HGC335/2017
ID intern unic:  370457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 335
din  26.05.2017
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 558 din 22 iulie 2011
Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 420
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 122-127, art. 630), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, subpunctele 1), 6) și 18) vor avea următorul cuprins:
    „1) Măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspîndirii în Republica Moldova a Anoplophora chinensis (Forster), conform anexei nr. 1”;
    „6) Măsurile de urgenţă pentru prevenirea răspîndirii în Republica Moldova a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), conform anexei nr. 6;”
    „18) Măsurile de prevenire a introducerii şi răspîndirii în Republica Moldova a Xylella fastidiosa (Wells et al.), conform anexei nr. 18”;
    2) anexele nr. 1, nr. 6 şi nr.18 la hotărîre vor avea următorul cuprins:

 „Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 558 din 22 iulie 2011

MĂSURILE DE URGENŢĂ
pentru prevenirea introducerii şi răspîndirii în Republica Moldova
a Anoplophora chinensis (Forster)
    Măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspîndirii în Republica Moldova a Anoplophora chinensis (Forster) (în continuare – Măsuri), transpun Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/138/UE din 1 martie 2012 privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspîndirii în Uniunea Europeană Anoplophora chinensis (Forster), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 064, 3 martie 2012, p. 38.
Secțiunea 1. Dispoziții generale
    1. Prezentele Măsuri stabilesc minimul de acţiuni care trebuie întreprinse pentru prevenirea introducerii şi răspîndirii în Republica Moldova a Anoplophora chinensis (Forster).
    2. În sensul prezentelor Măsuri, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
    loc de producție – orice spațiu sau mai multe cîmpuri exploatate ca o singură unitate de producţie agricolă. Locul de producţie poate include amplasamente de producţie, monitorizate separat în scopuri fitosanitare;
    organism specificat – Anoplophora chinensis (Forster), dăunător din familia Cerambycidae;
    plante specificate – plante destinate plantării, cu diametrul tulpinii sau al coletului de minimum 1,0 cm în zona cea mai dezvoltată a tulpinii sau coletului, cu excepția semințelor din speciile: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citru spp., Cornus spp., Corylu spp., Cotoneaster spp.,Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. și Ulmu spp.;
    standarde internaţionale pentru măsuri fitosanitare – standarde de referinţă (ISPM) ale Secretariatului Convenţiei Internaţionale de Protecţie a Plantelor (IPPC).
Secțiunea a 2-a. Importul de plante specificate originare
din alte state, altele decît din China

    3. Importul de plante specificate originare din alte state, altele decît China, în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent pot fi introduse în Republica Moldova numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:
    1) sînt conforme cu cerințele specifice la import prevăzute la punctul 1 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri;
    2) la import au fost inspectate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – Agenție), în conformitate cu cerințele punctului 2 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri, pentru depistarea prezenței organismului specificat și nici un simptom al organismului în cauză nu a fost depistat.
    4. Importul de plante specificate originare din China se admite cu respectarea următoarelor condiții:
    1) sînt conforme cu cerințele specifice la import prevăzute în punctul 3 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri;
    2) au fost inspectate de către inspectorii posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră în conformitate cu pct.2 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri pentru depistarea prezenței organismului specificat și nici un simptom al organismului în cauză nu a fost depistat;
    3) locul de producție al plantelor:
    a) este confirmat printr-un număr unic de înregistrare, atribuit de autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din China;
    b) este inclus în versiunea recent actualizată a Registrului;
    c) în ultimii doi ani nu a făcut obiectul comunicări adresate Agenției cu privire la eliminarea din Registru;
    d) în ultimii doi ani nu a făcut obiectul comunicării adresate de către Agenție posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră, astfel cum se prevede la punctul 7.
    5. Plantele de Acer spp. se importă cu respectarea cerințelor de la punctul 4 din prezentele Măsuri.
    6. Agenția, la notificarea Părții chineze, menține și actualizează Registrul locurilor de producție din China confirmate ca fiind libere de organismul specificat în conformitate cu prevederile punctului 3 subpunctul 2) din anexa nr.1 la prezentele Măsuri.
    7. În cazul în care Agenția deține dovezi, din alte surse decît prin notificarea oficială, că locul de producție inclus în Registru nu este conform cerințelor punctului 3 subpunctul 2) din anexa nr.1 la prezentele Măsuri sau că organismul specificat a fost depistat la plante specificate importate din acel loc de producție, aceasta, în termen de 2 zile lucrătoare, informează posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră despre acel loc de producție și plasează informația dată pe pagina-web oficială.
Secțiunea a 3-a. Cerințe privind circulația plantelor
specificate în Republica Moldova
    8. Plantele specificate originare din zonele demarcate ale Republicii Moldova, stabilite conform prevederilor punctelor 13 şi 14 din prezentele Măsuri, circulă pe teritoriul ţării numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 5 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri.
    9. Plantele specificate care nu au fost crescute în zone demarcate, dar sînt introduse în astfel de zone circulă în Republica Moldova numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 6 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri.
    10. Plantele specificate importate din alte state în conformitate cu punctele 3-7 din prezentele Măsuri în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent, circulă în ţară în condiţiile prevăzute la punctul 7 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri.
Secțiunea a 4-a. Monitorizarea și notificarea
organismului specificat
    11. Agenția efectuează, anual monitorizarea oficială pentru depistarea prezenței organismului specificat și constatarea infestării cu organismul dăunător a plantelor-gazdă pe teritoriul ţării şi comunică autorității centrale de specialitate în domeniul agriculturii și autorităţilor naţionale în domeniu ale statelor vecine rezultatele monitorizării pînă la data de 30 aprilie a fiecărui an.
    12. Agenția, în termen de cinci zile, informează, inclusiv în scris, autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autorităţile naţionale în domeniu ale statelor vecine despre prezența organismului specificat într-o zonă de pe teritoriul ţării în care, anterior, prezența acestuia a fost necunoscută sau organismul specificat a fost considerat eradicat ori despre infestarea unei specii de plantă anterior necunoscută ca plantă-gazdă.
Secțiunea a 5-a. Zone demarcate
    13. În cazul în care rezultatele monitorizării prevăzute la punctul 11 din prezentele Măsuri confirmă prezența organismului specificat într-o anumită zonă sau există dovezi ale prezenței acestuia, Agenția stabilește imediat zona demarcată, alcătuită dintr-o zonă infestată și o zonă-tampon, conform secțiunii 1 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri.
    14. Agenția nu stabilește zone demarcate, astfel cum prevede punctul 13 din prezentele Măsuri, în cazul în care condițiile prevăzute la punctul 5 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri sînt îndeplinite. În acest caz, se întreprind măsurile prevăzute la punctul 6 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri.
    15. În zonele demarcate se întreprind măsuri conform cerințelor prevăzute în secțiunea a 3-a din anexa nr. 2 la prezentele Măsuri.
    16. Agenția stabilește perioadele de timp pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la punctele 14 și 15.
Secțiunea a 6-a. Raportarea
    17. Agenția, în termen de 30 de zile de la data comunicării prevăzute la punctele 11 și 12 din prezentele Măsuri, raportează autorității centrale de specialitate în domeniul agriculturii şi autorităţilor naţionale în domeniu ale statelor vecine despre măsurile întreprinse și cele preconizate a fi întreprinse.
    18. Raportul include descrierea zonei demarcate, în cazul în care aceasta a fost stabilită, informații privind localizarea acesteia, harta cu zonele demarcate și informații privind statutul actual al organismului, precum și măsurile întreprinse în conformitate cu cerințele referitoare la circulația plantelor specificate în interiorul țării, conform punctelor 8-10 din prezentele Măsuri, argumente și criterii care stau la baza măsurilor. În cazul în care zona demarcată nu este stabilită în conformitate cu prevederile punctului 14 din prezentele Măsuri, raportul include date și elementele justificative prevăzute la punctul 5 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri.
    19. Agenția, pînă la data de 30 aprilie a fiecărui an, publică pe pagina sa web oficială și comunică autorităţilor naţionale în domeniu ale statelor vecine un raport care cuprinde lista actualizată a zonelor demarcate, stabilite în conformitate cu punctele 13 şi 14 din prezentele Măsuri, inclusiv informația privind descrierea și localizarea acestora, harta cu zonele demarcate, precum și măsurile întreprinse sau cele preconizate a fi întreprinse.

Anexa nr.1
la Măsurile de urgență pentru prevenirea
introducerii și răspîndirii în Republica Moldova
a Anoplophora Chinensis (Forster)

CERINȚE SPECIFICE LA IMPORT
Secţiunea 1. Importurile originare
din alte țări, altele decît China
    1. Fără a aduce atingere prevederilor anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 şi anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011, plantele specificate originare din alte țări, altele decît China, în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent sînt însoțite de certificatul fitosanitar, iar la rubrica „Declarație suplimentară” se indică următoarele:
    1) plantele au fost cultivate pe întreaga durată a vieții lor într-un loc de producție înregistrat și monitorizat de autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din țara de origine și situat într-o zonă liberă de organisme dăunătoare, stabilită de autoritatea respectivă în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. Denumirea zonei libere de organisme dăunătoare este menționată la rubrica „Locul de origine”;
    2) plantele au fost cultivate, pe o perioadă de cel puțin doi ani pînă la export sau, în cazul plantelor mai tinere de doi ani, au crescut pe întreaga durată a vieții lor într-un loc de producție stabilit ca fiind liber de Anoplophora chinensis (Forster), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare:
    a) care a fost înregistrat și monitorizat de autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din țara de origine;
    b) care a făcut, anual, obiectul a cel puțin două inspecții oficiale minuțioase pentru depistarea oricărui simptom produs de Anoplophora chinensis (Forster), efectuate în fazele de dezvoltare a organismului dăunător, în urma cărora nici un simptom al organismului nu a fost depistat; și
    c) care a fost complet protejat, din punct de vedere fizic, împotriva introducerii organismului Anoplophora chinensis (Forster) sau în care s-au aplicat tratamente preventive adecvate și a fost înconjurat de o zonă-tampon cu o rază de cel puțin doi kilometri, în care s-au efectuat anual monitorizări oficiale pentru depistarea prezenței organismului sau simptomelor de Anoplophora chinensis (Forster), conform fazelor de dezvoltare a organismului specificat. În cazul depistării simptomelor produse de Anoplophora chinensis (Forster), se întreprind imediat măsuri de eradicare, pentru a reda zonei-tampon statut de zonă liberă de organismul respectiv;
    d) în care, imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale minuțioase pentru depistarea prezenței organismului specificat, în special în rădăcinile și tulpinile plantelor. Inspecția a inclus prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea probei a permis depistarea nivelului de infestare de cel puțin 1%, cu un nivel de exactitate de 99%;
    3) plantele au fost cultivate din portaltoaie care îndeplinesc cerințele de la subpunctul 2) din prezenta secţiune, altoite cu altoaie care îndeplinesc următoarele cerințe:
    a) la momentul exportului, altoaiele altoite nu au mai mult de 1 cm în diametru în zona cea mai dezvoltată;
    b) plantele altoite au fost inspectate în conformitate cu prevederile subpunctului 2) litera d) din prezenta secțiune.
    2. Plantele specificate importate în conformitate cu prevederile punctului 1 se inspectează minuțios la posturile de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră, procedura de inspecție asigurînd depistarea oricărui simptom al organismului specificat, în special în rădăcinile și tulpinile plantelor. Inspecția include prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate permite depistarea nivelului de infestare de cel puțin 1%, cu un nivel de exactitate de 99%.
Secțiunea a 2-a. Importurile originare din China
    3. Fără a aduce atingere dispozițiilor anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 şi anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011, plantele specificate originare din China sînt însoțite de certificatul fitosanitar, iar la rubrica „Declarație suplimentară” se indică următoarele:
    1) plantele au fost cultivate pe întreaga durată a vieții lor într-un loc de producție înregistrat și monitorizat de autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din China, situat într-o zonă liberă de organisme dăunătoare, care a fost stabilită în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. Denumirea zonei libere de organisme dăunătoare se indică la rubrica „Locul de origine”;
    2) plantele au fost cultivate, pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau, în cazul plantelor mai tinere de doi ani, au crescut pe întreaga durată a vieții lor într-un loc de producție stabilit ca fiind liber de Anoplophora chinensis (Forster), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare, care:
    a) a fost înregistrat și monitorizat de autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din China;
    b) a făcut, anual, obiectul a cel puțin două inspecții oficiale pentru depistarea oricărui simptom produs de Anoplophora chinensis (Forster), efectuate conform fazelor de dezvoltare a organismului specificat, în urma cărora nici un simptom nu a fost depistat;
    c) complet protejat, din punct de vedere fizic, împotriva introducerii organismului Anoplophora chinensis (Forster) sau au fost aplicate tratamentele preventive necesare și care a fost înconjurat de o zonă-tampon cu o rază de cel puțin doi kilometri, în care, anual, s-au efectuat monitorizări oficiale pentru depistarea prezenței simptomelor produse de Anoplophora chinensis (Forster), în fazele respective de dezvoltare a organismului specificat. În cazul în care s-au depistat simptome produse de Anoplophora chinensis (Forster), imediat s-au întreprins măsuri de eradicare, pentru a reda zonei-tampon statut de zonă liberă de organismul respectiv;
    d) în care, imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale minuțioase, cu prelevarea de probe prin metoda distructivă pentru fiecare lot, pentru depistarea prezenței organismului Anoplophora chinensis (Forster), în special în rădăcinile și tulpinile plantelor. Mărimea probei a permis depistarea nivelului de infestare de cel puțin 1%, cu un nivel de exactitate de 99%;
    3) plantele au fost cultivate din portaltoaie care îndeplinesc cerințele de la subpunctul 2), altoite cu altoaie care îndeplinesc următoarele cerințe:
    a) la momentul exportului, altoaile altoite nu au mai mult de 1 cm în diametru în zona cea mai dezvoltată;
    b) plantele altoite au fost inspectate în conformitate cu prevederile subpunctului 2) litera d) din prezenta secțiune;
    4) numărul de înregistrare al locului de producție.
    4. Plantele specificate importate în conformitate cu cerințele punctului 3 din prezenta anexă sînt inspectate minuțios la posturile de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră. Procedurile de inspecție aplicate, inclusiv prelevarea probelor prin metoda distructivă specifică pentru fiecare lot, asigură depistarea oricărui simptom al organismului specificat, în special în rădăcinile și tulpinile plantelor. Mărimea probei permite depistarea nivelului de infestare de cel puțin 1%, cu un nivel de exactitate de 99%.
    Prelevarea de probe prin metoda distructivă se realizează la nivelul stabilit în tabel:
Numărul de plante în lot

Nivelul prelevării de probe prin metoda distructivă

(numărul de plante care trebuie tăiate, buc.)

