OARFCC50/2017
ID intern unic:  370517
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU
ORDIN Nr. 50
din  19.05.2017
privind modificarea şi completarea
Instrucţiunii cu privire la înregistrarea
bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor
Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 1000
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1222 din 23 mai 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI    În conformitate cu art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 318), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, aprobată prin Ordinul Directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 112 din 22 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 142-144, art. 487) cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 423 din 17 octombrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează.
    1. La punctul 5 textul „(anexa nr. 2)” se exclude.
    2. La punctul 6 în subalineatul trei cuvintele „şi alte încăperi izolate” se substituie cu cuvintele „ , alte încăperi izolate şi locurile de parcare din clădire”.
    3. Instrucţiunea se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „(61) Nu sînt obiecte ale înregistrării în Registrul bunurilor imobile: chioşcurile, gheretele, împrejmuirile, pereţii, bornele de hotar, stratul asfaltic, macaralele, construcţii şi instalaţii ale căror funcţii sînt legate direct de teren sau de construcţia principală şi care nu pot fi formate ca obiecte independente de drept în conformitate cu Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, precum şi obiectele de infrastructură tehnico-edilitară.”.
    4. Punctul 11 se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Capitolul C care conţine înscrieri cu privire la locurile de parcare din clădire se deschide după aceleaşi reguli.”.
    5. La punctul 14 literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    „ c) dosarul tehnic;
    d) condica de cereri (anexa nr. 4);”.
    6. În punctul 17 cuvintele „După înregistrare pe documentul ce confirmă drepturile” se substituie cu cuvintele „Pe documentul ce confirmă dreptul”.
    7. Punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Registratorul completează cererea în sistemul informaţional conform datelor şi documentelor prezentate de către solicitant, după care cererea se imprimă şi se semnează de solicitant. Solicitantul scrie de mînă numele, prenumele deplin şi face semnătura scurtă ca în actul de identitate.
    Registratorul este în drept să execute de pe documentele prezentate copii.”.
    8. La punctul 20:
    1) la lit. a) primul alineat se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „În cazul bunurilor proprietate comună în devălmăşie cererea poate fi depusă de oricare dintre coproprietari.”
    2) punctul se completează cu literele d)-h) cu următorul cuprins:
    „d) executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare;
    e) persoanele ce deţin calitatea de moştenitor;
    f) notarul care a autentificat actul;
    g) administratorul autorizat în cazurile prevăzute de lege;
    h) persoana interesată cu prezentarea hotărîrii judecătoreşti emise în conformitate cu art.215 din Codul civil.”.
    9. Instrucţiunea se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins:
    „201. Cererea de înregistrare a ipotecii poate fi depusă de debitorul ipotecar sau creditorul ipotecar, iar în cazul în care executarea obligaţiei de către debitor este garantată prin ipotecă de către garantul ipotecar, cererea de înregistrare va fi depusă de către garantul ipotecar sau creditor, dacă contractul nu prevede altfel (art. 44 alin. (1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, art. 9 alin. (3) al Legii cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008).
    În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunului imobil este înregistrat pe cote-părţi cererea de înregistrare a ipotecii se va perfecta pentru fiecare cotă-parte.”.
    10. La punctul 21:
    1) în subalineatul cinci textul „(Regulamentului, sau un alt act de constituire), ordinul de numire în funcţie” se substituie cu cuvintele „ , Regulamentului, sau unui alt act de constituire”, cuvintele „întreprinderii sau organizaţiei sau” se substituie cu textul „întreprinderii sau organizaţiei, iar în cazul reprezentantului, altă persoană decît conducătorul (administratorul), şi”;
    2) în subalineatul şase cuvintele „autentificată notarial” se substituie cu textul „legalizată notarial, iar în cazul reprezentantului altă persoană decît conducătorul (administratorul) şi prin procura eliberată în modul stabilit.”;
    3) subalineatul şapte se abrogă;
    4) punctul se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Actele eliberate de autorităţile statelor membre ale Convenţiei încheiate la Haga din 5 octombrie 1961 urmează să conţină apostila conform modelului stabilit. Actele întocmite de autorităţile statelor care nu sunt membre a Convenţiei încheiate la Haga sau au formulat obiecţii urmează să fie supralegalizate (să conţină legalizarea consulară). Actele eliberate de notarii şi alte autorităţi ale statelor cu care Republica Moldova a încheiat tratate privind recunoaşterea actelor oficiale fără supralegalizare sau apostilă nu necesită a fi supralegalizate sau apostilate.”.
