HGM292/2017
ID intern unic:  370198
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 292
din  10.05.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere
a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 370
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 21 alin. (1)-(14) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art. 193), cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 din Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, art. 16 din Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Registrul vitivinicol al Republicii Moldova.
    2. Se aprobă Regulamentul privind modul de ţinere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova (se anexează).
    3. Ţinerea Registrului vitivinicol al Republicii Moldova va fi efectuată din contul mijloacelor Oficiului Naţional al Viei şi Vinului.
    4. Registratorul/subregistratorul Registrului vitivinicol va colabora cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea, Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia în vederea asigurării suportului necesar pentru implementarea Registrului vitivinicol al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 292. Chişinău, 10 mai 2017.

 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 292
din 10 mai 2017

REGULAMENT
privind modul de ţinere a Registrului vitivinicol
al Republicii Moldova

Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de ţinere a  Registrului vitivinicol al Republicii Moldova (în continuare – Regulament) stabileşte procedurile şi mecanismul de înregistrare şi evidenţă a informaţiei sistematizate, acumulate pe parcursul creării  şi ținerii Registrului vitivinicol al Republicii Moldova (în continuare – Registru), în vederea înregistrării şi evidenţei parcelelor viticole şi a unităţilor vinicole, precum şi reglementează cerinţele faţă de protecţia datelor în procesul de colectare, acumulare, actualizare, păstrare, prelucrare şi schimb autorizat de date cu alte sisteme informaţionale.
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 și în Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul vitivinicol”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 11 martie 2016.
Capitolul II
Subiecţii raporturilor juridice în domeniul
creării şi exploatării Registrului
    3. Registrul vitivinicol este un registru departamental şi face parte din registrele de stat.
    4. Registrul vitivinicol reprezintă o totalitate sistematizată de date despre parcelele viticole cu suprafața mai mare de 0,15 ha, despre unitățile vinicole şi despre trasabilitatea produselor vitivinicole (recolta de struguri, cantitatea produselor vitivinicole fabricate şi a celor aflate în stoc).
    5. Proprietarul Registrului este statul. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este posesorul Registrului.
    6. În calitate de deţinător al Registrului este desemnată ÎS „Centrul Informațional Agricol”  – administrator al „Registrului vitivinicol” din punct de vedere informațional, și ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” – administrator al platformei tehnologice guvernamentale comune MCloud.
    7. Posesorul Registrului asigură condițiile juridico-organizatorice pentru crearea şi ţinerea acestuia şi deleagă Oficiului Național al Viei și Vinului (în continuare – Oficiu) obligațiile şi  funcțiile privind ținerea Registrului, cu excepţia subiectelor care, potrivit Regulamentului, ţin de competența administratorului tehnic şi a altor subiecţi ai raporturilor juridice din cadrul Registrului.
    8. Registrator al datelor în Registru este Oficiul, căruia posesorul Registrului i-a delegat atribuţiile corespunzătoare în conformitate cu contractul încheiat între Părţi (atribuţii de înregistrare, actualizare, modificare a datelor din Registru, precum şi de asigurare a securităţii, protecţiei şi integrităţii datelor etc.). Oficiul este în drept, cu acordul scris al posesorului Registrului, să transmită funcțiile de înregistrare a datelor privind subparcelele/parcelele viticole, pe bază de contract, subregistratorului.
    9. Subregistratorul datelor în Registru este persoana fizică sau juridică căreia i se deleagă activităţile legate de colectarea datelor pentru înregistrarea acestora în Registru.
    10. Furnizor al datelor înscrise în Registru este proprietarul şi/sau exploatatorul subparcelelor/parcelelor viticole, care prezintă date privind subparcelele/parcelele viticole registratorului/subregistratorului, şi unităţile vinicole, care prezintă date privind unităţile vinicole registratorului, care solicită înregistrarea în Registru, modificarea şi/sau radierea înregistrării în Registru. Furnizorul datelor Registrului este obligat să asigure corectitudinea şi autenticitatea datelor despre obiectul înregistrării, prezentate registratorului în conformitate cu prevederile  Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    11. Destinatarul datelor Registrului se consideră persoana fizică şi/sau juridică mandatată cu dreptul de a primi aceste date, conform prevederilor Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre. Drepturile şi obligaţiile destinatarului datelor din Registru se stabilesc de Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie şi Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Capitolul III
Modul de formare şi ținere a Registrului
    12. Registrul, ca sursă informaţională, conţine două blocuri de date: blocul de date privind plantaţiile viticole şi blocul de date privind unităţile vinicole.