1-4500

10 % din mărimea lotului

> 4500
450

Secţiunea a 3-a. Condiții privind circulația
planelor specificate
    5. Plantele specificate originare din zonele demarcate din teritoriul Republicii Moldova circulă în ţară însoțite de pașaportul fitosanitar, întocmit și eliberat în conformitate cu art.29 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, cultivate pe o perioadă de cel puțin doi ani, pînă la punerea în circulație sau, în cazul plantelor mai tinere de doi ani, care au crescut pe întreaga durată a vieții lor într-un loc de producție:
    1) care a fost înregistrat în conformitate cu art.24 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010;
    2) care a fost supus anual la două inspecții oficiale minuțioase pentru depistarea oricărui simptom al organismului specificat, efectuate conform fazelor de dezvoltare, în urma cărora nu s-au depistat simptome ale organismului specificat. La necesitate, inspecția a inclus și prelevarea probelor de plante cu rădăcini și tulpini prin metoda distructivă, mărimea probei permițînd depistarea nivelului de infestare de cel puțin 1%, cu nivelul de exactitate de 99%;
    3) care a fost situat într-o zonă demarcată în care plantele au fost cultivate într-un loc:
    a) care a fost complet protejat, din punct de vedere fizic, împotriva introducerii organismului specificat; sau
    b) în care s-au aplicat tratamente preventive sau în care s-au prelevat probe prin metoda distructivă din fiecare lot de plante specificate înainte de a fi puse în circulație, conform cerințelor stabilite în tabelul de la punctul 4 din prezenta anexă, și în care s-au efectuat monitorizări anuale oficiale pentru depistarea prezenței organismului sau a simptomelor organismului specificat pe o rază de minimum un kilometru în jurul locului, în fazele fenologice de dezvoltare ale organismului specificat, în urma cărora nu a fost depistat organismul specificat și nici simptome ale acestuia.
    Portaltoaiele care îndeplinesc cerințele de la litera a) pot fi altoite cu altoaie care nu au fost cultivate în aceste condiții, dar care nu au mai mult de 1 cm în diametru în zona cea mai dezvoltată.
    6. Plantele specificate care nu sînt originare din zonele demarcate, dar sînt introduse într-un loc de producție din aceste zone se pun în circulație în interiorul ţării cu condiția ca acest loc de producție să fie în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 5 subpunctul 3) din prezenta anexă, cu condiția că sînt însoțite de pașaport fitosanitar, întocmit și eliberat în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010.
    7. Plantele specificate importate din alte ţări, în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent, în conformitate cu prevederile secțiunii 1 din prezenta anexă, se pun în circulație în Republica Moldova cu condiția că sînt însoțite de pașaportul fitosanitar prevăzut la punctul 5 din prezenta anexă.

Anexa nr.2
la Măsurile de urgență pentru prevenirea
introducerii și răspîndirii în Republica Moldova
a Anoplophora Chinensis (Forster)

Stabilirea zonelor demarcate
și a măsurilor prevăzute la punctele 16-19 din prezentele Măsuri
Secțiunea 1. Stabilirea zonelor demarcate
    1. Zonele demarcate sînt alcătuite din următoarele zone:
    1) zona infestată, în care a fost confirmată prezența organismului specificat, care include toate plantele care prezintă simptome cauzate de organismul specificat și, atunci cînd este cazul, toate plantele care aparțin aceluiași lot la momentul plantării;
    2) zona-tampon – cu o rază de cel puțin doi kilometri în jurul zonei infestate.
    2. Demarcarea exactă a zonelor se efectuează pe principii științific argumentate, biologia organismului specificat, nivelul de infestare, pe distribuția specifică a plantelor-gazdă în zona vizată și pe constatări privind stabilirea în acea zonă a organismului specificat. În cazul în care Agenția consideră că eradicarea organismului specificat este posibilă, ținînd cont de circumstanțele focarului, de rezultatele unei inspecţii specifice sau de aplicarea imediată a măsurilor de eradicare, raza zonei-tampon poate fi redusă minimum pînă la 1km în jurul zonei infestate. În cazul în care eradicarea organismului specificat devine imposibilă, raza zonei-tampon nu se reduce la mai puțin de 2 km.
    3. În cazul în care se confirmă prezența organismului specificat în afara zonei infestate, demarcarea zonei infestate și a zonei-tampon se revizuiește și se modifică în mod corespunzător.
    4. În cazul în care într-o zonă demarcată, pe baza monitorizării prevăzute la punctul 11 din prezentele Măsuri şi la punctul 7 subpunctul 12) din prezenta anexă, organismul specificat nu este depistat pe o perioadă care include cel puțin un ciclu de viață și un an suplimentar, dar nu mai mică de patru ani consecutivi, această demarcare poate fi retrasă. Demarcarea se retrage în cazul în care, ca urmare a inspecției, condițiile prevăzute la punctul 5 din secțiunea a 2-a se constată că fiind îndeplinite.
Secțiunea a 2-a. Condițiile în care
nu este necesară  stabilirea zonei demarcate
    5. În conformitate cu prevederile punctului 14 din prezentele Măsuri, nu este necesară stabilirea zonei demarcate, astfel cum prevede punctul 13 din prezentele Măsuri, atunci cînd sînt îndeplinite următoarele condiții:
    1) există argumente că organismul specificat a fost introdus în zonă cu plantele pe care a fost depistat, precum și o indicație că acele plante au fost infestate înainte de a fi introduse în zona respectivă ori că este o depistare izolată, asociată imediat sau nu cu o plantă specificată, și nu se estimează că respectivul incident va duce la stabilirea organismului;
    2) se constată că organismul specificat nu s-a stabilit și că răspîndirea și înmulțirea acestuia nu sînt posibile datorită biologiei de dezvoltare și, luînd în considerare rezultatele inspecţiei specifice și măsurile de eradicare care prevăd tăierea și eliminarea preventivă a plantelor specificate, inclusiv a rădăcinilor acestora după ce au fost examinate.
    6. În cazul în care condițiile stabilite la punctul 5 sînt îndeplinite, Agenția decide să nu stabilească zone demarcate, cu condiția ca următoarele măsuri să fie întreprinse:
    1) eradicarea promptă a organismului specificat și excluderea posibilității răspîndirii acestuia;
    2) monitorizarea în perioada care acoperă cel puțin un ciclu de viață al organismului specificat și un an suplimentar, inclusiv monitorizarea pe durata a cel puțin patru ani consecutivi, pe o rază de minimum un kilometru în jurul locului cu plante infestate sau în jurul locului în care organismul specificat a fost depistat; care, cel puțin în primul an, va fi intensivă și regulată;
    3) distrugerea oricărui material vegetal infestat;
    4) trasabilitatea originii infestării și trasabilitatea plantelor care au tangență cu infestarea în cauză și examinarea acestora pentru depistarea oricărui simptom de infestare, în măsura în care este posibil, examinarea incluzînd prelevarea de probe prin metoda distructivă;
    5) activități de sensibilizare a populației privind amenințarea reprezentată de organismul în cauză;
    6) o altă măsură de eradicare a dăunătorilor elaborată și aprobată de către Agenție conform cerințelor standardului internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 9.
    Informația despre măsurile întreprinse din cele prevăzute la subpunctele 1)-6) se prezintă sub formă de raport, conform cerințelor punctelor 17-19 din prezentele Măsuri.
Secţiunea a 3-a. Măsuri întreprinse
în zonele demarcate
    7. În zonele demarcate, Agenția în comun cu autoritatea publică locală și operatorii asigură întreprinderea măsurilor de eradicare a organismului specificat:
    1) eliminarea imediată a plantelor infestate și a plantelor care prezintă simptome cauzate de organismul specificat, precum și a rădăcinilor acestora;
    2) tăierea și îndepărtarea se realizează înainte de începerea următoarei perioade de zbor, în cazul în care plantele infestate au fost depistate în afara perioadei de zbor a organismului specificat;
    3) aplicarea măsurilor de eradicare care oferă același nivel de protecție ca și tăierea împotriva răspîndirii organismului, în cazuri excepționale, cînd tăierea nu este adecvată;
    Argumentele pentru deciziile luate și descrierea măsurii aplicate se includ în raportul prevăzut la punctele 17-19 din prezentele Măsuri;
    4) tăierea tuturor plantelor specificate pe o rază de 100 m în jurul locului cu plante infestate și examinarea plantelor specificate pentru depistarea oricărui simptom de infestare;
    5) în cazuri excepționale, când Agenția constată că tăierea nu oferă rezultate scontate, examinarea individuală detaliată pentru depistarea oricărui simptom de infestare a tuturor plantelor specificate din acea rază care nu trebuie tăiate, aceasta dispune, după caz, autorității publice locale și operatorilor luarea de măsuri pentru prevenirea răspândirii organismului specificat de la acele plante;
    6) îndepărtarea, examinarea și eliminarea plantelor tăiate în conformitate cu subpunctele 1)-6) și a rădăcinilor acestora, întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea răspîndirii organismului specificat în timpul și după tăiere;
    7) prevenirea circulației oricărui material potențial infestat în afara zonei demarcate;
    8) trasabilitatea originii infecției și trasabilitatea plantelor care au tangență cu infestarea în cauză, în măsura în care este posibil, și examinarea acestora pentru depistarea oricărui simptom de infestare, examinarea incluzînd prelevarea de probe prin metoda distructivă;
    9) înlocuirea plantelor specificate cu alte plante, după caz;
    10) interdicția plantării de noi plante specificate în aer liber, într-o zonă din cele prevăzute la subpunctele 5) și 6) din prezentul punct, cu excepția locurilor de producție prevăzute în secțiunea 3 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri;
    11) monitorizarea intensivă a organismului specificat prin inspecții anuale, în funcție de biologia de dezvoltare, pentru verificarea prezenței acestuia pe plantele-gazdă, în special în zona-tampon, cu prelevarea de probe prin metoda distructivă, după caz. Numărul probelor prelevate se indică în raportul prevăzut la punctele 17-19 din prezentele Măsuri;
    12) informarea populației despre amenințarea reprezentată de organismul dat, măsurile întreprinse pentru prevenirea introducerii și răspîndirii acestuia în țară, condițiile privind circulația plantelor specificate din zonele demarcate, stabilite în conformitate cu cerințele punctelor 13-16 din prezentele Măsuri;
    13) conlucrarea cu operatorii în scopul eliminării situațiilor care împiedică, afectează sau tergiversează eradicarea organismului specificat, în special a celor vizate de accesibilitatea și eradicarea plantelor infestate sau suspectate a fi infestate, indiferent de locul în care se află, sînt proprietate publică sau privată, persoană fizică sau juridică responsabilă pentru acestea.
    14) întreprinderea oricărei alte măsuri care conduce la eradicarea organismului specificat, conform standardului internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 9, și care prevede o abordare integrată în conformitate cu principiile stabilite în standardul (ISPM) nr. 14.
    Informația despre măsurile întreprinse din cele prevăzute la subpunctele 1)-15) din prezentul punct se prezintă sub formă de raport, în conformitate cu prevederile punctelor 17-19 din prezentele Măsuri.
    8. În cazul în care rezultatele monitorizării prevăzute la punctele 11 şi 12 din prezentele Măsuri, pe parcursul a peste patru ani consecutivi au confirmat prezența organismului specificat într-o zonă și în cazul în care există argumente că organismul specificat nu mai poate fi eradicat, Agenția se limitează la măsuri pentru neadmiterea răspîndirii organismului specificat în zona respectivă. Aceste măsuri includ cel puțin următoarele:
    1) tăierea plantelor infestate și a plantelor care prezintă simptome cauzate de organismul specificat, cu îndepărtarea completă a rădăcinilor acestora;
    2) începerea tăierii imediate în cazurile în care plantele infestate au fost depistate în afara perioadei de zbor a organismului specificat;
    3) tăierea și îndepărtarea se efectuează pînă la începerea următoarei perioade de zbor;
    4) în cazuri excepționale, cînd Agenția decide că tăierea nu oferă rezultatele scontate, aplicarea programelor de eradicare astfel cum prevede standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare (ISPM) nr. 9;
    5) îndepărtarea, examinarea și eliminarea plantelor tăiate și a rădăcinilor acestora, întreprinderea măsurilor de prevenire pentru evitarea răspîndirii organismului specificat după tăiere;
    6) prevenirea circulației oricărui material potențial infestat în afara zonei demarcate;
    7) înlocuirea plantelor specificate cu alte plante, după caz;
    8) interdicția plantării de noi plante specificate în aer liber într-o zonă infestată din cele prevăzute la punctul 1 subpunctul 1) din anexa nr. 2 la prezentele Măsuri, cu excepția locurilor de producție prevăzute în punctele 5-7 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri;
    9) monitorizarea intensivă pentru verificarea prezenței organismului specificat prin inspecții anuale în fazele de dezvoltare ale organismului la plantele-gazdă, inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă, după caz.
Numărul probelor prelevate se indică în raportul prevăzut la punctele 17–19 din prezentele Măsuri;
    10) informarea populației despre amenințarea reprezentată de organismul dat, măsurile întreprinse pentru prevenirea introducerii și răspîndirii acestuia în țară, condițiile privind circulația plantelor specificate din zonele demarcate, stabilite în conformitate cu cerințele punctelor 13-16 din prezentele Măsuri;
    11) conlucrarea cu operatorii pentru eliminarea situațiilor dificile, care, în mod rezonabil, împiedică, afectează sau tergiversează eradicarea organismului specificat, în special a celor vizate de accesibilitatea și eradicarea corespunzătoare a tuturor plantelor infestate sau suspectate a fi infestate, indiferent de locul în care se află, sînt proprietate publică sau privată, persoană fizică sau juridică responsabilă pentru acestea;
    12) întreprinderea oricărei alte măsuri care conduce la eradicarea organismului specificat;
Informația despre măsurile întreprinse, prevăzute la subpunctele 1)-12) din prezentul punct din prezenta anexă se prezintă sub formă de raport, în conformitate cu prevederile punctelor 17-19 din prezentele Măsuri.”;

„Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului
nr. 558 din 22 iulie 2011

Măsurile de urgenţă
pentru prevenirea răspîndirii în Republica Moldova
a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al.
    Măsurile de urgenţă pentru prevenirea răspîndirii în Republica Moldova a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin (în continuare – Măsuri) transpun Decizia nr. 2012/535 UE de punere în aplicare a Comisiei din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea răspîndirii în Uniunea Europeană a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 2 octombrie 2012.
Secțiunea 1. Noțiunile. Inspecții în zonele
în care prezența nematodului lemnului de pin
nu este cunoscută
    1. În sensul prezentelor Măsuri, noțiunile utilizate semnifică următoarele:
    plante receptive – plante (cu excepția fructelor și semințelor) din speciile Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus., Pseudotsuga Carr. și Tsuga Carr.;
    lemn receptiv – lemn de conifere (Coniferales) care se încadrează în una din următoarele categorii:
    -lemn conform punctului 1 subpunctul 7) din anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012;
    -lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă;
    -lemn sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări.
    Lemnul receptiv nu include cheresteaua și buștenii din speciile Taxus L. și Thuja L. și nici lemnul care a fost supus prelucrării pentru eliminarea riscului de a găzdui nematodul lemnului de pin;
    scoarță receptivă – scoarță de conifere (Coniferales);
    loc de producție – orice incintă exploatată ca o singură unitate de producție. Această definiție poate include locuri de producție care sînt gestionate separat în scopuri fitosanitare:
    vector – insecte din genul Monochamus Megerle in Dejean, 1821;
    sezonul de zbor al vectorului – perioadă cuprinsă între 1 aprilie și 31 octombrie, cu excepția cazurilor în care există o justificare tehnico-științifică pentru o durată diferită a sezonului de zbor al vectorului, luînd în considerare o marjă de siguranță de patru săptămîni suplimentare la începutul și la sfîrșitul sezonului de zbor;
    materiale de ambalaj pe bază de lemn – lemn sau produse din lemn folosite pentru sprijinirea, protecția sau transportul unei mărfi, sub formă de lăzi, cutii, coșuri, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți și dunaje, chiar utilizate efectiv în transportul obiectelor, cu excepția lemnului prelucrat, fabricat cu utilizarea cleiului, căldurii, presiunii sau al unei combinații a acestora și a materialului de ambalaj alcătuit integral din lemn cu o grosime de cel mult 6 mm.
    2. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare –Agenție) efectuează inspecții anuale pentru depistarea Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) la plantele, lemnul și scoarța receptive și în vectorii lor de răspîndire pentru determinarea prezenței nematodului lemnului de pin pe teritoriul Republicii Moldova.
    3. Inspecția include prelevarea și expertiza de laborator a probelor de plante, lemn și scoarță receptive și a vectorilor acestora. Numărul de probe prelevate se determină în conformitate cu principiile tehnico-științifice argumentate.
    4. Agenția efectuează evaluarea inspecțiilor menționate la punctul 2 din prezenta anexă, cu precizarea numărului de zone selectate pentru inspecții, zone preconizate a fi inspectate, a numărului de probe care urmează a fi supuse expertizei de laborator anual. Acțiunile menționate se bazează pe principii tehnico-științifice. Pînă la data de 1 martie a anului respectiv, Agenția plasează pe pagina sa web oficială planul privind inspecțiile preconizate.
    5. Depistarea nematodului lemnului de pin la plantele, lemnul și scoarța receptive, precum și în vectorii acestuia se realizează prin metodele validate pentru diagnosticarea Bursaphelenchus xylophilus într-un laborator acreditat.
    6. Metodele validate de laborator pot fi completate sau înlocuite cu metode de diagnosticare moleculară validate științific, a căror sensibilitate și fiabilitate demonstrează echivalență cu cele din standardele Secretariatului Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor (OEPP).
    7. Pînă la data de 1 martie a anului următor, Agenția informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autoritățile naționale în domeniul fitosanitar ale statelor vecine despre rezultatele inspecțiilor menționate la punctul 2 din prezentele Măsuri.
Secțiunea a 2-a. Planuri de urgență
    8. Agenția, în cazul confirmării prezenței nematodului lemnului de pin sau suspectării prezenței acestuia, întocmeşte un plan de urgență, conform punctelor 11-57 din prezentele Măsuri.
    9. Planul de urgență stabilește următoarele:
    1) rolul și responsabilitatea Agenției și ale structurilor implicate în realizarea acestuia;
    2) cerințele privind comunicarea dintre Agenție, structurile implicate, sectorul privat și cel public în procesul de realizare a acțiunilor planificate;
    3) cerințele privind expertiza de laborator;
    4) cerințele privind instruirea specialiștilor din structurile implicate în aceste acțiuni.
    10. Agenția plasează anual pe pagina sa web oficială planul de urgență reactualizat.
Secțiunea a 3-a. Zone demarcate
    11. În cazul în care rezultatele inspecției anuale prevăzute la punctele 2 și 3 din prezentele Măsuri confirmă prezența nematodului lemnului de pin la o plantă receptivă într-o zonă din țară în care prezența acestuia nu a fost anterior cunoscută sau în cazul în care se constată prin alte mijloace o astfel de prezență, Agenția dispune demarcarea imediată a zonei în conformitate cu cerințele expuse la punctul 13 (în continuare – zona demarcată).
    12. În cazul confirmării prezenței nematodului lemnului de pin în vector sau la o încărcătură de lemn și scoarță receptive sau în materiale de ambalaj pe bază de lemn, Agenția efectuează o inspecție în apropierea zonei în care vectorul a fost capturat sau în locul în care lemnul și scoarța receptive sau materialul de ambalaj pe bază de lemn se află la momentul constatării.
    În cazul în care rezultatele inspecției indică prezența nematodului lemnului de pin la plantele receptive, se aplică prevederea punctului 11 din prezentele Măsuri.
    13. Zona demarcată include zona în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin (în continuare – zona infestată) și o zonă situată în jurul zonei infestate (în continuare – zona-tampon). Zona- tampon are lățimea de cel puțin 20 km.
    14. În cazul în care se aplică măsurile de eradicare de la punctele 21-23 din prezentele Măsuri, Agenția decide reducerea lățimii zonei-tampon pînă la minimum 6 km, cu condiția ca această reducere nu complică eradicarea.
    15. În cazul constatării prezenței nematodului lemnului de pin în zona- tampon, se stabilește imediat o nouă zonă demarcată, în conformitate cu punctele 11 și 12 din prezentele Măsuri. Zona demarcată existentă poate fi modificată, în funcție de această constatare, în cazul în care zona respectivă face obiectul unor măsuri de eradicare conform punctelor 21-23 din prezentele Măsuri.
    Despre constatarea prezenței nematodului lemnului de pin în zona-tampon se notifică imediat autorității centrale de specialitate în domeniul agriculturi și autorităţilor naţionale în domeniu ale statelor vecine.
    16. În cazul în care se constată prezența nematodului lemnului de pin pe teritoriul țării, iar zona demarcată se extinde pe teritoriul unuia sau mai multor state vecine, acestea stabilesc, de comun acord, o zonă demarcată sau zone demarcate care completează zona-tampon cu o zonă/zone-tampon a cărei/căror lățime corespunde lățimii zonei-tampon stabilite de către Agenție.
    17. În termen de o lună de la data constatării prezenței nematodului lemnului de pin în zona respectivă, Agenția informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturi și autorităţile naţionale în domeniu ale statelor vecine despre zonele demarcate stabilite pe teritoriul țării. Informația cuprinde o descriere a zonelor demarcate, coordonatele acestora și denumirea localității vizate de demarcare, însoțită de o hartă care indică hotarele zonelor demarcate, infestate și cele tampon.
    18. Agenția informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturi și autorităţile naţionale în domeniu ale statelor vecine despre modificarea zonelor demarcate de pe teritoriul țării în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea modificării.
    19. În cazul în care Agenția, ca urmare a inspecțiilor anuale asupra plantelor receptive și a vectorului, conform punctului 6 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri, constată că, în ultimii patru ani, în zona demarcată nu s-a depistat prezența nematodului lemnului de pin, propune organelor publice locale anularea statutului de „zonă demarcată”. În cazul situației prevăzute la punctul 5 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri, Agenția propune retragerea demarcării dacă absența nematodului lemnului de pin este confirmată pe baza prelevării probelor și a expertizei de laborator menționate la punctul 7 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri. În termen de o lună, Agenția informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autorităţile naţionale în domeniu ale statelor despre decizia luată.
    20. Agenția întocmește lista zonelor demarcate și o plasează pe pagina sa web oficială.
    Lista este actualizată anual pe baza informațiilor prezentate de subdiviziunile raionale/municipale pentru siguranța alimentelor.
Secțiunea a 4-a. Eradicarea
    21. Agenția întreprinde acțiunile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele Măsuri pentru eradicarea nematodului lemnului de pin prezent în zonele demarcate de pe teritoriul țării.
    22. Nematodul lemnului de pin se consideră eradicat dacă inspecțiile anuale efectuate asupra plantelor receptive și a vectorului, prevăzute la punctul 6 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri, denotă că în ultimii patru ani în zona demarcată nu s-a depistat nematodul lemnului de pin sau dacă absența acestuia este confirmată pe baza prelevării de probe și a expertizei de laborator menționate la punctul 7 subpunctul 3) din anexa nr.1 la prezentele Măsuri.
    23. Agenția se asigură că măsurile menționate la punctul 21 din prezentele Măsuri sînt întreprinse de inspectori instruiți și atestați din cadrul subdiviziunilor raionale/municipale pentru siguranța alimentelor sau de către orice alte persoane, instruite și atestate, care activează sub supravegherea acesteia.
Secțiunea a 5-a. Izolarea
    24. În cazul în care inspecțiile anuale asupra plantelor receptive și a vectorului prevăzute la punctul 6 din anexa nr. 1 indică prezența nematodului lemnului de pin într-o zonă demarcată pe o perioadă de cel puțin patru ani consecutivi, iar experiența acumulată denotă că, în situația respectivă, este imposibilă eradicarea nematodului lemnului de pin, Agenția decide izolarea locului în care nematodul lemnului de pin este prezent.
    25. Agenția decide, pînă la sfîrșitul perioadei indicate la punctul 24 din prezenta secțiune, asupra izolării nematodului lemnului de pin, în schimbul eradicării, în cazul în care diametrul zonei infestate depășește 20 km sau există argumente privind prezența nematodului lemnului de pin în ansamblul zonei infestate, iar experiența acumulată denotă că eradicarea nematodului lemnului de pin din zona respectivă este imposibilă. Izolarea se efectuează conform cerințelor prevăzute în anexa nr.2 la prezentele Măsuri.
    26. În cazul în care Agenția decide aplicarea măsurilor prevăzute la punctele 24 și 25 din prezentele Măsuri, aceasta, în termen de 3 zile, informează autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii și cinegeticii despre decizia respectivă, cu prezentarea argumentelor.
    27. În cazul în care se aplică prevederile punctului 25 din prezentele Măsuri, Agenția efectuează repetat inspecții pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la punctul menționat.
    28. Zonele demarcate care fac obiectul măsurilor de protecție menționate în punctele 24 și 25 din prezentele Măsuri se includ în lista menționată la punctul 20 din prezentele Măsuri. Agenția aplică măsuri de izolare în zonele demarcate incluse în lista respectivă, în care se precizează că acestea fac obiectul măsurilor de izolare a nematodului lemnului de pin.
    29. Agenția se asigură că măsurile menționate la punctele 24 și 25 sînt îndeplinite de inspectori instruiți și atestați din cadrul subdiviziunilor raionale/municipale pentru siguranța alimentelor sau de către alte persoane instruite care își desfășoară activitatea sub supravegherea acesteia.
    30. În cazul în care se aplică măsurile de eradicare prevăzute la punctele 21-23 din prezentele Măsuri sau măsurile de izolare prevăzute la punctele 24-29 din prezentele Măsuri, Agenția informează operatorii care cad sub incidența articolului 24 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 și publicul prin intermediul mass-mediei, buletinelor de avertizare și/sau al paginii web oficiale a acestuia.
Secțiunea a 6-a. Comunicarea privind măsurile întreprinse
    31. Agenția notifică oficial autorităţilor naţionale în domeniu ale statelor vecine și Organizației Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor (OEPP) depistarea nematodului lemnului de pin într-o zonă a ţării în care prezența acestuia anterior nu a fost cunoscută și, în termen de o lună, informează Guvernul, autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii și cinegeticii despre măsurile planificate și întreprinse pentru eradicarea organismului dăunător, conform cerințelor prevăzute la punctele 21-23 din prezentele Măsuri.
    32. În cazul în care Agenția întreprinde măsurile de eradicare a nematodului lemnului de pin specificate la punctele 21-23 din prezentele Măsuri, se prezintă informația privind tăierea, prelevarea de probe, expertiza de laborator, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive, astfel cum este prevăzut la punctele 2-5 și 7-9 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri, precum și privind inițierea și organizarea inspecțiilor, inclusiv numărul de inspecții planificate, de probe care urmează a fi prelevate și expertize de laborator preconizate, astfel cum se precizează la punctul 6 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri.
    33. În cazul în care Agenția întreprinde măsurile de izolare a nematodului lemnului de pin specificate la punctele 24-29 din prezentele Măsuri, conform puctului 31, se prezintă informația privind tăierea, prelevarea de probe, expertiza de laborator, îndepărtarea și distrugerea plantelor receptive, inițierea și organizarea inspecțiilor, inclusiv numărul de inspecții, de probe preconizate pentru prelevare și de expertize de laborator care urmează a fi realizate, conform prevederilor punctelor 2 şi 3 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri. Informația, de asemenea, include descrierea măsurilor de informare a operatorilor interesați și a publicului, în conformitate cu punctul 30 din prezentele Măsuri, precum și a controalelor care urmează a fi efectuate, conform punctului 42 din prezentele Măsuri.
    34. Pînă la data de 1 martie a fiecărui an, Agenția raportează autorității centrale de specialitate în domeniul agriculturii și autorităţilor naţionale în domeniu ale statelor vecine rezultatele măsurilor întreprinse în anul precedent, conform punctelor 21-29 din prezentele Măsuri.
    35. Raportul include informații cu privire la localizarea focarelor de nematod al lemnului de pin și la numărul lor, inclusiv hărți, numărul de plante grav afectate și al celor moarte, identificate, tăiate, supuse prelevării de probe și expertizei de laborator și rezultatul acestora.
    36. Conform cerințelor punctului 31 din prezentele Măsuri, pînă la data de 1 martie a fiecărui an, Agenția informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autorităţile naţionale în domeniu ale statelor vecine despre măsurile preconizate a fi întreprinse în anul respectiv pentru eradicarea nematodului lemnului de pin, conform punctelor 21-23 din prezentele Măsuri.
    37. În cazul în care Agenția decide izolarea nematodului lemnului de pin într-o zonă demarcată, conform punctelor 24-25 din prezentele Măsuri, aceasta informează imediat autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autorităţile naţionale în domeniu ale statelor vecine despre măsurile întreprinse, conform punctului 31 din prezentele Măsuri.
    38. Comunicarea măsurilor întreprinse se efectuează pe parcursul unei perioade de pînă la 5 ani, în cazul zonei demarcate care face obiectul măsurilor de izolare, conform punctelor 24-29 din prezentele Măsuri. În cazul în care s-a decis efectuarea schimbărilor semnificative privind măsurile de izolare, se informează imediat autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autorităţile naţionale în domeniu ale statelor vecine despre măsurile întreprinse.
Secțiunea a 7-a. Transportarea plantelor, lemnului și a scoarței
receptive pe teritoriul Republicii Moldova

