HGM91/2017
ID intern unic:  369207
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 91
din  21.02.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului de emitere a certificatului de
urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare

pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 155
    MODIFICAT  
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212


    NOTĂ:
    În anexele nr. 1-5 la Regulament, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212


    În vederea executării art. 29 alin. (1) din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 549), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Octavian Calmîc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                        Vasile Bîtca

    Nr. 91. Chişinău, 21 februarie 2017.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 91
din 21 februarie 2017

REGULAMENT
de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare
şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările
de utilitate publică de interes naţional

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de autorizare a lucrărilor de proiectare, executare sau desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor declarate, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999, ca lucrări de utilitate publică de interes naţional.
    2. Prezentul Regulament se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv a instituţiilor publice, precum şi a reprezentanţelor şi filialelor întreprinderilor (organizaţiilor) nerezidente înregistrate în Republica Moldova, indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care solicită autorizarea lucrărilor de proiectare, executare sau desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor declarate prin lege ca lucrări de utilitate publică de interes naţional.
II. EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
PENTRU PROIECTARE

    3. Beneficiarul/investitorul obiectului pentru care sînt declarate lucrări de utilitate publică de interes naţional depune cererea privind obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare la adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, cu anexarea următoarelor acte:
    a) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a construcţiei existente, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;
    b) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării obiectului construit;
    c) schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef al unităţii administrativ-teritoriale;
    d) schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii, în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
    e) capacitatea construcţiei preconizate conform cerinţelor de utilizare planificată;
    f) dimensiunile şi suprafeţele parcelelor supuse construcţiei, conform datelor din Registrul bunurilor imobile.
    [Pct.3 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    4. Ministerul, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, expediază pe adresa autorităţilor publice locale, pe al căror teritoriu sînt declarate lucrările de utilitate publică de interes naţional, un demers cu solicitarea elaborării şi eliberării avizului,  care va conţine următoarele date:
    a) amplasarea terenului în intravilan sau în extravilan;
   b) informaţia din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente acesteia, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură).
    5. Autorităţile publice locale pe al căror teritoriu sînt declarate lucrările de utilitate publică de interes naţional elaborează şi eliberează Ministerului, în termen de 20 de zile lucrătoare, avizul conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, cu anexarea următoarelor acte:
    a) planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/ hotarelor acestuia;
    b) avizul sanitar;
    c) avizul de acordare a terenului pentru amplasarea, proiectarea obiectelor ca rezultat al participării în comisii la alegerea loturilor;
    d) avizul serviciului pompieri şi salvatori.
    6. În lipsa documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului, Ministerul este obligat să elaboreze din contul finanţării din bugetul de stat, prin intermediul organizaţiilor licenţiate, o schemă de amplasare a imobilului/ terenului şi a reţelelor edilitare, care se avizează de către arhitectul-şef al  unităţii administrativ-teritoriale, organele supravegherii de stat (centrul de medicină preventivă, inspectoratul ecologic, serviciul de pompieri şi salvatori) şi care constituie temei pentru elaborarea şi emiterea certificatului de urbanism de proiectare respectiv.
    7. Schema de amplasare a imobilului/terenului şi a reţelelor edilitare se elaborează pentru obiectele noi planificate pentru construcţie.
    8. Prezentarea spre avizare a schemelor de amplasare către organele supravegherii de stat şi instituţiile menţionate la pct. 6 se pune în sarcina Ministerului.
    9. Organele supravegherii de stat şi instituţiile menţionate la pct. 6 examinează schemele de amplasare şi eliberează gratuit avizele respective în cel mult 5 zile lucrătoare.
    10. Ministerul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării de către autorităţile publice locale a avizului respectiv, emite beneficiarului/investitorului certificatul de urbanism pentru proiectare, care serveşte drept bază pentru elaborarea documentaţiei de proiect, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    Certificatul de urbanism pentru proiectare se emite gratuit, în 3 exemplare, pentru:
    a) beneficiar/investitor;
    b) autoritatea publică locală;
    с) arhiva Ministerului.
III. EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE
CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

