LPC294/2016
ID intern unic:  368698
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 294
din  22.12.2016
pentru completarea articolului 118 din
Codul de procedură penală al Republicii Moldova
nr. 122-XV din 14 martie 2003
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 67
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 118 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), după cuvîntul „documentelor,” se introduc cuvintele „ , sistemelor informatice sau  suporturilor de stocare a datelor informatice,”;
    articolul se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul cuprins:
    „(5) Organul de urmărire penală efectuează examinarea sistemelor informatice sau a suporturilor de stocare a datelor informatice, în caz de necesitate, cu ajutorul specialistului în domeniul respectiv.
    (6) La cererea persoanei care deţine sau are sub control obiectele ce conţin date informatice, organul de urmărire penală dispune, prin ordonanţă motivată, efectuarea de copii, care servesc ca mijloc de probă. Copiile se realizează prin utilizarea metodelor şi mijloacelor tehnice ce asigură integritatea şi autenticitatea datelor informatice.
    (7) În cazul în care pentru examinarea obiectelor care conţin date informatice se cere un timp mai îndelungat sau este necesară efectuarea expertizei ori a constatării tehnico-ştiinţifice a sistemelor informatice sau a suporturilor de stocare a datelor informatice, persoana care efectuează urmărirea penală ridică obiectele respective pentru a le examina la sediul organului de urmărire penală sau pentru a dispune efectuarea expertizei ori a constatării tehnico-ştiinţifice. Pentru aceasta, obiectele care conţin datele informatice se împachetează şi se sigilează, iar pachetul se semnează, făcîndu-se menţiunea respectivă în procesul-verbal.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 294. Chişinău, 22 decembrie 2016.