OIFPSC523/2017
ID intern unic:  370011
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 523
din  31.03.2017
cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii
privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul
IFPS nr.299 din 2 mai 2012
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 817     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    În conformitate cu art.133 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial, 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare în partea ce ține de luarea în evidență fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă,
ORDON:
    1. Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.89-102, art.646), se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorat fiscal de stat ”, „inspectoratul fiscal de stat raional”, „municipal” sau „UTA Găgăuzia”, „organul fiscal teritorial”, la orice formă gramaticală se substituie cu sintagmele „Serviciul Fiscal de Stat”, „subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul ordin prevede altfel;
    2) la punctul 10) lit. c) cuvintele „pentru notarii publici, cabinetul avocatului, oricare persoană care practică activitate particulară de detectiv şi de pază, oricare executor judecătoresc, biroul individual al mediatorului, administratori autorizaţi”; se substituie cu cuvintele „pentru persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei”;
    3) punctul 10) se completează cu lit.c1) cu următorul cuprins:
    „c1) pentru persoanele fizice care desfășoară activitate independentă – codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate”;
    4) la punctul 11) cuvintele „și c)” se exclud;
    5) la punctul 17) cuvintele „Notarul public, cabinetul avocatului, persoana ce practică activitate particulară de detectiv şi de pază, executorul judecătoresc, biroul individual al mediatorului, administratorii autorizaţi” se substituie cu cuvintele „Persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei”;
    6) la punctul 17) lit. d) după sintagma „activitatea profesională” se completează cu sintagma „în sectorul justiției”;
    7) Instrucțiunea se completează cu punctul 171) cu următorul cuprins:
    „171. Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă vor depune cerere (aprobată de Ministerul Finanțelor) la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială își are adresa de domiciliu/reședința, prin care se va înregistra/înceta activitatea independentă, precum și înregistra/radia din evidență mașinile de casă și control (MCC).
    În scopul luării în evidență fiscală a persoanelor fizice care practică activități independente și înregistrării mașinilor de casă și control, acestea la cerere vor anexa următoarele documente:
    copia buletinului de identitate;
    copia notificării privind inițierea activității de comerț;
    copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă;
    contractul privind asistența tehnică pentru MCC;
    Cartea tehnică;
    Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
    Registrul MCC;
    instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
    copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea conturilor bancare.
    Copiile documentelor nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.
    Pentru încetarea activităţi independente și radierea din evidență a mașinii de casă și control persoana fizică va prezenta următoarele documente:
    cerere (se bifează încetarea activității independente);
    Cartela de înregistrare a MCC;
    Cartea tehnică (pașaportul);
    Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
    Registrul MCC;
    informație despre închiderea conturilor bancare”;
    8) modelul Confirmării (Anexa nr.1B) se expune în redacție nouă (se anexează).
    2. Se abrogă Ordinul IFPS nr.1514 din 30 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012.
    3. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală va publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                            Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 523. Chişinău, 31 martie 2017.

    anexa