HGO259/2017
ID intern unic:  370442
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 259
din  28.04.2017
cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității
între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021
și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia
Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 410
    În temeiul art. 17 din Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47-50, art. 200), cu modificările și completările ulterioare, şi în scopul asigurării unei abordări complexe a egalităţii între femei şi bărbaţi în documentele de politici din toate domeniile şi la toate nivelurile de adoptare şi aplicare a deciziilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, conform anexei nr.1;
    2) Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele și alte autorităţi administrative centrale:
    1) vor întreprinde măsurile ce se impun în vederea atingerii obiectivelor Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia;
    2) vor integra abordarea complexă a egalității între femei și bărbați în documentele de dezvoltare strategică sectorială, conform competențelor;
    3) vor prezenta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pînă la data de 1 martie a anului următor celui de referință, raportul cu privire la realizarea acțiunilor din planul menţionat.
    3. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care va raporta Guvernului anual, pînă la 30 aprilie.
    4. Finanțarea acțiunilor prevăzute în prezenta hotărîre se va efectua din contul şi în limitele bugetelor instituţiilor/autorităţilor publice implicate, precum şi din alte surse neinterzise de legislaţie.
    5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                       Gheorghe Brega
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                 Andrei Galbur
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Stela Grigoraş
    Ministrul educaţiei                                                      Corina Fusu
    Ministrul afacerilor interne                                        Alexandru Jizdan
    Ministrul sănătăţii                                                       Ruxanda Glavan
    Ministrul mediului                                                      Valeriu Munteanu
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 259. Chişinău, 28 aprilie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2