HPO21/2017
ID intern unic:  369622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 21
din  03.03.2017
pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau
de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna
funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 136     Data intrarii in vigoare : 03.03.2017
    În vederea implementării prevederilor Legii nr. 76/2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (denumit în continuare – Plan),  expus în anexă.
    Art. 2. – Autoritățile publice responsabile de implementarea Planului și instanțele judecătorești:
    a) vor prezenta anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Justiţiei informaţia  cu privire la rezultatele implementării Planului;
    b) vor asigura, în limitele competenţelor lor şi în limita mijloacelor financiare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum şi din alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare, implementarea Planului.
    Art. 3. – Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii şi autorităţilor administraţiei publice locale să aprobe planuri de acțiuni privind implementarea Planului şi să asigure condiţiile necesare pentru realizarea acestora.
    Art. 4. – Ministerul Justiţiei:
    a) va coordona procesul de implementare a Planului;
    b) va prezenta anual, pînă la 1 martie, Guvernului raportul privind implementarea Planului;
    c) va desemna, prin ordin, membrii grupului de monitorizare a implementării Planului în scopul transparentizării procesului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, al atragerii investițiilor, al gestionării raționale a costurilor, precum și al asigurării implicării societății civile în procesul de monitorizare. 
    Art. 5. – Guvernul:
    a) va efectua controlul asupra implementării Planului;
    b) va asigura alocarea anuală a mijloacelor financiare, conform planului de investiţii capitale aprobat;
    c) va asigura şi va coordona procesul de identificare a terenurilor pentru construirea clădirilor noi sau, după caz, de identificare a unei clădiri existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești;
    d) va prezenta anual, pînă la 1 aprilie, Parlamentului raportul privind nivelul de realizare a Planului.
    Art. 6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 21. Chișinău, 3 martie 2017.


    anexa