    13. Registrul se ţine în formă electronică, în limba de stat, şi reprezintă un ansamblu de obiecte informaţionale şi indicaţionale ce îl caracterizează, sistematizate în domeniul gestionării sectorului vitivinicol, cu utilizarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul vitivinicol”, în modul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    14. Registrul se formează prin luarea în evidenţă, actualizarea datelor şi scoaterea din evidenţă a obiectelor informaţionale.
    15. Luarea primară în evidenţă a obiectelor informaţionale se efectuează după adoptarea deciziei registratorului privind includerea obiectului în Registru. Totodată, fiecărui obiect informaţional luat în evidenţă i se atribuie un identificator unic, care rămîne neschimbat pe parcursul întregii perioade de existenţă a obiectului informațional în Registru, şi în banca de date a sistemului se introduc datele despre obiectul de evidenţă în volumul stabilit.
    16. Actualizarea datelor Registrului constă în actualizarea sistematică a băncii de date în cazul modificării sau completării atributelor obiectelor informaționale.
    17. Toate modificările datelor din Registru se păstrează în ordine cronologică.
    18. Se supun înregistrării în Registru următoarele obiecte informaţionale:
    1) subparcele viticole;
    2) parcele viticole;
    3) unităţi vinicole;
    4) documente:
    a) extrasul privind înregistrarea subparcelelor şi/sau parcelelor viticole în Registru;
    b) extrasul privind înregistrarea unităților vinicole în Registru;
    c) extrasul privind modificarea datelor în Registru.
    19. Datele Registrului reprezintă totalitatea atributelor obiectelor informaţionale:
    1) obiectul informaţional „subparcele/parcele viticole” este compus din următoarele blocuri de date:
    a) datele privind subparcelele viticole:
    ID (identificator al subparcelei);
    codul registratorului;
    adresa;
    denumirea soiului;
    suprafața totală;
    suprafața utilă;
    destinaţia subparcelei;
    schema de plantare;
    anul plantării;
    tipul solului;
    statutul obiectului;
    b) datele privind parcela viticolă:
    ID (identificator al parcelei);
    ID-ul subparcelei care face parte din parcelă;
    c) datele privind exploatatorul subparcelei/parcelei viticole:
    numele/prenumele;
    IDNO/IDNP;
    statutul organizatorico-juridic;
    adresa persoanei fizice/juridice;
    datele de contact;
    datele despre persoana de contact;
    d) datele privind  proprietarul subparcelei/parcelei viticole:
    numele/prenumele;
    IDNO/IDNP;
    statutul organizatorico-juridic;
    adresa persoanei fizice/juridice;
    datele de contact;
    e) datele din declarațiile de recoltă:
    destinația strugurilor;
    identificatorul unic al unităţii vinicole;
    suprafața totală pe rod;
    data depunerii declarației;
    identificatorul registratorului;
    cantitatea;
    f) datele privind restabilirea, reconstrucția şi defrișarea subparcelei/parcelei viticole:
    ID (identificator al subparcelei);
    codul registratorului;
    adresa;
    denumirea soiului;
    suprafața totală;
    suprafața utilă;
    destinaţia subparcelei;
    schema de plantare;
    anul plantării;
    irigarea;
    tipul solului;
    statutul obiectului;
    denumirea biroului de proiectare;
    anul elaborării proiectului;
    2) obiectul informațional „unităţile vinicole” este compus din următoarele blocuri de date:
    a) datele privind unitatea vinicolă:
    ID-ul unităţilor vinicole;
    adresa juridică;
    datele de contact;
    datele despre persoana de contact;
    adresa sediului de producere;
    statutul obiectului;
    b) datele privind proprietarul unității vinicole:
    numele şi prenumele;
    IDNP/IDNO;
    codul registratorului;
    adresa fizică şi juridică;
    c) activităţile desfăşurate de unitatea vinicolă;
    d) datele privind asigurarea tehnico-materială a unităţii vinicole:
    capacitatea anuală de procesare;
    tipul de filtre;
    buncăre-material;
    tipul de prese;
    tipul de depozite;
    e) informaţiile cu privire la apartenenţa la asociaţii de producători:
    denumirea asociaţiei;
    adresa;
    datele de contact;
    f) datele din declaraţiile de producere:
    denumirea soiului;
    cantitatea de struguri procesată;
    mustul/mustuiala obţinut/ă;
    deşeurile;
    data depunerii declaraţiei de producere;
    codul registratorului;
    identificatorul unic al subparcelei/parcelei viticole;
    cantitatea de vin materie primă produsă;
    randamentul vinului materie primă;
    g) datele din declaraţiile de stoc:
    categoria produsului vitivinicol;
    denumirea produsului vitivinicol;
    data depunerii declaraţiei de stoc;
    codul registratorului;
    cantitatea produselor vinicole în stoc;
    3) datele obiectului informaţional „document” (extrasul din Registru):
    ID-ul documentului;
    tipul documentului;
    numărul;
    organul emitent;
    statutul documentului;
    datele conţinutului extrasului;
    temeiul eliberării.
