*OMF202/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  368909
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 202
din  17.12.2015
cu privire la aprobarea Consiliului pentru
Standarde de evidență contabilă în sectorul public
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 2696     Data intrarii in vigoare : 31.12.2015
    În vederea realizării prevederilor Legii contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 și a Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice pe anii 2013-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 6 august 2013,
 ORDON:
    1. Se instituie Consiliul pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public.
    2. Se aprobă:
    - Regulamentul Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public, conform anexei nr.1;
    - Componenţa nominală a Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public, conform anexei nr.2.
    3. În caz de eliberare a membrului Consiliului din funcția deținută în cadrul Ministerului Finanțelor, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de persoana nou-confirmată în funcția respectivă.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                   Anatol ARAPU

    Nr. 202. Chişinău, 17 decembrie 2015.


 Anexa nr. 1
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 202 din 17 decembrie 2015
 
REGULAMENTUL
Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul, modul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public.
    2. Consiliul pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public (în continuare - Consiliul) se instituie de Ministerul Finanţelor, ca organ consultativ pentru elaborarea/actualizarea Standardelor de evidență contabilă în sectorul public,  proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii şi raportării financiare, inclusiv planului de conturi contabile, regulamentelor, instrucţiunilor, normelor metodologice.
    3. Consiliul îşi desfăşoară activitatea avînd drept obiectiv asigurarea perfecţionării sistemului contabilităţii şi raportării financiare în sectorul public.
II. COMPONENȚA CONSILIULUI ȘI MODUL
DE DESEMNARE A MEMBRILOR LUI
    4. Consiliul se formează din specialiști calificați din cadrul Ministerului Finanțelor.
    5. Consiliul este alcătuit din 11 membri.
    6. Criteriile de desemnare a membrilor Consiliului sînt următoarele:
    - studii superioare în domeniul economico-financiar;
    - vechime în muncă de cel puţin cinci ani în sectorul public;
    - cunoaşterea contabilităţii şi raportării financiare în sectorul bugetar;
    - posedarea limbii de stat.
III. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI
    7. Consiliul are următoarele atribuții:
    - coordonează procesul de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a Standardelor de evidență contabilă în sectorul public, Planului de conturi contabile în sistemul bugetar;
    - formulează recomandări de îmbunătățire a prevederilor regulamentelor, instrucţiunilor, normelor metodologice, altor acte normative ce reglementează ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare;
    - identifică și analizează discrepanțele dintre metodologiile de contabilitate și raportare ale sectorului public național și practicile internaționale;
    - examinează și promovează propunerile parvenite de la autoritățile/instituțiile bugetare, instituțiile publice la autogestiune ce țin de perfecționarea evidenței contabile și raportării financiare;
    - examinează și propune modernizarea formularelor de documente primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare şi normelor metodologice de întocmire şi utilizare a acestora;
    - oferă asistență metodologică privind aplicarea prevederilor actelor normative în domeniul contabilităţii şi raportării în sistemul bugetar;
    - examinează și înaintează propuneri de îmbunătățire a Sistemului Informațional de Evidență Contabilă bazat pe platforma 1C;
    - monitorizează implementarea reformelor în domeniul evidenței contabile și raportării financiare în sistemul bugetar;
    - examinează alte acțiuni ce ţin de perfecţionarea contabilităţii şi raportării financiare în sistemul bugetar, care necesită examinare și decizie colegială.
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI
    8. Consiliul este condus de preşedintele Consiliului (în continuare – preşedinte), care este asistat de un vicepreședinte și un secretar. Preşedinte este șeful Direcției generale Trezoreria de Stat. 
    9. Funcțiile președintelui:
    a) conduce activitățile Consiliului;
    b) convoacă și prezidează ședințele Consiliului;
    c) aprobă ordinea de zi a ședințelor;
    d) decide, cu votul majorității, asupra chestiunilor examinate, în limitele competenței sale.
    10. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedinte. Vicepreşedintele Consiliului se alege din rîndul membrilor Consiliului.
    11. Secretarul organizează ședințele Consiliului și asigură pregătirea materialelor pentru ședințele Consiliului, elaborează procesele-verbale ale ședințelor, execută dispozițiile președintelui/vicepreședintelui Consiliului, elaborează rapoarte și informații în limitele competenței sale.
    12. Ședințele Consiliului se convoacă în funcție de necesitate, dar nu mai puțin de o dată în semestru. Şedinţele extraordinare se stabilesc de preşedintele/ vicepreşedintele Consiliului.
    13. Şedinţele sînt deliberative, dacă la ele este prezentă majoritatea membrilor Consiliului.
    14. Membrii Consiliului examinează materialele primite în prealabil și înaintează propuneri pe marginea acestora în cadrul ședinței.
    15. Membrii Consiliului își exercită funcțiile  fără a fi remunerați.
    16. În cazul în care membrul Consiliului nu poate participa la şedinţa Consiliului din motive obiective, acesta se expune în scris asupra chestiunilor incluse în agendă și prezintă recomandările sale secretarului Consiliului pînă la începerea şedinţei Consiliului.
    17. Fiecare membru al Consiliului are dreptul la un vot.
    18. La ședințele Consiliului pot participa persoanele invitate, inclusiv specialiști calificați în domeniul contabilității, precum și conducătorii serviciilor contabile ale autorităților/instituțiilor bugetare, instituțiilor publice la autogestiune, reprezentanți ai mediului academic, care dețin titluri științifice și profesionale de specialitate.
    19. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți la ședință și au caracter de recomandare.
    20. Fiecare ședință a Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care se întocmește de către secretarul Consiliului, ulterior se semnează de preşedintele și secretarul Consiliului.
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
MEMBRILOR CONSILIULUI
    21. Membrii Consiliului au dreptul:
    - să primească de la secretarul Consiliului agenda și materialele care urmează a fi puse în discuție la ședințe cu 5 zile înainte de convocarea acesteea;
    - să prezinte propuneri privind perfectarea cadrului legislativ și normativ al Republicii Moldova în partea ce ţine de domeniul contabilităţii şi raportării financiare în sectorul bugetar;
    - să participe la elaborarea/actualizarea Standardelor de evidență contabilă în sectorul public, Planului de conturi contabile, regulamentelor, instrucţiunilor, normelor metodologice din domeniul contabilităţii şi altor acte normative;
    - să conlucreze cu organismele internaţionale în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în sectorul bugetar.
     22. Membrii Consiliului sînt obligaţi:
    - să participe la şedinţele Consiliului;
    - să contribuie la dezvoltarea, perfecționarea și îmbunătățirea cadrului normativ, ce ţine de domeniul contabilităţii şi raportării financiare în sectorul bugetar;
    - să prezinte Secretarului Consiliului în scris și în format electronic avize care vor include obiecţiile şi propunerile asupra proiectelor actelor normative transmise spre examinare;
    - să prezinte Secretarului Consiliului informaţia cu privire la datele personale (adresa poştală, adresa electronică, numerele telefoanelor de contact, precum şi copiile buletinului de identitate).
VI. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI
    23. Consiliul îşi încetează activitatea în baza ordinului ministrului finanțelor.

