*LPO279/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  369723
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 279
din  16.12.2016
bugetului de stat pentru anul 2017
Publicat : 27.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 472-477     art Nr : 943
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Art. 1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2017 se aprobă la venituri în sumă de 32839162,2 mii de lei și la cheltuieli în sumă de 36994768,4 mii de lei, cu un deficit în sumă de 4155606,2 mii de lei.
    (2) Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr. 1.
    (3) Componența veniturilor bugetului de stat se prezintă în anexa nr. 2.
    (4) Bugetele autorităților publice centrale se prezintă în anexa nr. 3.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
    Art. 2. – În bugetele unor autorități publice centrale se aprobă alocații după cum urmează:
    1) în bugetul Ministerului Economiei:
    a) pentru susținerea investitorilor în vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă – în sumă de 10000,0 mii de lei;
    b) pentru dotarea Colegiului de Inginerie (or. Strășeni) cu echipament și mobilier necesare în vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în scopul susținerii investitorilor în legătură cu crearea de noi locuri de muncă – în sumă de   20000,0 mii de lei;
    c) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 2000,0 mii de lei;
    d) pentru Fondul pentru Eficiență Energetică – în sumă de 100000,0 mii de lei;
    2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, pentru Fondul național pentru dezvoltare regională – în sumă de 200000,0 mii de lei;
    3) în bugetul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare:
    a) pentru Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli – în sumă de 900000,0 mii de lei, dintre care 231000,0 mii de lei din contul Programului de suport bugetar ENPARD al Comisiei Europene. Mijloacele în cauză vor fi utilizate conform următoarelor direcții:
    – investiții în exploatațiile agricole pentru restructurare și adaptare la standardele Uniunii Europene pentru:
    producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri);
    înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole;
    procurarea tehnicii și a utilajului agricol convențional;
    utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    procurarea animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;
    creditarea producătorilor agricoli de către instituțiile financiare și instituțiile financiare nebancare;
    asigurarea riscurilor de producere în agricultură;
    – investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole pentru:
    dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare;
    constituirea și funcționarea grupurilor de producători agricoli;
    facilitarea promovării producției agricole;
    – pregătirea pentru implementarea acțiunilor referitoare la mediul și spațiul rural:
    consolidarea terenurilor agricole;
    procurarea echipamentului de irigare;
    compensarea cheltuielilor la irigare;
    procurarea tehnicii și utilajului agricol aplicat la tehnologia de prelucrare a solului No-Till, Mini-Till;
    promovarea și dezvoltarea agriculturii ecologice;
    – îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale;
    – servicii de consultanță și formare;
    – dezvoltarea agroturismului în zonele rurale.
    Modul de repartizare a mijloacelor din Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli se stabilește printr-un regulament aprobat de Guvern;
    b) pentru Fondul viei și vinului – în sumă de  42289,5 mii de lei, dintre care 29289,5 mii de lei din Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli;
    4) în bugetul Ministerului Mediului, pentru Fondul ecologic național – în sumă de 271733,1 mii de lei;
    5) în bugetul Ministerului Educației, pentru elaborarea și implementarea standardelor educaționale și formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din învățămîntul general – în sumă de 10082,0 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma în educație”;
    6) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susținerea proiectelor/programelor culturale ale asociațiilor obștești – în sumă de 4409,2 mii de lei și pentru susținerea activității teatrelor, circului și a organizațiilor concertistice – în sumă de 122058,8 mii de lei;
    7) în bugetul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei:
    a) pentru compensarea parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizațiile și întreprinderile Asociației Obștești „Asociația Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 645,5 mii de lei, ale Asociației Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 482,8 mii de lei și ale Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 400,0 mii de lei;
    b) pentru procurarea de utilaj și materie primă întreprinderilor Asociației Obștești „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”  – în sumă de 1707,7 mii de lei, ale Asociației Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 1133,5 mii de lei și ale Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1267,6 mii de lei;
    c) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociației Obștești „Asociația Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei și ale Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
    d) pentru plata de către Asociația Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreți la solicitarea acestor persoane – în sumă de 250,0 mii de lei;
    e) pentru Fondul republican de susținere socială a populației – în sumă de 92239,4 mii de lei;
    8) în bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, pentru Comitetul Național Olimpic și Sportiv – în sumă de 8000,0 mii de lei, dintre care în scop de pregătire și participare a sportivilor moldoveni la competiții internaționale – în sumă de 7000,0 mii de lei și în scop  de promovare a sportului pentru toți și a mișcării olimpice – în sumă de 1000,0 mii de lei;
