*HGO1286/206 Versiunea originala
ID intern unic:  370129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1286
din  30.11.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la mecanismul desemnării procentuale
Publicat : 02.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 1382
    În temeiul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale (se anexează).
    2. Solicitanţii desemnării procentuale vor putea depune cereri de includere în Lista beneficiarilor pentru anul 2017 în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri de Guvern, dar nu mai tîrziu de 31 decembrie 2016.
    3. Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Fiscal de Stat şi Inspecţia Financiară, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei hotărîri, vor aduce actele lor normative în conformitate cu prezenta hotărîre.

    PRIM -MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                        Vladimir Cebotari

    Nr. 1286. Chişinău, 30 noiembrie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286
din 30 noiembrie 2016

REGULAMENT
cu privire la mecanismul desemnării procentuale
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale (în continuare – Regulament) stabileşte mecanismul prin care contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare poate desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent  veniturilor impozitate conform art.88-90 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 către beneficiarii desemnării procentuale.
    2. În procesul implementării mecanismului de desemnare procentuală au atribuţii Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi Inspecţia Financiară, după cum urmează:
    1) Ministerul Justiţiei primeşte cererile de participare la mecanismul de desemnare procentuală, verifică întrunirea condiţiilor de eligibilitate şi întocmeşte Lista beneficiarilor, pe care o publică pe pagina sa web oficială. De asemenea, publică Lista beneficiarilor excluşi de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală;
    2) Ministerul Finanţelor supraveghează procesul de desemnare procentuală, stabileşte comunicarea dintre instituţiile implicate în implementarea mecanismului de desemnare procentuală şi, prin intermediul Direcţiei generale Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor, efectuează transferul sumelor de desemnare procentuală în folosul beneficiarilor, conform borderoului beneficiarilor desemnării procentuale prezentat spre executare;
    3) Serviciul Fiscal de Stat procesează declaraţiile persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală conform cărora au fost direcţionate desemnări procentuale, identifică sumele de desemnare procentuală care urmează a fi transferate beneficiarilor conform datelor din dările de seamă reflectate în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, fără a controla corectitudinea determinării impozitului pe venit, perfectează şi prezintă Ministerului Finanţelor borderoul beneficiarilor desemnării procentuale, cu indicarea sumei şi a datelor bancare în forma stabilită de Ministerul Finanţelor;
    4) Inspecţia Financiară efectuează controlul utilizării sumelor de desemnare procentuală şi trage la răspundere beneficiarii care au încălcat regulile de utilizare a acestora.
II. BENEFICIARII DESEMNĂRII PROCENTUALE
    3. Potrivit art. 152 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, art. 333 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi art. 431 din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie au dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală:
    1) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996;
    b) activează cel puţin un an pînă la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
    c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare;
    2) cultele religioase şi părţile componente ale acestora care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007;
    b) activează cel puţin un an pînă la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
    c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.
    4. Pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală, solicitanţii depun la Ministerul Justiţiei o cerere de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, în forma stabilită de minister, în care indică:
    1) denumirea asociaţiei obşteşti, a fundaţiei, a instituţiei private, a cultului religios şi a părţilor componente ale acestuia;
    2) data înregistrării;
    3) numărul de identificare de stat;
    4) datele de contact (număr de telefon, e-mail şi adresa juridică);
    5) activităţile implementate:
    a) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private vor indica activităţile de utilitate publică, în sensul art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996;
    b) cultele religioase şi părţile componente ale acestora indică activităţile sociale, morale, culturale sau de caritate, în sensul art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007;
    6) datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală;
    7) declaraţia pe proprie răspundere că nu a susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu va susţine activitatea unui partid politic, a unei organizaţii social-politice sau a unui candidat la alegeri, în sensul Codului electoral.
    5. Ministerul Justiţiei verifică informaţia privind lipsa sau existenţa  restanţelor la bugetul public naţional, informaţie disponibilă solicitanţilor prin intermediul Sistemului informaţional „Contul curent al contribuabilului”, accesul la care va fi asigurat de către Serviciul Fiscal de Stat.
    6. Pentru a fi înregistraţi în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, solicitanţii depun o cerere de înregistrare, conform pct. 4 din prezentul Regulament, la Ministerul Justiţiei, în perioada 1 septembrie şi 30 septembrie a fiecărui an, pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală pentru anul următor.
    7. Organizaţiile beneficiare incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în anii anteriori sînt înscrise automat de Ministerul Justiţiei în Lista beneficiarilor pentru anul următor, cu condiţia că nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare. În cazul în care beneficiarul nu doreşte să mai participe la mecanismul de desemnare procentuală, acesta poate solicita excluderea din listă, prin depunerea unei cereri scrise la Ministerul Justiţiei.
