OIFPSC345/2017
ID intern unic:  370080
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 345
din  03.03.2017
despre modificarea Ordinului IFPS nr. 1108  din 7 decembrie 2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere
prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 860
    În legătură cu modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art.947), în scopul îmbunătățirii modului de ținere a evidenței speciale a obligațiilor fiscale și în conformitate cu art. 133 alin. (1)  lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Ordinul IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pct. 2 la ordin se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Responsabilitatea asupra executării prevederilor Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale revine şefilor subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) pe tot parcursul textului Regulamentului, sintagmele „inspectorat fiscal de stat teritorial”, „organ fiscal teritorial”, „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul ordin prevede altfel;
    3) pe tot parcursul textului, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul ordin prevede altfel;
    4) pct. 6 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Decizia subdiviziunii responsabile a Serviciului Fiscal de Stat privind luarea la evidență specială poate fi verificată, modificată sau anulată de către directorul (directorul adjunct al) Serviciului Fiscal de Stat”;
    5) pct. 13, după sintagma „perceperea restanței este imposibilă” se completează cu sintagma „sau ordonanţa privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător”;
    6) după pct. 17 se introduce punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Anterior emiterii deciziei privind luarea la evidență specială a obligațiilor fiscale, inspectorul fiscal va examina obligatoriu soldul debitor și creditor pentru fiecare clasificație economică din contul curent generalizat al contribuabilului, în vederea aplicării prevederilor art. 173, 175 și 179 din Codul fiscal.”;
    7) la pct. 18 liniuța a patra, după cuvintele „încheierilor executorului judecătoresc la data adoptării acesteia”, se completează cu cuvintele „sau suma restanțelor în baza ordonanţei privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător”;
    8) la pct. 23, lit. e) se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „e) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.d) – din data emiterii actului instanței de judecată/al executorului judecătoresc sau data emiterii ordonanţei privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător pe perioada termenului de prescripție prevăzut la art. 265 din Codul fiscal”;
    9) după pct. 26 se introduce punctul 261, cu următorul cuprins:
    „261. Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat responsabilă de emiterea deciziilor despre stingere prin scădere a obligațiilor fiscale și luarea la evidență specială va asigura ținerea registrului de evidența a deciziilor, conform modului stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament;”;
    10) pct. 381 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat, la completarea documentului fiscal intern SCAD, va include şi sumele obligaţiilor fiscale înregistrate pe subdiviziunile amplasate în afara locului de evidenţă a întreprinderii de bază”;
    11) după pct. 40 se introduce punctul 401, cu următorul cuprins:
    „401. În cazul în care anterior a fost emisă decizie de luare la evidență specială în baza încheierii instanței de judecată pe marginea cererii introductive (cu perfectarea formularului intern SCAD), la data emiterii hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate, sumele se vor restabili în scopul asigurării calculării majorărilor de întîrziere în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada dintre data încheierii instanței de judecată pe marginea cererii introductive și data emiterii hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate. Ulterior sumele vor fi luate la evidența specială în baza art. 206 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal.”;
    12) pct. 45 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat selectează din sistemul de evidenţă informaţia privind stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere, utilizînd ca criteriu de selectare codul motivului legal”;
    13) pct. 46 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „În conformitate cu prevederile art.174 alin.(6) din Codul fiscal, subdiviziunile responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, către data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune vor prezenta directorului (directorului adjunct al) Serviciului Fiscal de Stat o informaţie privind suma obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială, conform modului stabilit în anexa nr.5 la prezentul Regulament”;
    14) la anexele 1A, 2, 3 și 4 la Regulament sintagma „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    15) la anexa nr. 4 la Regulament, penultimul rînd, în rubrica „Conținutul” după cuvintele „Conform situaţiei există actul respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc potrivit căruia perceperea restanţei este imposibilă” se completează cu cuvintele „sau există ordonanţă privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător”;
    16) la anexa nr. 5 la Regulament sintagmele „IFS” și „Șeful Inspectoratului” se substituie cu sintagmele „SFS” și „Șef al subdiviziunii”.
    2. Odată cu aprobarea modificărilor la Regulament se anulează scrisorile IFPS nr. 26-06/1-11-1484/9183 din 21 noiembrie 2013 și nr. 26-15/1-11-324-408/1542 din 27 februarie 2015.
    3. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoștința tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale și altor organe interesate și va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prevederile pct. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14 și 16 din prezentul ordin se pun în aplicare de la 1 aprilie 2017.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Serghei PUŞCUŢA  

    Nr. 345. Chişinău, 3 martie 2017.