OIFPSC432/2017
ID intern unic:  369711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 432
din  27.03.2017
cu privire la modificarea Regulamentului
privind funcţionarea posturilor fiscale aprobat prin
Ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015, cu modificările
şi completările ulterioare
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 680     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    În contextul executării Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art. 947) şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 409 din 18 mai 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în textul Regulamentului:
    a) sintagma „IFPS” se substituie cu sintagma „SFS”, cu excepţia cazurilor cînd prezentul Ordin prevede altfel;
    b) sintagmele „IFS teritorial” şi „organul fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „DGAF”, la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul Ordin prevede altfel;
    2) la pct. 2 textul „art. 134 alin. (2)” se substituie cu textul „art. 133 alin. (2) pct. 13)”;
    3) pct. 15 subpct. 7) va avea următorul cuprins:
    „Direcţia generală administrare fiscală (în continuare DGAF), după caz Direcţia generală administrare contribuabili mari, responsabilă de monitorizarea postului fiscal”;
    4) pct. 21 subpct. 2) la final se completează cu următorul text: „În cazul efectuării inventarierii selective, în mod obligatoriu în actul de control se va indica motivul care a determinat efectuarea selectivă a inventarierii”;
    5) la pct. 23 sintagma „IFPS” se substituie cu textul: „Direcţiei planificare şi analiza controalelor (în continuare DPAC)”;
    6) pct. 24 va avea următorul cuprins:
    „În cazul în care la un agent economic sunt responsabile de monitorizarea postului fiscal mai multe DGAF, actul de control fiscal în original se remite în termen de 3 zile lucrătoare la DGAF în a cărei rază de deservire este agentul economic”;
    7) la pct. 33, 68, 69 sintagma „IFPS” se substituie cu sintagma „DPAC”;
    8) la pct. 36 textul „livrare/procurare de mărfuri/servicii” se substituie cu cuvîntul „tranzacţie”;
    9) pct. 40 va avea următorul cuprins:
    „La instituirea postului fiscal, funcţionarul fiscal urmează să examineze unitatea comercială, de producere, de prestări servicii, alte spaţii pasibile sigilării, inclusiv cu examinarea schemelor încăperilor/teritoriilor respective, astfel încît să fie identificate toate căile de acces, prin care ar putea fi retrase sau introduse active, după care funcţionarul fiscal responsabil de monitorizare va întocmi o notă către şeful subdiviziunii responsabile de monitorizarea postului fiscal, în care se vor prezenta propuneri privind căile de acces identificate, ce urmează a fi sigilate, care va fi aprobată de către şeful subdiviziunii. Nota respectivă se va anexa la Dosarul postului fiscal. Funcţionarea postului fiscal se va desfăşura astfel încît să asigure monitorizarea tuturor căilor de acces”;
    10) la pct. 41 cuvîntul „mărfurilor” se substituie cu cuvintele „mărfurilor/producţiei”;
    11) la pct. 42 subpct. 4) va avea următorul cuprins:
    „seria şi numărul sigiliului aplicat, după caz, cu specificarea/descrierea nemijlocită a uşilor, intrărilor, spaţiilor care au fost sigilate”;
    12)  la pct. 70, 98, 100 sintagma „IFPS” se substituie cu sintagma „Conducerea SFS”;
    13) la pct. 72 sintagma „IFPS” se substituie cu textul „de prelungire a activităţii postului fiscal”;
    14) la pct. 73 textul „IFPS de prelungire” se substituie cu textul „de prelungire a activităţii postului fiscal”;
    15) la pct. 79 textul „IFPS este” se substituie cu textul „Direcţiile de resort din cadrul SFS, cu acordul conducerii SFS, după caz cu acordul conducerii DGAF, sunt”;
    16) la pct. 82 textul „Şeful (Şeful adjunct) al IFS teritorial, al cărui” se substituie cu textul „conducerea DGAF responsabilă de monitorizarea postului fiscal, al cărei”, iar sintagma „DGAMC a IFPS” se substituie cu sintagma „DGACM”;
    17) la pct. 85 după cuvintele „evidenței contabile” se completează cu textul „și a dărilor de seamă fiscale prezentate,”;
    18) la pct. 87 subpct. 1) cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”;
    19) la pct. 97 sintagma „IFS teritorial” se substituie cu textul „DGAF, în raza de deservire a cărei contribuabilul își are sediul”;
    20) pct. 99 se va completa cu un subpunct nou:
    „3) agentul economic la care a fost instituit postul fiscal a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.”.
    2. Direcţia generală conformare fiscală va asigura publicarea prezentului Ordin şi republicarea Regulamentului privind funcţionarea posturilor fiscale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe portalul intern la Serviciului Fiscal de Stat.
    3. Prezentul Ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT
                                   Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 432. Chişinău, 27 martie 2017.


 Aprobat
prin Ordinul IFPS
nr. 409 din ­­­­18 mai 2015

REGULAMENT
privind funcţionarea posturilor fiscale
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Scopul prezentului Regulament constă în:
    1) stabilirea principiilor generale de funcţionare a postului fiscal;
    2) stabilirea riscurilor în baza cărora activitatea contribuabililor urmează a fi monitorizată prin intermediul postului fiscal;
    3) stabilirea obligațiilor funcționarului fiscal responsabil de funcționarea postului fiscal;
    4) stabilirea obligațiilor contribuabilului, activitatea căruia este monitorizată prin intermediul postului fiscal;
    5) descrierea acțiunilor funcționarului fiscal pas cu pas în cadrul acțiunilor de monitorizare prin intermediul postului fiscal a contribuabililor;
    6) descrierea modalităţii de aplicare a prevederilor art.2251 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997.
    2. Dreptul de instituire, modalitatea de instituire şi funcţionare a postului fiscal sunt reglementate prin prevederile art. 133 alin. (2) pct. 13) şi art.146 din Codul fiscal.
    3. Scopul instituirii postului fiscal constituie:
    1) prevenirea şi depistarea cazurilor de încălcare fiscală;
    2) prevenirea și depistarea cazurilor de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale;
    3) prevenirea și stoparea activității frauduloase și a pseudoactivității contribuabililor;
    4) identificarea tranzacțiilor fictive și anularea lor prin intermediul instanțelor de judecată;
    5) asigurarea calculării, declarării și achitării integrale (depline) a obligațiunilor fiscale;
    6) estimarea obligațiilor fiscale în conformitate cu art. 2251 din Codul fiscal;
    7) exercitarea altor atribuţii de administrare fiscală.
    Respectiv, funcţionarea postului fiscal se va axa pe monitorizarea strictă a executării de către agentul economic a obligaţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.
    4. Art.146 alin.(2) din Codul fiscal, prevede 3 tipuri de posturi fiscale:
    1) post fiscal staţionar;
    2) post fiscal mobil;
    3) post fiscal electronic.
