LPC49/2017
ID intern unic:  370167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 49
din  30.03.2017
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 253
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 251 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, în denumirea și în dispoziția articolului, după textul „gajate,” se introduce textul „înghețate,”.
    Art. II. – Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683),  cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) recuperarea bunurilor infracționale.”
    2. La articolul 10, alineatul (3) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;”.
    Art. III. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6 se completează cu punctele 44) și 201) cu următorul cuprins:
    „44) bun infracţional – bun care poate fi pus sub sechestru în conformitate cu prevederile prezentului cod, precum şi bun care poate fi supus confiscării speciale sau confiscării extinse;”
    „201) investigaţii financiare paralele – totalitatea acţiunilor de urmărire penală şi a măsurilor speciale de investigaţii desfăşurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat, la patrimoniul acestuia şi bunurile pe care le deţine în calitate de beneficiar efectiv, la patrimoniul proprietarului şi administratorului bunurilor deţinute de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv, în vederea recuperării bunurilor infracţionale;”.
    2. La articolul 93, alineatul (2) se completează cu punctul 9) cu următorul cuprins:
    „9) procesele-verbale de consemnare a rezultatelor investigaţiilor financiare paralele.”
    3. Codul se completează cu articolul 2071 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2071. Cazuri speciale de valorificare
                               a bunurilor sechestrate
    La cererea proprietarului bunurilor sau cu acordul acestuia ori, după caz, la demersul procurorului, instanţa de judecată care a aplicat sechestru sau instanţa care judecă cauza, în cursul urmăririi penale şi al judecării cauzei, înainte de pronunţarea unei hotăriri definitive, poate dispune de îndată valorificarea bunurilor sechestrate. În lipsa acordului proprietarului, bunurile asupra cărora a fost aplicat sechestrul pot fi valorificate anticipat, în mod excepţional, în următoarele situaţii:
    1) depozitarea, întreţinerea sau gestionarea bunurilor sechestrate necesită cheltuieli disproporţionate în raport cu valoarea lor;
    2) valoarea bunurilor s-a diminuat semnificativ, în proporţie de cel puţin 10% pe parcursul unui an din momentul aplicării sechestrului;
    3) termenul de garanţie sau de valabilitate a bunurilor expiră;
    4) bunurile sînt produse inflamabile, petroliere sau prezintă un alt risc pentru viaţa, sănătatea persoanelor sau pentru mediu;
    5) bunurile sînt animale sau păsări vii.”
    4. Titlul VII se completează cu capitolul III cu următorul cuprins:
Capitolul III
RECUPERAREA BUNURILOR INFRACȚIONALE
Secţiunea 1
Procesul de recuperare a bunurilor infracţionale
    Articolul 2291. Etapele procesului de recuperare
                             a bunurilor infracţionale
    Procesul de recuperare a bunurilor infracţionale se desfăşoară în următoarele etape:
    1) urmărirea bunurilor infracţionale şi acumularea probelor;
    2) indisponibilizarea bunurilor infracţionale;
    3) confiscarea bunurilor infracţionale şi repararea prejudiciilor;
    4) restituirea (întoarcerea) bunurilor infracţionale.
    Articolul 2292. Urmărirea bunurilor infracţionale
                             şi acumularea probelor
    (1) În vederea urmăririi bunurilor infracţionale şi acumulării probelor cu privire la bunurile respective, organul de urmărire penală desfăşoară investigaţii financiare paralele.
    (2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracţiuni dintre care cel puţin una este prevăzută la art. 1812, 239–240, 2421–243, 279, 324–329, 3301, 3302, 332–3351 și 3521 din Codul penal, precum şi în cazul infracţiunilor comise cu folosirea situaţiei de serviciu prevăzute la art. 190 şi 191 din Codul penal, organul de urmărire penală dispune, prin delegaţie, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale urmărirea bunurilor infracţionale, acumularea probelor cu privire la acestea, în condiţiile art. 258 din prezentul cod.
    Articolul 2293. Indisponibilizarea bunurilor infracţionale
    Bunurile infracţionale identificate sînt indisponibilizate prin încheierea instanţei de judecată de punere sub sechestru.
    Articolul 2294. Confiscarea bunurilor infracţionale
                              şi repararea prejudiciilor
Confiscarea specială şi confiscarea extinsă a bunurilor infracţionale, precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin infracţiuni se dispun prin hotărîrea instanţei de judecată în condiţiile prezentului cod şi ale Codului penal.
    Articolul 2295. Restituirea (întoarcerea) bunurilor
                             infracţionale
    (1) Instanța de judecată dispune de soarta bunurilor infracţionale indisponibilizate, acestea restituindu-se proprietarului de drept sau trecîndu-se în proprietatea victimei, a părţii civile sau a părţii vătămate.
    (2) Bunurile infracţionale aflate peste hotare se repatriază în Republica Moldova, iar cele aflate în Republica Moldova în legătură cu infracţiunile săvîrşite peste hotare, după caz, rămîn în Republica Moldova sau se repatriază în statul străin corespunzător, în cadrul cooperării juridice internaţionale.
Secţiunea a 2-a
Evaluarea, administrarea şi valorificarea
bunurilor infracţionale

    Articolul 2296. Evaluarea şi administrarea bunurilor
                             infracţionale
    (1) Evaluarea şi administrarea bunurilor infracţionale, adică depozitarea, întreţinerea şi gestionarea bunurilor sechestrate, sînt asigurate de către Ministerul Finanţelor în baza încheierii instanţei de judecată de punere sub sechestru şi a regulamentului aprobat de Guvern.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) din prezentul articol, evaluarea şi administrarea bunurilor infracţionale prevăzute la art. 2292 alin. (2) din prezentul cod sînt asigurate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, în condiţiile Legii nr. 48/2017 cu privire la Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi ale regulamentului aprobat de Guvern.
    Articolul 2297. Valorificarea bunurilor infracţionale
    (1) În cazurile prevăzute la art. 2071, Ministerul Finanţelor asigură valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate.
    (2) În baza regulamentului aprobat de Guvern, Ministerul Finanţelor înstrăinează bunurile infracţionale sechestrate în cadrul licitaţiei publice,   vînzîndu-le la preţ egal sau mai mare decît cel evaluat. Dacă bunurile sechestrate nu au fost vîndute după organizarea a două licitaţii publice, vînzarea lor are loc în cadrul licitaţiilor publice cu diminuarea treptată a preţului sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe.
    (3) Ministerul Finanţelor consemnează sumele de bani obţinute din valorificarea bunurilor infracţionale pe un cont temporar de depozit, deschis pe numele bănuitului, învinuitului, inculpatului. Recipisa de consemnare a sumei respective se predă organului de urmărire penală care a solicitat punerea sub sechestru în termen de cel mult 3 zile din momentul valorificării bunurilor.”
    5. Articolul 258 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Organul de urmărire penală dispune, prin delegaţie, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale efectuarea investigaţiilor financiare paralele în vederea urmăririi bunurilor infracţionale, acumulării probelor cu privire la acestea şi indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art. 2292 alin. (2). Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracționale informează, prin procesul-verbal de consemnare a rezultatelor investigaţiilor financiare paralele, organul de urmărire penală despre măsurile întreprinse în baza delegaţiei. În cazul delegaţiei dispuse Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, termenul de executare nu poate depăși 60 de zile.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian  CANDU

    Nr. 49. Chișinău, 30 martie 2017.