*HGO1382/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  369236
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1382
din  08.12.2006
pentru  aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea
 activităţilor de cultivare a plantelor care conţin substanţe
 narcotice sau psihotrope
Publicat : 15.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 189-192     art Nr : 1476
    Conform Legii nr.382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  Regulamentul cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne, care va prezenta Guvernului, anual, pînă la data de 10 ianuarie, o informaţie despre realizarea prevederilor Regulamentului aprobat.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                       Gheorghe Papuc
    Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale                                     Ion Ababii

    Nr. 1382. Chişinău, 8 decembrie 2006.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1382
din  8 decembrie  2006
Regulamentul
cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor care
conţin substanţe narcotice sau psihotrope
    Regulamentul cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, cu alte acte normative ce reglementează circuitul substanţelor narcotice şi al substanţelor psihotrope, precum şi cu actele internaţionale ratificate de către Republica Moldova.
    Prezentul Regulament determină modalitatea de efectuare a controlului asupra activităţii de cultivare a plantelor utilizate la producerea substanţelor narcotice şi psihotrope.
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. În sensul prezentului Regulament se folosesc următoarele noţiuni:
    cultivare - ansamblul lucrărilor ce ţin de semănatul, producerea, culegerea, prelucrarea, păstrarea şi utilizarea culturilor folosite la producerea substanţelor narcotice şi/sau a substanţelor psihotrope;
    macul somnifer - planta Papaver somniferum L;
    cînepă - orice plantă din specia Cannabis;
    arbustul coca -  orice plantă din specia Erythroxylon;
    2. Cultivarea pe teritoriul Moldovei a macului somnifer, plantei din specia Cannabis,  arbustului coca şi a altor plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în scopul extragerii, comercializării sau producerii substanţelor narcotice sau psihotrope, se interzice.
    3. Cultivarea macului somnifer se permite persoanelor fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător individual, şi persoanelor   juridice, în scopuri ştiinţifice şi/sau pentru producerea de seminţe, în cazul deţinerii autorizaţiei pentru genul respectiv de activitate, eliberate de Comitetul permanent de control asupra drogurilor (în continuare - Comitet).
    4. Cultivarea cînepei se permite persoanelor fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător individual, şi persoanelor juridice, în scopuri ştiinţifice şi/sau pentru producerea de seminţe şi/sau fibre, în cazul deţinerii autorizaţiei pentru genul respectiv de activitate, eliberate de către Comitet.
    5. Cultivarea arbustului coca, a altor plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, se permite persoanelor fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător individual, şi persoanelor juridice, în scopuri ştiinţifice, în cazul deţinerii autorizaţiei pentru genul respectiv de activitate, eliberate de către Comitet.
Capitolul II. Eliberarea autorizaţiei
    6. Eliberarea autorizaţiei pentru exercitarea activităţii de cultivare a plantelor ce conţin substanţe narcotice şi psihotrope se efectuează în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    7. Autorizaţia se eliberează persoanei fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător individual, sau persoanei juridice care deţine terenuri private sau arendate în condiţiile legislaţiei, încăperi, construcţii şi uneltele necesare pentru exercitarea activităţii de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice şi/sau psihotrope.