    9) în bugetul Agenției „Moldsilva”, pentru extinderea pădurilor pe terenurile degradate, aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale – în sumă de 2141,2 mii de lei;
    10) în bugetul Comisiei Electorale Centrale, pentru finanțarea partidelor politice – în sumă de 40000,0 mii de lei;
    11) în bugetul Fondului de Investiții Sociale, pentru lucrări de renovare a instituțiilor de învăţămînt primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților publice locale – în sumă de 81600,0 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma în educație”;
    12) pentru finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale – în sumă de 1798042,0 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr. 4.
    Art. 3. – Se aprobă în bugetul de stat alocații pentru:
    a) transferuri către alte bugete și fonduri:
    – la bugetul asigurărilor sociale de stat, în sumă de 6105204,9 mii de lei, inclusiv pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 898561,0 mii de lei;
    – la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – în sumă de 2593027,4 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislației – 2526367,6 mii de lei, pentru realizarea programelor naționale în domeniul ocrotirii sănătății – 62033,7 mii de lei, și din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” – 4626,1 mii de lei;
    – la bugetele locale – în sumă totală de 8228396,8 mii de lei, inclusiv 14055,2 mii de lei pentru compensarea majorării de la 1 ianuarie 2017 a cuantumului alocației lunare pentru întreținerea unui copil în serviciile casă de copii de tip familial și asistență parentală profesionistă, precum și pentru compensarea majorării salariale (cu indicele 1,2) pentru asistenții sociali din cadrul serviciului de asistență socială comunitară. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr. 5. Prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, în anul 2017 transferurile cu destinație generală vor fi alocate lunar, reieșind din proporția de 1/10 lunar din suma anuală în primele 6 luni ale anului și 1/15 lunar în următoarele 6 luni;
    b) lucrări de renovare a instituțiilor de învăţămînt primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților publice locale – în sumă de 110000,0 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma în educație” pentru care Ministerul Educației va deține calitatea de investitor. Repartizarea acestor alocații și stabilirea obligațiilor părților se vor efectua de către Guvern;
    c) plata cotizațiilor în organizațiile internaționale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 119974,3 mii de lei, pentru implementarea Strategiei de reformă a administrației publice – în sumă de 40000,0 mii de lei, pentru activități de reintegrare a țării – în sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea pe destinatari a alocațiilor în cauză se va efectua de către Guvern;
    d) Fondul de rezervă și Fondul de intervenție ale Guvernului – în sume de 50000,0 mii de lei și, respectiv, de 20000,0 mii de lei;
    e) stimularea investițiilor pentru dezvoltare regională prin crearea locurilor noi de muncă în sumă de 20000,0 mii de lei. Modul de repartizare a mijloacelor prevăzute în acest program se stabilește printr-un regulament aprobat de Guvern;
    f) implementarea Programului de stat „Prima casă” în sumă de 15000,0 mii de lei. Modul de repartizare a mijloacelor prevăzute în acest program se stabilește printr-un regulament aprobat de Guvern.
    Art. 4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, începînd cu 1 aprilie 2017 nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 961,0 de lei.
    Art. 5. – Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, în anul 2017 defalcările la fondul rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere (cu excepția gazului lichefiat) nu vor depăși 49,84 %.
    Art. 6. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public național de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni, ai căror fondatori sînt autoritățile publice centrale și locale, conform anexei nr. 6, se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    Art. 7. – Se stabilește că, la situația din 31 decembrie 2017, datoria de stat internă nu va depăși 21251,6 milioane de lei, datoria de stat externă – 39564,3 milioane de lei (echivalentul a 1893,0 milioane de dolari SUA), iar soldul garanțiilor de stat externe și interne va constitui zero lei.
    Art. 8. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacțiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
    (2) Subiecți ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice și persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice și persoanele fizice străine, cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
    (3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acțiunile.
    (4) Cota impozitului privat se stabilește la 1% din valoarea de achiziție a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acțiunilor supuse privatizării.
    (5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare și se virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcție de apartenența bunului.
    (6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător.
    (7) În cazul rezoluțiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
    (8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităților publice centrale sau locale, în funcție de apartenența bunului proprietate publică.
    Art. 9. – Se stabileşte prețul minim de comercializare cu amănuntul la ţigarete (poziţia tarifară 2402 20) după cum urmează:
Poziţia tarifară
Denumirea mărfii
Unitatea de măsură