    20.  Înregistrarea, modificarea şi radierea parcelelor viticole şi a unităţilor vinicole în Registru sînt gratuite.
    21. Informaţiile stocate în Registru, cu excepţia celor atribuite prin Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal  la categoria celor cu accesibilitate limitată (date cu caracter personal, secret comercial etc.), urmează să fie făcute publice prin intermediul paginii web oficiale a Oficiului în reţeaua Internet (wineofmoldova.com), în termen ce nu depăşeşte 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de înregistrare, modificare sau radiere.
    Documentele în baza cărora se efectuează înscrierile în Registru se prezintă în format electronic, cu respectarea cerinţelor faţă de documentul electronic prevăzute de Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. În faza primară, pînă la primirea documentelor în format electronic, informația va fi colectată pe suport de hîrtie.
    22. În cazul în care documentele se prezintă pe suport de hîrtie, acestea sînt semnate olograf de către furnizorul de date. În cazul în care informaţia pe suport de hîrtie este prezentată pe mai multe file, acestea vor fi cusute, cu aplicarea pe fiecare filă a semnăturii furnizorului de date.
    23. Registratorul/subregistratorul refuză înregistrarea subparcelelor/ parcelelor viticole şi a unităţilor vinicole, cu emiterea deciziei corespunzătoare în acest sens, în cazurile în care:
    1) cererea nu este întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1 şi, respectiv, anexa nr. 2 la prezentul Regulament sau nu este semnată corespunzător;
    2) actele anexate la cerere nu sînt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie sau conţin informaţii neveridice/neactualizate;
    3) setul de acte prezentat nu conţine toate documentele prevăzute în punctele 26, 27 şi 47 din prezentul Regulament.
    24. Persoanele implicate direct în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal au obligaţia să prelucreze doar datele strict necesare îndeplinirii atribuţiilor lor de serviciu, asigurînd confidenţialitatea, precum şi toate măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii şi altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate, conform prezentului Regulament şi legislaţiei.
    Acestea sînt obligate să informeze imediat conducerea subdiviziunii despre împrejurările de natură să conducă la o prelucrare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care datele cu caracter personal au fost prelucrate cu încălcarea normelor legale.
Capitolul IV
Înregistrarea în Registru
Secţiunea 1. Cererea de înregistrare
    25. Cererea privind înregistrarea subparcelelor/parcelelor viticole şi/sau a unităţilor vinicole (în continuare – cerere), însoţită de actele prevăzute  în punctele 26 şi 27 din prezentul Regulament, se depune la registrator/ subregistrator sau on-line, în format electronic, prin intermediul paginii web a Registrului, conform prevederilor Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    26. Actele necesare pentru efectuarea înregistrării în Registru a subparcelelor/parcelelor viticole sînt:
    1) declaraţia de plantare a parcelei viticole (în cazul în care lipseşte – completată la data întocmirii cererii);
    2) datele referitoare la numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul deținerii parcelei viticole în arendă/subarendă, se prezintă doar numărul de identificare al exploatatorului;
    3) copia contractului de arendă/subarendă a parcelei viticole, înregistrat la primăria localităţii sau organul cadastral teritorial, după caz;
    4) datele referitoare la numărul de înregistrare, care indică înregistrarea exploatatorului şi/sau a proprietarului/proprietarilor în Registrul de stat al unităţilor de drept.
