LPC9/2017
ID intern unic:  369615
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 9
din  02.03.2017
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 129     Data intrarii in vigoare : 31.05.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noțiunea „motocicletă”  se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „odometru –  dispozitiv montat pe vehicul, care asigură evidența distanței parcurse din momentul punerii în exploatare pînă la excluderea din circulație a vehiculului;”
    2. La articolul 33, alineatul (1) se completează
    cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) să nu fraudeze și/sau să nu admită fraudarea datelor odometrului.”
    Art. II. –  Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 2281 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2281. Fraudarea datelor odometrului
    Fraudarea datelor odometrului la orice tip de vehicul
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în  termen  de 2 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 9. Chişinău, 2 martie 2017.