    5. În conformitate cu prevederile art.146 alin.(4) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS) hotărăşte asupra instituirii posturilor fiscale, stabileşte tipul şi locul de amplasare, iar, în cazul postului fiscal electronic şi tehnologia de comunicare electronică, aprobă Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale.
    6. Posturile fiscale sunt instituite în baza analizelor şi solicitărilor efectuate în cadrul SFS.
II. CRITERIILE DE RISC CARE INDICĂ LA NECESITATEA
INSTITUIRII POSTULUI FISCAL

    7. Prezentul capitol definește criteriile care indică asupra necesității instituirii și/sau prelungirii unui post fiscal, dat fiind faptul că la monitorizarea unui post fiscal sunt atrase resurse considerabile ale SFS.
    8. Postul fiscal se instituie în cazul în care au fost epuizate alte măsuri/instrumente disponibile de administrare, monitorizare, control, inclusiv a măsurilor de conformare benevolă.
    9. Pentru aprecierea criteriilor de risc, evaluarea semnificației acestora, se va examina perioada de activitate a agentului economic recomandabil pentru 3 ani, sau cel puțin un trimestru anterior perioadei actuale, cu excepția cazurilor identificării unor riscuri vădite de practicare a pseudoactivității de întreprinzător.
    10. Riscurile în activitatea agenților economici sunt împărțite în două categorii, și anume: documentarea tranzacțiilor fictive și tăinuirea veniturilor din vânzări real înregistrate.
    11. Riscurile sporite de documentare a tranzacțiilor fictive sunt:
    1) Agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi cu semne de pseudoactivitate. Informația disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacții se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puțin 2 ani). Nivelul de semnificație a criteriului respectiv se va aprecia reieșind prin determinarea ponderii livrărilor/procurărilor documentate cu întreprinderile menționate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depășește 20%;
    2) Agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/servicii la valori semnificative (cel puțin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfășurării activității de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajați, toate tranzacțiile sunt tranzacții de intermediere, cu aplicarea unui adaos comercial nesemnificativ, sau chiar fără aplicarea acestuia. În mod special, la examinarea documentelor privind activitatea agentului economic se vor analiza intrările și ieșirile de mărfuri, cu identificarea perioadei și locul depozitării/păstrării mărfurilor în cazul în care data procurării nu coincide cu data livrării și solicitarea explicațiilor corespunzătoare de la persoanele cu funcții de răspundere ale agentului economic;
    3) Persoanele cu funcții de răspundere ale agentului economic au deținut anterior funcții în întreprinderile în activitatea cărora au fost identificate posibili indici ai pseudoactivității de întreprinzător. Criteriul respectiv se examinează în corespundere cu termenii de prescripție;
    4) Întreprinderea înregistrează frecvent modificări în componența fondatorilor și/sau modificarea conducătorilor sau sunt identificate următoarele date despre aceștia – vîrsta înaintată sau prea tineri pentru desfășurarea unei afaceri, este student, este înrolat în rîndurile armatei, își ispășește pedeapsa în locurile de detenție, se află la tratament pentru o perioadă îndelungată, capacitatea de exercițiu este limitată, precum și nu este posibilă identificarea acestora conform datelor prezentate de Camera Înregistrării de Stat, și altele;
    5) Documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor nu au confirmat livrarea de mărfuri. Semnificația indicatorului respectiv se va aprecia reieșind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depășește 20%, pentru perioada examinată;
    6) Agentul economic înregistrează restanță față de Bugetul Public Național (în continuare BPN), care din lipsa disponibilului de active, nu poate fi executată;
    7) Agentul economic documentează tranzacții pentru efectuarea cărora legislația în vigoare stabilește obligațiunea de dispunere de licență, în lipsa acestia;
    8) Agentul economic documentează tranzacții semnificative (cel puțin 500 mii lei lunar) cu eliberarea unui număr mare de facturi fiscale cu valoarea sub 100 mii lei, fapt prin care se eschivează de la înregistrarea acestora în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF);
    9) alte riscuri sporite de documentare a tranzacțiilor fictive.
    12. Riscurile sporite de tăinuire a veniturilor din vînzări real înregistrate sunt următoarele:
    1) Agentul economic înregistrează o pondere scăzută a impozitelor și taxelor achitate din volumul de vînzări realizat, comparativ cu agenții economici care desfășoară activitate similară, și/sau comparativ cu indicatorii medii stabiliți pe ramură de economie (informația urmează a fi examinată prin prisma indicatorilor înregistrați în ultimii 3 ani);
    2) Agentul economic înregistrează o pondere semnificativă a livrărilor efectuate cu achitarea în numerar – ponderea livrărilor documentate în adresa persoanelor fizice, prin aplicarea mașinilor de casă și control, deținătorilor patentei de întreprinzător, și/sau agenților economici neînregistrați în calitate de plătitori ai Taxei pe valoarea adăugată (în continuare TVA), constituie cel puțin 30% din totalul livrărilor efectuate în perioada examinată;
    3) Agentul economic a fost supus verificărilor operative pe parcursul ultimilor 2 ani, și în 80% din acestea s-au constatat încălcări a regulilor de utilizare a mașinilor de casă și control;
    4) În cadrul controlului fiscal prin metoda de verificare faptică a fost stabilită lipsa sau surplus de mărfuri, în valoare ce depășește 10% din valoarea livrărilor/procurărilor înregistrate conform datelor evidenței contabile la momentul inițierii inventarierii;
    5) Agentul economic dispune de angajați, dar conform dărilor de seamă prezentate, valoarea salariului calculat este semnificativ mai mică decât valoarea salariului minim garantat pe economie, sau salariul mediu aferent genului de activitate practicat, și/sau numărul de angajați conform datelor din dările de seamă comparativ cu cifra de afaceri permite a presupune utilizarea de către agentul economic a muncii la negru;
    6) Alte riscuri sporite de tăinuire a veniturilor din vînzări real înregistrate.
    13. Activitatea contribuabilului verificat poate fi catalogată ca fiind cu indici sporiți de risc în cazul în care întrunește criteriile a cel puțin două subpuncte de la pct. 11 și/sau pct. 12 al prezentului Regulament.
    14. La aplicarea măsurilor de administrare/verificare a contribuabililor, SFS nu se va limita doar la identificarea riscurilor menționate, care, reieșind din specificul activității agenților economici examinați nemijlocit la fața locului pot fi diversificate. 