    27. Actul necesar pentru efectuarea înregistrării unităţilor vinicole în Registru este copia documentului care confirmă deţinerea în proprietate sau în locaţiune a unui depozit specializat de construcţie capitală, cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2, în cazul în care agentul economic desfăşoară doar activităţi de stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor şi/sau a produselor obţinute pe bază de must şi/sau a produselor obţinute pe bază de vin, în conformitate cu prevederile Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006.
    28. Cererea depusă în format electronic este semnată prin aplicarea semnăturii electronice, care corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic prevăzute de Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.
    29. Cererea pe suport de hîrtie este confirmată prin semnătura olografă, la care se anexează actele necesare pentru efectuarea înregistrării.
    30. În cazul depunerii cererii pe suport de hîrtie, registratorul/ subregistratorul digitizează (scanează) cererea şi documentele aferente şi le introduce în Sistemul informaţional automatizat.
    31. În cazul depunerii cererii on-line în format electronic, semnată cu semnătură electronică, Sistemul informaţional automatizat trimite la adresa e-mail de contact indicată de solicitantul înregistrării un mesaj de confirmare a recepţionării cererii.
    32. Dacă în procesul examinării actelor se constată iregularităţile indicate în punctul 23 din prezentul Regulament, registratorul/subregistratorul notifică furnizorului datele înscrise în Registru şi îi acordă un termen de 10 zile de la data recepţionării de către acesta a notificării pentru remedierea inexactităţilor şi deficienţelor constatate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    La completarea  cererii pînă în 31 septembrie 2018 se va lua în considerare obligativitatea completării cu date a cîmpurilor din compartimentul:
    A – se completează toate cîmpurile;
    B – se completează toate cîmpurile;
    C – se completează toate cîmpurile, cu excepţia cîmpurilor  33-39  – care se vor completa numai în cazul în care informaţia respectivă este cunoscută;
    D – se completează toate cîmpurile, cu excepţia cîmpurilor 48, 55, 63-67 – care se vor completa numai în cazul în care informaţia respectivă este cunoscută.
    Notă: numărul cadastral al terenului şi al parcelei viticole se va prezenta numai în cazul în care acestea sînt înregistrate în Registrul de stat al bunurilor imobile.
    33. După înregistrarea cererii, furnizorului datelor înscrise în Registru i se eliberează, în termen de 10 zile lucrătoare, extrasul din Registru, conform modelului stabilit în anexa nr. 3 şi, respectiv, anexa nr. 4 la prezentul Regulament, care confirmă înregistrarea în Registru a subparcelei/parcelei viticole şi/sau a unităţii vinicole.
    34. La înregistrarea în Registru a subparcelelor/parcelelor viticole şi/sau a unităţilor vinicole, acestora li se atribuie un număr de înregistrare care rămîne invariabil şi nu poate fi atribuit altor subparcele/parcele viticole şi/sau unităţi vinicole, inclusiv după radierea acestora din Registru.
    35. Numărul de înregistrare reprezintă un identificator unic şi se formează în modul stabilit de Oficiu.
Secţiunea a 2-a. Înregistrarea în Registru a plantaţiilor viticole
    36. Registrul ţine evidenţa subparcelelor/parcelelor viticole de producție-marfă cu o suprafaţă mai mare de 0,15 ha, cu soiuri de struguri pentru vin şi de struguri pentru masă, destinate pentru producerea coardelor altoi (plantații altoi) şi producerea coardelor portaltoi (plantaţii portaltoi).
    37. Obiecte ale înregistrării în Registru sînt subparcelele/parcelele viticole.
    38. Înregistrarea subparcelelor/parcelelor viticole în Registru se efectuează de către registrator/subregistrator în condițiile prevederilor punctelor 26, 28-32 din prezentul Regulament.
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea în Registru a unităţilor vinicole
    39. Registrul ţine evidenţa unităţilor vinicole care desfăşoară cel puţin una dintre activitățile de fabricare, stocare şi comercializare cu ridicata a vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi a  produselor obţinute pe bază de vin.
