OMF23/2017
ID intern unic:  369569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 23
din  02.02.2017
cu privire la aprobarea formularelor
și a Ghidului de completare a Informației
privind Cererile de plăți față de Guvern
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 586
    Întru asigurarea executării prevederilor Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare referitor la monitorizarea indicatorilor bugetari și prezentarea către Fondul Monetar Internațional a raportului privind sursele de finanțare a deficitului bugetar, în temeiul prevederilor art.20 alin.(1) lit.f) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, în conformitate cu pct.7 alin.7) din Hotărârea Guvernului cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor nr.1265 din 14 noiembrie 2008 și în baza art.22 alin.(5) lit.j1), alin.(7) lit.h) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    a) Formularul „Informația privind Cererile de plăți față de Guvern la situația din ______ 20__”, prezentată la Ministerul Finanțelor de către băncile comerciale, conform anexei nr.1;
    b) Formularul „Descifrarea Informației privind Cererile de plăți față de Guvern la situația din _______ 20__” , conform anexei nr.2;
    c) Ghidul privind completarea Informației privind Cererile de plăți față de Guvern la situația din ______ 20__ , prezentate la Ministerul Finanțelor de către băncile comerciale, conform anexei nr.3.
    2. Băncile comerciale vor prezenta la Ministerul Finanțelor informațiile conform formularelor aprobate în pct.1 a) și b) lunar, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de gestiune.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare începând cu prezentarea informațiilor la situația din 31 ianuarie 2017 și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                     Octavian ARMAȘU

    Nr. 23. Chişinău, 2 februarie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr. 3
aprobată prin Ordinul
ministrului finanțelor
nr.23 din 2 februarie 2017

GHID
privind completarea Informației lunare
privind Cererile de plăți față de Guvern

    Informația privind Cererile de plăți față de Guvern se prezintă la Ministerul Finanțelor lunar, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
    Informaţia respectivă se completează în baza conturilor contabile ale băncii comerciale la sfârşitul perioadei de gestiune și se prezintă în format electronic la adresa: victoria.sili@mf.gov.md.
    În Informaţie se vor include soldurile în conturile:
    - instituţiilor bugetare şi ale autorităţilor publice locale, lista cărora poate fi accesată pe pagina de start a SIRBNM, la compartimentul „Cadru normativ și tehnic”;
    - Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
    - Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    - unităților de implementare a proiectelor investiționale din granturi și credite externe;
    - liniei de credit.
    Pentru completarea corectă a Informației, în coloana 1 la fiecare indicator sunt indicate conturile bilanţiere corespunzătoare.
    În coloana 2 se reflectă datele la situația din 31 decembrie al anului precedent.
    În  coloana 3 se reflectă datele la situația din ultima zi a lunii de raportare.
    Indicatorii Depozite, Cereri față de unitățile de implementare a proiectelor investiționale din granturi și credite externe și Linia de credit se vor reflecta cu semnul minus (-).
    Soldurile se prezintă în lei cu bănuți.
    Sumele în valută străină se recalculează în moneda naţională (conform cursului oficial al BNM stabilit pentru ultima zi operaţională a perioadei de gestiune) şi în Informaţie se indică echivalentul lor în moneda naţională. Sumele în moneda naţională şi în valută străină sunt marcate în raport cu prescurtările “MN” şi “VS”, respectiv.