III. PROCEDURA DE INSTITUIRE A POSTURILOR
FISCALE

    15. Postul fiscal se instituie prin Ordinul SFS. În Ordinul de instituire a postului fiscal se va indica:
    1) agentul economic la care se instituie postul fiscal;
    2) tipul postului fiscal;
    3) subdiviziunile agentului economic la care va funcţiona postul fiscal;
    4) termenul de funcţionare a postului fiscal;
    5) argumentarea instituirii postului fiscal;
    6) modalitatea de prezentare de către funcţionarul fiscal responsabil de activitatea postului fiscal a informaţiei privind activitatea postului fiscal, adresa e-mail, alte informaţii;
    7) Direcţia generală administrare fiscală responsabilă (în continuare DGAF), după caz, Direcţia generală administrare contribuabili mari, de monitorizarea postului fiscal.
    16. Ţinând cont de specificul şi diversitatea activităţilor practicate de către unii agenţi economici, SFS poate decide asupra instituirii concomitente a mai multor tipuri de posturi fiscale la un agent economic.
    17. În temeiul Ordinului SFS, de către DGAF responsabilă, în termen de 1 zi din data recepţionării ordinului, va întocmi Ordinul de desemnare a funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal, în care vor fi indicate obligatoriu:
    1) agentul economic la care se instituie postul fiscal;
    2) tipul postului fiscal;
    3) numărul și data ordinului SFS de instituire a postului fiscal;
    4) funcționarul fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal;
    5) subdiviziunea agentului economic la care va funcţiona postul fiscal;
    6) termenul de funcţionare a postului fiscal;
    7) obligațiile contribuabilului în cadrul funcționării postului fiscal.
    18. Concomitent cu Ordinul de desemnare a funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal, DGAF va emite o decizie de inițiere a controlului fiscal prin metoda de verificare faptică, în care va fi indicată perioada de verificare, aceasta urmînd să fie similară cu perioada de monitorizare a activității contribuabilului indicată în Ordinul SFS.
    19. Funcţionarea postului fiscal va începe nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare a celei de recepţionare a Ordinului emis de SFS sau din data menţionată expres în Ordinul emis de SFS.
    20. La instituirea postului fiscal, funcţionarul fiscal urmează să aducă la cunoştinţa administraţiei agentului economic şi/sau subdiviziunii la care este instituit postul fiscal, amplasată în altă localitate decît sediul agentului economic, despre instituirea postului fiscal, prin înmînarea contra semnătură a Ordinului SFS privind instituirea postului fiscal, Ordinului privind desemnarea funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal și deciziei privind inițierea controlului fiscal. În cazul în care subdiviziunea la care a fost instituit postul fiscal este amplasată în altă localitate decît sediul agentului economic, persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic se vor informa verbal la telefon despre instituirea postului fiscal, cu remiterea, în ziua instituirii postului fiscal, a ordinelor. Suplimentar, funcţionarul fiscal va informa administratorul subdiviziunii monitorizate, cu solicitarea semnăturii şi indicarea datei de începere şi finalizare a activităţii postului fiscal.
    21. După înștiințarea contribuabilului despre instituirea postului fiscal, funcționarul fiscal va asigura:
    1) verificarea stocului de blanchete de strictă evidenţă, cu ridicarea celor neutilizate la momentul instituirii postului fiscal și eliberarea acestora la solicitarea agentului economic. În cadrul postului fiscal electronic blanchetele vor fi restituite imediat după finalizarea acțiunilor de inventariere;
    2) solicitarea de la agentul economic a efectuării inventarierii totale sau, după caz, selective a stocului de mărfuri, materie primă, materiale, alte active, care urmează a fi efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012. În cazul efectuării inventarierii selective, în mod obligatoriu în actul de control se va indica motivul care a determinat efectuarea selectivă a inventarierii;
    3) verificarea deţinerii de către agentul economic a autorizaţiilor, licenţelor necesare pentru desfăşurarea genului de activitate practicat;
    4) verificarea listei actualizate a debitorilor și creditorilor contribuabilului;
    5) verificarea altor aspecte ce țin nemijlocit de activitatea economico-financiară a agentului economic, inclusiv obligațiile contractuale (contracte de muncă, de antrepriză, cesiune a creanțelor, etc.) care sunt în desfășurare sau urmează să fie aplicate în perioada de activitate a postului fiscal.
    22. După necesitate, în acțiunile de control pot fi implicați și alți funcționari fiscali.
    23. Rezultatele măsurilor întreprinse şi constatate în cadrul controlului fiscal vor fi consemnate în actul de control fiscal. Copia actului de control va fi remisă în format electronic la adresa Direcţiei planificare şi analiza controalelor (în continuare DPAC) în cel mult zece zile de la data întocmirii acestuia.
    24. În cazul în care la un agent economic sunt responsabili de monitorizarea postului fiscal mai multe DGAF, actul de control fiscal în original se remite în termen de 3 zile lucrătoare la DGAF în a cărei rază de deservire este agentul economic.
    25. DGAF în a cărei rază de deservire este agentul economic, va contrapune rezultatele controalelor fiscale efectuate la subdiviziuni cu datele înregistrate în evidenţa contabilă a agentului economic, care vor fi consemnate în actul de control fiscal în total pentru întreprindere şi separat pentru fiecare subdiviziune monitorizată.
IV. MODALITATEA DE MONITORIZARE
A POSTURILOR FISCALE TIPURILE DE POSTURI FISCALE
    26. Posturile fiscale instituite vor funcţiona, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, prevederilor prezentului Regulament, și a prevederilor Regulamentului special de funcţionare, în cazul emiterii acestuia.
    27. Funcţionarea postului fiscal va avea loc în conformitate cu regimul de lucru al agentului economic şi/sau al subdiviziunii la care a fost instituit postul fiscal, iar toată activitatea acestuia, atît în ansamblu, cît şi în situaţii anumite, urmează să se producă fără a provoca deranjament contribuabilului şi fără perturbarea activităţii.
    28. În cadrul postului fiscal funcționarul fiscal este obligat să respecte regulile de protecție a muncii și alte reglementări stabilite pentru angajaţii întreprinderii.
    29. Toate livrările/procurările de mărfuri/servicii efectuate în cadrul postului fiscal urmează a fi monitorizate de către funcționarul fiscal, iar faptul confirmării verificării o constituie însemnările de rigoare în borderoul de eliberare a blanchetelor de strictă evidență, conform normelor specificate în prezentul Regulament.
    30. În perioada funcţionării postului fiscal, funcţionarul fiscal înregistrează, la momentul efectuării tranzacţiilor, toate intrările şi ieşirile de mărfuri/servicii în “Darea de seamă privind funcţionarea postului fiscal” (anexa nr.1).
    31. Dările de seamă vor fi semnate de către funcţionarul fiscal responsabil de postul fiscal şi persoana cu funcţii de răspundere a agentului economic/administratorul subdiviziunii monitorizate.