    40. Obiecte ale înregistrării în Registru sînt unităţile vinicole, care, în funcţie de activitățile desfăşurate, se clasifică în:
    1) unităţi de fabricare, stocare şi comercializare cu ridicata a vinurilor;
    2) unităţi de fabricare, stocare şi comercializare cu ridicata a produselor obţinute pe bază de must şi a  produselor obţinute pe bază de vin;
    3) unităţi de stocare şi comercializare cu ridicata a vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a  produselor obţinute pe bază de vin.
    41. Înregistrarea unităţilor vinicole în Registru se efectuează de către registrator în condițiile prevederilor punctelor  27-31 din prezentul Regulament.
Secțiunea a 4-a. Completarea Registrului cu scheme grafice
    42. Fiecare subparcelă/parcelă viticolă, după ce vor fi înregistrate pe baza cererilor toate parcelele/subparcelele viticole, este asigurată cu o schemă grafică, executată în baza materialelor grafice disponibile (planuri ortofoto, planuri cadastrale, planuri de organizare a terenului din proiectul de înfiinţare a plantaţiei viticole sau altor materiale) sau a măsurărilor cu GPS-l, după caz. Măsurările vor începe cu subparcelele/parcelele viticole destinate pentru fabricarea produselor vitivinicole cu indicaţie geografică protejată/denumire de origine protejată şi vor continua cu subparcelele/parcelele viticole destinate altor scopuri.
    43. În cazul în care subparcelele/parcelele viticole sînt înregistrate în Registrul bunurilor imobile şi există premise reale de interoperabilitate dintre SIA „Registrul vitivinicol” cu SIA „Cadastrul bunurilor imobile”, în scopul facilitării şi corectitudinii înregistrării datelor, registratorul Registrului va vizualiza informaţia grafică (schema) din SIA „Cadastrul bunurilor imobile”, fără extragerea acesteia pe suport de hîrtie, creînd în baza sa de date pe această parcelă/subparcelă un nou strat cu reprezentarea soiurilor viţei de vie şi altor date atributive. În cazul în care procesul de interoperabilitate între sistemele automatizate indicate nu va funcţiona în mod normal, iar subparcelele/parcelele viticole sînt înregistrate în Registrul bunurilor imobile, schema grafică a subparcelelor/parcelelor viticole se va întocmi manual, pe suport de hîrtie, în baza extrasului din Registrul bunurilor imobile, fiind ulterior definitivată prin  indicarea subparcelelor pe soiuri (plantări noi, reabilitare, reconstrucție, defrișare).
    44. În cazul în care subparcelele/parcelele viticole nu sînt înregistrate în Registrul bunurilor imobile, schema grafică este executată manual, cu utilizarea materialelor ortofoto, a planului organizării terenului din proiectul de înfiinţare a plantaţiei viticole sau altor materiale, pe suport de hîrtie, cu indicarea subparcelelor pe soiuri (plantări noi, reabilitate, reconstruite, defrişate).
    45. Schema grafică a subparcelei/parcelei viticole, pe suport de hîrtie, este prezentată registratorului/subregistratorului Registrului, care o digitalizează (scanează) şi  o stochează în compartimentul corespunzător al Registrului.
Capitolul V
Modificarea datelor înscrise în Registru
Secţiunea 1. Înregistrarea modificărilor în Registru
    46. În cazul în care datele înregistrate în Registru au fost modificate, furnizorul datelor Registrului este obligat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data producerii acestor modificări, să informeze registratorul/subregistratorul conform prevederilor Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    47. Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor în Registru sînt:
    1) cererea privind înregistrarea modificărilor în Registru, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 şi, respectiv, în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    2) documentele care confirmă veridicitatea datelor înscrise în această cerere:
    a) declarația de plantare/de reconstrucţie/de restabilire/de defrişare a parcelei viticole;
    b) copia contractului de arendă/subarendă a subparcelei/parcelei viticole, înregistrat la  primăria localității sau la organul cadastral teritorial, după caz;
    c) datele referitoare la numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) al proprietarului/proprietarilor. În cazul deținerii parcelei viticole în arendă/subarendă, se prezintă numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) doar în cazul exploatatorului;
    d) datele referitoare la numărul de înregistrare în Registrul de stat al unităţilor de drept, care indică înregistrarea exploatatorului şi/sau a proprietarului/proprietarilor în Registrul de stat al unităţilor de drept.