    8. Dacă solicitantul nu a prezentat informaţia completă indicată la pct. 4 din prezentul Regulament, Ministerul Justiţiei îl va notifica pe acesta prin e-mail, în termen de 20 de zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor. Solicitantul va avea la dispoziţie 10 zile de la recepţionarea notificării pentru a remedia neajunsurile.
    9. Ministerul Justiţiei respinge cererea solicitantului de a fi inclus în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, prin adoptarea unei decizii, în următoarele cazuri:
    1) solicitantul nu corespunde condiţiilor de eligibilitate indicate la pct. 3 din prezentul Regulament;
    2) solicitantul nu a depus informaţia completă indicată la pct. 4 din prezentul Regulament, inclusiv după notificarea menţionată la pct. 8 din prezentul Regulament.
    Ministerul Justiţiei informează solicitantul prin e-mail despre respingerea cererii în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei. Decizia Ministerului Justiţiei poate fi contestată în instanţa de judecată, potrivit procedurii contenciosului administrativ.
    10. În cazul în care solicitanţii îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate la pct.3 din prezentul Regulament şi au depus informaţia completă conform pct.4 din prezentul Regulament, Ministerul Justiţiei îi va include în Lista beneficiarilor desemnării procentuale. Ministerul Justiţiei va informa solicitanţii prin e-mail despre acest fapt.
    11. În cazul în care survin circumstanţe care îi fac pe beneficiari ineligibili să utilizeze mecanismul desemnării procentuale, aceştia, în termen de 10 zile de la apariţia circumstanţelor, urmează să notifice Ministerului Justiţiei acest fapt. Ministerul Justiţiei, în termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea notificării, va exclude beneficiarul din Lista beneficiarilor desemnării procentuale şi va notifica acest lucru, prin e-mail, fostului beneficiar. Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele nevalorificate şi de a raporta aceasta, potrivit capitolelor IV şi V din prezentul Regulament.
    12. Pînă la data de 31 decembrie a fiecărui an, Ministerul Justiţiei va publica Lista beneficiarilor desemnării procentuale pe pagina sa web oficială (www.justice.gov.md), în format PDF. Lista publicată va conţine, în ordine alfabetică, denumirea completă, numărul de identificare de stat şi adresa juridică ale beneficiarilor. Asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private sînt prezentate în listă separat de cultele religioase şi părţile lor componente.
    13. Ministerul Justiţiei actualizează Lista beneficiarilor în conformitate cu circumstanţele survenite pe parcursul anului, inclusiv după ce a fost informat cu privire la apariţia circumstanţelor menţionate în pct. 7, 8, 11 şi 37 subpct. 1) din prezentul Regulament. 
    14. Pînă la data de 31 decembrie a fiecărui an, Ministerul Justiţiei va transmite Lista beneficiarilor desemnării procentuale către Serviciul Fiscal de Stat. Lista beneficiarilor va include denumirea completă, numărul de identificare de stat, adresa şi datele bancare ale fiecărui beneficiar.
    Ministerul Justiţiei va informa regulat Serviciul Fiscal de Stat cu privire la excluderea beneficiarilor din Lista beneficiarilor.
III. PROCEDURA DE DESEMNARE PROCENTUALĂ
    15. În conformitate cu art. 152 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit la data de 1 ianuarie a anului în care se face desemnarea este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual aferent veniturilor impozitate conform art.88-90 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 în folosul unuia dintre beneficiarii incluşi în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, odată cu prezentarea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală.
    16. Desemnarea procentuală de 2% din impozitul pe venit se referă la veniturile obţinute în anul precedent celui în care are loc desemnarea procentuală.
    17. Contribuabilii efectuează desemnarea procentuală prin depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare, în termenul stabilit de legislaţia fiscală, în care indică codul fiscal al beneficiarului în secţiunea corespunzătoare desemnării procentuale, cu condiţia achitării integrale şi în termen a impozitului pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea.
    18. Desemnarea procentuală se efectuează în folosul unui singur beneficiar inclus în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, publicată anual de către Ministerul Justiţiei.
    19. Pînă la data de 30 iunie a anului în care a avut loc desemnarea procentuală, Serviciul Fiscal de Stat analizează şi selectează declaraţiile persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit depuse în termenul stabilit de legislaţia fiscală conform căreia s-a efectuat desemnarea procentuală.
