HGO1473/2016
ID intern unic:  369765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1473
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind
ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 272
    În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 297-309, art.851), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea executării Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.217-229, art. 966), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia naţională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021, conform anexei nr.1;
    Matricea de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea  forţei de muncă pentru anii 2017-2021, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale cu responsabilităţi în domeniu:
    a) vor întreprinde măsurile ce se impun în vederea  realizării obiectivelor Strategiei  naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021 şi a Matricei de acţiuni pentru implementarea acesteia;
    b) vor elabora, în temeiul Matricei de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021 şi vor prezenta anual, în termen de pînă la 15 noiembrie, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei propuneri la Planul anual de acţiuni privind ocuparea forţei de muncă.
    3. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021 se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care va raporta Guvernului anual, pînă la 1 aprilie.
    4. Finanţarea activităţilor de implementare a Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021 se va efectua din contul mijloacelor financiare bugetare, precum şi din mijloacele financiare ale donatorilor.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Octavian Calmîc
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 1473. Chişinău, 30 decembrie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2