    48. Cererea, însoţită de actele prevăzute în punctul 47 din prezentul Regulament, se depune cu respectarea condiţiilor de depunere şi procesare a cererii, indicate în capitolul IV secţiunea 1 din prezentul Regulament.
    49. În cazul emiterii deciziei de modificare, sistemul automatizat inserează modificările corespunzătoare în Registru.
Secţiunea a 2-a. Declaraţii anuale obligatorii
    50. Furnizorul datelor înscrise în Registru este obligat, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 11 iunie 2015 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”, să întocmească şi să prezinte registratorului/subregistratorului:
    1) declaraţia de recoltă;
    2) declaraţia de producere a vinurilor şi a produselor pe bază de must şi pe bază de vin;
    3) declaraţia de stoc al vinurilor şi al produselor pe bază de must şi pe bază de vin.
    51. Anual, la sfîrșitul campaniei de recoltare, dar nu mai tîrziu de data de 1 decembrie a anului de recoltare a strugurilor, exploatatorii subparcelelor/ parcelelor viticole sînt obligaţi, în conformitate cu prevederile Legii viei şi vinului  nr. 57-XVI din 10 martie 2006, să prezinte registratorului/ subregistratorului declaraţia de recoltă, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentul Regulament. În cazul în care nu au fost recoltaţi struguri, despre aceasta este informat registratorul/subregistratorul.
    52. Declaraţia de recoltă pentru strugurii destinaţi fabricării  produselor din categoria de vin de struguri supracopţi, obţinuţi din struguri îngheţaţi, este prezentată registratorului/subregistratorului în termen de 7 zile de la finalizarea recoltării.
    53. Anual, pînă în data de 15 ianuarie a anului următor, după procesarea strugurilor, unităţile vinicole,  în temeiul prevederilor  Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 11 iunie 2015 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”, au obligaţia să prezinte registratorului declarația de producere a vinurilor şi a produselor pe bază de must şi pe bază de vin, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentul Regulament, cu indicarea cantităţilor la data de 31 decembrie a anului recoltării strugurilor. În cazul în care unitatea vinicolă nu a procesat struguri, despre aceasta este informat registratorul/subregistratorul.
    54. Declaraţia de producere a produselor din categoria de vin de struguri supracopţi, obţinuţi din struguri îngheţaţi, este prezentată registratorului pînă la data de 31 ianuarie a anului următor recoltării obişnuite a strugurilor.
    55. Anual, pînă în data de 15 august, unitățile vinicole, în conformitate cu prevederile  Legii viei şi vinului  nr. 57-XVI din 10 martie 2006, au obligația să prezinte registratorului/subregistratorului declaraţia de stoc al vinurilor şi produselor pe bază de must şi pe bază de vin, conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezentul Regulament, cu indicarea stocurilor existente la data de 31 iulie a aceluiaşi an. În cazul în care unitatea vinicolă nu deţine stocuri, despre aceasta este informat registratorul/subregistratorul.
    56. Furnizorul datelor înscrise în Registru poate depune declaraţiile anuale obligatorii şi on-line, în format electronic, prin intermediul paginii web a Registrului.
    57. Procesarea şi păstrarea declaraţiilor prevăzute la punctul 47 din prezentul Regulament sînt realizate de către registrator/subregistrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    58. Registratorul/subregistratorul refuză înregistrarea declaraţiilor anuale obligatorii, cu emiterea deciziei corespunzătoare în acest sens, în cazurile în care:
    1) declaraţia nu este întocmită conform modelului prezentat în anexele nr. 5, nr. 6, nr. 7 la prezentul Regulament sau nu este semnată corespunzător;
    2) datele din declaraţie sînt eronate şi nu corespund prevederilor Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie.
Capitolul VI
Verificarea şi radierea datelor înscrise în Registru
    59. Verificarea corespunderii datelor înscrise în Registru cu cele din teren, în conformitate cu prevederile Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006, se efectuează de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea  Producţiei Alcoolice (în continuare – Inspectorat), inclusiv în baza sesizării de către Oficiu.
    60. În cazul depistării de inexactităţi în datele înscrise în Registru, Inspectoratul, în termen de 3 zile lucrătoare, emite prescripţii privind  înlăturarea încălcărilor depistate, cu indicarea termenelor rezonabile de lichidare a neajunsurilor, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 3 din 18 ianuarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, structurii şi efectivului-limită ale acestuia”.
