HGC318/2017
ID intern unic:  370348
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 318
din  23.05.2017
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 26.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 162-170     art Nr : 400
    În vederea realizării prevederilor Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art. 549), cu modificările și completările ulterioare,
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                           Octavian Calmîc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                  Vasile Bîtca

    Nr. 318. Chişinău, 23 mai 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.318
din 23 mai 2017
 

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23 mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.42-44, art.349), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) punctul 1 se completează la început cu următorul alineat:
    „Prezentul Regulament se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale, cu excepţia prevederilor capitolului III1.”;
    b) la punctul 2, cuvintele „fizică sau” se exclud;
    c) la punctul 4, cuvintele „ , indiferent de sursa de finanţare, tipul de proprietate sau de destinaţie,” şi cuvintele „sau proprietari” se exclud;
    d) punctele 8, 13, 14 și 15 vor avea următorul cuprins:
    „8. Comisiile de recepţie a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente acestora vor fi desemnate de către investitor într-o componenţă de cel puţin 5 persoane. În componenţa lor vor fi incluşi reprezentantul investitorului, reprezentantul administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, specialişti cu activităţi în construcţie atestaţi în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009.
    Preşedinte al comisiei de recepţie a lucrărilor de construcţie la obiectele social-culturale şi blocurile locative va fi desemnat reprezentantul organelor administraţiei publice locale.”
    „13. Investitorul prezintă comisiei de recepţie avizele Direcției serviciului de salvatori și pompieri, Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice și Inspectoratului Ecologic de Stat privind execuţia de facto a construcţiei.
    14. La recepţia clădirilor cu înălţimea de peste 28 m, cu săli aglomerate, avînd capacitatea de peste 150 de persoane, a hotelurilor, a spitalelor, a căminelor pentru copii orfani şi invalizi, a căminelor pentru bătrîni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure în condiţii de forţă majoră, investitorii sînt obligaţi să includă în comisiile de recepţie şi o persoană desemnată de Direcția serviciului de salvatori și pompieri, solicitată în scris de către investitor cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua stabilită pentru recepţie.
    Numele persoanei desemnate de Direcția serviciului de salvatori și pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării pînă la data întrunirii comisiei de recepţie.
    În procesul-verbal de recepţie se va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, fără de care recepţia nu este acceptată.
    15. La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice, investitorii sînt obligaţi să includă în comisiile de recepţie şi o persoană desemnată de Ministerul Culturii.”;
    e) la punctul 25, cuvintele „ , finanţate din surse bugetare sau extrabugetare,” se exclud;
    f) se completează cu capitolul III1 cu următorul cuprins:
III1. MODUL DE RECEPŢIE
A CONSTRUCŢIILOR ŞI INSTALAŢIILOR AFERENTE
FINANŢATE DIN MIJLOACE FINANCIARE PROPRIETATE
PRIVATĂ

    431. Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora, atît la lucrările noi, cît şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, reconstrucţii, modificări, modernizări, extinderi), finanțate din mijloace financiare proprietate privată se efectuează de către investitor (persoană fizică sau juridică) şi executant, prin crearea unei comisii de recepţie în baza unui contract civil.
    432. La recepţie sînt obligaţi să participe proiectantul, dirigintele de şantier şi responsabilul tehnic, fiecare dintre ei va primi cîte un exemplar al actului de recepție. Investitorul poate invita la lucrările de recepţie alte persoane.
    433. Prevederile pct.49 din prezentul Regulament şi alte prevederi privind Cartea tehnică se aplică corespunzător modului de recepție prevăzut de prezentul capitol.
    434. Litigiile sînt soluţionate de instanţa de judecată.
    435. La recepția blocurilor locative ce depășesc 5 niveluri, investitorii sînt obligați să includă în comisiile de recepție un reprezentant al Inspecției de Stat în Construcții solicitat în scris cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua stabilită pentru recepţie.”;
    2) anexa nr.1 la Regulament se completează cu punctul 9 cu următorul cuprins:
    „9. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii:”;
    3) anexa nr.2 la Regulament se completează cu punctul 8 cu următorul cuprins:
    „8. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii:”.
    2. Regulamentul privind modul de exercitare a controlului de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) la punctul 1, noţiunea „control la faza determinantă” va avea următorul cuprins:
    „control la faza determinantă – control al calităţii lucrărilor de construcţii şi al elementelor constructive care au atins faza fizică stabilită de proiect şi care nu pot fi continuate fără acceptul în scris al investitorului, executantului şi al proiectantului”;
    b) la punctul 20, litera c) se completează cu următorul text: „ ; în declarația de începere a lucrărilor autorizate de construcție solicitantul (beneficiarul) va notifica termenele de încheiere a fazelor determinante și de recepție a construcției. Inspecția de Stat în Construcții, în baza analizei criteriilor de risc, poate efectua controlul calității în construcții la diferite etape menționate în notificare (solicitare). Rezultatele controlului nu se consemnează în actele de recepție la fazele determinante și la recepția construcției”;
    2) la punctul 10 litera s) din anexa nr.2, cuvintele „ , recepţia construcţiilor etc.” se exclud.
    3. La punctul 10, secțiunea „În domeniul exercitării controlului ecologic de stat” din Regulamentul Inspectoratului Ecologic de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.215), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul al optulea se exclude.
    4. Compartimentul „Departamentul Situații Excepționale” din Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.1047), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la poziția 6, coloana a doua va avea următorul cuprins: „Aviz pentru recepţia finală a construcţiei finanțată din bugetul de stat sau local”;
    2) poziția 8 se abrogă.
    5. La punctul 6 subpunctul 11) litera a) din Regulamentul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.455), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „construcţii şi” şi cuvintele „şi de recepţie finală a obiectivelor” se exclud.
    6. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.230 din 12 aprilie 2012  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.76-80, art.265) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 7, litera m) se abrogă;
    2) la punctul 8, litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) să efectueze controale, în vederea stabilirii existenţei patrimoniului arheologic, la persoanele fizice şi juridice, beneficiari, instituţii de proiectare care, prin acţiunile lor, pot afecta, direct sau indirect, siturile arheologice sau zonele cu potenţial arheologic şi să verifice orice tip de proiect ce preconizează intervenţii asupra solului şi subsolului, în scopul de a evita deteriorarea sau distrugerea patrimoniului arheologic;”.