără notă de inventar, mandatele poştale în sumă de pînă la 2000 de lei şi coletele cu greutatea de pînă la 10 kg, pentru care expeditorul nu a achitat taxa de distribuire, se distribuie la domiciliul destinatarului contra plată, conform tarifelor în vigoare.
    87. În cazul în care lipsește destinatarul trimiterii poștale înregistrate, poștașul perfectează avizul de sosire și îl depune în cutia poștală individuală. În acest caz trimiterea poștală se predă la ghișeul oficiului poștal.
    [Pct.87 în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    88. După expirarea termenului de păstrare indicat la pct. 101, trimiterile nereclamate de destinatar se înapoiază oficiului de depunere. Taxa pentru înapoiere se achită de către expeditor la momentul primirii trimiterii înapoiate.
    În cazul în care lipseşte adresa expeditorului ori expeditorul refuză să primească trimiterea înapoiată sau să achite taxa de înapoiere, aceste trimiteri se predau la păstrare ca trimiteri nedistribuite.
    [Pct.88 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    89. În cazul în care destinatarul refuză primirea trimiterii poştale înregistrate, sosite pe adresa lui, lucrătorul poștal solicită ca destinatarul să scrie în borderoul de livrare a trimiterilor poștale înregistrate mențiunea „Refuz primirea”, să semneze și să scrie data.
    Dacă destinatarul refuză să înscrie această mențiune, lucrătorul poștal înscrie mențiunea „Refuzată. Destinatarul refuză să facă mențiunea”, după care semnează şi scrie data.
    [Pct.89 în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    90. Trimiterile poştale înregistrate şi mandatele poştale se predau personal destinatarilor sau persoanelor împuternicite în acest scop, la prezentarea procurii legalizate notarial sau a contractului de mandat, o copie a acestora rămîne în oficiul poștal.
    Trimiterile poştale, adresate minorilor se predau părinţilor, persoanelor cu drept de tutelă sau curatelă, iar cele adresate persoanelor asupra cărora au fost instituite măsurile de ocrotire contractuale și judiciare, se predau persoanei însărcinate cu ocrotirea, în toate cazurile la prezentarea unuia dintre documentele de legitimare indicate la pct. 96 şi a documentului care confirmă relațiile de rudenie, dreptului de tutelă sau curatelă, a împuternicirii în calitate de persoană însărcinată cu ocrotirea, precum și personal destinatarului la prezentarea documentului de legitimare.
    Trimiterile poştale, adresate minorilor care se află sau locuiesc în şcoli-internat sau case de copii, se predau în baza procurii persoanelor împuternicite din aceste instituții.
    [Pct.90 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    91. La eliberarea trimiterilor cu valoare declarată, mandatelor poştale şi coletelor, inclusiv a celor adresate „Post restant” sau la căsuțele poștale de abonament, destinatarul indică pe borderoul de livrare datele documentului de legitimare prezentat şi semnează.
    [Pct.91 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    92. Trimiterile poştale care nu pot fi distribuite din cauza necorespunderii datelor din documentele de legitimare prezentate şi a celor scrise pe trimitere nu se predau pînă la înlăturarea acestei necorespunderi.
    Destinatarul informează expeditorul despre necorespunderea datelor şi solicită modificarea acestora prin intermediul oficiului poştal de depunere. Trimiterea în cauză se eliberează numai după ce oficiul poştal de destinaţie primeşte dispoziţia în scris de la oficiul poştal de depunere.
    93. Trimiterile poştale deteriorate se eliberează la unitatea poştală în formă deschisă. Dacă la deschiderea trimiterii conţinutul este intact şi corespunde notei de inventar sau declaraţiei vamale, trimiterea se predă destinatarului.
    Dacă la deschiderea trimiterii poştale s-au depistat careva lipsuri de conţinut, schimbarea conţinutului, deteriorarea parţială/integrală sau degradarea conţinutului, se întocmeşte un proces-verbal de nereguli, care este semnat de către conducătorul unităţii poştale, lucrătorii poştali care au efectuat deschiderea trimiterii şi de către destinatar. Un exemplar al procesului-verbal de nereguli, împreună cu conţinutul trimiterii, se predau destinatarului. Ambalajul trimiterii se păstrează la oficiul poştal pentru investigaţii. În cazul în care se întocmeşte un proces-verbal de nereguli privind o trimitere poştală internaţională, un exemplar al procesului-verbal se expediază biroului din țara de origine.
    Destinatarul este în drept să refuze deschiderea trimiterii poştale. Faptul de refuz se fixează pe documentele de însoţire ale trimiterii sau pe avizul de sosire, se confirmă prin semnătura destinatarului şi trimiterea se predă fără a fi deschisă. În acest caz sînt declinate orice reclamaţii vizînd lipsa sau deteriorarea conţinutului trimiterii poştale predate.