    20. Serviciul Fiscal de Stat nu validează desemnarea procentuală în următoarele cazuri:
    1) declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă după termenul stabilit de legislaţia fiscală;
    2) beneficiarul desemnării procentuale nu este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor, publicată de către Ministerul Justiţiei;
    3) contribuabilul persoană fizică are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;
    4) contribuabilul persoană fizică nu a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală;
    5) contribuabilul persoană fizică a indicat mai mulţi beneficiari în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală.
    21. În cazul în care desemnarea procentuală a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale, Serviciul Fiscal de Stat determină suma desemnării procentuale ce îi revine fiecărui beneficiar în parte şi perfectează borderoul beneficiarilor desemnării procentuale. Suma pasibilă desemnării procentuale se determină prin aplicarea cuantumului procentual stabilit de art.152 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 din suma impozitului pe venit calculat aferent veniturilor impozitate conform art.88-90 din Codul fiscal şi reflectat în darea de seamă stabilită  la art. 92 alin. (4) din Codul fiscal. Rectificările privind mărimea impozitului pe venit după întocmirea borderoului beneficiarilor desemnării procentuale de către Serviciul Fiscal de Stat nu vor duce la rectificarea sumei desemnării procentuale.
    22. În cazul prezentării unei declaraţii sau declaraţii corectate după termenul stabilit de legislaţie, persoana fizică nu este în drept să solicite desemnarea procentuală din impozitul pe venit. Dacă, prin prezentarea unei declaraţii corectate după termenul stabilit de legislaţie, se stabileşte o sumă a impozitului pe venit plătită în plus, suma pasibilă restituirii se micşorează cu suma desemnată procentual.
    23. Pînă la data de 31 iulie a anului în care a avut loc desemnarea, Serviciul Fiscal de Stat va prezenta Ministerului Finanţelor borderoul beneficiarilor desemnării procentuale, cu indicarea sumelor de desemnare procentuală pentru fiecare beneficiar în parte şi rechizitele bancare ale acestora.
    24. În baza borderoului beneficiarilor desemnării procentuale prezentat spre executare, Ministerul Finanţelor, prin intermediul Direcţiei generale Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor, efectuează transferul sumelor de Lista beneficiarilor desemnării procentuale, cu indicarea sumelor transferate fiecărui beneficiar.
    25. Pînă la data de 31 decembrie a anului în care a avut loc desemnarea, Serviciul Fiscal de Stat va publica pe pagina sa web oficială un raport statistic privind desemnarea procentuală. Raportul va include: numărul contribuabililor care au efectuat desemnarea procentuală, numărul de desemnări care au fost efectuate cu respectarea legii şi cele neautorizate, suma totală a desemnărilor procentuale transferată către beneficiari, informaţia generalizată sub aspect teritorial (conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova) privind sumele transferate către beneficiarii desemnării procentuale, lista beneficiarilor care au primit desemnări procentuale, cu indicarea sumelor primite. Raportul nu va include date de identificare a contribuabililor persoane fizice care au efectuat desemnarea procentuală.
    26. Beneficiarii desemnării procentuale pot solicita Serviciului Fiscal de Stat informaţia cu privire la localitatea din care provin contribuabilii persoane fizice care au direcţionat desemnările procentuale în folosul acestora. Informaţia despre contribuabilii persoane fizice care au efectuat desemnarea procentuală este confidenţială. Contribuabilul persoană fizică poate solicita Serviciului Fiscal de Stat informaţii privind validarea desemnării efectuate de către acestea sau motivele nevalidării.
IV. UTILIZAREA SUMELOR DE DESEMNARE
PROCENTUALĂ

    27. Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate în scopul:
    1) susţinerii:
    a) activităţilor de utilitate publică prevăzute la art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996, desfăşurate de asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private;
    b) activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15  alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007, desfăşurate de cultele religioase şi părţile lor componente;
    2) acoperirii cheltuielilor administrative în următoarea mărime din suma totală a desemnărilor procentuale primite:
    a) 50% – dacă suma obţinută este de pînă la 50 000 lei inclusiv;
    b) 40% – dacă suma obţinută este mai mare 50 000 şi nu depăşeşte 100 000 lei;
    c) 30% – dacă suma obţinută este mai mare de 100 000 şi nu depăşeşte 500 000 lei; şi
    d) 25% – dacă suma obţinută este mai mare de 500 000 lei.
    28. Cheltuielile administrative pot fi efectuate potrivit destinaţiei stabilite de actele normative în domeniul contabilităţii.
    29. Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Sumele neutilizate în această perioadă urmează a fi restituite la buget pînă la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.
