HGC107/2017
ID intern unic:  369217
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 107
din  28.02.2017
pentru modificarea și completarea unor
hotărîri ale Guvernului
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 165     Data intrarii in vigoare : 03.03.2017
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 881 din 21 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a cerințelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsurare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.949) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în titlul și în textul hotărîrii, precum și în titlul și în textul Regulamentului, în sintagma „recipient de măsurare”, cuvîntul „măsurare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „măsură”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Regulament:
    a) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură trebuie să respecte cerințele prezentului Regulament.”;
    b) la punctul 6 litera c), după cuvîntul „corespunzător” se introduce cuvîntul „fie”, iar în final se introduce textul „ , fie capacității maxime”;
    c) la punctul 8:
    la alineatul întîi, textul „regulamentele sau actele normative naționale referitoare la produsele preambalate” se substituie cu textul „Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.907 din 4 noiembrie 2014”;
    la alineatul al doilea, cuvintele „trebuie să fie aceeași” se substituie cu cuvîntul „este aceeași”;
    d) la punctul 9, cuvintele „o temperatură” se substituie cu cuvîntul „temperatura”;
    e) la punctul 11:
    în prima propoziție, textul „(la producător sau la reprezentantul autorizat)” se exclude, iar cuvintele „la importator” se substituie cu cuvintele „în depozitul reprezentantului autorizat sau al importatorului”;
    în propoziția a doua, cuvintele „alte laboratoare de metrologie” se substituie cu textul „laboratoarele de metrologie acreditate şi desemnate pe domenii specifice măsurărilor efectuate pentru sticlele utilizate ca recipiente de măsură”;
    f) la punctul 12, cuvintele „autoritățile de supraveghere a pieței” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor în lanțul de comercializare al produselor”;
    g) la punctul 15, după cuvîntul „corespunzător” se introduc cuvintele „metodei de verificare folosită”, iar  cuvîntul „etalonate” din a doua propoziție se substituie cu cuvintele „supuse controlului metrologic legal”;
    h) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Aplicarea rezultatelor.
    1) Metoda abaterii standard
    Numărul de sticle utilizate ca recipiente de măsură din eşantion este de 35.
    Valoarea medie a capacităţilor reale xi ale sticlelor din eşantion şi abaterea standard estimată S a capacităţilor reale xi ale sticlelor din lot se calculează după cum urmează:
    - suma celor 35 de măsurări reale ale capacităţii:

    - valoarea medie a celor 35 de măsurări:

    - suma pătratelor celor 35 de măsurări:
    - pătratul sumei celor 35 de măsurări:
    - suma corectată:
    - dispersia estimată:
  
  Abaterea standard estimată:  s = √v
    Limita superioară Ts  se calculează ca suma capacităţii indicate la punctul 13 al prezentului Regulament şi eroarea maximă admisă corespunzătoare acestei capacităţi.
    Limita inferioară Ti  se calculează ca diferenţa dintre capacitatea indicată la punctul 13 al prezentului Regulament şi eroarea maximă admisă corespunzătoare acestei capacităţi.
    Lotul va fi declarat în conformitate cu prezentul Regulament dacă valorile și s satisfac simultan următoarele trei inecuaţii:

    + k · sTs

 

    k · sTs

 

    S F(Ts Ti), unde k = 1,57 şi F = 0,266.


    2) Metoda amplitudinii medii
  
  Numărul de sticle utilizate ca recipiente de măsurare din eşantion este de 40.
    Valoarea medie  a capacităţilor reale xi ale sticlelor din eşantion şi amplitudinea medie  a capacităţilor reale xi  ale sticlelor din eşantion se calculează după cum urmează:
    - pentru a obţine pe   :
    suma celor 40 de măsurări reale ale capacităţii:

    valoarea medie a acestor 40 de măsurări:
    - pentru a obţine pe  :
    se împarte eşantionul, în ordinea cronologică a selectării, în opt subeşantioane a cîte cinci sticle utilizate ca recipiente de măsură.
    Se calculează:
    amplitudinea fiecărui subeşantion, adică diferenţa dintre capacitatea reală a celei mai mari şi a celei mai mici dintre cele cinci sticle din subeşantion. În acest mod se obţin opt valori: R1, R2, ......, R8;
    suma amplitudinilor celor opt subeşantioane:
∑Ri = R1+R2+…+R8.
 