    39. Plantele, lemnul și scoarța receptive sînt transportate din zonele demarcate către alte zone decît cele demarcate și din zone infestate în zone-tampon, doar în cazul în care sînt îndeplinite condițiile stabilite în secțiunea 1 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri.
    40. Plantele, lemnul și scoarța receptive sînt transportate în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de eradicare în cazul în care îndeplinesc cerințele prevăzute în secțiunea a 2-a din anexa nr.3 la prezentele Măsuri.
    41. Agenția restricționează transportarea plantelor, lemnului și scoarței receptive în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de izolare.
Secțiunea a 8-a. Verificări privind transportarea
din zone demarcate în alte zone decît zonele demarcate,
precum și din zone infestate
în zone-tampon
    42. Agenția efectuează controale frecvente asupra plantelor, lemnului și scoarței receptive transportate din zone demarcate situate pe teritoriul țării, în alte zone decît cele demarcate, precum și din zone infestate de pe teritoriul țării în zone-tampon.
    43. Agenția decide asupra locului efectuării controalelor ținînd cont de riscul ca plantele, lemnul sau scoarța preconizate inspectării să fie infestate cu nematodul lemnului de pin (în stare vie), avînd ca temei proveniența loturilor, gradul de receptivitate al plantelor, lemnului și scoarței, precum și istoricul conformității acestora, cerințele prezentelor Măsuri.
    44. Controalele plantelor, lemnului și scoarței receptive la transportarea acestora se efectuează:
    1) în punctele de trecere a hotarului din zona infestată în zona-tampon;
    2) în punctele de trecere a hotarului din zona-tampon în zona nedemarcată;
    3) la locul de destinație în zona-tampon;
    4) la locul de origine în zona infestată, inclusiv la fabricile de cherestea în cazul transportării acestora în afara zonei infestate.
    45. Agenția decide asupra efectuării controalelor suplimentare în alte locuri decît cele menționate la punctul 44 din prezentele Măsuri, care includ:
    1) controlul documentelor care atestă respectarea cerințelor stabilite în secțiunea 1 din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri;
    2) controlul identității, iar în caz de neconformitate sau suspiciune de neconformitate cu prezentele cerințe, prelevarea probelor pentru expertiza de laborator într-un laborator acreditat pentru depistarea nematodului lemnului de pin.
    46. Agenția efectuează controale la plantele, lemnul și scoarța receptive transportate din zone demarcate din afara teritoriului țării în zone din interiorul țării, altele decît zonele demarcate. Acestea includ controlul documentelor care atestă respectarea cerințelor stabilite în secțiunea 1 din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri, precum și controlul identității și expertiza fitosanitară, care prevede teste de depistare a nematodului lemnului de pin.
    47. Rezultatele controalelor menționate la punctele 42-45 din prezentele Măsuri se comunică trimestrial de către Agenție autorității centrale de specialitate în domeniul agriculturii, iar ale celor menționate la punctul 46 din prezentele Măsuri o dată pe an, pînă la data de 1 martie, autorităţilor naţionale în domeniu ale statelor vecine, inclusiv rezultatele controalelor prin care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin în plantele, lemnul sau scoarța receptivă.
Secțiunea a 9-a. Măsuri în caz de neconformitate cu cerințele
punctelor 39-41. Cerințe
pentru instalațiile de tratare
    48. În cazul în care rezultatele controalelor menționate la punctele 42-47 din prezentele Măsuri constată că cerințele stabilite în secțiunea 1 sau 2 din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri nu sînt respectate, Agenția întreprinde imediat una din următoarele măsuri:
    1) distrugerea materialului neconform, prin predarea acestuia într-o unitate de prelucrare în calitate de combustibil, sub supravegherea oficială a Agenției;
    2) transportarea sub supraveghere oficială către o instalație de tratare pentru tratamentul termic, cu respectarea unei temperaturi minime de 56oC timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței receptive, pentru garantarea eliminării nematozilor lemnului de pin și a vectorilor săi aflați în stare vie;
    3) în cazul în care materialul neconform este material de ambalaj pe bază de lemn, utilizat la transportarea încărcăturii, fără a aduce atingere prevederilor anexei nr. 3 la prezentele Măsuri, returnarea sub supraveghere oficială către locul de expediție sau spre un loc situat în apropierea locului interceptării transportului, în scopul reambalării încărcăturii și distrugerii materialului de ambalaj pe bază de lemn neconform, cu evitarea riscului de răspîndire a nematodului lemnului de pin.
    49. Agenția, în cazul stabilirii zonei demarcate, inspectează operatorul care deține instalații de tratare, pentru efectuarea uneia sau mai multor operațiuni, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele Măsuri:
    1) tratarea lemnului și scoarței receptive, conform punctului 2 din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri;
    2) eliberarea pașapoartelor fitosanitare pentru lemnul și scoarța receptive tratate conform cerințelor prevăzute la punctul 2 subpunctul 1) și punctul 7 subpunctul 2) din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri;
    3) tratarea materialelor de ambalaj pe bază de lemn, astfel cum este prevăzut la punctul 3 subpunctul 1) și punctul 8 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri.
Marcarea stupilor, cutiilor-cuiburi pentru păsări și a materialelor de ambalaj pe bază de lemn tratat în instalația de tratare se efectuează conform cerințelor expuse în anexa nr.2 la Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare al Organizaţiei Mondiale de Alimentaţie şi Agricultură (FAO) nr. 15, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 30-33, art. 109, în conformitate cu subpunctele 1) și 3) din prezentul punct.
    50. Operatorul care deține instalații de tratare asigură trasabilitatea lemnului, scoarței și materialelor de ambalaj pe bază de lemn receptive tratate.
Secțiunea a 10-a. Cerințe pentru marcare
    51. Agenția, în cazul în care pe teritoriul țării se stabilește o zonă demarcată, inspectează:
    1) producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn, de stupi și de cutii-cuiburi pentru păsări, echipați în mod corespunzător să efectueze marcarea conform anexei nr.2 la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare FAO nr. 15;
    2) materialul de ambalaj pe bază de lemn, stupii și cutiile-cuiburi pentru păsări pe care le asamblează din lemn tratat într-o instalație de tratare este însoțit de pașaportul fitosanitar menționat la art. 29 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010.
    52. Producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn utilizează exclusiv lemnul de la instalațiile de tratare inspectate special în acest scop, însoțit de pașaportul fitosanitar pentru producția de materiale de ambalaj pe bază de lemn, și se asigură că trasabilitatea lemnului utilizat în acest scop poate fi verificată pînă la instalațiile de tratare respective.
Secțiunea a 11-a. Supravegherea instalațiilor
de tratare și a producătorilor de material
de ambalaj pe bază de lemn
    53. Agenția supraveghează instalațiile de tratare și producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn, pentru a se asigura că aceștia respectă cerințele prevăzute la punctele 48-52 din prezentele Măsuri.
    54. Supravegherea se efectuează de către inspectorii instruiți ai Agenției sau de către alte persoane instruite, care desfășoară activitatea sub supravegherea acesteia.
Secțiunea a 12-a. Inspectarea operatorilor
care dețin instalații de tratare și a producătorilor
de material de ambalaj pe bază de lemn
    55. În cazul în care Agenția depistează nematodul lemnului de pin la lemnul, scoarța sau materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv (în stare vie) tratate într-o instalație de tratare, informează imediat operatorul deținător și întocmește actul de control fitosanitar.
    56. În cazul în care Agenția depistează prezența nematodului lemnului de pin la materialul de ambalaj pe bază de lemn receptive (în stare vie), marcat de un producător de material de ambalaj pe bază de lemn, informează imediat producătorul acestuia despre neconformitatea depistată și întocmește actul de control fitosanitar.
    57. În cazul în care Agenția constată că instalația de tratare sau producătorul de material de ambalaj pe bază de lemn nu îndeplinesc cerințele specificate la punctele 48-52 din prezentele Măsuri, aceasta efectuează periodic inspecții la operatorii menționați, pentru a se asigura că aceștia respectă prevederile secțiunilor 10 și 11 din prezentele Măsuri.
    58. Agenția plasează pe pagina sa web oficială lista actualizată a operatorilor care dețin instalații de tratare și a producătorilor de materiale de ambalaj pe bază de lemn și rezultatele inspecțiilor efectuate.

Anexa nr. 1
la Măsurile de urgență pentru prevenirea
răspîndirii în Republica Moldova
a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer)
Nickle et al.