    61. Proprietarul/exploatatorul subparcelelor/parcelelor viticole şi al unităţilor vinicole sînt obligaţi, în termenele indicate în prescripţii, să înlăture neconcordanţele dintre datele înscrise în Registru şi datele reale, să completeze cererea privind operarea modificărilor în Registru sau declaraţiile  corectate corespunzătoare conform prevederilor Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, după caz, şi să le transmită Inspectoratului. Ulterior,  registratorul/subregistratorul, în baza avizului  în scris parvenit de la Inspectorat privind înlăturarea neconcordanţelor, efectuează modificările corespunzătoare luînd ca bază prevederile legii nominalizate.
    62. Radierea înregistrării din Registru se efectuează în cazul:
    1) depunerii cererii de radiere de către furnizorul datelor înscrise în Registru, la registrator/subregistrator sau on-line, în format electronic, prin intermediul paginii web a Registrului, conform prevederilor Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre; 
    2) emiterii de către instanţa de judecată a unei decizii de radiere din Registru, la cererea înaintată de către  Inspectorat, ca urmare a acţiunilor prevăzute în punctul 63 din prezentul Regulament.
    63. Inspectoratul  înaintează o cerere în instanța de judecată privind radierea din Registru în cazul:
    1) neexecutării, pe parcursul unui an calendaristic, a prescripțiilor pe marginea încălcărilor legislației în vigoare, emise de Inspectorat, ca urmare a controalelor efectuate, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 3 din 18 ianuarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, structurii şi efectivului-limită ale acestuia” şi Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    2) nedepunerii declarațiilor anuale obligatorii indicate în punctul 50, în condițiile şi termenele prevăzute în punctele 51-55 din prezentul Regulament, conform prevederilor Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 şi Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 11 iunie 2015 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”.
    64. Cererea privind radierea din Registru va fi depusă de către Inspectorat în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei cu privire la acţiunile/inacţiunile prevăzute la punctul 63.
    65. Radierea din Registru a subparcelelor/parcelelor viticole şi a unităților vinicole este executată de către Oficiu, în baza hotărîrii definitive și irevocabile de radiere emise de instanța de judecată.
    66. Datele se consideră radiate din Registru din momentul efectuării înregistrărilor respective în Registru.
    67. Radierea datelor se face prin inserarea unei note speciale şi nu presupune excluderea fizică a datelor din Registru.
    68. În scopul asigurării trasabilităţii produselor vitivinicole, termenul de stocare a datelor cu caracter personal din Registru este nelimitat.
Capitolul VII
Accesul la informaţiile publice stocate
în Registru
    69. Datele stocate în Registru, cu excepţia informaţiei privind măsurile de securitate şi de asigurare a confidențialității datelor cu caracter personal, precum şi a celor care constituie secret comercial, sînt accesibile oricărei persoane în conformitate cu prevederile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie şi Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    70. Acordarea accesului la datele din Registru  este gratuită şi se efectuează de către Oficiu, în baza acordurilor încheiate între Oficiu  şi destinatarul datelor Registrului.
    71. Accesul la informaţiile publice stocate în Registru se efectuează prin intermediul paginii web www.rvv.gov.md.
Capitolul VIII
Controlul şi responsabilitatea
    72. Ţinerea Registrului este supusă controlului intern şi extern, în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    73. Controlul intern privind organizarea şi funcţionarea Registrului se efectuează de către posesorul Registrului.
    74. Controlul extern asupra respectării cerinţelor privind crearea, ţinerea şi reorganizarea Registrului se efectuează de către autorităţile abilitate cu atribuţii în domeniul auditului informatic în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    75. Păstrarea Registrului este asigurată de Oficiu pînă la adoptarea deciziei despre lichidarea acestuia. În scopul asigurării trasabilității produselor vitivinicole, termenul de păstrare a documentelor justificative de introducere a datelor în Registru este nelimitat. În cazul lichidării Registrului, datele şi documentele conţinute în acesta se transmit în arhivă conform Legii nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.
    76. Registratorul/subregistratorul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, este obligat să nu divulge informaţia cu accesibilitate limitată la care a primit acces în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţionale. Pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate, acesta poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 şi Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
    77. Anual, pînă la 31 ianuarie, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului urmează să prezinte Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova un raport generalizat despre incidentele de securitate din cadrul Registrului, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7