    8. Pentru obţinerea autorizaţiei solicitantul prezintă Comitetului:
    cererea pentru eliberarea autorizaţiei, cu indicarea denumirii şi adresei persoanelor fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător individual, sau a persoanelor juridice;
    copiile documentelor de înregistrare a întreprinderii, autentificate de notar;
    denumirea activităţii pentru care se cere eliberarea autorizaţiei;
    documentele care certifică corespunderea încăperilor pentru păstrarea, prelucrarea, utilizarea şi nimicirea plantelor sau materiei prime care conţin substanţe narcotice şi/sau psihotrope;
contractul de pază;
    certificatele medicale care adeveresc faptul că persoanele angajate la  cultivarea, prelucrarea, păstrarea, utilizarea şi nimicirea plantelor care conţin substanţe narcotice şi/sau psihotrope nu s-au aflat sau nu se află la evidenţă pentru consum de droguri;
    încheierea organului afacerilor interne despre faptul că lucrătorii angajaţi la cultivarea, prelucrarea, păstrarea, utilizarea şi nimicirea plantelor ce conţin substanţe narcotice şi/sau psihotrope, nu au antecedente penale     pentru săvîrşirea infracţiunilor grave, deosebit ori excepţional de grave, sau pentru infracţiuni ce ţin de traficul de droguri;
denumirea culturii şi specia ei;
    locul amplasării şi suprafaţa terenului pe care se intenţionează cultivarea plantelor ce conţin substanţe narcotice şi psihotrope, precum şi adresa încăperii în care se vor prepara, prelucra, utiliza şi nimici plantele şi materia primă obţinută;
    scopul cultivării şi descrierea detaliată a procesului de utilizare a plantelor, a materiei prime şi a seminţelor obţinute, precum şi nimicirea rămăşiţelor lor;
    măsurile care au fost luate pentru asigurarea integrităţii plantelor cultivate, precum şi a materiei prime şi seminţelor obţinute din acestea;
    existenţa în cadrul conducerii întreprinderii a specialiştilor cu pregătire profesională ce corespunde activităţii autorizate.
    9. Comitetul este în drept să solicite informaţie şi documente suplimentare necesare pentru eliberarea autorizaţiei conform legislaţiei în vigoare.
    10. Informaţia prezentată, conform punctului 8 şi, după caz, punctului 9 va fi inclusă în autorizaţie sau în anexa la autorizaţia eliberată de Comitet.
    11. Autorizaţia, eliberată persoanei fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător individual sau persoanei juridice, nu poate fi transmisă altei persoane fizice sau juridice.
    12. Autorizaţia se eliberează  pe un termen de trei ani şi poate fi retrasă conform legislaţiei în vigoare, precum şi pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament.
    13. Termenele de autorizare nu trebuie să depăşească termenele de licenţiere a activităţii de bază a întreprinderii, precum şi termenele de arendă a terenurilor, încăperilor şi construcţiilor folosite la cultivarea, prelucrarea, păstrarea, utilizarea şi nimicirea plantelor sau materiei prime ce conţin substanţe narcotice şi/sau psihotrope.
Capitolul III. Prescripţiile faţă de exercitarea activităţii de cultivare
    14. Cultivarea plantelor ce conţin substanţe narcotice şi psihotrope se efectuează în corespundere cu actul tehnologic pentru plantele respective. Actul tehnologic trebuie să fie aprobat în conformitate cu prevederile legislaţiei şi să conţină următoarele:
    suprafaţa terenului pe care se cultivă plantele (titlul de folosire a terenului);
    tehnologia de cultivare;
    tehnologia culegerii;
    prelucrarea primară a materiei prime culese;
    temeiurile tehnico-economice;
    evidenţa masei verzi (prognoza roadei);
    prognoza materiei prime;
    normele de pierdere a materiei prime în cadrul operaţiunilor tehnologice;
    documentaţia normativ-tehnică pentru determinarea componenţei cantitative şi verificarea calităţii plantei respective;
    cerinţele faţă de încăperea de uscat materia primă;
    modul de evidenţă;
    condiţiile de ambalare, marcare;
    condiţiile de păstrare, cerinţele faţă de încăperea de păstrare;
    condiţiile de pază;
    condiţiile de transportare.
    15. Pentru cultivarea cînepei, în scopul producerii seminţelor şi fibrelor, precum şi pentru cultivarea macului somnifer şi producerii seminţelor, se permite utilizarea seminţelor plantelor care conţin o cantitate neesenţială de elemente psihoactive.
    16. La cultivarea cînepei şi a macului somnifer în scopurile menţionate,  subiecţii autorizaţi sînt obligaţi să nimicească orice parte a culturilor, cu excepţia seminţelor, sub supravegherea şi în prezenţa reprezentantului     Comitetului şi a subdiviziunii antidrog a Ministerului Afacerilor Interne, pentru care fapt se întocmeşte un act.