Măsuri de eradicare
prevăzute la punctele 21-23 din prezentele Măsuri
    1. În conformitate cu cerințele prevăzute la punctele 21-23 din prezentele Măsuri, Agenția decide întreprinderea măsurilor pentru eradicarea nematodului lemnului de pin în zonele demarcate, conform cerințelor de la punctele 2-9 din prezenta anexă, cu descrierea detaliată a acestora, conform cerințelor prevăzute la punctul 31 din prezentele Măsuri.
    2. În cazul în care Agenția propune stabilirea zonei demarcate, în perimetrul respectiv se instituie imediat o zonă cu o rază minimă de 500 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin (în stare vie) (în continuare – zonă de tăiere completă). Raza efectivă a zonei respective se determină pentru fiecare plantă receptivă în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, pe baza riscului de transmitere de către vectorul nematodului lemnului de pin la o distanță mai mare de 500 m de la planta receptivă. În zona tăierii complete, toate plantele receptive sînt tăiate, îndepărtate și distruse. Tăierea și distrugerea plantelor respective se efectuează din exteriorul zonei către centrul acesteia. În timpul tăierii, pentru evitarea răspîndirii nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia, se întreprind măsuri de precauție.
Plantele moarte, plantele grav afectate și o serie de plante cu aspect sănătos, selectate pe baza riscului de răspîndire a nematodului lemnului de pin, sînt supuse prelevării de probe după tăiere. Prelevarea probelor se efectuează din mai multe părți ale plantei, inclusiv din coroană. Probele se supun expertizei de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin.
    3. În cazul în care stabilirea zonei de tăiere complete cu o rază de 500 m, astfel cum se menționează la punctul 2 din prezenta anexă, este inacceptabilă din cauza impactului social sau asupra mediului, raza minimă a zonei de tăiere completă se reduce la 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin.
    În cazuri excepționale, care implică anumite plante specifice situate în interiorul zonei de tăiere completă, Agenția poate decide că tăierea plantelor respective nu are efectul scontat. Pentru plantele în cauză se aplică, în exclusivitate, o măsură alternativă de eradicare, care oferă același nivel de protecție împotriva răspîndirii nematodului lemnului de pin.
    4. În cazul în care se aplică măsurile specificate la punctul 3 din prezenta anexă, plantele receptive situate între 100 și 500 m de la plantele receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin și care sînt exceptate de la tăiere se supun următoarelor măsuri:
    1) prelevarea anuală de probe și efectuarea expertizei de laborator asupra plantelor receptive pentru depistarea nematodului lemnului de pin, conform planului de prelevare a probelor, care confirmă cu o precizie de 99% că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,1%;
    2) din primul an de efectuare a măsurilor și pînă la eradicarea completă a organismului dăunător, astfel cum prevăd punctele 21 şi 22 din prezentele Măsuri, sau pînă la decizia de aplicare a măsurilor de izolare, astfel cum prevăd punctele 24 şi 25 din prezentele Măsuri, efectuarea de către Agenție a inspecțiilor, o dată la două luni, la plantele receptive (în timpul sezonului de zbor al vectorului pentru detectarea simptomelor prezenței nematodului lemnului de pin, cu prelevarea probelor și efectuarea expertizei de laborator), în scopul depistării acestuia.
    Rezultatele concluziilor menționate la punctul 3 și descrierea măsurilor întreprinse conform subpunctelor 1) și 2) ale punctului 4 din prezenta anexă se aduc la cunoștință în conformitate cu punctul 31 din prezentele Măsuri.
    5. În cazul în care Agenția deține argumente justificative privind lipsa vectorului pe teritoriul ţării, pe baza inspecțiilor efectuate în ultimii trei ani, raza minimă a zonei de tăiere constituie 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin, cu excepția cazului în care inspecțiile menționate la punctul 6 din prezenta anexă indică prezența vectorului în zona demarcată. Argumentarea justificativă se include în informația prevăzută la punctul 31 din prezentele Măsuri.
    6. Agenția efectuează în zonele demarcate inspecții anuale la plantele receptive și la vector prin monitorizare, prelevarea de probe și efectuarea expertizei de laborator a plantelor respective și a vectorului pentru depistarea nematodului lemnului de pin. În cadrul inspecțiilor, o atenție deosebită se acordă plantelor receptive moarte, celor grav afectate sau situate în zone afectate de incendii sau furtuni. Inspecția include și prelevarea de probe de la plantele receptive cu aspect sănătos. Frecvența inspecțiilor în zona situată pînă la 3000 m de la locul plantei receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin este de cel puțin patru ori mai mare în comparație cu cea din perimetrul situat la o distanță cuprinsă între 3000 m de la plantele receptive și limita exterioară a zonei-tampon.
    7. În zona demarcată, Agenția identifică și dispune tăierea plantelor receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, a plantelor moarte, a celor grav afectate sau a celor situate în zone afectate de incendii sau furtuni, îndepărtarea și distrugerea plantelor tăiate și a deșeurilor rămase în urma tăierii, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea răspîndirii nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia pînă la finalizarea tăierilor, asigurînd respectarea următoarelor condiții:
    1) pînă la următorul sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate ca fiind infestate în afara sezonului de zbor al vectorului se taie și se distrug la fața locului sau într-un loc mai îndepărtat, iar lemnul și scoarța acestora se tratează conform cerințelor punctului 2 subpunctul 1) al secțiunii 1 din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri sau se prelucrează astfel cum este prevăzut la punctul 2 subpunctul 2) al secțiunii 2 din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri;
    2) plantele receptive identificate pe durata sezonului de zbor al vectorului se taie și se distrug imediat la fața locului sau într-un loc mai îndepărtat, iar lemnul și scoarța acestora se tratează conform cerințelor punctului 2 subpunctul 1) al secțiunii 1 din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri sau se prelucrează conform cerințelor punctului 7 subpunctul 2) al secțiunii a 2-a din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri;
    3) plantele receptive în care nematodul lemnului de pin deja nu se depistează fac obiectul prelevării de probe și expertizei de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin, conform unui plan de prelevare, care confirmă cu o precizie de 99% că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,1%;
    4) cu toate acestea, în cazul în care se aplică punctul 5 din prezenta anexă, Agenția decide prelevarea de probe și efectuarea expertizei de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin la plantele receptive menționate la subpunctul 3) din prezentul punct, fără tăierea acestora, conform unui plan de prelevare, care confirmă cu o precizie de 99% că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,1%. Aceasta nu se aplică plantelor receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin.
    8. Referitor la lemnul receptiv identificat în zona demarcată pe durata sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la punctul 7 subpunctul 2) din prezenta anexă, Agenția dispune curățarea de scoarță a buștenilor proveniți de la plantele receptive tăiate sau tratarea buștenilor respectivi cu un insecticid cu eficacitate înaltă împotriva vectorului sau acoperirea imediată a buștenilor după tăiere cu o plasă de protecție împotriva insectelor, îmbibată cu un astfel de insecticid. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv se transportă imediat, sub supraveghere oficială, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare. La locul de depozitare sau la instalația de tratare, lemnul necurățat de scoarță se tratează imediat încă o dată cu insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor, îmbibată cu un astfel de insecticid. Deșeurile de lemn produse în timpul tăierii plantelor receptive, stocate la fața locului, se taie în bucăți cu grosimea și lățimea mai mici de 3 cm.
    9. Agenția:
    1) dispune îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive din pepinierele de plante destinate plantării în cazul în care nematodul lemnului de pin a fost depistat în timpul ultimului ciclu vegetativ complet, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea răspîndirii nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în cadrul activităților întreprinse;
    2) identifică, în zona-tampon, plantele receptive tăiate care nu corespund prevederilor punctelor 7-9 din prezenta anexă și dispune îndepărtarea plantelor respective și a deșeurilor rămase în urma tăierii, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru prevenirea infestării acestora cu nematodul lemnului de pin și cu vectorul său;
    3) elaborează și aprobă cerințe speciale pentru unitățile de transport care transportă produse forestiere și utilajele de prelucrare a produselor forestiere, pentru prevenirea răspîndirii nematodului lemnului de prin intermediul acestora.

Anexa nr.2
la Măsurile de urgență pentru prevenirea
răspîndirii în Republica Moldova
a Bursaphelenchus xylophilus
Steiner și Buhrer) Nickle et al.
(nematodul lemnului de pin)

Măsuri de izolare
prevăzute la punctele 24-29 din prezentele Măsuri
    10. Agenția, în conformitate cu prevederile punctelor 24-29 din prezentele Măsuri, în zonele demarcate, care includ o zonă-tampon cu lățimea de minimum 20 km, întreprinde măsuri pentru izolarea nematodului lemnului de pin conform punctelor 2 și 3 din prezenta anexă. Aceste măsuri se aduc la cunoștință detaliat, conform punctului 31 din prezentele Măsuri.
    11. Agenția efectuează, anual, în zonele infestate, inspecții la plantele receptive și la vectorii lor, cu prelevarea de probe și efectuarea expertizei de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin. În cadrul inspecției, o atenție deosebită se acordă plantelor receptive moarte, celor grav afectate și celor situate în zonele afectate de incendii sau furtuni. Agenția dispune tăierea plantelor receptive în care se constată prezența nematodului lemnului de pin, îndepărtarea și distrugerea plantelor respective și a deșeurilor produse după tăiere, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea răspîndirii nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia.
    12. Măsurile întreprinse de Agenție în zonele-tampon:
    1) efectuează, anual, la plantele receptive și la vectorii acestora inspecții cu prelevarea de probe și expertiza de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin. În cadrul inspecțiilor, o atenție deosebită se acordă plantelor receptive moarte, celor grav afectate și celor situate în zone afectate de incendii sau furtuni. Inspecțiile respective includ prelevarea sistematică a probelor și de la plantele receptive cu aspect sănătos;
    2) identifică și dispune tăierea plantelor receptive moarte, a celor grav afectate și a celor situate în zone afectate de incendii sau furtuni, îndepărtarea și distrugerea plantelor tăiate și a resturilor rămase după tăiere, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea răspîndirii nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia, pînă la finalizarea tăierii, în următoarele condiții:
    a) pînă la următorul sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al acestuia se taie și se distrug la fața locului și/sau se transportă, sub control oficial, în zona infestată sau într-un loc mai îndepărtat. Ulterior, lemnul și scoarța plantelor în cauză se tratează conform cerințelor prevăzute la punctul 2 subpunctul 1 al secțiunii 1 din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri sau se prelucrează conform cerințelor prevăzute la punctul 7 subpunctul 2) al secțiunii a 2-a din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri;
    b) plantele receptive identificate pe durata sezonului de zbor al vectorului se taie și se distrug imediat la fața locului și sînt transportate sub control oficial în interiorul zonei infestate sau într-un loc mai îndepărtat. Ulterior, lemnul și scoarța plantelor se tratează conform cerințelor prevăzute la punctul 2 subpunctul 1) sau se prelucrează conform cerințelor prevăzute la punctul 7 subpunctul 2) din anexa nr.3 la prezentele Măsuri;
    3) plantele receptive tăiate, altele decît plantele complet distruse de incendiile forestiere, fac obiectul prelevării de probe și expertizei de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin, conform unui plan de prelevare, care să confirme cu precizie de 99% că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,02%;
    4) referitor la lemnul receptiv identificat în zona-tampon pe durata sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la punctul 3 subpunctul 2) din prezenta anexă, Agenția dispune curățarea de scoarță a buștenilor proveniți de la plantele receptive tăiate sau tratarea buștenilor respectivi cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea buștenilor, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor, îmbibată cu un astfel de insecticid. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv este transportat imediat, sub supraveghere oficială, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare. La locul depozitării sau la instalația de tratare, lemnul necurățat de scoarță se tratează imediat încă o dată cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor, îmbibată cu un astfel de insecticid. Deșeurile de lemn produse la tăierea plantelor receptive se taie, la fața locului, în bucăți cu grosimea şi lățimea de pînă la 3 cm.
    13. Agenția identifică în zonele-tampon și plantele receptive tăiate, altele decît cele prevăzute la punctul 3 subpunctul 2) din prezenta anexă, şi dispune îndepărtarea plantelor respective, precum și deșeurile rămase în urma tăierii, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea infestării cu nematodul lemnului de pin și vectorul acestuia.
    14. Agenția elaborează și aprobă cerințe speciale pentru unitățile de transport care transportă produse forestiere și utilaje de prelucrare a produselor forestiere pentru prevenirea răspîndirii nematodului lemnului de pin prin intermediul acestora.

Anexa nr.3
la Măsurile de urgență pentru prevenirea
răspîndirii în Republica Moldova
a Bursaphelenchus xylophilus Steiner
și Buhrer) Nickle et al.

