OMSC259/134/2017
ID intern unic:  369947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 259/134
din  31.03.2017
cu privire la modificarea Ordinului nr.492/139A
din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate
din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” și a
Ordinului nr. 733/500A din 23 septembrie 2016 despre
modificareaşi completarea Ordinului nr.492/139A
din 22 aprilie 2013
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 757
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1208 din 6 aprilie 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI


    În temeiul prevederilor art.2 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995, alin.(3) art.5 şi alin.(6) art.6 din Legea cu privire la medicamente, nr.1409 din 17 decembrie 1997 şi în scopul asigurării accesului populaţiei la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în condiţii de ambulator, Ministerul Sănătăţii, în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în temeiul pct.29 lit. e) din Statut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002,
OrdonĂM:
    1. Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 915 din 2 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 110-113, art. 679), se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în textul Ordinului în punctul 2 subpunctul 4) litera j) după cuvintele „se prescriu” se completează cu cuvintele „pentru profilaxia și tratamentul”, iar cuvintele „suplimentar cele” se substituie cu cuvintele „suplimentar celor”;
    2) Anexa nr.1 „Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (Denumiri Comune Internaţionale – DCI)” se modifică și se expune în redacție nouă, conform anexei la prezentul ordin.
    2. În punctul 2 al Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr. 733/500A din 23 septembrie 2016 despre modificarea şi completarea Ordinului nr.492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, textul „6 luni” se substituie cu textul „8 luni”.
    3. Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura achitarea neîntreruptă a cheltuielilor pentru medicamente compensate din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în baza rețetelor eliberate, conform actelor normative în vigoare.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Liliana Iașan, viceministru, și a dnei Diana Grosu-Axenti, vicedirector general.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                         Ruxanda GLAVAN

    DIRECTORUL GENERAL
    AL COMPANIEI NAŢIONALE
    DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                               Dmitrii PARFENTIEV

    Nr. 259/134A. Chişinău, 31 martie 2017.


    anexa