    [Pct.93 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    94. Trimiterile poştale contra ramburs se predau destinatarilor după achitarea completă a sumei de ramburs şi taxei pentru expedierea mandatului poştal. Pînă la achitarea sumei de ramburs destinatarul are dreptul să ceară informaţii referitoare la expeditorul trimiterii poștale.
    După ce trimiterea poştală contra ramburs a fost predată destinatarului, aceasta nu poate fi înapoiată, iar suma de ramburs şi plata pentru expedierea mandatului poştal nu se restituie.
    Trimiterile poştale contra ramburs cu notă de inventar deteriorate se deschid în prezenţa destinatarului la momentul predării. Dacă conţinutul trimiterii este intact şi corespunde notei de inventar, destinatarul achită suma de ramburs, după care trimiterea i se înmînează.
    În cazul în care la deschiderea trimiterii poştale contra ramburs cu notă de inventar deteriorată se depistează lipsuri parţiale sau lipsa totală a conţinutului ori deteriorarea acestuia, se întocmeşte un proces-verbal de nereguli, semnat de către conducătorul unităţii poştale, lucrătorii poştali care au efectuat deschiderea trimiterii şi de către destinatar. Un exemplar al procesului-verbal se înmînează destinatarului. Trimiterea este păstrată la unitatea poştală pînă la finalizarea investigaţiilor privind neregulile. În cazul în care este întocmit un proces-verbal de nereguli privind o trimitere poştală internaţională, un exemplar al procesului-verbal se expediază la locul de schimb internaţional al poştei unde s-a efectuat controlul vamal al trimiterii şi cazul se investighează în conformitate cu actele Uniunii Poştale Universale la care Republica Moldova este parte.
    95. Trimiterile poştale internaţionale, inclusiv coletele poştale, supuse drepturilor vamale, se predau destinatarilor la unitatea poştală, sau sînt livrate la adresa de destinaţie după achitarea drepturilor vamale.
    96. Documentele de legitimare în baza cărora se eliberează trimiterile poştale sînt următoarele:
    1) buletinul de identitate;
    2) paşaportul;
    3) permisul de şedere;
    4) documentul de călătorie eliberat persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau protecţie umanitară;
    5) livretul militar;
    [Pct.96 subpct.5) modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    6) permisul de conducere auto.
    97. Pentru primirea trimiterii poştale destinatarul prezintă unul dintre documentele de legitimare indicate la pct. 96.
    În cazul în care trimiterile poştale se predau în baza unei procuri, persoana împuternicită în acest scop prezintă procura şi unul dintre documentele de legitimare indicate la pct. 96.
    În cazul în care trimiterile poştale se predau în baza unei procuri de unică folosinţă, aceasta rămîne la unitatea poştală, iar în cazul unei procuri cu termenul indicat, persoana împuternicită prezintă şi o copie a acesteia. În acest caz lucrătorul poştal, pe lîngă datele documentului de legitimare al destinatarului, mai înscrie numărul procurii, data şi autoritatea emitentă.
    [Pct.97 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    98. Trimiterile poștale înregistrate pot fi eliberate persoanelor împuternicite atît prin procură, cît și prin contract de mandat.
    Procura sau contractul de mandat rămîne la persoana împuternicită și trebuie prezentată de fiecare dată la primirea trimiterilor poștale. Copiile acestora se păstrează în oficiile poștale ale Î.S. „Poşta Moldovei” pentru o perioadă de 18 luni, începînd din ziua următoare datei expirării valabilității acestora. La expirarea termenelor de păstrare a copiilor prevăzute de prezentul punct, acestea urmează a fi distruse cu respectarea condițiilor statuate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    [Pct.98 în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    99. Trimiterile poştale simple şi recomandate, confirmările de primire la trimiterile cu valoare declarată, coletele şi mandatele poştale adresate unităţilor militare se eliberează la sediul unităţilor poştale personal destinatarilor sau altor persoane abilitate în acest scop.
    100. Predarea trimiterilor poştale nevăzătorilor sau persoanelor care nu pot semna se efectuează în prezenţa unui martor (cu excepţia lucrătorului poştal), care semnează ca asistent la predarea trimiterii. În acest caz lucrătorul poştal indică pe documentele respective datele din documentul de legitimare al destinatarului şi martorului, precum şi adresa de domiciliu al martorului.
