LPC81/2017
ID intern unic:  370426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 81
din  05.05.2017
privind modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 299     Data intrarii in vigoare : 02.06.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 1 din Legea nr. 625/1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), cifrele „2025” se substituie cu cifrele „2035”;
    la alineatul (2), literele a) și b) se abrogă.
    Art. II. – Articolul 104 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) mărfurile livrate de către rezidentul unei zone economice libere a Republicii Moldova unui nerezident al Republicii Moldova, dacă marfa este predată în scopul prelucrării unui rezident al altei zone economice libere a Republicii Moldova, indicat de cumpărătorul/beneficiarul nerezident;”.
    Art. III. – La articolul 1 alineatul (1) din Legea nr. 1529/1998 privind  Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producţie „Taraclia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 36–37, art. 238), cu modificările şi completările ulterioare, cifrele „25” se substituie cu cifrele „37”.
    Art. IV. – Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins:
    „(13) Procedura stabilită de legislație pentru crearea zonelor libere se aplică corespunzător și în cazul modificării configurației zonelor libere, modificării termenului de funcționare a acestora, precum și în cazul creării unei subzone.”
    2. Articolul 5:
    la alineatul (2), cuvintele „de către Guvern” se substituie cu cuvintele „ , prin concurs, prin ordinul ministrului economiei”, iar după cuvintele „drepturile și obligațiile” se introduc cuvintele „ , cuantumul și condițiile salarizării”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Administrația își coordonează activitatea cu Ministerul Economiei în ceea ce privește atragerea investițiilor, promovarea exporturilor rezidenților zonei libere, precum și privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare a zonei libere.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Ministerul Economiei efectuează controlul privind respectarea condițiilor contractului și executarea de către administratorul principal a atribuțiilor sale.”
    alineatul (12) se completează în final cu textul: „În baza Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administrațiilor zonelor libere, aprobat de către Ministerul Economiei, administratorul principal aprobă regulamentul privind salarizarea personalului administrației zonei libere corespunzătoare, coordonat în prealabil cu Ministerul Economiei.”
    alineatul (14) se completează în final cu textul: „Volumul și scopul donațiilor sînt coordonate cu Ministerul Economiei.”
    3. Articolul 6 se completează cu alineatele (71) și (251) cu următorul cuprins:
    „(71) Administrația coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei textul contractului ce urmează a fi încheiat între administrație și rezide nt, precum și orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.”
    „(251) Pentru efectuarea controalelor planificate, autoritățile cu funcție de control vor prezenta Ministerului Economiei, pînă la 1 noiembrie a fiecărui an, propuneri cu privire la controlul rezidenților zonelor libere în anul următor. Ministerul Economiei va prezenta Guvernului spre examinare și aprobare planul controalelor rezidenților pentru anul următor.
    Controalele neplanificate se efectuează doar cu acordul Cancelariei de Stat, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (25) lit. b).”
    4. La articolul 7 alineatul (32), după cuvîntul „distrugerii” se introduce textul „ , prelucrării”, iar după cuvintele „de distrugere” – textul „ , de prelucrare”.
    Art. V. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) După 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează, înainte de termen, împuternicirile administratorilor principali ai zonelor economice libere desemnaţi anterior fără concurs. Constatarea faptului de încetare de drept a împuternicirilor se face de către Ministerul Economiei şi este adusă la cunoştinţa persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.
    (4) Ministerul Economiei:
    a) va desemna în funcţiile devenite vacante, conform alin. (3), administratorii principali selectaţi prin concurs şi va încheia contracte cu aceştia;
    b) va subroga Guvernul în calitate de angajator şi va încheia contracte, pe un termen de 5 ani, cu administratorii principali care au fost desemnați în funcţie de către Guvern în bază de concurs pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (5) Pînă la desemnarea de către Ministerul Economiei a administratorilor principali conform alin. (4) lit. a), conducerea administraţiilor zonelor economice libere va fi exercitată de către administratorii principali desemnaţi de către Guvern anterior.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 81. Chişinău, 5 mai 2017.