    32. Dările de seamă în format electronic (.xls), conform anexei nr. 1, se vor remite săptămînal la adresa electronică posturi.mobile@fisc.md – pentru posturile fiscale mobile/electronice şi la adresa electronică posturi.stationare@fisc.md – pentru posturile fiscale staţionare.
    33. DPAC este în drept de a stabili altă periodicitate de prezentare a informaţiei din dările de seamă privind funcţionarea postului fiscal.
    34. La instituirea postului fiscal funcționarul fiscal va deschide un dosar în care vor fi introduse toate documentele ce țin de activitatea nemijlocită a postului fiscal, iar termenul de păstrare a acestora trebuie să nu fie mai mic de termenele prevăzute de art. 264 al Codului fiscal. 
    35. În caz de depistare pe durata funcţionării postului fiscal a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale, în corespundere cu prevederile art. 216 alin. (5) din Codul fiscal, se va întocmi act de control fiscal.
    36. Contribuabilul este obligat să înștiințeze funcționarul fiscal, responsabil de monitorizarea postului fiscal despre fiecare tranzacție, iar în cazul în care se va stabili că în cadrul postului nu au fost verificate toate tranzacțiile, se vor aplica prevederile stipulate la pct. 35 al Regulamentului și urmează a fi aplicate sancțiuni în baza art. 257 alin. (8) din Titlul V al Codului fiscal, cu excepția facturilor fiscale ce țin de serviciile de întreținere (gaze naturale, apă, energie electrică, energie termică, și altele) în cazul în care prezentarea acestora cu întârziere nu a fost cauzată de contribuabilul monitorizat.
    37. În cadrul postului fiscal vor fi monitorizate toate subdiviziunile agentului economic. SFS poate dispune monitorizarea doar a unor subdiviziuni. În cadrul postului fiscal electronic responsabilă de monitorizare se desemnează doar DGAF în raza căreia contribuabilul își are înregistrată adresa juridică (sediul). După necesitate SFS poate desemna și alte DGAF care vor fi responsabile de monitorizare.
    38. La funcţionarea postului fiscal se va asigura monitorizarea activităţii agentului economic pe întreaga perioadă de funcţionare a postului fiscal, şi anume:
    1) tranzacţiile economice de vînzare-cumpărare/producere a mărfurilor, prestare/recepţionare a serviciilor;
    2) transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial sau în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;
    3) verificarea faptică a orelor de muncă efectiv lucrate de angajați și contrapunerea informației respective cu orele de muncă în baza cărora se calculează salariul (tabele de pontaj, contracte de muncă);
    4) alte informaţii care vor asigura monitorizarea eficientă a posturilor fiscale.
    Aspecte specifice de funcţionare a posturilor fiscale reieşind din tipul acestora:
    Post fiscal staţionar:
    39. Conform prevederilor art.146 alin.(2) din Codul fiscal, postul fiscal staţionar este amplasat într-un loc stabil şi special amenajat, unde îşi exercită atribuţiile.
    40. La instituirea postului fiscal, funcţionarul fiscal urmează să examineze unitatea comercială, de producere, de prestări servicii, alte spaţii pasibile sigilării, inclusiv cu examinarea schemelor încăperilor/teritoriilor respective, astfel încît să fie identificate toate căile de acces, prin care ar putea fi retrase sau introduse active, după care funcţionarul fiscal responsabil de monitorizare va întocmi o notă către şeful subdiviziunii responsabile de monitorizarea postului fiscal, în care se vor prezenta propuneri privind căile de acces identificate, ce urmează a fi sigilate, care va fi aprobată de către şeful subdiviziunii. Nota respectivă se va anexa la Dosarul postului fiscal. Funcţionarea postului fiscal se va desfăşura astfel încît să asigure monitorizarea tuturor căilor de acces.
    41. Pentru a nu admite introducerea şi/sau retragerea mărfurilor/producţiei în/din încăperi în afara orelor de lucru, acestea urmează a fi sigilate, folosind mijloacele disponibile de sigilare, astfel încît deschiderea căii de acces să determine deteriorarea sigiliului.
    42.  La finele zilei, după închiderea încăperilor agentului economic, funcționarul fiscal va sigila spațiile respective, după care va întocmi actul de sigilare, în care vor fi specificate:
    1) ordinul de instituire a postului fiscal;
    2) denumirea agentului economic;
    3) adresa spațiilor care se sigilează;
    4) seria și numărul sigiliului aplicat, după caz, specificarea/descrierea nemijlocită a ușilor, intrărilor, spațiilor care au fost sigilate;
    5) data și ora când a fost efectuată sigilarea;
    6) numele, funcția și DGAF pe care o reprezintă funcționarul fiscal;
    7) numele și funcția persoanei responsabile din cadrul întreprinderii care participă la sigilare.
    Actul de sigilare (anexa nr. 3) se va întocmi în două exemplare, primul este inclus în dosarul contribuabilului, iar al doilea se înmînează reprezentantului agentului economic. La desigilare, persoanele responsabile indică în actul de sigilare ora la care se înlătură sigiliile aplicate și confirmă acest fapt prin aplicarea semnăturilor.
    43. În cazul apariţiei necesităţii de desigilare a căii de acces, sigiliul se va înlătura doar de către funcționarul fiscal, cu participarea reprezentantului agentului economic la care este instituit post fiscal.
    44. În cazul în care se va constata deteriorarea sigiliului aplicat, în absenţa funcţionarului fiscal, acesta va constata acest fapt printr-un act de control fiscal, pentru atragerea la răspundere în conformitate cu art. 2631 din Codul fiscal. Concomitent, se va solicita efectuarea inventarierii stocului de mărfuri, materiale, materii prime depozitate în subdiviziunea respectivă. Rezultatele inventarierii se vor contrapune cu datele inventarierii efectuate la momentul instituirii postului fiscal şi datele înregistrate zilnic, conform dărilor de seamă privind funcţionarea postului fiscal. În funcţie de rezultatele obţinute, se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare.
    45. Funcţionarii fiscali responsabili de postul fiscal vor asigura monitorizarea tuturor intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii, cu înregistrarea obligatorie a informaţiei respective în dările de seamă. La verificarea livrării sau procurării, funcţionarul fiscal urmează să verifice modul de completare a facturilor fiscale şi corespunderea informaţiei înregistrate în acestea cu situaţia de fapt. Similar în cazul operaţiunilor privind transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial sau în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se va supune verificării faptice corectitudinea reflectării tranzacţiilor respective în documentele primare.
    46. În cazul instituirii posturilor fiscale staţionare, la agenţii economici, care prestează servicii, se va asigura prezenţa funcţionarilor fiscali atît în încăperea unde are loc prestarea nemijlocită a serviciului, cît şi în localul unde sunt încasate mijloacele băneşti, depuse comenzile de către persoanele fizice şi/sau juridice. Funcţionarul fiscal va asigura monitorizarea efectuării încasărilor băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar.
