LPC34/2017
ID intern unic:  369742
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 34
din  17.03.2017
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 165     Data intrarii in vigoare : 07.05.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea viei şi vinului nr. 57/2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 193), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, noţiunea „vin” va avea următorul cuprins:
    „vin – produs alimentar obţinut exclusiv prin fermentarea alcoolică, totală sau parţială, a strugurilor proaspeţi ori îngheţaţi, presaţi ori nu, sau a mustului de struguri proaspăt;”.
    2. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Vinurile se clasifică după cum urmează:
    a) vin cu denumire de origine protejată;
    b) vin cu indicaţie geografică protejată;
    c) vin fără denumire de origine protejată şi fără indicaţie geografică protejată, dar cu denumire de soi, denumit vin de soi;
    d) vin fără denumire de origine protejată, fără indicaţie geografică protejată şi fără denumire de soi, denumit vin.”
    3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Plasarea pe piaţă a produselor vitivinicole
                           destinate consumului uman direct
    (1) Produsele vitivinicole destinate consumului uman direct, plasate pe piaţă, trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de prezenta lege şi de reglementările tehnice aprobate de către Guvern şi se supun evaluării conformităţii potrivit art. 35.
    (2) Produsele vitivinicole cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată, destinate consumului uman direct, se plasează pe piaţă doar îmbuteliate. Livrarea în vrac a produselor vitivinicole cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată poate fi efectuată doar între unităţile vinicole membre ale asociaţiilor producătorilor din aria geografică delimitată corespunzătoare şi sub supravegherea Oficiului Naţional al Viei şi Vinului.
    (3) Comercializarea produselor vitivinicole destinate consumului uman direct se efectuează de către agenţii economici prin comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul, în conformitate cu condiţiile şi procedura stabilite de prezenta lege şi de Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    (4) Agenţii economici din domeniul comercializării produselor vitivinicole pot comercializa cu ridicata vinul, produsele obţinute pe bază de must şi produsele vitivinicole aromatizate ambalate numai dacă:
    a) sînt înregistraţi în Registrul vitivinicol;
    b) deţin în proprietate sau în locaţiune depozite specializate de construcție capitală cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2, acoperite şi îngrădite, dotate cu sisteme computerizate de evidenţă şi destinate exclusiv păstrării acestor produse.
    (5) Agenţii economici pot comercializa cu amănuntul vinul, produsele obţinute pe bază de must şi produsele vitivinicole aromatizate numai dacă:
    a) deţin autorizaţie de funcţionare, eliberată de autoritatea administrației publice locale de nivelul întîi;
    b) dispun, cu orice titlu, de spaţii comerciale cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2;
    c) dispun de personal implicat nemijlocit în activitatea de comercializare, cu vîrsta de peste 18 ani.
    (6) Se interzice comercializarea cu amănuntul a vinului, a produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate:
    a) prin reţeaua de comerţ ambulant (cărucioare, cisterne, remorci auto, autovehicule etc.), cu excepţia zonelor publice expoziţionale stabilite de autorităţile administraţiei publice locale în perioada sărbătorilor naţionale și tradiționale;
    b) în chioşcuri, pavilioane sau în alte puncte de comerţ care nu dispun de spaţiu comercial cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2;
    c) în instituţii educaționale, inclusiv în cele de învăţămînt preşcolar, în căminele pentru elevi şi studenţi, în instituţii medicale, în întreprinderi şi pe şantierele de construcţii şi reparaţii;
    d) în obiectivele sportive şi pe teritoriul aferent acestora, pe terenurile de sport;
    e) în preajma edificiilor de cult, pe o rază stabilită de autorităţile administraţiei publice locale de comun acord cu reprezentanţii cultelor religioase respective;
    f) în cimitire, în penitenciare, în unităţile militare şi în arsenale;
    g) persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani.”
    Art. II. – Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, noţiunile „producţie alcoolică” şi „băutură alcoolică” vor avea următorul cuprins:
    „producţie alcoolică – produse alimentare destinate consumului uman, avînd o concentraţie de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum;
    băuturi alcoolice – producţie alcoolică destinată consumului uman, avînd caracteristici organoleptice specifice şi o concentraţie alcoolică de minimum 15% în volum, fabricată fie dintr-un distilat de origine agricolă sau din alcool etilic de origine agricolă rectificat, sau prin cupajarea acestora, cu sau fără adaos de sucuri, macerate, morse, extracte, produse cu conţinut de zahăr, arome naturale sau substanţe aromatice, apă condiţionată și alte ingrediente, fie numai din ingrediente naturale;”.
    2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic, administrativ, de control şi de asigurare a calităţii în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr. 57/2006.”
    3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prezenta lege reglementează relaţiile care apar în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr. 57/2006, şi este obligatorie pentru toţi subiecţii vizaţi.”
    Art. III. – La articolul 8, alineatul (1) din Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările și completările ulterioare, punctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr. 57/2006, şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr. 57/2006, produse de producătorii autohtoni;”.
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare după expirarea perioadei de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 34. Chișinău, 17 martie 2017.