    17. Prepararea, producerea şi păstrarea materiei prime ce conţine substanţe narcotice şi psihotrope trebuie să fie efectuate pe terenurile şi în încăperile aflate sub paza organelor afacerilor interne  sau a unei agenţii particulare de pază ce dispune de licenţa respectivă de desfăşurare a activităţii de pază, eliberată de Camera de Licenţiere.
    18. În perioada de colectare şi păstrare a materiei prime, capacitatea tehnică de pază, înzestrarea cu mijloace de semnalizare de pază, antiincendiare şi sistem de alarmă trebuie să corespundă cerinţelor documentaţiei normative.
    19. Încăperile individuale destinate prelucrării şi păstrării materiei prime ce conţine substanţe narcotice şi/sau psihotrope trebuie să fie dotate cu sistem autonom de ventilare, cu apeduct, canalizare, cu aer condiţionat şi cu încăperi sanitare.
    20. Nu se permite prezenţa persoanelor străine, cu excepţia  personalului de serviciu, în încăperile întreprinderii unde se pregăteşte, prepară, cercetează şi păstrează culturile,  materia primă sau  substanţele obţinute din acestea.
    21. Specialiştii, antrenaţi nemijlocit în producţie, care cultivă şi recoltează plantele ce conţin substanţe narcotice sau psihotrope, trebuie, o dată la 5 ani, să frecventeze cursuri de calificare.
Capitolul IV. Evidenţa şi darea de seamă
    22. Persoanele fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător individual, sau persoanele  juridice care dispun de autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de cultivare a plantelor ce conţin substanţe narcotice sau psihotrope sînt obligate să înregistreze toate operaţiunile legate de achiziţionarea seminţelor, semănatul, recoltarea, pregătirea, prelucrarea şi utilizarea culturilor respective într-un registru special şnuruit, sigilat şi semnat de persoana responsabilă.
    Registrul se ţine timp de un an şi se păstrează 10 ani din momentul ultimei înregistrări.
    23. Persoanele fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător individual, sau persoanele juridice trebuie să efectueze inventarierea culturilor de care dispun şi a materiei prime obţinute din acestea la data de întîi a fiecărei luni. Datele inventarierii se aduc la cunoştinţa Comitetului şi a organului de drept competent.
    24. Toate documentele de înregistrare trebuie să se afle la conducătorul întreprinderii în condiţii ce le asigură integritatea.
Capitolul V. Controlul respectării cerinţelor şi
condiţiilor activităţii autorizate
    25. Persoana fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător individual, sau conducătorul persoanei juridice poartă răspundere personală pentru respectarea prevederilor legislaţiei privind cultivarea plantelor care conţin substanţe narcotice şi/sau psihotrope.
    26. Comitetul efectuează controlul asupra respectării cerinţelor şi condiţiilor activităţii  autorizate.
    La exercitarea controlului Comitetul, în limitele competenţei, este în drept:
    să efectueze, în modul prevăzut de lege, controale anuale planificate, pentru a verifica condiţiile desfăşurării activităţii;
    să efectueze, în modul prevăzut de lege, controale neplanificate în cazul existenţei unor informaţii sau date ce indică asupra încălcării exigenţelor de desfăşurare a activităţii;
    să solicite şi să primească de la persoana autorizată informaţia necesară în legătură cu întrebările ce au apărut în timpul controlului;
    să întocmească, în urma exercitării controlului, actul în care se vor indica erorile comise şi termenele de înlăturare a acestora;
    să emită decizii ce obligă persoana autorizată să înlăture în termenul menţionat încălcările depistate;
să ia decizii de retragere a autorizaţiei.
    27. Comitetul, în scopul executării prezentului Regulament, va stabili un mecanism de interacţiune cu subdiviziunea antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  în vederea conjugării eforturilor de participare la procesul de eliberare a autorizaţiei, controlul şi supravegherea asupra respectării condiţiilor activităţii autorizate, prevenirii şi reprimării pătrunderii materiei prime în traficul ilicit.