HGC230/2017
ID intern unic:  369910
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 230
din  14.04.2017
cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri
ale Guvernului

Publicat : 21.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 128-132     art Nr : 310
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2007 „Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.105), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 1, cuvîntul „preconizate” se substituie cu cuvintele „efectiv suportate”;
    cuvintele „nu mai mult de”, în toate cazurile, se exclud;
    în ultimul alineat, cuvintele „și alte categorii de locatari” se substituie cu cuvintele „ , angajați și alte categorii de personal din domeniul educației din instituția respectivă sau din alte instituții de învățămînt”;
    se completează cu următorul alineat:
    „Pentru spațiile ocupate de angajații instituției și de alte categorii de personal din domeniul educației în care sînt instalate echipamente de măsurare individuale, taxa de cazare lunară va constitui 30% din costul calculat conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre, cu condiția achitării separate de către aceștia a consumurilor conform echipamentelor de măsurare individuală și asumării tuturor cheltuielilor de întreținere a încăperilor conform contractului de locațiune.”;
    b) la punctul 3, cuvintele „investițiile capitale și reparațiile” se substituie cu cuvintele „reparațiile capitale”;
    2) anexa nr. 1 la hotărîre:
    la alineatul întîi, cuvîntul „preconizate” se substituie cu cuvintele „efectiv calculate”;
    în explicația formulei, textul „numărul de locuri (paturi, conform actului Comisiei de stat de primire a căminului în exploatare)” se substituie cu textul „numărul real de locatari, dar nu mai puțin de numărul de locuri real atestate”;
    se completează în final cu următorul alineat:
    „În cazul majorărilor prețurilor pentru serviciile comunale pe parcursul anului, taxa de cazare urmează a fi recalculată.”
    2. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 74 din 25 ianuarie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.89), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2, după cuvîntul „titular” se introduce textul „alți angajați și alte categorii de personal din domeniul educației”, cuvîntul „încadrat” se substituie cu cuvîntul „încadrate”, după cuvintele „instituţia respectivă” se introduce textul „ , dar și în alte instituții de învățămînt de stat”, iar cuvîntul „poate” se substituie cu cuvîntul „pot”;
    2) la punctul 3, textul „(ambii elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, rezidenţi, secundariaţi clinici la învăţămînt de zi în instituţia respectivă)” se exclude, iar în final se completează cu textul „în care își fac studiile, dar și în căminele altor instituții de învățămînt, cu acordul ministerului de resort”;
    3) punctul 4 se completează în final cu textul „și în căminele altor instituții de învățămînt, cu acordul ministerului de resort”;
    4) la punctul 9, cuvintele „Se permite darea în locațiune a încăperilor” se substituie cu cuvintele „Instituția are dreptul de a da în locațiune încăperile”, iar în final se completează cu textul „ , cu acordul ministerului de resort”;
    5) punctul 10 se completează în final cu propoziția „În cazul tipurilor de locatari specificați în pct. 2 și 22 se va constitui o comisie specială din care elevii/studenții/masteranzii nu vor face parte.”;
    6) la punctul 13, cuvintele „secundar profesional şi mediu de specialitate” se substituie cu cuvintele „profesional tehnic”;
    7) punctul 17 se completează în final cu textul „și pentru tipurile de locatari specificați în pct. 2 și 22”;
    8) punctul 20 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) ordinul de angajare în instituția respectivă sau altă instituție de învățămînt (pentru angajați)”;
    9) la punctul 22, textul „persoane, decît cele indicate” se substituie cu textul „persoane, elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, rezidenţi, secundariaţi clinici, auditori ai cursurilor de perfecţionare din alte instituții de învățămînt și alte categorii de personal din domeniul educației decît cele indicate”;
    10) se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:
    „231. Locatarul nu este în drept să dea bunul închiriat în sublocaţiune sau să cesioneze locaţiunea.”;
    11) la punctul 29 litera e), cuvîntul „funcții” se substituie cu cuvîntul „personal”;
    12) la punctul 30, cuvintele „și pedagogul social” se substituie cu cuvintele „pedagogul social și personalul auxiliar”;
    13) la punctul 41 litera f), după cuvintele „în termen plata” se introduce cuvîntul „integral”;
    14) la punctul 46, după cuvintele „instituțiilor de învățămînt” se introduc cuvintele „general și profesional tehnic”, iar textul „ , cu posibilitatea extinderii termenului pînă la ora 2400 în căminele instituţiilor de învăţămînt superior” se exclude;
    15) la punctul 47, după cuvintele „instituțiilor de învățămînt” se introduc cuvintele „general și profesional tehnic”;
    16) se completează cu punctul 471 cu următorul cuprins:
    „471. Accesul în căminele instituțiilor de învățămînt superior este reglementat prin decizia senatelor universităților.”;
    17) punctul 50:
    la litera d), cuvîntul „folosirea” se substituie cu cuvintele „consumul şi deţinerea”;
    se completează cu literele f)-i) cu următorul cuprins:
    „f) practicarea jocurilor de cărţi şi a altor jocuri de noroc;
    g) aplicarea oricăror forme de violenţă fizică şi psihologică;
    h) accesul în altă odaie sau în cămin în mod neregulamentar;
    i) înregistrarea şi publicarea informaţiei, imaginilor care lezează onoarea şi demnitatea persoanei”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                       Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 230. Chişinău, 14 aprilie 2017.