Condiții
privind transportarea plantelor,
lemnului și a scoarței receptive pe teritoriul Republicii Moldova,
prevăzute la punctele 39-41 din prezentele Măsuri
Secțiunea 1. Condiții privind transportarea plantelor,
lemnului și a scoarței receptive din zone demarcate în alte zone
decît zonele demarcate
și din zone infestate în zone-tampon
    1. Plantele receptive se transportă dacă respectă următoarele cerințe:
    1) au fost cultivate în pepiniere și, pe perioada ultimului ciclu vegetativ, prezența nematodului lemnului de pin sau a simptomelor aferente acestuia nu au fost constatate;
    2) au fost cultivate permanent sub protecție fizică totală, cu evitarea afectării prin intermediul vectorului;
    3) au fost supuse inspecțiilor și expertizei de laborator prin care s-a constatat că sînt indemne de nematodul lemnului de pin și de vectorul acestuia;
    4) sînt însoțite de pașaportul fitosanitar, eliberat în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010;
    5) sînt transportate în afara sezonului de zbor al vectorului ori în containere sau ambalaje închise, care previne infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia.
    2. Lemnul și scoarța receptive, cu excepția materialului de ambalaj pe bază de lemn, pot fi transportate cu condiția că acestea întrunesc următoarele condiții:
    1) au fost supuse unui tratament termic într-o instalație de tratare la temperatura de minim 56 °C cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței, garantînd că acestea sînt indemne de nematodul lemnului de pin și vector (în stare vie);
    2) sînt însoțite de pașaportul fitosanitar prevăzut la art. 29 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010; lemnul receptiv sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări este marcat în conformitate cu prevederile anexei nr.2 la standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15;
    3) lemnul cu scoarță este transportat în afara sezonului de zbor al vectorului sau acoperit cu o husă de protecție, care previne infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia.
    3. Lemnul receptiv în formă de material de ambalaj pe bază de lemn se transportă cu condiția că respectă următoarele condiții:
    1) a fost supus tratării într-o instalație de tratare, conform cerințelor prevăzute în anexa nr.1 la standardul internațional pentru măsurile fitosanitare nr. 15, care garantează că acesta este indemn de nematodul lemnului de pin și de vector în stare vie;
    2) este marcat în conformitate cu anexa nr.2 la standardul nominalizat.
    4. Prin derogare de la punctele 2 și 3 din prezenta anexă, lemnul receptiv poate fi transportat în afara zonei demarcate sau din zona infestată în zona- tampon pentru tratament la instalația de tratare situată la cea mai mică distanță de zona demarcată sau infestată, în cazul în care nu există instalații de tratare în zona respectivă.
    Derogarea se aplică în cazul îndeplinirii următoarelor condiții:
    1) gestionarea, tratarea, depozitarea și transportarea plantelor receptive, tăiate în conformitate cu cerințele expuse la punctele 8 și 9 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri și la punctul 3 subpunctul 4) și punctul 5 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri, garantează lipsa vectorului în lemnul respectiv;
    2) transportarea se efectuează în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu utilizarea unei huse de protecție, care previne infestarea altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia;
    3) în mod regulat, încărcătura face obiectul unui control la fața locului, efectuat de Agenție.
    5. Prin derogare de la punctele 2 și 3 din prezenta anexă, lemnul și scoarța receptive, tăiate în bucăți cu grosimea și lățimea mai mici de 3 cm, pot fi transportate în afara zonei demarcate, la instalații de tratare situate la cea mai mică distanță de zona respectivă sau din zona infestată în zona-tampon, pentru a fi utilizate drept combustibil, cu condiția respectării prevederilor punctului 4 subpunctele 2) şi 3) din prezenta anexă.
Secțiunea a 2-a. Condiții privind transportarea plantelor,
lemnului și a scoarței receptive
în interiorul zonelor infestate
care fac
obiectul măsurilor de eradicare
    6. Plantele receptive destinate plantării sînt transportate cu condiția respectării cerințelor prevăzute la punctul 1 al secțiunii 1 din prezenta anexă.
    7. Lemnul și scoarța receptive se transportă în următoarele scopuri:
    1) utilizarea, într-o unitate de prelucrare, în calitate de combustibil sau pentru alte scopuri distructive (fabricarea peleților), care garantează absența nematodului lemnului de pin și a vectorilui în stare vie;
    2) aplicarea tratamentului termic într-o instalație de tratare la temperatura minimă de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și a scoarței, garantînd că acestea sînt indemne de nematodul lemnului de pin și de vector în stare vie.
    8. Condiții suplimentare aplicate la transportare:
    1) lemnul sau scoarța se transportă sub supraveghere oficială, în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu utilizarea unei huse de protecție pentru prevenirea infestării altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia;
    2) lemnul sau scoarța tratate conform cerințelor punctului 7 subpunctul 2) din prezenta anexă se transportă însoțite de pașaportul fitosanitar, emis de Agenție.
    9. Prevederile punctului 7 din prezenta anexă nu se aplică materialului de ambalaj pe bază de lemn și nici lemnului receptiv obținut din plante individuale inspectate și constatate ca fiind indemne de nematodul lemnului de pin.
    10. Lemnul receptiv sub formă de material de ambalaj pe bază de lemn se transportă în cazul în care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 3 al secțiunii 1 din prezenta anexă.”

„Anexa nr.18
la Hotărîrea Guvernului
nr. 558 din 22 iulie 2011

MĂSURILE
de prevenire a introducerii şi răspîndirii în Republica Moldova
a
Xylella fastidiosa (Wells et al.)
    Măsurile de prevenire a introducerii şi răspîndirii în țară a organismului dăunător Xylella fastidiosa (Wells et al.) (în continuare – Măsuri) transpun Decizia de punere în aplicare (UE) nr. 2015/789 a Comisiei din 18 mai 2015 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniunea Europeană și a răspîndirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 125/36 din 21 mai 2015.
    1. În sensul prezentelor Măsuri, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
    organism specificat – orice subspecie de Xylella fastidiosa (Wells et al.);
    plante-gazdă – plante destinate plantării, altele decît semințele, din genurile și speciile incluse în baza de date a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – Agenție) ca plante-gazdă susceptibile la Xylella fastidiosa (Wells et al.) sau la subspeciile acesteia pe teritoriul țării;
    plante specificate – plante-gazdă și plante destinate plantării, altele decît semințele, aparținînd genurilor sau speciilor enumerate în anexă la prezentele Măsuri;
    operator înregistrat oficial – persoană implicată profesional în una sau mai multe din următoarele activități:
    - plantarea;
    - ameliorarea;
    - producția, inclusiv creșterea, înmulțirea și îngrijirea plantelor;
    - introducerea în țară și circulația în interiorul și în afara teritoriului ţării;
    - plasarea pe piață.
Secţiunea 1. Depistarea sau prezența suspectată
a organismului specificat
    2. În cazul în care o persoană suspectează sau depistează prezența organismului specificat, aceasta informează imediat Agenția și prezintă informații relevante cu privire la prezența sau la prezența suspectată a organismului specificat.
    3. Agenția înregistrează imediat informația şi:
    1) întreprinde măsurile necesare pentru confirmarea prezenței sau prezența suspectată a organismului specificat;
    2) informează imediat operatorii înregistrați în conformitate cu prevederile art.24 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară implicați în activitățile de manipulare cu plante posibil infectate cu organismul specificat despre prezența sau prezența suspectată a acestuia, despre posibilele consecințe, riscuri și măsurile necesare a fi întreprinse.
Secţiunea a 2-a. Inspecții asupra organismului
specificat și planurile de urgență