    11. Beneficiarul/investitorul obiectului pentru care sînt declarate lucrări de utilitate publică de interes naţional depune cererea privind obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare în adresa Ministerului, cu anexarea următoarelor acte:
    a) certificatul de urbanism pentru proiectare;
    b) extrasul din documentaţia de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcţie;
    c) avizele de verificare a documentaţiei de proiect şi raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect;
    d) contractul privind supravegherea de autor, semnat de beneficiar/investitor şi proiectant;
    e) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
    f) certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic.
    12. Solicitarea altor documente decît cele menţionate mai sus nu se admite.
    13. Ministerul, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, expediază pe adresa autorităţilor publice locale pe al căror teritoriu sînt declarate lucrările de utilitate publică de interes naţional un demers cu solicitarea elaborării şi eliberării avizului privind autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare pentru perioada executării lucrărilor de construcţie referitor la:
    a) condiţiile speciale pentru perioada executării lucrărilor de construcţii;
    b) utilizarea domeniului public (accese în zona şantierului, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, devieri ale circulaţiei auto şi/sau pietonale, executare a unor drumuri provizorii, instalarea unor elemente de publicitate);
    c) măsurile de protecţie a proprietăţilor din vecinătate contra efectelor negative în urma lucrărilor solicitate;
    d) măsurile de protecţie a mediului contra efectelor negative în urma lucrărilor solicitate;
    e) indicarea locului pentru evacuarea deşeurilor de construcţie.
    14. Autorităţile publice locale pe al căror teritoriu sînt declarate lucrările de utilitate publică de interes naţional elaborează şi eliberează Ministerului, în termen de 5 zile lucrătoare, avizul conform anexei  nr. 3 la prezentul Regulament.
    15. Ministerul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii avizelor eliberate de către  autorităţile publice locale, emite autorizaţia de construire/desfiinţare, care serveşte drept bază pentru executarea lucrărilor de construire/ desfiinţare, conform anexelor nr.4 şi nr.5 la prezentul Regulament.
    Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite gratuit, în 3 exemplare, pentru:
    a) beneficiar/investitor;
    b) autoritatea publică locală;
    с) arhiva Ministerului.
   16. Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la pct. 15 şi nu a informat în scris beneficiarul/investitorul despre refuz, autorizaţia de construire/desfiinţare se consideră eliberată. În acest caz, beneficiarul/investitorul este în drept să înceapă executarea lucrărilor, informînd în scris Ministerul  şi Agenția pentru Supraveghere Tehnică.
    [Pct.16 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    17. La survenirea situaţiei prevăzute la pct. 16, Ministerul eliberează necondiţionat autorizaţia de construire/desfiinţare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informaţiei despre începerea executării lucrărilor.
    18. Autorizaţia de construire/desfiinţare poate fi eliberată pe tranşe sau poate prevedea executarea lucrărilor de construcţie pe tranşe dacă documentaţia de proiect stabileşte astfel de reglementări.
    19. Lucrările de intervenţie urgentă, în cazuri de forţă majoră, se autorizează imediat, urmînd ca documentaţia de proiect să fie definitivată pe parcursul executării lucrărilor.
    20. Beneficiarul este obligat, în cel mult 3 zile lucrătoare, să transmită o copie de pe autorizaţia de construire/desfiinţare la Agenția pentru Supraveghere Tehnică pentru informare.
    [Pct.20 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    21. Ministerul va ţine registrele, va asigura accesul public la registrele certificatelor de urbanism pentru proiectare şi ale autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional şi va publica aceste registre pe pagina web oficială a Ministerului.
    22. Certificatul de urbanism pentru proiectare şi autorizaţia de construire/desfiinţare, emise pentru lucrări de utilitate publică de interes naţional, pot fi prelungite în condiţiile legii.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5