LPC30/2017
ID intern unic:  369740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 30
din  17.03.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 163
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producţie „Valkaneş” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 36–37, art. 236), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „25 de ani” se substituie cu textul „37 de ani”;
    la alineatul (2), textul „122,3 ha” se substituie cu textul „107,2489 ha”.
    Art. II. – Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    în noțiunea „activitate comercială externă”, după textul „importate în zona liberă” se introduce textul „de pe teritoriul Republicii Moldova sau”;
    articolul se completează cu o noțiune avînd următorul cuprins:
    „producție industrială a mărfurilor – producție în al cărei proces materia primă și semifabricatele sînt transformate în produs finit cu utilizarea echipamentelor industriale.”
    2. La articolul 6 alineatul (15), textul „licențe (autorizații)”se substituie cu cuvîntul „autorizații”.
    3. Articolul 7 se completează cu alineatul (42) avînd următorul cuprins:
    „(42) Asupra mărfurilor (serviciilor) care nu au fost prelucrate suficient în zona liberă, la scoaterea lor din zonă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se extind prevederile legislaţiei vamale și ale acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte în partea ce se referă la mărfurile importate utilizate pentru producerea mărfurilor autohtone.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 30. Chișinău, 17 martie 2017.