LPC54/2017
ID intern unic:  369877
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 54
din  30.03.2017
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 195
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.
    2. La articolul 87, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Conținutul și modul de prezentare a situațiilor financiare anuale sînt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specifice sînt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.”
    3. La articolul 91, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Societatea dezvăluie informaţia privind activitatea sa în conformitate cu prezenta lege, Legea privind piaţa de capital şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.”
    Art. II. – La articolul 8 litera i) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu modificările și completările ulterioare, textul „ , în comun cu Ministerul Finanțelor,” se exclude.
    Art. III. – La articolul 11 din Legea contabilității nr. 113/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27–34, art. 61), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte organe împuternicite de lege pot solicita, suplimentar față de cerinţele prevăzute în standardele de contabilitate, rapoarte specifice pentru anumite scopuri. Formularul, modul de întocmire şi de prezentare a acestor rapoarte se elaborează de către autorităţile menţionate în prezentul alineat şi se aprobă în comun cu Ministerul Finanţelor.
    Banca Naţională a Moldovei și Comisia Naţională a Pieţei Financiare pot solicita rapoarte specifice pentru anumite scopuri cu condiţia respectării actelor normative în vigoare, aprobînd formularul, modul de întocmire şi de prezentare a rapoartelor respective.”
    Art. IV. – La articolul 143 alineatul (1) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările și completările ulterioare, textul „Comisia Naţională în comun cu Ministerul Finanţelor” se substituie cu textul „Comisia Naţională și Ministerul Finanţelor”.
    Art. V. – Actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare ce țin de rapoartele specifice, transmise spre aprobare Ministerului Finanțelor și cele aflate în proces de coordonare cu Ministerul Finanțelor, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, se restituie Comisiei Naționale a Pieței Financiare și intră în vigoare conform prevederii de la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 54. Chişinău, 30 martie 2017.