    101. Trimiterile poştale se păstrează în unitatea poştală, în aşteptarea destinatarului, timp de 15 zile calendaristice pentru trimiterile poştale interne şi timp de 30 de zile calendaristice pentru trimiterile poştale internaţionale, din ziua următoare zilei de sosire a acestora în oficiul poștal de destinaţie. Scrisorile recomandate cu menţiunile „Citaţie” şi „Înştiinţare” se păstrează timp de 7 zile calendaristice. Mandatele poştale se păstrează timp de 30 de zile.
    La cererea în scris a expeditorului sau destinatarului, termenul de păstrare a trimiterilor poştale poate fi prelungit, cu excepţia scrisorilor cu menţiunile „Citaţie” şi „Înştiinţare”, pînă la 2 luni din ziua următoare zilei de sosire a acestora la oficiul poştal de destinaţie.
    [Pct.101 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    102. Trimiterile poştale, care nu au putut fi distribuite destinatarilor se înapoiază expeditorului în următoarele situaţii:
    1) la expirarea termenelor de păstrare;
    2) la cererea expeditorului;
    3) destinatarul refuză să primească trimiterea;
    4) destinatarul nu este la adresa indicată;
    5) adresatul căsuţei poştale de abonament nu este indicat sau este indicat incorect;
    6) adresa destinatarului indicată pe trimitere este ştearsă sau ruptă;
    7) destinatarul este decedat.
    103. Retragerea, modificarea sau corectarea adresei, reexpedierea și returnarea către expeditor a trimiterilor poştale înregistrate se face la cererea expeditorului prin completarea unui formular.
    Retragerea, modificarea sau corectarea adresei, reexpedierea și returnarea către expeditor a trimiterilor poştale înregistrate, în baza cererilor depuse, se efectuează contra plată, conform tarifelor în vigoare.
    [Pct.103 în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    104. Trimiterile poștale interne nedistribuite se înapoiază expeditorului, iar cele internaţionale nedistribuite se înapoiază către administrația poștală a ţării de origine ale cărei mărci de francare figurează pe trimitere.
    Înainte de înapoiere, oficiul de destinație trebuie să indice pe trimitere cauza nedistribuirii: „Necunoscut” („Inconnu”), „Refuzată” („Refusé”), „Mutat” („Déménagé”), „Nereclamată” („Non réclamé”), „Adresă incompletă” („Adresse insuffisante”) sau altă cauză, să înscrie pe fața trimiterii mențiunea „Retur” („Retour”) şi să aplice ștampila sa de zi pe versoul scrisorii sau pe fața cărților poştale.
    [Pct.104 în redacția HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    105. Trimiterile poştale care nu au putut fi distribuite şi nici înapoiate expeditorilor după expirarea termenului de păstrare a acestora în oficiile poștale de destinație, se trec la categoria de trimiteri nedistribuite.
    Corespondenţa simplă fără adresă, cu adresă incompletă, neclară sau prescurtată, care face imposibilă expedierea ei la destinaţie sau înapoierea la expeditor, extrasă din cutiile poştale pentru scrisori, precum şi trimiterile grevate cu „Taxă-porto” refuzate de destinatari se trec la categoria de trimiteri nedistribuite.
     Mandatele poştale care nu au putut fi distribuite şi nici înapoiate expeditorilor după expirarea termenului de păstrare a acestora în oficiile poștale de destinație se trec la categoria de trimiteri nedistribuite.
    [Pct.105 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    106. Trimiterile nedistribuite şi cele nereclamate se păstrează de către furnizorul de servicii poştale, la dispoziţia utilizatorilor, timp de 6 luni, iar de către furnizorul de serviciu poștal universal – pe un termen stabilit de către autoritatea de reglementare. După expirarea termenului de păstrare, scrisorile, care nu au putut fi predate destinatarilor şi nici expeditorilor, se nimicesc. Celelalte trimiteri poştale se deschid şi conţinutul acestora se nimiceşte sau, după caz, se valorifică şi devine proprietatea furnizorului de servicii poştale.
    Sumele rămase neachitate, în cazul mandatului poştal pe suport de hîrtie, a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de un an de la data depunerii acestora, devin proprietatea furnizorului de servicii poştale.
    [Pct.106 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    107. În cazul trimiterilor poştale care conţin alimente uşor alterabile, cu termen de păstrare limitat sau substanţe care prin natura lor aduc atingere mediului înconjurător, persoanelor sau celorlalte trimiteri poştale, acestea nu se livrează destinatarilor şi nu se returnează expeditorilor, fiind nimicite.
    108. Trimiterile poştale din categoriile „Nedistribuite” şi „Nereclamate” se nimicesc, cu condiţia respectării secretului corespondenţei, datelor cu caracter personal şi cerinţelor necesare de securitate. Nimicirea trimiterilor poştale se efectuează de către o comisie, desemnată prin ordinul conducătorului furnizorului de servicii poştale.