    47. În cazul întreprinderilor din domeniul transportului, postul fiscal staţionar va fi amplasat în locurile de primire a comenzilor şi/sau a plăţii pentru serviciile acordate (dispeceratul serviciilor taxi, gările auto, oficiile agentului economic). Suplimentar se va asigura verificarea aleatorie a mijloacelor de transport pe traseu, în staţiile de pe traseu.
    Post fiscal mobil:
    48. Conform prevederilor art.146 alin.(2) din Codul fiscal, postul fiscal mobil, asigurat cu mijloace tehnice, inclusiv de transport, se deplasează, după caz, în raza teritoriului controlat.
    49. Postul fiscal mobil poate să asigure monitorizarea unui agent economic, care dispune de subdiviziuni amplasate în diverse localităţi şi/sau activitatea căruia se desfăşoară în diverse localităţi, fără necesitatea dispunerii de subdiviziuni înregistrate (ex.: achiziţia produselor agricole), sau poate să monitorizeze activitatea mai multor agenţi economici, activitatea cărora se desfăşoară în raza unui teritoriu controlat. Postul fiscal mobil se va deplasa în raza de amplasare a subdiviziunilor agentului economic şi/sau în raza teritoriului controlat.
    50. În cazul instituirii posturilor fiscale mobile, funcţionarii fiscali, reieşind din volumul de muncă, vor organiza desfăşurarea postului fiscal astfel încît să fie posibilă monitorizarea tuturor tranzacţiilor efectuate de către agentul economic, încheierea noilor contracte, prestarea/procurarea de servicii, livrarea/procurarea de mărfuri.
    51. În cadrul postului fiscal mobil, se va asigura verificarea faptică a activităţii agentului economic, periodic, în diferite momente ale zilei de muncă, la diferite subdiviziuni înregistrate. În cazul în care postul fiscal mobil a fost instituit la agenţi economici ce practică activitate de transport a pasagerilor, funcţionarii fiscali vor asigura şi verificarea faptică a mijloacelor de transport pe traseu, la pornire, la sosire, după caz se va solicita şi suportul colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne.
    52.  În perioada funcţionării postului fiscal persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic informează prin mijloace disponibile funcţionarul fiscal responsabil de monitorizare despre efectuarea livrărilor şi/sau procurărilor de mărfuri/servicii.
    53. Funcționarul fiscal urmează să verifice obiectul tranzacției, iar blancheta care se solicită pentru documentarea acesteia se va elibera doar pentru tranzacții reale.
    54. În cazul funcţionării postului fiscal mobil la un agent economic care dispune de subdiviziuni amplasate în raza de deservire a mai multor DGAF, se va asigura suportul şi conlucrarea între ele în vederea monitorizării eficiente a activităţii agentului economic.
    55. După verificarea obiectului tranzacției, funcționarul fiscal va elibera blancheta de strictă evidență, înscriind datele acesteia într-un borderou (anexa 4), care va conține următoarele date:
    1) seria și numărul blanchetei de strictă evidență;
    2) data eliberării blanchetei;
    3) denumirea contribuabilului la adresa cui va fi efectuată tranzacția;
    4) suma obiectului tranzacției și valoarea TVA;
    5) persoana responsabilă care primește blancheta de la funcționarul fiscal;
    6) semnăturile funcționarului fiscal și reprezentantului contribuabilului care primește blancheta.
    56. În cadrul posturilor fiscale mobile spațiile comeriale, destinate depozitării mărfii contribuabilului urmează a fi sigilate, conform pct. 42 al prezentului Regulament, iar în cazul înlăturării neconforme a sigiliilor aplicate se vor aplica prevederile pct. 42-44.
    Post fiscal electronic
    57. Conform prevederilor art.146 alin.(2) din Codul fiscal, postul fiscal electronic reprezintă o soluţie tehnico-informaţională de transmitere şi stocare în mod electronic a informaţiei care poate fi utilizată în mod direct sau indirect la determinarea obligaţiei fiscale. Conform prevederilor art. 146 alin. (3) din Codul fiscal, postul fiscal electronic este constituit din soluţia tehnico-informaţională de transmitere a informaţiei în formă electronică, folosind reţelele de comunicaţii, de la contribuabil către Sistemul informaţional al SFS.
    58. La funcţionarea postului fiscal electronic, drept soluţie tehnico-informaţională se vor utiliza mijloacele disponibile în acest scop.
    59. Funcţionarul fiscal, responsabil de monitorizarea postului fiscal electronic, va verifica informaţia prezentată de către agentul economic cu informaţia din Sistemul informaţional al SFS.
    60. În cazul stabilirii divergenţelor, funcționarul fiscal responsabil de monitorizare va verifica documentele de evidenţă contabilă cu datele prezentate şi tranzacţiile efectuate. Rezultatele constatate vor fi consemnate în act de control fiscal.
    61. Monitorizarea postului fiscal electronic va fi executată de către funcţionarii fiscali ai DGAF în a căror rază de deservire este amplasat agentul economic. În cazul în care agentul economic dispune de subdiviziuni amplasate în afara teritoriului administrat, DGAF responsabilă este în drept de a solicita, după caz, verificarea faptică a subdiviziunilor respective de către DGAF corespunzătore.
    Alte aspecte ce țin de monitorizarea posturilor fiscale
    62. În conformitate cu art. 146 din Codul fiscal, postul fiscal, indiferent de tipul acestuia, poate fi instituit și în locuri publice sau pe teritoriul unui agent economic.
    63. În cazul creării de posturi fiscale în locuri proprietate publică, decizia se aduce la cunoştinţă organului executiv al administraţiei publice locale. În cazul creării de posturi fiscale pe teritoriul unui agent economic, acesta este obligat să asigure funcționarului fiscal accesul şi condiţiile necesare exercitării atribuţiilor, precum şi condiţiile tehnice de instalare a echipamentelor electronice de comunicare (în cazul instalării postului fiscal electronic).
    64. Funcţionarea posturilor fiscale în locurile publice se va desfăşura conform principiilor generale de funcţionare a posturilor fiscale.
    65. Specificul funcţionării posturilor fiscale instituite în locurile publice constă în faptul că acestea au drept scop principal monitorizarea simultană a activităţii desfăşurate de către mai mulţi agenţi economici.
    66. În dependență de specificul funcţionării postului fiscal instituit în locurile publice, întocmirea dării de seamă privind funcționarea postului fiscal nu este obligatorie.