Nivelul prețului minim de referință,

în lei
2402 20
Ţigarete care conţin tutun:
 
 
– cu filtru

1 pachet/valoarea în lei

16
– fără filtru

1 pachet/valoarea în lei

7

    Art. 10. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr. 7.
    (2) Se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale):
    a) instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat și uniunile de creație – pentru încăperile închiriate de la alte instituții publice finanțate de la bugetul de stat, precum și de la întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic superioară acestora;
    b) întreprinderile de stat al căror fondator este Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției – pentru încăperile închiriate de la instituțiile din cadrul sistemului penitenciar.
    Art. 11. – (1) Instituțiilor financiare care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferențiale pe termen lung cooperativelor de construcție a locuințelor înființate pînă la 1 ianuarie 1993 și care au început construcția caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcție a locuințelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr. 209-XIII din 29 iulie 1994, precum și instituțiilor financiare care au acordat credite cooperativelor de construcție a locuințelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr. 834-XIII din 16 mai 1996, nr. 1588-XIII din 27 februarie 1998, nr. 1147-XIV din 20 iulie 2000 și nr. 905-XV din 7 martie 2002, în condițiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
    (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), instituțiilor financiare li se compensează și veniturile ratate prin acordarea de credite preferențiale și de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislației, beneficiază de acest drept, în funcție de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
    (3) Sub incidența prevederilor alin. (1) și (2) nu cad creditele folosite contrar destinației.
    (4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativei de construcție a locuințelor „Apartament” din municipiul Bălţi, constituită exclusiv pentru construcția de locuințe destinate participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetul municipiului Bălți, în funcție de costul construcțiilor aprobat, în modul stabilit, la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menționate.
    Art. 12. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislației, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităților (instituțiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităților (instituțiilor) respective.
    Art. 13. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizațiilor unice pentru construcția de case individuale sau de locuințe cooperatiste, procurarea de spațiu locativ sau restaurarea caselor vechi și a altor plăți sociale cu destinație specială pentru unele categorii de populație prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la încheierea contractelor între prestatorul de servicii de plată și Ministerul Finanțelor, la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (2) Comisioanele pentru serviciile de recepționare a cererilor pentru indexare și distribuire a sumelor indexate conform Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, se stabilesc la încheierea contractului între Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” și Ministerul Finanțelor, la valoarea maximă de 10 lei pentru cererea recepționată și la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (3) Comisionul pentru eliberarea numerarului de către instituțiile financiare pentru plata prestațiilor sociale specificate la alin. (1) și (2) prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” se stabilește la valoarea maximă de 0,25% din suma eliberată și se achită de la bugetul de stat.
    (4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decît cardurile de plată de la populație, de la perceptorii fiscali și de la funcționarii fiscali a plăților la bugetele componente ale bugetului public național (cu excepția plății drepturilor de import-export), precum și comisionul la restituirea plăților de la aceste bugete populației se stabilesc în valoare maximă de 1,0% pentru o plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puțin de 1 leu și nu mai mult de 2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanțelor cu instituțiile financiare și Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, și se achită de la bugetul de stat.
    (5) Comisioanele specificate la alin. (4) pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile obligatorii de asistență medicală vor fi restituite bugetului de stat.
    Art. 14. – (1) Se stabilește achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor pentru:
    a) executarea prin Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare a documentelor de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;
    b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor bănești și pentru deservirea operațiunilor valutare în conturile bugetului de stat și ale bugetelor locale;
    c) serviciile de încasare prin carduri de plată de la populație a plăților la bugetul de stat și la bugetele locale, precum și a comisionului la restituirea plăților de la aceste bugete populației, care se stabilesc pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanțelor cu instituțiile financiare;
    d) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanțate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
    e) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor bănești, în baza documentelor executorii, din conturile bugetului de stat și ale bugetelor locale.
    (2) Comisionul pentru recepționarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu instituția financiară.
    Art. 15. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor bănești ale bugetelor componente ale bugetului public național aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor/instituții financiare se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.
    (2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor bănești în conturile deschise în instituții financiare și destinate realizării proiectelor finanțate din surse externe se virează integral la bugetele în componența cărora sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele locale), cu excepția dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor bănești ale Fondului de Dezvoltare Durabilă, care rămîn în gestiunea acestuia.
    Art. 16. – Ministerul Finanțelor se autorizează:
    a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat la venituri și cheltuieli în funcție de volumul granturilor, donaţiilor, sponsorizărilor şi altor mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
    b) să redistribuie între categorii economice de cheltuieli alocațiile aprobate unei autorități bugetare, fără afectarea sumelor aprobate la nivel de program/subprogram;
    c) să redistribuie, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în baza deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, alocațiile aprobate pentru Fondul național pentru dezvoltare regională;
    d) să redistribuie, la propunerea Ministerului Mediului, în baza deciziei Consiliului de administrare, alocațiile aprobate pentru Fondul ecologic național;
    e) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piața valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadență în anul 2017, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
    f) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale, drept garanție de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinație generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective;
    g) să modifice raporturile dintre bugetul de stat și bugetele locale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau al adoptării de noi acte normative privind organizarea administrativ-teritorială, în cazul delegării, în temei legal, a unor competențe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituții din subordinea autorităților publice locale în subordinea autorităților publice centrale și viceversa, precum și în cazul trecerii unor instituții din subordinea autorităților publice locale de nivelul întîi în subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea și viceversa;
    h) să redistribuie transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat, prevăzute la anexa nr. 5, între bugetele locale de nivelul întîi și nivelul al doilea și între bugetele locale de același nivel.
    Art. 17. – În legătură cu rezultatele modeste în vederea consolidării bazei de venituri proprii ale autorităților administrației publice locale, precum și în legătură cu faptul că acțiunea normelor prevăzute la art. III liniuța întîi și a doua și la art. IV din Legea nr. 267 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative expiră începînd cu anul 2017, Guvernul se abilitează cu dreptul de a forma în componența bugetului de stat un fond de compensare, în proporție de pînă la 0,5% din veniturile bugetului de stat, pentru acoperirea discrepanțelor legate de reformarea sistemului de raporturi interbugetare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 279. Chişinău, 16 decembrie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7