    4. Agenția efectuează inspecții anuale în vederea depistării prezenței organismului specificat la plantele specificate de pe teritoriul țării:
    1) inspecția se realizează prin examinări vizuale și se bazează pe principii tehnico-științifice argumentate, efectuîndu-se pe parcursul anului, în fazele respective de dezvoltare ale plantelor;
    2) în cazul suspiciunii de infecție cu organismul specificat, se prelevează probe pentru expertiza de laborator;
    3) în cadrul inspecțiilor se ține seama de datele tehnico-științifice disponibile, de biologia organismului specificat și de vectorii săi, de prezența și de biologia plantelor specificate, precum și de alte informații referitoare la prezența organismului specificat.
    5. În cazul confirmării sau suspectării prezenței organismului specificat în țară, Agenția elaborează un plan de urgență ce urmează a fi întreprinse conform punctelor 6-13 şi 17-37 din prezentele Măsuri:
    1) Planul de urgență stabilește:
    a) rolul și responsabilitățile Agenției în realizarea măsurilor preconizate;
    b) unul sau mai multe laboratoare acreditate în domeniu pentru expertiza de laborator în vederea depistării organismului specificat;
    c) modul de comunicare dintre Agenția, operatorii înregistrați conform art. 24 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 și publicul larg privind acțiunile întreprinse;
    d) procedurile care descriu metodele de examinare vizuală, prelevare de probe și expertiza de laborator;
    e) normele privind instruirea personalului Agenției implicat în aceste acțiuni;
    f) resursele minime preconizate și cele suplimentare necesare în cazul confirmării sau suspectării prezenței organismului specificat.
    2) Agenția, după caz, reactualizează planul de urgență și informează, trimestrial, autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii despre realizarea acestuia.
Secţiunea a 3-a. Stabilirea zonelor demarcate
    6. În cazul în care prezența organismului specificat este confirmată, Agenția dispune demarcarea zonei în conformitate cu pct. 7 din prezentele Măsuri (în continuare – zonă demarcată), iar în cazul confirmării prezenței uneia sau mai multor subspecii ale organismului specificat, se dispune demarcarea zonei în funcție de subspecia respectivă.
    7. Zona demarcată cuprinde zona în care se înregistrează infecții și o zonă-tampon.
    1) Zona în care se înregistrează infecții se demarchează astfel încît să includă:
    a) plantele cunoscute ca fiind infectate cu organismul specificat;
    b) plantele cu simptome care indică posibile infecții cu acesta;
    c) alte plante susceptibile de infectare cu organismul specificat din cauza proximității lor față de plantele infectate sau din cauza sursei comune de producție (dacă se cunoaște) cu plantele infectate sau cu plantele crescute din acestea.
    2) Zona-tampon are o lățime de cel puțin 10 km în jurul zonei infectate.
    3) Demarcarea exactă a zonelor se bazează pe principii științifice argumentate, pe biologia organismului specificat și a vectorilor săi, pe nivelul de infecție, pe prezența vectorilor și pe distribuția plantelor specificate în zona vizată.
    4) În cazul în care prezența organismului specificat este confirmată în zona-tampon, demarcarea zonei infectate și a zonei tampon se revizuiește imediat și se modifică
în mod corespunzător.
    5) În baza rezultatelor inspecțiilor, Agenția întocmește și actualizează lista zonelor demarcate, pe care o comunică autorității centrale de specialitate în domeniul agriculturii.
    8. În cazul în care în cadrul inspecțiilor menționate la punctul 4 și al monitorizării menționate la punctul 13 subpunctul 6) din prezentele Măsuri organismul specificat nu este depistat într-o zonă demarcată timp de 5 ani consecutivi, demarcarea se retrage, fapt despre care se informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii.
    9. Agenția nu propune stabilirea zonei demarcate în cazul îndeplinirii următoarelor condiții:
    1) există dovezi care indică că organismul specificat a fost introdus recent în zonă cu plantele pe care a fost depistat;
    2) există argumente care indică că plantele au fost infectate pînă la introducerea lor în zona respectivă;
    3) nu a fost detectat nici un vector al organismului specificat în cadrul expertizei de laborator, cu utilizarea metodelor validate.
    10. În situația prevăzută la punctul 9 din prezentele Măsuri, Agenția întreprinde următoarele:
    1) efectuează inspecții anuale, minimum doi ani consecutivi, pentru a stabili dacă și alte plante decît cele pe care organismul specificat a fost depistat inițial au fost infectate;
    2) pe baza rezultatelor inspecțiilor, decide asupra stabilirii zonei demarcate;
    3) informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii despre decizia de a nu stabili o zonă demarcată, cu prezentarea argumentelor respective și a rezultatelor inspecțiilor.
Secțiunea a 4-a. Interdicții de plantare a plantelor-gazdă
în zonele
în care s-au înregistrat infecții
    11. Plantarea plantelor-gazdă în zonele în care s-au înregistrat infecții nu se admite, cu excepția locurilor care sînt protejate fizic împotriva introducerii organismului specificat de vectorii săi.
    12. Prin derogare de la punctul 11, Agenția aprobă, conform cerințelor expuse în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012, plantarea plantelor-gazdă în scopuri științifice în zona de izolare menționată la punctul 14, cu excepția subpunctului 3) din prezentele Măsuri.
Secțiunea a 5-a. Măsuri de eradicare
    13. În zonele demarcate, stabilite conform punctelor 6-10 din prezentele Măsuri, pentru eradicarea organismului specificat, Agenția întreprinde următoarele măsuri:
    1) elimină imediat din zona cu raza de 100 m în jurul plantelor constatate ca fiind infectate cu organismul specificat:
    a) plantele-gazdă, indiferent de gradul de infectare a acestora;
    b) plantele cert infectate cu organismul specificat;
    c) plantele care prezintă simptome ce indică o posibilă infectare sau despre care se suspectează că sînt infectate;
    2) prelevează probe de la plantele specificate aflate în la o 100 m în jurul fiecărei plante infectate pentru expertiza de laborator, conform standardului internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 31;
    3) efectuează tratamente fitosanitare pînă la eliminarea plantelor menționate la subpunctul 1) împotriva vectorilor organismului specificat și a plantelor care ar putea găzdui vectorii acestuia. După caz, plantele infectate se elimină;
    4) dispune distrugerea, la fața locului sau într-un loc apropiat, stabilit în acest scop în zona infectată, a plantelor și a părților de plante menționate la subpunctul 1) în condiții care să împiedice răspîndirea organismului specificat. Distrugerea se efectuează în temeiul articolului 4 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
    5) efectuează monitorizarea fitosanitară pentru identificarea originii infecției. Identifică plantele specificate infectate, inclusiv pe cele plasate pînă la stabilirea zonei demarcate. Rezultatele se comunică producătorilor autohtoni de plante specificate și autorităților naționale în domeniul fitosanitar ale statelor din care provin respectivele plante sau prin care acestea au fost tranzitate;
    6) monitorizează prezența organismului specificat prin inspecții anuale în fazele de dezvoltare a plantei, în special primăvara. Efectuează inspecții vizuale la plantele specificate, prelevează probe de la plantele simptomatice și cele asimptomatice situate în apropierea celor simptomatice pentru expertiza de laborator.
    În zonele-tampon, suprafața inspectată se împarte în parcele cu latura de 100 metri. Inspecțiile vizuale se efectuează în fiecare parcelă;
    7) întreprinde măsuri de informare a publicului despre riscurile asociate organismului specificat și măsurile adoptate pentru prevenirea introducerii și răspîndirii acestuia în țară. Plasează semne-indicatoare care semnalează circumscrierea zonei demarcate;
    8) întreprinde măsuri de înlăturare a obstacolelor care blochează eradicarea, inclusiv măsuri de accesibilitate și distrugere a plantelor infectate sau suspectate de a fi infectate, indiferent de locul unde se află, de faptul dacă acestea sînt proprietate publică sau privată, persoană sau entitate responsabilă de acestea;
    9) întreprinde măsuri de eradicare a organismului specificat, cu respectarea cerințelor prevăzute în standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare nr. 9 și nr. 14;
    10) informează producătorii agricoli despre aplicarea bunelor practici agricole pentru gestionarea organismului specificat și a vectorilor săi.
Secțiunea a 6-a. Măsuri de izolare
    14. Prin derogare de la măsurile prevăzute la punctul 13 din prezentele Măsuri, Agenția decide asupra aplicării măsurilor de izolare prevăzute infra și la punctul 15 din prezentele Măsuri doar în zonele în care se înregistrează infecțiile menționate la punctul 7 subpunctul 2) din prezentele Măsuri (în continuare – zonă de izolare).
    În funcție de risc, Agenția dispune eliminarea imediată a plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul specificat, în cazul în care acestea sînt situate:
    1) în apropierea locurilor menționate la punctul 17 din prezentele Măsuri;
    2) în apropierea locurilor unde se află plante cu valoare culturală, socială sau științifică deosebită;
    3) în perimetrul zonei în care se înregistrează infecții, astfel cum prevede punctul 7 subpunctul 3) din prezentele Măsuri, situat la o distanță de 20 km de limitele zonei în care se înregistrează infecții.
    Întreprinde măsuri de precauție pentru evitarea răspîndirii organismului specificat în timpul eliminării și după eliminare.
    15. Agenția:
    1) prelevează probe pentru expertiza de laborator a plantelor-gazdă situate în raza de 100 m în jurul plantelor menționate la punctul 14 din prezentele Măsuri, constatate ca fiind infectate cu organismul specificat în baza procedurilor elaborate și aprobate de aceasta, astfel cum prevede standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 31. Expertiza de laborator se efectuează la intervale stabilite, cel puțin de două ori pe an;
    2) dispune efectuarea tratamentelor fitosanitare, pînă la eliminarea plantelor menționate la punctul 14 din prezentele Măsuri, împotriva vectorilor organismului specificat și a plantelor-gazdă. În funcție de situație, plantele se elimină;
    3) dispune distrugerea plantelor și a părților de plante menționate la punctul 14 din prezentele Măsuri, la fața locului sau într-un loc apropiat, stabilit în zona infectată, în condiții care asigură imposibilitatea răspîndirii organismului specificat;
    4) informează producătorii agricoli despre măsurile necesare pentru gestionarea organismului specificat și a vectorilor săi;
    5) monitorizează prezența organismului specificat prin inspecții anuale, efectuate în fazele fonologice de dezvoltare ale acestuia, pe parcursul anului în zonele situate la o distanță de 20 km, astfel cum se prevede la punctul 14 subpunctul 3). Inspecția se efectuează în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 13 subpunctul 6) din prezentele Măsuri.
Secțiunea a 7-a. Cerințe privind circulația
în țară a plantelor specificate, inclusiv a celor cultivate in vitro
    16. Se interzice circulația în afara zonelor demarcate din zonele în care se înregistrează infecții în zonele-tampon a plantelor specificate crescute cel puțin o perioadă din viață într-o zonă demarcată, stabilită conform punctelor 6-10 din prezentele Măsuri.
    17. Circulația plantelor specificate este posibilă în cazul în care acestea au fost crescute într-o locație care îndeplinește următoarele condiții:
    1) este înregistrată conform art. 24 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010;
    2) este declarată de către Agenție ca fiind liberă de organismul specificat și de vectorii acestuia;
    3) este protejată fizic împotriva introducerii organismului specificat de către vectorii acestuia;
    4) este înconjurată de o zonă cu lățimea de 200 m, care, prin inspecție vizuală și, în cazul suspectării prezenței organismului specificat, prin prelevarea de probe și expertiză de laborator, este declarată ca fiind liberă de organismul specificat și face obiectul unor tratamente fitosanitare împotriva vectorilor organismului specificat sau eliminarea plantelor, după caz;
    5) face obiectul unor tratamente fitosanitare pentru a-l menține liber de vectorii organismului specificat, cu eliminarea plantelor, după caz;
    6) este inspectată anual, nu mai puțin de două ori, în fazele de dezvoltare a organismului dăunător, inclusiv zona menționată la subpunctul 4);
    7) în perioada de creștere a plantelor specificate, în locul respectiv nu sînt constatate simptome ale organismului specificat, nici ale vectorilor săi, iar în cazul simptomelor suspecte se prelevează probe pentru expertiza de laborator care să confirme absența organismului specificat;
    8) pe parcursul perioadei de creștere a plantelor specificate în zona menționată la subpunctul 4) nu se constată simptome ale organismului specificat sau, la observarea simptomelor suspecte, se efectuează expertiza de laborator care confirmă absența organismului specificat.
    18. Probele prelevate de la speciile de plante specificate se supun expertizei de laborator anual, în perioade stabilite, iar absența organismului specificat se confirmă pe baza expertizei efectuate de laboratorul acreditat.
    19. Pînă la circulația plantelor, loturile de plante specificate se inspectează vizual, cu prelevarea probelor pentru expertiza de laborator, inclusiv la nivel molecular, într-un laborator acreditat în domeniu, conform unui plan de prelevare care asigură identificarea cu o precizie de 99% că nivelul plantelor infectate este de 1% sau mai mult și se referă la plantele cu simptome sau suspectate de prezența organismului specificat, în baza procedurilor elaborate și aprobate de către Agenție, astfel cum prevede standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 31.
    20. Prin derogare de la punctele 16 şi 19 din prezentele Măsuri, circulația în interiorul sau în afara zonelor demarcate a plantelor de Vitis aflate în repaus vegetativ și destinate plantării, altele decît semințele, se admite în cazul îndeplinirii următoarelor condiții:
    1) plantele au fost cultivate în locații înregistrate conform art. 24 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010;
    2) în timp minim pînă la punerea în circulație, plantele au fost supuse tratamentului termic într-o instalație de tratare, sub supravegherea Agenției, în cursul căruia plantele aflate în repaus vegetativ au fost scufundate timp de 45 de minute în apă cu temperatura de 50 °C.
    21. Pînă la circulație, loturile de plante specificate se supun tratamentelor fitosanitare împotriva vectorilor organismului specificat și circulă în interiorul zonelor demarcate în containere sau ambalaje închise, care asigură imposibilitatea infectării cu organismul specificat sau cu vectorii săi.
    22. Plantele menționate la punctul 17 din prezentele Măsuri și plantele-gazdă care nu au crescut în zonele demarcate circulă în interiorul ţării însoțite de pașaportul fitosanitar, eliberat în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010.
    23. Fără a aduce atingere cerințelor expuse în capitolul I din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012, pentru circulația plantelor-gazdă către persoanele care nu practică activități comerciale sau profesionale sau care procură plantele pentru uz propriu nu este necesar pașaportul fitosanitar.
    24. Plantele specificate, cultivate in vitro pe durata întregului ciclu de viață și crescute cel puțin o perioadă din viață într-o zonă demarcată, stabilită în conformitate cu punctele 6-10 din prezentele Măsuri, circulă în afara zonelor demarcate și din zonele infestate în zonele-tampon cu condiția respectării următoarelor cerințe:
    1) au fost cultivate într-un loc care îndeplinește cerințele specificate infra:
    a) este înregistrat în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010;
    b) este declarat de Agenție ca fiind liber de organismul specificat și de vectorii săi în baza procedurilor elaborate și aprobate de Agenție, astfel cum prevăd standardele internaționale pentru măsurile fitosanitare;
    c) este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de către vectorii săi;
    d) este supus anual la cel puțin două inspecții oficiale, în fazele fenologice de dezvoltare a organismului dăunător;
    e) este declarat ca fiind liber de simptome determinate de organismul specificat și de vectorii acestuia în perioada de cultivare a plantelor specificate sau, la depistarea simptomelor suspecte, s-a efectuat expertiza de laborator care a confirmat absența organismului specificat;
    2) au fost cultivate într-un container transparent, în condiții de sterilitate și îndeplinesc una din următoarele condiții:
    a) provin din semințe;
    b) au fost sădite în condiții de sterilitate de la plante-mamă crescute pe durata întreagă a ciclului de viață în zone neafectate de organismul specificat, constatate prin expertiza de laborator ca fiind neafectate;
    c) au fost sădite în condiții de sterilitate de la plante-mamă cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile prevăzute la subpunctul 1) și constatate prin expertiza de laborator ca fiind neafectate;
    3) sînt transportate în containere transparente, în condiții de sterilitate, care exclud posibilitatea infectării cu organismul specificat prin intermediul vectorilor săi.
    4) Sînt însoțite de pașaportul fitosanitar, întocmit și emis de Agenție în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010.
Secțiunea a 8-a. Trasabilitatea
    25. Operatorul care livrează plantele specificate (înregistrat conform art.24 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010) crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă demarcată sau care au fost deplasate printr-o astfel de zonă ține evidența fiecărui lot livrat și a operatorului care l-a primit.
    26. Operatorul căruia i s-au livrat plante specificate crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă demarcată sau care au fost deplasate printr-o astfel de zonă ține evidența fiecărui lot primit și a furnizorului.
    27. Operatorul ține evidența menționată la punctele 25 şi 26 din prezentele Măsuri timp de trei ani de la data livrării sau primirii respectivului lot și informează Agenția despre fiecare lot furnizat sau primit. Informația include originea, identitatea și cantitatea lotului, expeditorul, destinatarul, locul de destinație, data și numărul lotului din pașaportul fitosanitar.
    28. Agenția, după recepționarea informației prevăzute la punctul 27 din prezentele Măsuri, comunică despre aceasta inspectorului fitosanitar al subdiviziunii raionale/municipale pentru siguranța alimentelor de la locul de destinație a lotului.
Secțiunea a 9-a. Controale oficiale privind circulația
plantelor specificate
    29. Agenția efectuează controale oficiale regulate asupra plantelor specificate care circulă în afara zonei demarcate sau dintr-o zonă infectată într-o zonă-tampon. Controale se efectuează în:
    1) punctele din care plantele specificate circulă din zone infectate în zone-tampon;
    2) punctele din care plantele specificate circulă din zone-tampon în zone nedemarcate;
    3) locul de destinație al plantelor specificate în zona-tampon;
    4) locul de destinație în zonele nedemarcate.
    30. Controalele menționate la punctul 29 din prezentele Măsuri includ controlul documentelor, identității plantelor specificate şi se efectuează indiferent de locul de proveniență al plantelor specificate, de situația proprietarului, persoanei sau entității responsabile de acestea.
    31. Frecvența controalelor menționate la punctul 30 din prezentele Măsuri se bazează pe risc, în funcție de proveniența loturilor, gradul de susceptibilitate a plantelor, respectarea de către operator a cerințelor prezentelor Măsuri sau pe alte acțiuni întreprinse pentru izolarea sau eradicarea organismul specificat.
    32. Ca urmare a controalelor, Agenţia întocmeşte și actualizează lista locurilor conforme cerințelor punctului 17 din prezentele Măsuri.
Secțiunea a 10-a. Măsuri în cazul nerespectării cerințelor
punctelor 16-23. Campaniile
de sensibilizare
    33. În cazul în care în timpul controalelor menționate la punctul 30 se constată nerespectarea cerințelor prevăzute la punctele 16-23 din prezentele Măsuri, Agenția dispune distrugerea imediată a plantelor neconforme, la fața locului sau într-un loc apropiat. Distrugerea se efectuează cu respectarea măsurilor de precauție pentru evitarea răspîndirii organismului specificat și a vectorilor săi.
    34. Agenţia informează publicul larg, călătorii, transportatorii de plante specificate despre riscurile reprezentate de organismul specificat. Informația se pune la dispoziția publicului prin intermediul campaniilor de sensibilizare și/sau prin publicarea pe pagina web oficială.
    35. Agenția raportează anual, pînă la data de
    31 decembrie, autorității centrale de specialitate în domeniul
agriculturii și, la necesitate, autorităţilor naţionale în domeniu ale statelor vecine despre acțiunile întreprinse conform prevederilor prezentelor Măsuri.
Secțiunea a 11-a. Cerințe privind introducerea
în ţară a plantelor specificate
    36. Plantele specificate originare din alte țări, în care organismul specificat este declarat ca fiind absent se importă cu respectarea următoarelor condiții:
    1) sînt însoțite de certificatul fitosanitar prevăzut la art.26 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010, iar la rubrica „Declarație suplimentară” se indică lipsa în țară a organismului specificat;
    2) la importul în ţară, se inspectează de către inspectorii posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră în conformitate cu punctul 42 din prezentele Măsuri, în vederea constatării prezenței/absenței organismului specificat și/sau a simptomelor determinate de acesta.
    37. Plantele specificate originare din țara în care prezența organismului specificat este cunoscută se importă în cazul în care îndeplinesc următoarele condiții:
    1) sînt însoțite de certificatul fitosanitar/certificatul fitosanitar de reexport prevăzut la art. 26 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010;
    2) sînt conforme cerințelor de la punctul 38 sau punctelor 39 și 40 din prezentele Măsuri;
    3) la importul în ţară au fost inspectate de către inspectorii posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră conform punctelor 41-44 din prezentele Măsuri în vederea constatării prezenței/absenței organismului specificat și/sau a simptomelor acestuia.
    38. În cazul în care plantele specificate provin dintr-o zonă liberă de organismul specificat, stabilită de autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din alte state în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare, se întreprind următoarele:
    1) autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din alte state prezintă, în scris, Agenției denumirea zonei respective;
    2) înscrie în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine” denumirea zonei.
    39. În cazul în care plantele specificate, altele decît cele cultivate in vitro, pe durata întregului ciclu de viață provin dintr-o zonă în care prezența organismului specificat este cunoscută, în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară” se indică:
    1) plantele specificate au fost crescute în unul sau mai multe locuri care îndeplinesc cerințele punctului 41 din prezentele Măsuri;
    2) autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din alte state a prezentat, în scris, Agenţiei lista locurilor, inclusiv amplasarea acestora în țară;
    3) la locurile indicate și în zona respectivă s-au aplicat tratamente fitosanitare împotriva vectorilor organismului specificat, conform punctului 40 subpunctul 3) din prezentele Măsuri;
    4) probele prelevate de la plantele specificate provenite din locurile menționate la subpunctul 2) au fost supuse inspecției anuale la momente oportune, iar absența organismului specificat a fost confirmată pe baza expertizei de laborator efectuată de un laborator acreditat;
    5) plantele specificate au fost transportate în containere sau ambalaje închise, care împiedică infectarea cu organismul specificat sau infestarea cu vectorii săi;
    6) înainte de export, loturile de plante specificate s-au inspectat vizual, cu prelevarea probelor pentru expertiza de laborator, inclusiv la nivel molecular, într-un laborator acreditat în domeniu, conform unui plan de prelevare care asigură identificarea organismului specificat cu o precizie de 99% că nivelul plantelor infectate este de 1% sau mai mult și se referă la plantele cu simptome sau suspectate de prezența organismului specificat;
    7) înainte de export, loturile de plante specificate se supun tratamentelor fitosanitare împotriva vectorilor organismului specificat, iar în certificatul fitosanitar, la rubrica „Loc de origine”, se indică localizarea locului.
    40. În cazul în care plantele specificate cultivate in vitro pe durata întregului ciclu de viață provin dintr-o zonă în care prezența organismului specificat este cunoscută, certificatul fitosanitar va conține la rubrica „Declarație suplimentară” următoarea informație:
    1) plantele specificate au fost cultivate într-unul sau mai multe locuri care îndeplinesc condițiile punctului 42 din prezentele Măsuri;
    2) autoritatea națională în domeniul fitosanitar din țara exportatoare a comunicat, în scris, Agenției lista locurilor respective, inclusiv localizarea lor în țară;
    3) plantele specificate au fost transportate în condiții de sterilitate într-un container transparent, care a împiedicat infectarea cu organismul specificat prin intermediul vectorilor săi;
    4) plantele specificate îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
    a) provin din semințe;
    b) au fost sădite în condiții de sterilitate de la plante-mamă crescute pe durata întreagă a ciclului de viață în zone neafectate de organismul specificat, constatate prin expertiza de laborator ca fiind neafectate;
    c) au fost sădite în condiții de sterilitate de la plante-mamă cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 41 din prezentele Măsuri și sînt constatate prin expertiza de laborator ca fiind neafectate.
    În certificatul fitosanitar menționat la punctul 37 subpunctul 1), la rubrica „loc de origine” se indică locul menționat la punctul 40 subpunctul 1) din prezentele Măsuri.
    41. Locul menționat la punctul 39 subpunctul 1) îndeplinește următoarele condiții:
    1) este certificat de autoritatea naţională în domeniul fitosanitar al țării exportatoare ca fiind liber de organismul specificat și de vectorii săi, conform standardelor internaționale pentru măsuri fitosanitare;
    2) este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de către vectorii săi;
    3) este înconjurat de o zonă cu lățimea de 200 m, care, prin inspecție vizuală oficială și, în cazul suspectării prezenței organismului specificat, prin prelevare de probe și expertiză de laborator, efectuată de un laborator acreditat, este constatată ca fiind liberă de organismul specificat, și face obiectul unor tratamente fitosanitare împotriva vectorilor organismului specificat. După caz, plantele infectate pot fi eliminate;
    4) face obiectul unor tratamente fitosanitare cu scopul de a-l menține neafectat de vectorii organismului specificat, respectivele tratamente includ, dacă este cazul, eliminarea plantelor;
    5) este inspectat anual, inclusiv zona menționată la subpunctul 3), nu mai puțin de două inspecții oficiale, efectuate în fazele de dezvoltare a organismului dăunător;
    6) pe parcursul perioadei de producție a plantelor specificate, în locul respectiv nu s-au constatat simptome ale organismului specificat, nici vectorii săi sau, în cazul observării simptomelor suspecte s-a efectuat expertiza de laborator, într-un laborator acreditat care a confirmat absența organismului specificat;
    7) pe parcursul perioadei de producție a plantelor specificate, în zona menționată la subpunctul 3) nu s-au constatat simptome ale organismului specificat sau, la observarea simptomelor suspecte, a fost efectuată expertiza de laborator într-un laborator acreditat, care a confirmat absența organismului specificat.
    42. Locul menționat la punctul 40 subpunctul 1) îndeplinește următoarele condiții:
    1) este constatat de autoritatea națională în domeniul fitosanitar a țării exportatoare ca fiind liber de organismul specificat și de vectorii săi, cu respectarea cerințelor standardelor internaționale pentru măsuri fitosanitare;
    2) este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de către vectorii săi;
    3) este supus anual la cel puțin două inspecții oficiale, în perioade oportune;
    4) este constatat ca fiind liber de simptome determinate de organismul specificat și de vectorii acestuia în perioada de cultivare a plantelor specificate sau, la depistarea simptomelor suspecte, s-a efectuat expertiza de laborator, care a confirmat absența organismului specificat.
Secțiunea a 12-a. Controale oficiale la import
    43. Transporturile de plante specificate importate din alte țari se inspectează oficial la posturile de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră.
    44. În cazul plantelor specificate originare ale țări în care organismul specificat nu este prezent sau din zone menționate la pct. 38 din prezentele Măsuri, Agenția întreprinde următoarele:
    1) o inspecție vizuală; și
    2) în cazul suspectării prezenței organismului specificat, prelevarea de probe din lotul de plante specificate pentru expertiza de laborator într-un laborator acreditat, în vederea confirmării absenței/prezenței organismului specificat sau a simptomelor acestuia.
    45. În cazul plantelor specificate originare din zone ale țării exportatoare în care prezența organismului specificat este cunoscută, inspectorii posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră întreprind următoarele:
    1) o inspecție vizuală; și
    2) prelevarea de probe din lotul de plante specificate pentru expertiza de laborator, într-un laborator acreditat, în vederea confirmării absenței/prezenței organismului specificat sau a simptomelor acestuia.
    46. Probele prelevate în conformitate cu punctele 44 subpunctul 2) și punctul 45 subpunctul 2) din prezentele Măsuri au o dimensiune care asigură identificarea cu o precizie de 99% că nivelul plantelor infectate este de 1% sau mai mult, astfel cum prevede standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 31.
    Cerințele prezentului punct nu se aplică plantelor specificate care au fost cultivate in vitro pe durata întregului ciclu de viață și sînt transportate în containere transparente în condiții de sterilitate.