    În cazul în care beneficiarul a fost exclus din Lista beneficiarilor pînă la expirarea termenului de utilizare a desemnărilor procentuale din cauza unor circumstanţe de ineligibilitate, dar a beneficiat de desemnări procentuale pînă la excludere, acesta are obligaţia de restituire, în termen de 2 luni de la excludere, a sumelor desemnării procentuale nevalorificate pînă la data apariţiei circumstanţelor care l-au făcut ineligibil.
V. RAPORTAREA PRIVIND UTILIZAREA
SUMELOR DE DESEMNARE PROCENTUALĂ
    30. Beneficiarii care au primit mijloace financiare în urma desemnării procentuale depun la Serviciul Fiscal de Stat rapoarte privind modul de utilizare a acestor sume pînă în termenul stabilit de legislaţia fiscală pentru depunerea declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, potrivit modelului de raport stabilit de către Ministerul Finanţelor. Raportul financiar reflectă situaţia la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, pentru fiecare an de utilizare separat.
    În cazul în care beneficiarul a fost exclus din Lista beneficiarilor pînă la expirarea termenului de utilizare a desemnărilor procentuale din cauza unor circumstanţe de ineligibilitate, dar a beneficiat de desemnări procentuale pînă la excludere, acesta are obligaţia de raportare, în termen de 2 luni de la excludere, a sumelor folosite pînă la excludere.
    31. Serviciul Fiscal de Stat asigură accesul Inspecţiei Financiare la rapoartele privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală prin intermediul platformei de interoperabilitate instituită de Guvern.
    32. Inspecţia Financiară publică pe pagina sa web oficială rapoartele financiare ale beneficiarilor privind utilizarea sumelor de desemnare procentuală, cu excluderea datelor cu caracter personal.
VI. CONTROLUL ŞI RĂSPUNDEREA PRIVIND
UTILIZAREA SUMELOR DE DESEMNARE PROCENTUALĂ
    33. În cadrul controlului utilizării sumelor de desemnare procentuală de către beneficiari, Inspecţia Financiară verifică:
    1) dacă sumele de desemnare procentuală au fost folosite pentru implementarea activităţilor indicate la pct. 27 subpct. 1) din prezentul Regulament;
    2) dacă sumele de desemnare procentuală au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor administrative indicate la pct. 28 din prezentul Regulament;
    3) dacă a fost respectată cota cheltuielilor administrative indicată la pct. 27 subpct. 2) din prezentul Regulament;
    4) dacă suma neutilizată a fost restituită în termenul stabilit.
    34. Beneficiarii desemnării procentuale şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora poartă răspundere pentru:
    1) utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale cu încălcarea prevederilor capitolului IV din prezentul Regulament; şi
    2) neraportarea privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale.
    35. Răspunderea pentru faptele indicate la pct. 34 din prezentul Regulament este aplicată prin:
    1) amendă contravenţională potrivit art. 298 alin. (41) din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008;
    2) restituirea de către beneficiar a sumelor desemnării procentuale folosite cu încălcarea prevederilor capitolului IV din prezentul Regulament şi/sau neraportate potrivit pct. 30 din prezentul Regulament;
    3) excluderea beneficiarului de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe o durată de 2 ani.
    36. În termen de 3 luni de expirarea termenului-limită pentru depunerea rapoartelor privind utilizarea sumelor de desemnare procentuală, Inspecţia Financiară întocmeşte lista beneficiarilor care nu au prezentat rapoarte financiare potrivit pct. 30 din prezentul Regulament.
    37. În baza listei prevăzute la pct. 36 şi a informaţiei privind beneficiarii sancţionaţi conform pct. 35 din prezentul Regulament, Inspecţia Financiară adoptă o decizie în privinţa fiecărui beneficiar referitor la:
    1) restituirea, în termen de 2 luni, a sumelor desemnării procentuale folosite cu încălcarea prevederilor capitolului IV din prezentul Regulament şi/sau neraportate potrivit pct. 30 din prezentul Regulament;
    2) excluderea de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe o durată de 2 ani.
    38. Inspecţia Financiară, în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei menţionate la pct. 37 din prezentul Regulament, va informa beneficiarul prin e-mail despre aceasta. Decizia Inspecţiei Financiare poate fi contestată în instanţa de judecată, potrivit procedurii contenciosului administrativ.
    39. Inspecţia Financiară, pînă la data de 15 decembrie a fiecărui an, va transmite Ministerului Justiţiei Lista beneficiarilor excluşi de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală. Ministerul Justiţiei va exclude aceşti beneficiari din Lista beneficiarilor desemnării procentuale şi va publica Lista beneficiarilor excluşi de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe pagina sa web oficială la aceeaşi categorie cu Lista beneficiarilor desemnării procentuale.