    67. Funcţionarul fiscal, responsabil de monitorizarea postului fiscal, va efectua o analiză a funcționării postului fiscal conform anexei nr. 2, în care urmează a fi reflectată informația aferentă activității contribuabilului în perioada funcţionării postului fiscal (în zile) comparativ cu aceeaşi perioadă de pînă la instituirea postului fiscal şi pentru perioada similară a anului precedent. Concomitent, urmează a fi indicate evoluția riscurilor care au stat la baza instituirii postului fiscal și indicarea dacă în perioada de monitorizare s-au mai stabilit alte riscuri decât cele care au stat la baza instituirii postului fiscal. După descrierea în analiză a riscurilor vor fi indicate propunerile aferente oportunității prelungirii postului fiscal.
    68. Analiza urmează a fi semnată de funcționarul fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal și aprobată de Șeful/Şeful adjunct al DGAF din care face parte funcţionarul fiscal, după care aceasta va fi expediată pe adresa DPAC către data de 20 a lunii în care urmează să expire perioada de activitate a postului.
    69. DPAC este în drept să solicite, pentru unele posturi fiscale prezentarea a unor date suplimentare, aferente activității acestora, în vederea determinării mai exacte a indicilor care ar determina prelungirea sau neprelungirea activității postului fiscal.
    70. Conducerea SFS, în urma examinării analizelor și a criteriilor de risc în activitatea contribuabililor la care sunt instituite posturi fiscale, va decide asupra oportunității prelungirii, neprelungirii sau modificării posturilor fiscale.
V. PRELUNGIREA/MODFICAREA POSTURILOR FISCALE
    71. În cazul în care se va decide asupra prelungirii postului fiscal, SFS va emite un ordin de prelungire a activității postului fiscal, în care va fi specificat:
    1) agentul economic la care se prelungește postul fiscal;
    2) termenul până când se prelungește activitatea postului fiscal;
    3) numărul și data ordinului de instituire a postului fiscal;
    4) argumentarea prelungirii postului fiscal;
    5) DGAF responsabile de monitorizarea activității postului fiscal.
    72. În baza ordinului de prelungire, DGAF responsabilă de monitorizarea activității postului fiscal va perfecta şi înmîna agentului economic Ordinul privind desemnarea funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal în cel mult 2 zile lucrătoare de la data recepţionării ordinului de prelungire a activităţii postului fiscal.
    73. Totodată, DGAF va prelungi decizia privind inițierea controlului fiscal până la data de finisare a postului fiscal, indicată în ordinul de prelungire a activității postului fiscal, cu respectarea prevederilor art. 216 alin. (4). În cazul în care postul fiscal este prelungit pentru o perioadă ce depășește termenele din articolul menționat, decizia de inițiere a controlului fiscal se va emite după necesitate.
    74. În cazul în care se va decide asupra unor modificări, SFS va emite un ordin de modificare, în care vor fi specificate aspectele ce țin de modificarea ordinului de instituire a postului fiscal emis anterior de SFS.
    75. Funcționarul fiscal, responsabil de monitorizarea activității postului fiscal, va aduce la cunoștința contribuabilului despre modificările efectuate prin prezentarea Ordinului SFS de modificare, iar în caz de necesitate, și a Ordinului de desemnare a funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal.
VI. VERIFICAREA CORECTITUDINII FUNCŢIONĂRII
POSTURILOR FISCALE

    76. Conducerea SFS şi/sau a DGAF responsabile de funcţionarea postului fiscal poate dispune verificarea posturilor fiscale pentru stabilirea corectitudinii funcţionării acestora conform prezentului Regulament.
    77. Verificarea activităţii postului fiscal poate fi efectuată prin:
    1) verificare camerală, prin contrapunerea informaţiilor din dările de seamă prezentate la poşta electronică cu informaţia din Sistemul informaţional al SFS;
    2) verificare cu ieşire la faţa locului, unde a fost instituit postul fiscal.
    78. Verificarea cu ieşire la faţa locului se efectuează în baza deciziei de verificare a activităţii postului fiscal (anexa nr. 7) semnată de către conducerea SFS sau de conducerea DGAF responsabile de activitatea postului fiscal.
    79. Direcţiile de resort din cadrul SFS, cu acordul conducerii SFS, după caz cu acordul conducerii DGAF, sunt în drept să verifice dosarele posturilor fiscale perioada de activitate a cărora a expirat.
VII. FINISAREA ACTIVITĂȚII POSTULUI FISCAL
    80. La sfârşitul perioadei de funcţionare a postului fiscal, în termen de cel mult 15 zile calendaristice din data finalizării funcţionării postului fiscal, funcţionarul fiscal responsabil va întocmi un Act de constatare a rezultatelor obținute în cadrul postului fiscal, în care se vor indica următoarele aspecte:
    1) nr. şi data Actului de constatare a rezultatelor obținute în cadrul postului fiscal;
    2) denumirea agentului economic, codul fiscal;
    3) ordinul în baza căruia s-a instituit postul fiscal (după caz, ordinele prin care postul fiscal a fost prelungit);
    4) durata de funcţionare a postului fiscal;
    5) aspecte generale privind activitatea agentului economic – genul de activitate, subdiviziunile declarate, licențele/autorizaţiile, datele referitoare la persoanele cu funcţii de răspundere;
    6) regimul de lucru al agentului economic, numărul de zile efectiv lucrate pe durata de funcţionare a postului fiscal;
    7) valoarea livrărilor şi procurărilor de mărfuri/servicii efectuate în perioada de funcţionare a postului fiscal de către agentul economic, total şi pentru subdiviziunea la care a fost instituit postul fiscal, numărul de zile efectiv lucrate;
    8) valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii înregistrate de agentul economic, pentru fiecare perioadă fiscală în parte, numărul de zile efectiv lucrate (pentru fiecare lună în parte) de la începutul anului calendaristic sau de la ultimul post fiscal până la instituirea postului fiscal;
    9) semnăturile funcţionarilor fiscali responsabili şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale agentului economic, cu aplicarea ștampilei contribuabilului.
    81. În cazul în care agentul economic dispune de subdiviziuni amplasate în raza de deservire a altor DGAF decât cea în care se află adresa juridică a contribuabilului, la care au funcţionat simultan posturi fiscale, Actul de constatare se va întocmi pentru fiecare subdiviziune în parte, fiind remis, în termen de cel mult 7 zile calendaristice, către DGAF la care se deserveşte agentul economic. DGAF, unde se deserveşte agentul economic, va asigura întocmirea Actului de constatare a rezultatelor obținute în cadrul postului fiscal, care va include informaţia referitoare la activitatea posturilor fiscale la toate subdiviziunile, iar o copie al acestuia va fi remisă la adresa DPAC în termenul prevăzut în pct. 80 al prezentului Regulament.
