OMFC68/2017
ID intern unic:  370062
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 68
din  11.04.2017
privind modificarea OrdinuluiMinisterului Finanțelor
nr. 103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea
înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 842     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    În legătură cu modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art.947),
ORDON:
    1. Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor, anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art. 278), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 445 din  3 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorat fiscal de stat teritorial”, „organ fiscal teritorial”, „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul ordin prevede altfel;
    2) la pct. 2, noțiunea de „Document fiscal intern” se expune în următoarea redacție:
    „document emis de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul reflectării în conturile personale ale contribuabilului a procedurilor legale, aferent cărora în sistemul de evidenţă se reflectă naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale”;
    3) la pct. 2, noțiunea de „Raport asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor” se expune în următoarea redacție:
    „raport ce atestă sub diferite aspecte (apartenenţă bugetară, clasificaţie economică, amplasare administrativ-teritorială etc.) naşterea, modificarea, stingerea obligaţiei fiscale şi/ sau restanţa pentru o anumită perioadă de activitate, întocmit de către Serviciul Fiscal de Stat conform unuia din modelele stabilite de prezentul Regulament”;
    4) pct. 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Serviciul Fiscal de Stat asigură evidenţa impozitelor, taxelor, altor plăţi, majorărilor de întîrziere şi amenzilor, a căror administrare şi/sau evidenţă, în corespundere cu legislaţia în vigoare, este în competența sa”;
    5) la pct. 11, lit. k) va avea următorul cuprins:
    „k) recepţionarea dărilor de seamă fiscale în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat şi de prezentul Regulament şi înlăturarea erorilor la reflectarea în sistemul de evidenţă a dărilor de seamă prezentate de contribuabili”;
    6) la pct. 15, lit. d) va avea următorul cuprins:
    „d) documentele fiscale interne, elaborate în scopul reflectării în sistemul de evidenţă a deciziilor emise de Serviciul Fiscal de Stat asupra cazurilor de încălcare fiscală”;
    7) la pct. 17, lit. c) va avea următorul cuprins:
    „c) în cazul prescripţiei – în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate în scopul reflectării în sistemul de evidenţă a deciziei Serviciului Fiscal de Stat privind stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie. În cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale – în baza deciziei adoptate de către consiliul local”;
    8) la pct. 17, lit. d) va avea următorul cuprins:
    „d) în cazul stingerii prin scădere – în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate în scopul reflectării în sistemul de evidenţă a deciziei Serviciului Fiscal de Stat privind stingerea obligaţiei fiscale prin scădere. În cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale – în baza deciziei adoptate de către consiliul local”;
    9) pct. 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Corectarea erorilor admise de către subdiviziunile responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat la reflectarea în sistemul de evidenţă a naşterii, modificării şi stingerii obligaţiei fiscale se efectuează de către acestea fără implicarea contribuabilului”;
    10) la pct. 21 sintagma „Organele fiscale” se substituie cu sintagma „Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat”;
    11) la pct. 72 și 74 sintagmele „organul” și „organul fiscal” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagmele „subdiviziunea” și „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”;
    12) la pct. 74, subpct. 7) va avea următorul cuprins:
    „7) informația despre încălcare se va remite subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a agentului economic, în scopul restabilirii în fișa contului personal a penalităților anulate neîntemeiat”;
    13) pct. 75 va avea următorul cuprins:
    „75. Recalcularea (calcularea/anularea) majorării de întîrziere pentru obligaţiile fiscale calculate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2013 se efectuează de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat conform documentelor fiscale interne, elaborate în acest scop. Recalcularea (calcularea/anularea) majorării de întîrziere pentru obligaţiile fiscale calculate pentru perioadele fiscale de după 1 ianuarie 2013 se efectuează în mod electronic de către Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat”;
    14) pct. 88 va avea următorul cuprins:
    „88. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, în ziua depunerii demersului, sunt obligate să elibereze contribuabilului extrasele din conturile personale pentru toate obligaţiile fiscale, inclusiv pentru subdiviziuni”;
    15) pct. 90 va avea următorul cuprins:
    „90. Contribuabilul, corespunzător analizei efectuate asupra extraselor din conturile personale obţinute, în cazul constatării disensiunilor, prezintă dezacord subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, care este obligată în termen de şapte zile calendaristice să analizeze dezacordul”;
    16) la pct. 91, subpct. 1) va avea următorul cuprins:
    „1) în cazul constatării erorilor admise în procesul de reflectare în Sistemul de evidenţă a dărilor de seamă fiscale sau a altor documente fiscale, emise sau aferente contribuabilului dat, erorile se vor înlătura nemijlocit de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat”;
    17) pct. 94 va avea următorul cuprins:
    „94. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat prezintă directorului (directorului adjunct) Serviciului Fiscal de Stat trimestrial, în termen de pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, informaţia cu privire la plăţile amînate şi eşalonate faţă de buget (anexa nr.8 la Regulament)”;
    18) la pct. 95, textul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în temeiul rapoartelor prezentate de către inspectoratele fiscale de stat, precum şi în temeiul informaţiilor reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, perfectează următoarele rapoarte” se substituie cu textul „Serviciul Fiscal de Stat, în temeiul informațiilor reflectate în sistemul informațional, perfectează următoarele rapoarte”;
    19) pct. 23 lit. c), 93, 95 lit. g) și i), anexele la Regulament nr. 5, 11, 18 și 21 se exclud;
    20) la pct. 95 lit. f) și k), sintagma „data de 25 a trimestrului imediat următor” se substituie cu sintagma „data de 25 a lunii imediat următoare”;
    21) la pct. 98 cuvîntul „organele” se substituie cu cuvîntul „subdiviziunile”;
    22) la anexa nr. 3 la Regulament, sintagmele „organul la care se deservește” și „Inspectoratul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagmele „subdiviziunea SFS la care se deservește” și „Șef al subdiviziunii”;
    23) la anexa nr. 8 la Regulament, sintagmele „Inspectoratul Fiscal de Stat pe” și „Șeful Inspectoratului” se substituie cu sintagmele „Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” și „Șef al subdiviziunii”, iar rîndurile 1–8 se exclud;
    24) la anexele nr. 13, 14 și 16 la Regulament, sintagma „IFPS” se substituie cu sintagma „SFS”;
    25) la anexele nr. 12, 13, 14, 16, 19 și 20 la Regulament, sintagma „Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Director al Serviciului Fiscal de Stat”;
    26) la anexa nr. 16 la Regulament, sintagma „codul oficiului” se substituie cu sintagma „codul subdiviziunii SFS”;
    27) la anexa nr. 13 la Regulament, sintagma „Denumirea organelor” se substituie cu sintagma „Denumirea unității administrativ-teritoriale”, iar sintagma „IFS” se exclude;
    28) la anexele nr. 13, 16, 22 și 23 la Regulament, sintagmele „CC”,  „CCCEC”,  „Sumele CCCEC”, „CCCEC” și „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”   se exclud;
    29) la anexa nr. 23 la Regulament, sintagmele „IFS”, „Inspectoratul Fiscal de Stat”, „DACM”  și „Direcția administrarea contribuabililor mari” se substituie respectiv cu sintagmele  „SFS”, „Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”, „DGACM” și „Direcția generală administrarea contribuabililor mari”.
    2. Se aprobă anexa nr. 15 la Regulament în redacție nouă, conform anexei la prezentul ordin.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare de la 1 aprilie 2017.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                 Octavian ARMAȘU

    Nr. 68. Chişinău, 11 aprilie 2017.


    anexa