    Dacă în urma examinărilor preliminare se constată că conţinutul trimiterilor care urmează să fie nimicite la deschidere poate pune în pericol viaţa şi sănătatea lucrătorilor poştali, acestea se nimicesc fără a fi deschise.
    La nimicirea trimiterilor poştale (cu sau fără deschidere) urmează a fi întocmit un proces-verbal, în care se indică denumirea obiectelor şi descrierea particularităţilor lor distinctive (materialul din care sînt confecţionate, cantitatea, greutatea, lungimea, calitatea etc.).
    Pentru a evita utilizarea bunurilor supuse distrugerii, ele urmează a fi nimicite în modul stabilit (prin îngropare, ardere, vărsare în canalizare etc.).
    109. Coletele poştale internaţionale „Nedistribuite” şi „Nereclamate” care se află sub supraveghere vamală se distrug în conformitate cu actele normative şi procedurile prescrise de organele vamale.
    110. Distribuirea şi predarea trimiterilor poştale exprese, care fac obiectul serviciilor poştale deschise concurenţei, se efectuează conform modului şi procedurilor stabilite de către furnizorii de servicii poştale în cauză.
    111. Reexpedierea, retragerea, modificarea sau corectarea adresei şi ordinea de păstrare a trimiterilor poştale exprese, care fac obiectul serviciilor poştale deschise concurenţei, se efectuează conform procedurilor stabilite de furnizorii de servicii poştale în cauză.
VI. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
de servicii poştale
    112. Orice trimitere poştală aparţine expeditorului atît timp cît nu a fost distribuită destinatarului, cu excepţia cazului în care trimiterea a fost reţinută sau distrusă conform prevederilor legislaţiei ţării de origine sau de destinaţie, precum şi ţării de tranzit.
    Expeditorul trimiterii poştale are dreptul, în temeiul cererii depuse în scris, contra unei taxe şi cu anexarea bonului de plată a trimiterii poştale expediate şi a copiei documentului de legitimare prevăzut la pct. 96, să dea următoarele dispoziţii:
    1) să retragă trimiterea poştală;
    2) să readreseze trimiterea poştală sau achitarea mandatului poştal altei persoane şi pe altă adresă, sau să ceară distribuirea trimiterii către acelaşi destinatar, dar pe o altă adresă;
    3) să prelungească termenul de păstrare a trimiterii poştale la unitatea poştală de destinaţie conform pct. 101 alin. doi;
    4) să mandateze furnizorul de servicii poștale să perceapă de la destinatar suma de ramburs pentru trimiterile cu valoare declarată care au fost depuse fără menţiunea „Ramburs”;
    5) să contramandeze sau să modifice suma de ramburs.
    Dispoziţiile indicate la alin. doi ce ţin de serviciile de plăţi poştale sînt aplicabile în măsura în care nu contravin prevederilor reglementării valutare.
    Din copia documentului de legitimare menţionat în alin. doi se utilizează datele cu caracter personal privind numele, prenumele şi adresa expeditorului trimiterii poştale.
    113. La retragerea trimiterii poștale, dacă aceasta nu a fost expediată din oficiul de depunere, expeditorului i se restituie taxa achitată, cu excepţia plăţilor achitate cu mărci poştale, a taxei de recomandare şi de asigurare.
    Restituirea mandatelor poştale către persoanele juridice se efectuează prin transferul mijloacelor băneşti la contul bancar al acestora. În acest caz, taxa de expediere nu se restituie.
    114. La depunerea unui colet internaţional, expeditorul este obligat să dea indicaţii privind tratamentul aplicat coletului în cazul imposibilităţii predării lui conforme şi să efectueze menţiunile respective pe formularul buletinului de expediere şi pe trimitere.
    115. Destinatarul trimiterii poştale are dreptul, în temeiul cererii depuse în scris, contra unei taxe, să dea următoarele dispoziţii privind:
    1) prelungirea termenului de păstrare a trimiterilor poştale sosite în adresa sa, conform pct. 101 alin. doi;
    2) distribuirea sau expedierea trimiterilor poştale care vor sosi pe adresa sa, pe altă adresă sau pe adresa altui destinatar pe un termen de trei luni de la data depunerii cererii;
    3) transferarea sumelor mandatelor poştale care au sosit pe adresa sa, pe contul bancar personal.
    Destinatarul are dreptul să refuze primirea trimiterii sosite pe adresa sa.
    116. Respectarea secretului scrisorilor şi altor trimiteri poştale este garantat de Constituţie, Legea comunicaţiilor poştale şi prezentele Reguli. Persoanele antrenate în activităţi poştale sînt obligate să asigure confidenţialitatea trimiterilor poștale. Este interzisă violarea secretului corespondenţei sau divulgarea conţinutului acesteia ori al altor trimiteri poştale.