Anexa nr. 2
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 202 din 17 decembrie 2015

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă
în sectorul public

    LUPAN Nina               – șef al Direcției generale Trezoreria de Stat,
                                           Ministerul Finanţelor, preşedinte al Consiliului
    ZAHARCU Lilia           – şef al Secției metodologia evidenței contabile
                                            în sistemul bugetardin cadrul Direcției
                                            metodologie, Direcția generală Trezoreria
                                            de Stat, Ministerul Finanţelor, secretar al
                                            Consiliului
    VORONIN Angela       – şef adjunct al Direcției generale Trezoreria
                                            de  Stat, Ministerul Finanţelor
    PLĂCINTĂ Svetlana    – şef al Direcţiei metodologie, Direcția generală
                                            Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor
    RAILEAN Tatiana        – consultant principal al Secției metodologia
                                            evidenței contabile în sistemul bugetar din
                                            cadrul Direcției metodologie, Direcția
                                            generală Trezoreria  de Stat, Ministerul 
                                            Finanţelor
    SLOVA Nadejda          – şef al Direcţiei rapoarte, Direcția generală
                                            Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor
    CHILIAN Liudmila       – şef al Secției rapoarte a bugetului de stat din
                                            cadrul Direcției rapoarte, Direcția generală
                                            Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor
    PURICE Lidia               – şef al Secției rapoarte a bugetelor unităților
                                            administrative-teritoriale din cadrul Direcției
                                            rapoarte, Direcția generală Trezoreria de Stat,
                                            Ministerul Finanţelor
    SECU Viorica               – șef adjunct al Trezoreriei Teritoriale Chișinău
                                            – bugetul de stat, Ministerul Finanţelor
    DAMIAN Corina          – șef secție operațională nr.2, Trezoreria
                                            Teritorială Chișinău – bugetul municipiului,
                                             Ministerul Finanţelor
    SULZINA Valentina      – șef al Direcției economie și finanțe, contabil
                                             șef al Ministerului Finanţelor