OIFPSC1411/2016
ID intern unic:  369096
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1411
din  22.12.2016
despre modificarea Ordinului IFPS nr. 1108
din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență
specială a obligației fiscale
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 310
    În scopul îmbunătățirii modului de ținere a evidenței speciale a obligațiilor fiscale și executării constatărilor pct. 4.2.7 al Raportului de audit privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 11 din 19 mai 2016 și în conformitate cu art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Ordinul IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pct. 11 dupa sintagma „drept document confirmativ va servi hotărîrea/încheierea instanţei de judecată competente” se completează cu textul „sau hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei (în cazul instituțiilor financiare)”, mai departe după text;
    2) după pct. 20 se introduce punctul 201 cu următorul cuprins:
    „201. La transferul contribuabilului în alt sector organul fiscal teritorial, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înscrierii în Registrul fiscal de stat a modificării adresei juridice, va asigura transmiterea deciziilor privind stingerea prin scădere a obligațiilor fiscale și luarea la evidență specială și deciziilor privind restabilirea sumelor stinse prin scădere a obligațiilor fiscale și luate la evidență specială, către organul fiscal în raza de deservire a căruia a trecut contribuabilul. Totodată, organul fiscal care a transmis deciziile și organul fiscal care a recepționat deciziile, la încheierea trimestrului de gestiune vor efectua modificări în Raportul privind sumele obligațiilor fiscale luate la evidență specială conform deciziilor emise de către IFS (anexa nr. 5 la Regulament), cu mențiunea în subsolul raportului despre transferul contribuabilului.”;
    3) pct. 22 lit. b) se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „b) Decizia se emite în două exemplare. Primul exemplar al deciziei se va înregistra în Registrul evidenței speciale și se va îndosaria conform prevederilor pct.17 al prezentului Regulament. Al doilea exemplar se va remite în adresa organului teritorial al Casei Naţionale de Asigurări Sociale în termen de 3 zile lucrătoare din data emiterii deciziei, în scopul asigurării reflectării deciziei în Sistemul de evidenţă al Casei Naționale de Asigurări Sociale și al Serviciului Fiscal de Stat.”;
    4) la pct. 30 după sintagma „conform anexei nr. 1A” se completează cu sintagma „în două exemplare”;
    5) pct. 37 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „În cazul restabilirii sumelor aferente BASS din evidenţa specială, un exemplar de decizie se va remite în adresa structurii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale în termen de 3 zile lucrătoare din data emiterii acesteia, în scopul asigurării reflectării în Sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi al Serviciului Fiscal de Stat.”;
    6) pct. 38 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Înscrierile privind stingerea obligațiilor fiscale prin scădere cu luarea acestora la evidență specială se vor efectua prin utilizarea documentului fiscal intern SCAD din SIA „Documente fiscale interne”, emis în scopul reflectării deciziei privind luarea/restabilirea la/de la evidență specială.”;
    7) după pct. 38 se introduce punctul 381 , cu următorul cuprins:
    „381. Organul fiscal teritorial, în a cărui rază de deservire se află contribuabilul, la completarea documentului fiscal intern SCAD, va include și sumele obligațiilor fiscale înregistrate pe subdiviziunile amplasate în afara locului de evidență a întreprinderii de bază.”;
    8) la punctele 40, 41 și 42 sintagma „documentului de uz intern Forma SCAD” se înlocuiește cu sintagma „documentului fiscal intern SCAD”;
    9) pct. 43 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Dată a restabilirii sumelor luate la evidență specială se va considera:
    a) data expirării termenelor prevăzute la capitolul IV al prezentului Regulament;
    b) data apariției circumstanțelor de stingere prin metodele specificate la art.171, 172 și 175 din Codul fiscal.”;
    10) pct. 44 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „În cazul restabilirii sumelor care anterior au fost luate la evidență specială în baza documentului fiscal intern DFISC, acestea se vor restabili prin intermediul aceluiași document din SIA Documente fiscale interne.”;
    11) anexa nr. 3 la Regulament se modifică conform anexei nr. 1 la prezentul Ordin.
    2. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală a IFPS va aduce prezentul Ordin la cunoștința tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale și altor organe interesate și va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                           Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 1411. Chişinău, 22 decembrie 2016.

    anexa nr.1