    117. Datele cu caracter personal referitoare la utilizatori se divulgă numai terţilor autorizaţi de legislaţie, pentru a le accesa.
    Accesul la datele cu caracter personal se realizează în condiţiile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011.
    118. În scopul depistării infracţiunilor şi stabilirii tuturor circumstanţelor, furnizorul de servicii poştale este obligat să pună la dispoziţia organelor care exercită activitate operativă de investigaţii, organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătorești, în condiţiile legii, trimiterile poştale ce constituie corpuri delicte şi actele necesare. Reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale se efectuează în baza ordonanței întocmită de procuror și prezentată judecătorului de instrucţie. Ordonanţa cu privire la reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale cu autorizaţia respectivă se transmite şefului instituţiei poştale, pentru care executarea acestei ordonanţe este obligatorie.
    Furnizorii de servicii poştale, indiferent de tipul de proprietate, sînt obligaţi să asigure condiţii tehnice necesare executării de către organele împuternicite a măsurilor operative de investigaţii, precum şi să întreprindă acţiuni necesare pentru neadmiterea divulgării conţinutului şi metodelor acestor măsuri.
    119. În cazurile în care se întreprind măsuri de cercetare operativă, examinarea şi deschiderea trimiterilor poştale (inclusiv controlul conţinutului acestor trimiteri şi al documentelor ce ţin de activitatea furnizorului de servicii poștale) sînt efectuate de către reprezentanţii organelor abilitate în baza unei hotărîri judecătoreşti şi în prezenţa conducătorului întreprinderii poştale, cu perfectarea actului respectiv. Un exemplar al actului şi copia hotărîrii judecătoreşti rămîne la întreprinderea poştală.
    120. În cazul în care parvin cereri privind căutarea unei trimiteri poştale pentru care organele de drept au emis decizia de a efectua cercetări operative, furnizorul de servicii poştale informează despre aceasta expeditorul sau destinatarul trimiterii numai cu permisiunea organelor menţionate.
    121. În cazul încălcării obligaţiilor privind confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal, utilizatorul de servicii poştale este îndreptăţit la repararea integrală a prejudiciului, cauzat în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal sau căruia i-au fost încălcate drepturile şi interesele garantate de capitolul III al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011.
VII. Responsabilitatea furnizorilor
de servicii poştale
    122. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor privind prestarea serviciilor, furnizorii de servicii poştale poartă răspundere materială faţă de utilizatorii serviciilor poştale.
    Furnizorii de servicii poştale sînt responsabili faţă de utilizatori pentru:
    1) furnizarea serviciilor în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul încheiat cu expeditorul;
    2) paguba care rezultă din pierderea ori deteriorarea totală sau parţială a trimiterii poştale survenită din momentul depunerii acesteia la oficiul poştal sau la punctul de acces şi pînă la livrarea către destinatar.
    123. În caz de responsabilitate, pierderile indirecte, beneficiile nerealizate sau daunele morale, provenite din erori, pierderi sau întîrzieri în predarea sau distribuirea trimiterilor poştale, nu sînt luate în considerare la calcularea despăgubirii ce urmează a fi plătită de către furnizorii de servicii poştale.
    124. Furnizorul de serviciu poştal universal este responsabil pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv cu obligaţiile care rezultă din actele Uniunii Poştale Universale şi Legea comunicaţiilor poştale.
    Furnizorul de servicii poştale deschise concurenţei este responsabil pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv cu obligațiile care rezultă din Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Montreal la 28 mai 1999, Convenţia relativă la contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele, semnată la Geneva la 19 mai 1956 și Legea comunicațiilor poștale.
    125. Responsabilitatea furnizorului de servicii poştale începe de la depunerea trimiterilor şi se extinde pînă la înmînarea acestora destinatarilor sau expirarea termenului de reclamare.