   Amplitudinea medie a eşantionului este:
    Limita superioară  Ts se calculează ca suma capacităţii indicate şi eroarea maximă admisă corespunzătoare acestei capacităţi;
    Limita inferioară T se calculează ca diferenţa dintre capacitatea indicată şi eroarea maximă admisă corespunzătoare acestei capacităţi.
    Lotul este considerat în conformitate cu prezentul Regulament dacă valorile şi satisfac simultan următoarele trei inecuaţii:

 

    + k' · Ts

 

    k' · Ti

    ≤ F'(Ts Ti), unde:  k' = 0,668 şi F' = 0,628.


   
2. Hotărîrea Guvernului nr. 907 din 4 noiembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.333-338, art.975) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) titlul va avea următorul cuprins: „Pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală referitor la preambalarea, în funcție de masă sau volum, a anumitor preambalate”;
    2) în Regulament:
    a) titlul capitolului I se exclude;
    b) la punctul 4:
    textul „Legea metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare” se substituie cu cuvintele „Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016”;
    noțiunea de „ambalator” va avea următorul cuprins:
    „ambalator – persoană fizică sau juridică înregistrată în Republica Moldova, care produce pentru comercializare, în nume propriu sau pentru alţi agenți economici, preambalate”;
    se completează cu o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „importator – persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova, care introduce pe piața Republicii Moldova preambalate fabricate în alt stat.”;
    c) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Prezentul Regulament nu se aplică preambalatelor enumerate în anexa nr.4, care sînt vîndute în magazinele duty-free şi care sînt destinate consumului în afara Republicii Moldova şi a statelor membre ale UE.”;
    d) la punctul 7, după cuvîntul „ambalatorului” se introduc cuvintele „şi/sau ale importatorului”;
    e) titlul capitolului II se exclude;
    f) la punctul 9:
    în prima propoziție, cuvintele „pot fi marcate” se substituie cu cuvintele „se marchează”;
  
  propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Marcajul „e” trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 3 mm și să fie plasat în același cîmp vizual cu indicația masei nominale sau a volumului nominal inscripționată pe ambalaj.”;
    g) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. În cazul în care două sau mai multe preambalate individuale din cele menționate în anexa nr. 4 formează un ambalaj multiplu, cantitățile nominale enumerate la punctul 1 din anexa nr. 4 se aplică fiecărui preambalat individual.”;
    h) la punctul 15, după cuvîntul „nominale” se introduc cuvintele „enumerate la punctul 1 din anexa nr. 4”;
    i) la punctul 17, după cuvîntul „nominale” se introduc cuvintele „în intervalele”;
    3) anexa nr. 1 la Regulament:
    a) în titlul anexei, cuvintele „RESPONSABILITĂŢILE AMBALATORULUI” se substituie cu cuvîntul „RESPONSABILITĂŢI”;
    b) la punctul 1 subpunctul 3), după cuvintele „această anexă” se introduc cuvintele „şi nici comercializat”;
    c) punctul 7:
    la subpunctul 1), în prima coloană din tabelul 2, pozițiile „50 ≤ Qn ≤ 200; 200 ≤ Qn ≤ 1000; 1000 ≤ Qn” se substituie cu pozițiile: „50 < Qn ≤ 200; 200 < Qn ≤ 1000; 1000 < Qn”;
    la subpunctul 2), după cuvîntul „ambalatorului” se introduc cuvintele „sau a persoanei care a dispus ambalarea sau importatorul stabilit în Republica Moldova”;
    la subpunctul 3), cuvintele „cu o înălţime de cel puţin 3 mm, plasat în acelaşi cîmp vizual cu indicaţia masei nominale sau a volumului nominal inscripţionată pe ambalaj” se exclud;
    d) titlul capitolului IV se completează în final cu cuvintele „ŞI IMPORTATORULUI”;
    e) la punctul 10, după cuvîntul „Ambalatorul” se introduc cuvintele „sau importatorul”;
    f) la punctul 11, după cuvîntul „ambalatorului” se introduc cuvintele „şi/sau a importatorului”;
    g) la punctul 12, după cuvintele „se efectuează” se introduce cuvîntul „inclusiv”;
    h) la punctul 14 propoziția a doua, cuvintele „organului competent abilitat” se substituie cu cuvintele „Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor abilitată”;
    i) punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „15. În cazul importurilor, importatorul poate ca, în locul măsurării şi al verificării, să furnizeze documentele care atestă că preambalatele au fost măsurate sau verificate şi corespund cerințelor prezentului Regulament.”;
    j) la punctul 18, după cuvîntul „ambalatorului” se introduc cuvintele „sau al importatorului.”
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepţia primei modificări de la punctul 2 subpunctul 2) litera f) alineatul întîi, care se va pune în aplicare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc

    Nr. 107. Chişinău, 28 februarie 2017.