    82. Actul de constatare a rezultatelor obținute în cadrul postului fiscal va fi aprobat de către conducerea DGAF responsabilă de monitorizarea postului fiscal, al cărei funcţionar fiscal l-a întocmit. În cazul funcţionarilor din cadrul DGACM, acesta va fi aprobat de către şeful (şeful adjunct) al DGACM..
    83. Originalul Actului de constatare şi a dărilor de seamă se vor păstra în dosarul agentului economic sau într-un dosar separat de funcţionare a postului fiscal. Totodată, Actul de constatare va fi numerotat şi înregistrat în Registrul actelor de constatare a rezultatelor obținute în cadrul postului fiscal.
    84. Registrul actelor de constatare a rezultatelor obținute în cadrul postului fiscal va fi întocmit de către fiecare DGAF în parte, conform prevederilor din anexa nr. 5.
    85. Datele care sunt incluse în Actul de constatare urmează a fi contrapuse cu datele din evidența contabilă a contribuabilului și datele înregistrate de către funcționarul fiscal în timpul monitorizării postului fiscal. Funcționarul fiscal este obligat să verifice datele prezentate de contribuabil în cadrul postului fiscal cu datele evidenței contabile şi a dărilor de seamă fiscale prezentate, ori de cîte ori apare această necesitate.
    86. În cazul în care, în perioada funcţionării postului fiscal, de către funcţionarul fiscal, în temeiul prevederilor art.145 din Codul fiscal, s-a efectuat ridicarea documentelor de la contribuabil, inclusiv a blanchetelor de strictă evidenţă, acestea urmează a fi restituite agentului economic de la care s-au ridicat într-un termen de cel mult 2 zile lucrătoare din data finalizării funcţionării postului fiscal.
    Aprecierea venitului estimat ca rezultat al funcţionării posturilor fiscale
    87. În conformitate cu prevederile art. 2251 din Codul fiscal, pentru estimarea obligaţiunilor fiscale, este necesară respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    1) posturile fiscale au fost instituite cel puţin de două ori pe parcursul perioadei fiscale;
    2) perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sunt de cel puţin 30 de zile calendaristice, iar diferenţa dintre perioadele de activitate este de cel puţin 60 de zile calendaristice;
3) livrările de mărfuri şi servicii în medie pe zi până la şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sunt mai mici de 70% faţă de valoarea livrărilor medii pe zi înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.
    88. Rezultatele obţinute pe parcursul funcţionării posturilor fiscale se vor supune examinării în vederea stabilirii temeiului de estimare a veniturilor din vânzări (prestări servicii):

Exemplul A:
Luna calendaristică
I
II
III (post fiscal)
IV
V
VI
VII (post fiscal)
VIII
IX
Valoarea livrărilor de mărfuri și servicii (lei)
30 000
50 000
 150 000
30 000
 120 000
50 000
 175 000
75 000
45 000
Zile calendaristice
31
28
31
30
31
30
31
31
30
Valoarea medie a livrărilor zilnice (pentru zilele lucrătoare (lei)
968
1 786
4 838
1 000
3 871
1 667
5 645
2 419
1 500

    Valoarea medie zilnică a livrărilor de mărfuri/servicii înregistrate de agentul economic în perioada funcționării posturilor fiscale constituie:
    5 242 lei ((150 000+175 000)/(31 zile+31 zile))
    Aprecierea, pentru fiecare lună în parte, a ponderii valorii medii pe zi a livrărilor înregistrate de la începutul anului calendaristic pînă la instituirea primului post fiscal și între perioadele de funcționare a posturilor fiscale, față de valoarea medie pe zi a livrărilor înregistrate în perioadele de funcționare a posturilor fiscale.
    I lună – 18% ((968 / 5 242) x 100%);
    II lună – 34% ((1 786 / 5 242) x 100%);
    IV lună – 19% ((1 000 / 5 242) x 100%);
    V lună – 74% ((3 871 / 5 242) x 100%);
    VI lună – 32% ((1 667 / 5 242) x 100%).
    Din exemplul respectiv, se stabilește ca temei pentru estimarea veniturilor din vânzări (prestări servicii) există numai pentru lunile I, II, IV și VI. Pentru luna V nu se va efectua estimarea veniturilor din vânzări (prestări servicii), dat fiind că valoarea medie zilnică a livrărilor este mai mare de 70% față de valoarea medie pe zi a livrărilor înregistrate în perioadele de funcționare a posturilor fiscale.
    Estimarea veniturilor din vînzări (prestări servicii) se va efectua prin produsul diferenței între valoarea medie zilnică înregistrată de agentul economic în perioada funcționării posturilor fiscale și valoarea medie zilnică înregistrată de agentul economic în lunile selectate pentru estimarea veniturilor din vânzări (prestări servicii), cu numărul de zile calendaristice în aceste luni:
    I – 132 494 lei ((5 242 – 968) x 31);
    II – 96 768 lei ((5 242 – 1 786) x 28);
    IV – 127 260 lei ((5 242 – 1 000) x 30);
    VI – 107 250 lei ((5 242 – 1 667) x 30).
    Exemplul B:
Luna calendaristică
I
II
III (post fiscal)
IV
V
VI
VII (post fiscal)
VIII
IX
Valoarea livrărilor de mărfuri și servicii (lei)
30 000
50 000
 150 000
130 000
 122 000
120 000
 175 000
75 000
45 000
Zile calendaristice
31
28
31
30
31
30
31
31
30
Valoarea medie a livrărilor zilnice (pentru zilele lucrătoare (lei)
968
1 786
4 838
4 333
3 935
4 000
5 645
2 419
1 500

    Valoarea medie pe zi a livrărilor înregistrate de agentul economic în perioada funcționării posturilor fiscale:
    5 242 lei ((150 000 + 175 000) / (31 zile + 31 zile))
    În cazul respectiv nu există temei pentru estimarea veniturilor din vânzări (prestări servicii), în conformitate cu rezultatele posturilor fiscale, dat fiind că valoarea medie pe zi a livrărilor înregistrate de către agentul economic în perioadele între posturile fiscale, sunt mai mari de 70% față de valoarea medie pe zi a livrărilor înregistrate în perioada de funcționare a posturilor fiscale (nu se întrunește condiția prevăzută de art. 2251 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal):
    I – 18% ((968 / 5 242) x 100%);
    II – 34% ((1 786 / 5 242) x 100%);
    IV – 83% ((4 333 / 5 242) x 100%);
    V – 75% ((3 935 / 5 242) x 100%);
    VI – 76% ((4 000 / 5 242) x 100%).
    Aspecte specifice privind întocmirea actului de control:
    89. După finalizarea celui de al doilea post fiscal, rezultatele obţinute în cadrul posturilor fiscale şi a datelor înregistrate de agentul economic, în perioada de la începutul anului calendaristic până la primul post fiscal şi cele înregistrate pe perioada între posturile fiscale, se vor supune unei examinări detaliate în vederea aprecierii temeiului de estimare a venitului din vânzări (prestări servicii).