    Documentele serviciului poștal se vor păstra pentru o perioadă minimă de 18 luni începînd din ziua următoare datei la care se referă. La expirarea termenelor de păstrare, acestea urmează a fi distruse cu respectarea condițiilor statuate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    [Pct.125 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    126. Furnizorul de serviciu poştal universal poartă răspundere pentru trimiterile poştale interne înregistrate şi acordă despăgubiri din mijloacele proprii după cum urmează:
    1) în caz de pierdere totală, furt total sau deteriorare totală:
    a) în mărimea sumei ce constituie 5 tarife de recomandare – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere recomandată;
    b) în mărimea sumei tarifului plătit – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere cu predare atestată;
    c) în mărimea valorii declarate – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
    d) în mărimea valorii declarate – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere contra ramburs, pînă la momentul livrării la destinatar;
    e) în mărimea valorii rambursului – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, cînd furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar;
    f) în mărimea sumei ce constituie 5 tarife – pentru un colet poştal care nu face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată, indiferent de greutate;
    2) în caz de pierdere parţială, furt parţial sau deteriorare parţială:
    a) în mărimea valorii declarate pentru partea lipsă sau pentru partea deteriorată, înscrisă de expeditor în nota de inventar – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
    b) în mărimea cotei-părţi corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată – pentru o trimitere poştală depusă fără notă de inventar, care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
    c) în mărimea cotei-părţi din suma ce constituie 5 tarife, stabilită în raport cu greutatea lipsă sau cu greutatea conţinutului deteriorat – pentru un colet poştal care nu face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
    3) în caz de nerespectare a termenelor de distribuire – în mărimea sumei ce constituie 5% din suma tarifului de expediere – pentru fiecare zi de întîrziere, însă nu mai mult de suma totală a tarifului de expediere. Pentru trimiterile poştale internaţionale – termenul de distribuire se calculează din momentul intrării acestora în Republica Moldova.
    Pe lîngă despăgubirile prevăzute la subpct. 1), se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale la oficiul poştal, cu excepţia taxelor de recomandare şi de asigurare.
    127. Furnizorul de servicii poştale deschise concurenţei poartă răspundere, conform contractelor încheiate cu utilizatorii, pentru pierderea, deteriorarea, lipsa conţinutului, nelivrarea sau încălcarea termenului de livrare a trimiterilor poştale.
    128. Pentru trimiterile poştale interne neînregistrate (simple), se acordă despăgubiri în mărimea tarifului achitat, doar dacă expeditorul sau mandatarul acestuia prezintă dovada depunerii trimiterii în cauză la punctul de acces, în caz contrar, furnizorul de servicii poştale nu este obligat să plătească despăgubiri.
    129. Furnizorul de servicii poştale poartă răspundere pentru prestarea necorespunzătoare a serviciilor de plăţi poştale şi acordă despăgubiri din mijloacele proprii după cum urmează:
    1) în caz de neplată a mandatului poştal, a sumelor referitoare la serviciile aferente transferurilor de mijloace băneşti şi a sumelor referitoare la serviciul de intermediere a transferurilor de mijloace băneşti – în mărimea sumei depuse;
    2) în caz de netransferare a mijloacelor băneşti pe contul bancar al destinatarului – în mărimea sumei viramentului netransferat.
    130. Furnizorul de servicii poştale este obligat să ia măsuri organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate şi confidenţialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate și poartă răspundere pentru nerespectarea protecției datelor cu caracter personal în aceste cazuri.
    131. Furnizorul de servicii poştale nu poartă răspundere pentru trimiterile poştale în cazul în care paguba a fost cauzată din vina expeditorului ori ca urmare a circumstanţelor de forţă majoră sau a situaţiilor excepţionale, precum şi pentru trimiterile poştale care au fost primite fără obiecţii de către destinatar.
    132. Despăgubirea prejudiciului material se acordă de către furnizorul de servicii poştale. În cazul în care furnizorul de servicii poştale refuză să despăgubească prejudiciul material cauzat utilizatorilor în urma activităţii sale nesatisfăcătoare, recuperarea daunelor se face conform hotărîrii instanţei judecătorești, în conformitate cu legislaţia.
    133. Furnizorul de servicii poştale încetează să fie responsabil de trimiterile recomandate, coletele şi trimiterile cu valoare declarată după ce le-a predat cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de prezentele Reguli.
    134. Furnizorul de servicii poştale nu poartă răspundere în cazurile:
    1) în care nu poate oferi informaţii asupra trimiterilor poştale ca urmare a distrugerii documentelor de serviciu în urma producerii unui caz de forţă majoră;
    2) în care paguba a fost determinată de eroarea sau neglijenţa expeditorului sau rezultă din natura conţinutului trimiterii;
    3) în care trimiterile poştale, al căror conţinut cade sub interdicţiile prevăzute la pct. 39 şi aceste trimiteri au fost sechestrate sau distruse;
    4) de reţinere a trimiterii poştale în virtutea legislaţiei ţării de destinaţie, conform notificării administraţiei poştale a acestei ţări;
    5) declarării frauduloase a unei valori exagerate faţă de valoarea reală a conţinutului trimiterilor cu valoare declarată;
    6) în care nedistribuirea ori distribuirea cu întîrziere a trimiterilor poştale are loc din vina destinatarului, cum ar fi: nu este instalată cutia poştală individuală, destinatarul nu s-a prezentat la oficiul poştal urmare a avizării acestuia;
    7) în care expeditorul nu a înaintat nici o reclamaţie în termen de 6 luni, începînd cu a doua zi din data depunerii trimiterii poștale în unitatea poştală.