Anexă
la Măsurile de prevenire a introducerii
şi răspîndirii în Republica Moldova
a Xylella fastidiosa (Well şi Raju)

LISTA
plantelor susceptibile la izolatele europene și neeuropene
ale organismului specificat („plante specificate”)
 
 
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.
Acer
Aesculus
Agrostis gigantea Roth
Albizia julibrissin Durazz.
Alnus rhombifolia Nutt.
Alternanthera tenella Colla
Amaranthus blitoides S. Watson
Ambrosia
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Ampelopsis cordata Michx.
Artemisia arborescens L.
Artemisia douglasiana Hook.

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

Asparagus acutifolius L.
Avena fatua L.
Baccharis halimifolia L.
Baccharis pilularis DC.
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)
Bidens pilosa L.
Brachiaria decumbens (Stapf)
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.
Brassica
Bromus diandrus Roth
Callicarpa americana L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carex
Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch
Cassia tora (L.) Roxb.
Catharanthus
Celastrus orbiculata Thunb.
Celtis occidentalis L.
Cenchrus echinatus L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium quinoa Willd.
Chionanthus
Chitalpa tashkinensis T.S. Elias & Wisura
Cistus creticus L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviifolius L.
Citrus
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coffea
Commelina benghalensis L.
Conium maculatum L.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Coprosma repens A. Rich
Cornus florida L.
Coronopus didymus (L.) Sm.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus esculentus L.
Cytisus racemosus Broom
Cytisus scoparius (L.) Link
Datura wrightii Regel
Digitaria horizontalis Willd.
Digitaria insularis (L.) Ekman
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Disphania ambrosioides (L.)           Mosyakin & Clemants
Dodonaea viscosa Jacq.
Duranta erecta L.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eriochloa contracta Hitchc.
Erodium
Escallonia montevidensis Link & Otto
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus globulus Labill.
Eugenia myrtifolia Sims
Euphorbia hirta L.
Euphorbia terracina L.
Fagopyrum esculentum Moench
Fagus crenata Blume
Ficus carica L.
Fragaria vesca L.
Fraxinus americana L.
Fraxinus dipetala Hook. & Arn.
Fraxinus latifolia Benth.
Fraxinus pennsylvanica Marshall
Fuchsia magellanica Lam.
Genista ephedroides DC.
Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson

Genista x spachiana (syn.Cytisus racemosus Broom)

Geranium dissectum L.
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina L.
Hebe
Hedera helix L.
Helianthus annuus L.
Hemerocallis
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.
Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker
Hibiscus syriacus L.
Hordeum murinum L.
Hydrangea paniculata Siebold
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Iva annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Juglans                                           
Juniperus ashei J. Buchholz
Koelreuteria bipinnata Franch.
 
Lactuca serriola L
Lagerstroemia indica L.
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia Mill
Lavandula dentata L.
Lavandula stoechas L.
Ligustrum lucidum L.
Lippia nodiflora (L.) Greene
Liquidambar styraciflua L.
Liriodendron tulipifera L.
Lolium perenne L.
Lonicera japonica (L.) Thunb.
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Malva
Marrubium vulgare L.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Melilotus
Melissa officinalis L.
Metrosideros
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Montia linearis (Hook.) Greene
Morus
Myoporum insulare R. Br.
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Nicotiana glauca Graham
Olea europaea L.
Origanum majorana L.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Paspalum dilatatum Poir.
Pelargonium graveolens L'Hér
Persea americana Mill.
Phoenix reclinata Jacq.
Phoenix roebelenii O'Brien
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Poa annua L.
Polygala myrtifolia L.

Polygala x grandiflora nana

Polygonum arenastrum Boreau
Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre
Polygonum persicaria Gray
Populus fremontii S. Watson
Portulaca
Prunus
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
Quercus
Ranunculus repens L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus alaternus L.
Rhus
Rosa californica Cham. & Schldl.
Rosa x floribunda
Rosmarinus officinalis L.
Rubus
Rumex crispus L.
Salix
Salsola tragus L.
Salvia apiana Jeps.
Salvia mellifera Greene
Sambucus
Sapindus saponaria L.
Schinus molle L.
Senecio vulgaris L.
Setaria magna Griseb.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.
Sisymbrium irio L.
Solanum americanum Mill.
Solanum elaeagnifolium Cav.
Solanum lycopersicum L.
Solanum melongena L.
Solidago fistulosa Mill.
Solidago virgaurea L.
Sonchus
Sorghum
Spartium junceum L.
Spermacoce latifolia Aubl.
Stellaria media (L.) Vill.
Tillandsia usneoides (L.) L.
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene
Trifolium repens L.
Ulmus
Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Vaccinium
Verbena litoralis Kunth
Veronica
Vicia faba L.
Vicia sativa L.
Vinca
Vitis
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra L.
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.”.
 

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:

    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Andrei Galbur
    Ministrul mediului                                                     Valeriu Munteanu

    Nr. 335. Chişinău, 26 mai 2017.