    90. În cazul în care rezultatele examinării informaţiei respective se conformează condiţiei stipulate la art.2251 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, se va iniţia controlul fiscal prin metoda verificării tematice, în scopul estimării obligaţiunilor fiscale.
    91. În cadrul controlului fiscal, se va supune verificării corectitudinea calculării taxei pe valoarea adăugată reieşind din veniturile din vânzări (prestări servicii) estimate conform modului stabilit în exemplul A de la pct. 88 al prezentului Regulament, precum şi corectitudinea aprecierii şi declarării venitului impozabil.
    92. În cazul în care controlul fiscal se va efectua anterior prezentării de către agentul economic a Declaraţiei privind impozitul pe venit, în actul de control se va menţiona propunerea de operare a modificărilor corespunzătoare de către agentul economic. Respectarea propunerilor menţionate în actul de control se va verifica în cadrul controalelor fiscale ulterior datei depunerii Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.
    93. În actul de control, se va menţiona pentru care perioadă fiscală, în conformitate cu prevederile art. 2251 din Codul fiscal, se estimează venitul din livrări şi care este valoarea acestuia, pentru fiecare perioadă fiscală în parte. Datele referitoare la venitul din livrări se vor reflecta în tabelul cu privire la corectitudinea calculării şi transferării TVA, inclusiv cu reflectarea rezultatelor controlului fiscal la capitolul TVA (alte încălcări, corectări etc.).
    94. Datele constatate referitoare la venitul estimat se vor utiliza corespunzător şi la determinarea venitului impozabil, inclusiv luându-se în calcul şi alte încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare stabilite ca rezultat al controlului fiscal, fiind reflectate corespunzător în tabelul privind calculul venitului impozabil.
    Alte acțiuni care urmează a fi întreprinse după finisarea postului fiscal
    95. DGAF urmează să monitorizeze timp de cel puțin trei luni consecutive activitatea fiecărui agent economic la care s-a finisat postul fiscal.
    96. În cadrul monitorizării vor fi examinate mai multe aspecte ce țin de activitatea contribuabilului, inclusiv livrările/procurările, ponderea impozitelor achitate la BPN, și altele. Aceste acțiuni, după necesitate vor fi efectuate și prin inițierea unor vizite fiscale sau controale la contribuabilul respectiv.
    97. Ca rezultat, după trei luni de la expirarea postului fiscal, DGAF, în raza de deservire a cărei contribuabilul îşi are sediul, va întocmi o analiză de funcționare a postului fiscal raportată la perioada de post monitorizare, în care se vor contrapune datele de pînă la instituirea postului fiscal, datele înregisrate în timpul postului și dinamica acestora în perioada de după finisarea postului fiscal, din care să rezulte propunerile privind monitorizarea în continuare a activității contribuabilului.
    98. În dependență de analiza prezentată, conducerea SFS poate decide asupra instituirii repetate a unui post fiscal la agentul economic respectiv.
VIII. MODALITATEA DE SISTARE A FUNCŢIONĂRII
POSTURILOR FISCALE PÎNĂ LA DATA FINALIZĂRII
STABILITĂ ANTERIOR

    99. Postul fiscal instituit poate fi sistat prin ordinul SFS în următoarele cazuri:
    1) agentul economic la care a fost instituit postul fiscal a fost anulat ca subiect al impunerii cu TVA, activitatea fiindu-i blocată ca urmare a admiterii încălcării legislaţiei în vigoare;
    2) agentul economic la care a fost instituit post fiscal cu scopul încasării restanţei faţă de BPN a stins restanţa înregistrată.
    3) agentul economic la care a fost instituit postul fiscal a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    100. În cazul în care postul fiscal urmează a fi sistat în baza prevederilor pct. 99, de către DGAF care administrează agentul economic la care a fost instituit postul fiscal, urmează a fi înaintată o cerere la adresa conducerii SFS prin care să se solicite sistarea postului fiscal (conform modului aprobat în anexa nr. 6).
IX. CONTESTAREA POSTURILOR FISCALE
    101. În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Codul fiscal, ordinele de instituire a posturilor fiscale, cât şi acţiunile persoanelor responsabile de activitatea posturilor fiscale, pot fi contestate de către agenţii economici la care au fost instituite posturi fiscale.
    102. Conform art. 268 alin.(1) şi art. 269 alin. (1) din Codul fiscal, contestaţia împotriva deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal se depune la organul fiscal emitent a deciziei sau al cărei funcţionar a întreprins acţiunea, în decursul a 30 de zile calendaristice de la data luării deciziei sau întreprinderii acţiunii contestate.
    103. Potrivit prevederilor art. 267 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, decizia organului fiscal sau acţiunea funcţionarului fiscal poate fi contestată numai de persoana vizată în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea ori de reprezentatul ei. Reprezentantul persoanei fizice sau juridice este în drept să depună contestaţie dacă întruneşte toate cerinţele stabilite la art. 244 din Codul fiscal.
    104. Potrivit art. 274 din Codul fiscal, decizia organului fiscal şi acţiunea funcţionarului fiscal pot fi atacate, în modul stabilit de legislaţie, şi în instanţă judecătorească. Astfel, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ şi nu este mulţumită de răspunsul primit la contestaţie sau nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept, în 30 de zile de la data primirii deciziei organului fiscal, să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în totalitate sau în parte, a deciziei respective şi repararea pagubei cauzate.
X. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
    105. Pentru o monitorizare eficientă a posturilor fiscale, organul fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal urmează să înlocuiască funcționarii fiscali responsabili de monitorizarea posturilor fiscale staționare la expirarea fiecărei perioade de până la 31 de zile, iar în cazul posturilor fiscale mobile și eletronice - de până la 62 de zile.
    106. Răspunderea privind executarea ordinelor de instituire a posturilor fiscale şi a prevederilor prezentului Regulament o poartă Șeful/Șeful adjunct al DGAF responsabile de monitorizarea postului fiscal. 
    107. Indicatorii care stau la baza eficienței posturilor fiscale sunt următoarele:
    1) stoparea totală sau parțială a activității agenților economici, care până la instituirea postului fiscal prezentau indici de pseudoactivitate și documentarea tranzacțiilor fictive;
    2) creșterea poverii fiscale la contribuabilii care pe perioada postului fiscal nu și-au stopat activitatea;
    3) asigurarea stingerii obligației fiscale;
    4) creșterea numărului de salariați și a salariului angajaților până la media salariului pe domeniul respectiv;
    5) alți indicatori care asigură conformarea contribuabililor la cadrul legal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7