    135. Furnizorul de servicii poştale nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la declaraţiile vamale, indiferent sub ce formă ar fi făcute, şi de deciziile luate de către serviciile vamale în legătură cu verificarea trimiterilor supuse controlului vamal.
    136. În cazul producerii incidentelor de securitate în cadrul sistemelor informaţionale de evidenţă, administratorul sistemului întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, efectuează analiza acestuia şi înlătură cauzele incidentului de securitate, cu informarea în termen de 24 de ore, din momentul producerii incidentului de securitate, a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
    În cadrul controalelor efectuate de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, persoanele responsabile sînt obligate să ofere suportul necesar şi să asigure accesul la informaţiile necesare relevante obiectului controlului.
VIII. Responsabilitatea utilizatorilor
    137. Expeditorul trimiterii poştale răspunde în faţa furnizorului de servicii poştale pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterii sau ambalarea neadecvată a conţinutului acesteia. Răspunderea este în limita valorii daunelor şi a sumelor plătite ca despăgubire altor utilizatori ai serviciilor poştale, ale căror trimiteri au fost deteriorate din această cauză.
    138. Utilizatorii poartă răspundere pentru:
    1) depunerea la un punct de acces a următoarelor categorii de trimiteri poştale:
    a) trimiteri poştale constînd în bunuri care, prin natura lor sau prin modul cum sînt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
    b) trimiteri poştale pe ambalajul cărora sînt inscripţii care contravin bunelor moravuri;
    c) trimiteri poştale constînd în bunuri al căror transport este interzis prin lege;
    d) trimiteri poştale constînd în bunuri pentru care sînt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, cu încălcarea condiţiilor obligatorii prevăzute prin aceste dispoziţii;
    2) expeditorul rămîne responsabil chiar dacă oficiul de depunere a acceptat una dintre trimiterile menţionate la subpct. 1);
    3) introducerea în trimiterile poştale cu tarif inferior a unor trimiteri poştale pentru care sînt stabilite tarife superioare;
    4) francarea trimiterilor poştale cu mărci decupate din efecte poştale, cu mărci poştale utilizate sau prin oricare alt mijloc fraudulos.
    139. În cazul în care condiţiile de acceptare au fost respectate de către expeditor, acesta nu este responsabil în măsura în care a existat o greşeală sau o neglijenţă a furnizorilor de servicii poştale sau a transportatorilor, în prelucrarea trimiterilor după ce au fost acceptate.
IX. Soluţionarea reclamaţiilor
    140. Cadrul legal care stă la baza mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor depuse de utilizatori furnizorului de servicii poştale:
    1) Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17 martie 2016;
    2) Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
    3) Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
    4) Actele Uniunii Poştale Universale la care Republica Moldova este parte;
    5) Prezentele Reguli;
    6) Procedura de examinare a reclamaţiilor elaborată de către furnizorii de servicii poştale şi aprobată de autoritatea de reglementare.
    141. Utilizatorul poate adresa furnizorului de serviciu poştal universal reclamaţii prealabile pentru trimiterile poştale interne şi internaţionale, în termen de 6 luni. Termenul se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.
    Pentru serviciile poştale deschise concurenţei, termenul de depunere a reclamaţiilor se stabileşte prin contract încheiat între furnizorul de servicii poştale şi utilizator, dar nu poate fi mai mic de 30 de zile, şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.
    Furnizorul de serviciu poştal universal examinează şi răspunde la reclamaţiile utilizatorilor în cel mai scurt timp posibil, care nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei pentru trimiterile poştale interne, iar pentru trimiterile poştale internaţionale – termenul stabilit prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Furnizorul de servicii poştale deschise concurenţei examinează şi răspunde la reclamaţiile utilizatorilor în cel mai scurt timp posibil, care nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei pentru trimiterile poştale interne, iar pentru trimiterile poştale internaţionale – în termen care nu va depăşi 60 de zile lucrătoare.
    142. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce ţin de prestarea serviciilor poştale, expeditorul sau destinatarul, după caz, are dreptul să înainteze furnizorului de servicii poştale reclamaţii, inclusiv cerinţe de despăgubire a prejudiciului material. Expeditorul sau destinatarul poate împuternici o terţă persoană să depună reclamaţia.
    Reclamaţiile se depun atît la oficiul poștal de prezentare şi la oficiul poștal de destinaţie a trimiterii, cît şi la alte oficii poştale.
    Reclamaţiile privind trimiterile poştale internaţionale sînt admise în termenele prevăzute de actele normative ale Uniunii Poştale Universale. Pentru trimiterile poştei exprese internaţionale reclamaţiile se depun în modul şi termenele specificate în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    143. La depunerea reclamaţiei, petiționarul trebuie să prezinte unul dintre documentele de legitimare indicate la pct. 96, datele căruia le înscrie în reclamaţie. În cazul în care reclamaţia este depusă de o terţă persoană împuternicită în acest scop, la reclamaţie se anexează procura de unică folosinţă sau copia procurii generale.
    Reclamaţiile, inclusiv cererile de despăgubire a prejudiciului material referitor la trimiterile poştale înregistrate, se depun împreună cu bonul de plată şi, după caz, cu copia borderoului – tip, eliberat de unitatea poştală la depunerea trimiterilor.
Reclamaţiile ce vizează nerespectarea termenelor de distribuire a trimiterilor poştale simple se depun împreună cu ambalajul acestora care poartă amprenta ştampilei de zi.
    Dacă trimiterile poştale au fost depuse la oficiul poştal în număr şi cu bonuri de plată diferite, reclamaţiile privind despăgubirea prejudiciului material pentru trimiterile pierdute, trimiterile cu conținut lipsă sau cu conţinutul schimbat se depun în mod separat pentru fiecare bon sau borderou-tip, conform cărora au fost depuse pe fața trimiterii.
    [Pct.143 modificat prin HG1013 din 17.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1113; în vigoare 02.11.18]
    144. Orice reclamaţie referitoare la trimiterile poştale se face în scris, prin completarea unei cereri de reclamaţii şi depunerea ei la oficiul poştal. În cerere se indică:
    1) numele complet sau denumirea destinatarului trimiterii, adresa acestuia;
    2) serviciul poştal;
    3) categoria şi tipul trimiterii poştale, cu numărul de înregistrare (pentru trimiterile înregistrate) şi suma valorii declarate, dacă este cazul;
    4) copia bonului de plată;
    5) oficiul poştal la care a fost depusă trimiterea poştală;
    6) data depunerii trimiterii poştale;
    7) motivul depunerii reclamaţiei;
    8) datele de contact ale reclamantului: numele şi adresa, telefonul sau adresa poştei electronice unde doreşte să primească informaţia în legătură cu reclamaţia depusă.
    145. În cazul în care cerinţele expuse în reclamaţie sînt justificate legal, organul sau persoana oficială care a adoptat decizia privind satisfacerea lor este obligată să ia măsuri în vederea compensării prejudiciului material celui în drept. Plata despăgubirilor se face prin mandat poștal, la adresa beneficiarului plăţii sau prin altă modalitate convenită cu acesta.
    Pentru trimiterile poştale interne furnizorul de servicii poştale despăgubeşte pe cel în drept în termen de o lună din data adoptării deciziei de despăgubire. Pentru trimiterile poştale internaţionale – în termenul stabilit prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    146. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de serviciu poştal universal nu a fost soluţionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauză poate adresa o reclamaţie prealabilă autorităţii de reglementare pentru soluţionarea reclamaţiei sale. Decizia autorităţii de reglementare poate fi contestată în instanţa judecătorească.
    147. În cazul în care după achitarea despăgubirii, trimiterea recomandată, coletul sau trimiterea cu valoare declarată sau o parte a conţinutului considerată pierdută a fost găsită, expeditorul sau destinatarul, după caz, este avizat că trimiterea este ţinută în unitatea poştală o perioadă de trei luni, contra rambursării valorii despăgubirii plătite.
    Dacă expeditorul şi destinatarul renunţă să preia trimiterea, aceasta devine proprietatea unităţii poştale sau a unităţii care a suportat paguba.
    În caz de descoperire ulterioară a unei trimiteri cu valoare declarată, conţinutul căreia este recunoscut ca fiind de valoare inferioară sumei despăgubirii plătite, expeditorul sau destinatarul, după caz, rambursează suma acestei despăgubiri contra preluării trimiterii, fără aplicarea consecinţelor care decurg din declararea frauduloasă a valorii ei.
    148. Controlul legalităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor poştale se efectuează de către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1457
din 30 decembrie 2016

Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 798 din 18 iunie 2002 „Pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91-94, art. 898).
    2. Punctul 16 din Hotărîrea Guvernului nr. 1110 din 11 septembrie 2003 „Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 204-207, art. 1177).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 448 din 24 aprilie 2007 „Cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 798 din 18 iunie 2002" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 60-63, art. 481).
    4. Punctul 13 din Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 12 decembrie 2012 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 1001).