    11. La punctul 22:
    1) primul şi al doilea subalineat se abrogă;
    2) subalineatul patru după cuvintele „înregistrare de stat” se completează cu cuvintele „sau decizia de înregistrare,”, iar după cuvîntul „necesitate” virgula se exclude;
    3) subalineatul şase va avea următorul cuprins:
    „- actele ce confirmă împuternicirile reprezentantului. Procura se prezintă în original. Dacă procura a fost eliberată numai pentru efectuarea unei singure operaţiuni de înregistrare, originalul va fi anexat la cerere, iar în cazul procurii generale la cerere va fi anexată o copie confirmată de către registrator.”;
    4) la subalineatul şapte cuvintele „două exemplare ale documentelor” se substituie cu cuvîntul „documentele”;
    5) subalineatul şapte se completează cu lit. e1 ) – e3) cu următorul cuprins:
    „e1) procesele-verbale privind procurarea bunului imobil la licitaţie, întocmite de executorul judecătoresc şi confirmate de către instanţa de judecată, sau procesele-verbale de transmitere silită a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, întocmite de către executorul judecătoresc;
    e2) procesele-verbale ale licitaţiei, actele de ridicare a bunurilor imobile adjudecate şi certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, sau actele de ridicare a bunurilor imobile neadjudecate la licitaţie şi certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, ori actele de separare a bunului imobil din masa debitoare, întocmite de către administratorul de insolvabilitate/lichidator, şi actele ce confirmă dreptul real sau personal al persoanei care a solicitat separarea bunului imobil din masa debitoare;
    e3) certificatul eliberat de către cooperativa de construcţie a locuinţelor sau cooperativa de construcţie a garajelor (art. 18 Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993, anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 10 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia garajelor din cooperativele de construcţie a garajelor).”.
    12. La punctul 221, cuvîntul „obligatoriu” se substituie cu cuvîntul „obligatorie”, după cuvintele „planului bunului imobil” se completează cu cuvintele „recepţionat conform procedurii stabilite”.
    13. În punctul 23 cuvintele „sau dreptul intabulat asupra căruia se face înscrierea” se exclud.
    14. Punctul 24 va avea următorul cuprins:
    „24. Registratorul verifică:
    - datele de identitate ale solicitantului şi, după caz, documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;
    - existenţa documentelor necesare pentru înregistrare şi corespunderea lor cerinţelor prevăzute de art. 29 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998;
    - dacă bunul sau dreptul solicitat pentru înregistrare este susceptibil de înscriere în registrul bunurilor imobile;
    - informaţia din registrul bunurilor imobile, în scopul stabilirii existenţei temeiurilor de respingere a cererii prevăzute de art. 31 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998;
    - informaţia cadastrală (existenţa planului) pentru înregistrarea primară a bunului imobil, efectuarea modificărilor în Registru în legătură cu modificarea bunului imobil, precum şi în alte cazuri în care pentru înregistrare este necesar planul, cu excepţia cazului în care se solicită concomitent executarea lucrărilor cadastrale şi înregistrarea în Registru.”.
    15. Punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. După verificare Registratorul primeşte sau respinge primirea cererii de înregistrare.”.
    16. La punctul 26:
    1) alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „În cazul în care primirea cererii este respinsă, cererea nu se înregistrează.”;
    2) în alineatul doi textul „solicitantul nu este de acord cu temeiurile respingerii cererii, registratorul ii propune” se substituie cu textul „cererea este respinsă, solicitantului i se propune”;
    3) alineatul trei în final se completează cu cuvintele: „iar în lipsa acestuia, în dosarul tehnic”;
    4) punctul se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul în care în arhiva oficiului cadastral teritorial lipseşte atît dosarul cadastral cît şi dosarul tehnic aferent bunului imobil în cauză, registratorul transmite decizia împreună cu copiile documentelor în arhiva oficiului cadastral teritorial.”.
    17. La punctul 27:
    1) la subalineatul patru textul „şi art. 165 alin. (3) al Codului Fiscal” se exclude;
    2) după subalineatul șase punctul se completează cu un subalineat cu următorul cuprins:
    „- datele din documentele prezentate nu corespund datelor din cadastru, cu excepţia cazurilor în care necorespunderea este cauzată de o eroare tehnică a oficiului cadastral teritorial;”;
    3) ultimul subalineat se abrogă.
    18. Punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „28. În cazul în care sînt primite documentele spre înregistrare, Registratorul verifică achitarea serviciului şi completează cererea, indicînd:
    - datele despre solicitant: numele, prenumele/denumirea solicitantului, date din actul de identitate/actul de constituire (IDNP, seria şi numărul actului, data naşterii/IDNO, rechizitele bancare), adresa de domiciliu/ sediu, numărul telefonului de contact;
    - datele despre reprezentant şi documentul prin care sunt confirmate împuternicirile acestuia;
    - informaţia despre bunul imobil (numărul cadastral, adresa);
    - serviciul solicitat;
    - lista documentelor anexate la cerere (documentele ce servesc temei de înregistrare se enumeră expres, indicîndu-se numărul şi data acestora, iar pentru documentele adiţionale prezentate în copii, se va indica „Alte documente” şi numărul de pagini);
    - numele şi prenumele registratorului;
    - cuantumul sumei achitate în avans, numărul bonului de plată;
    - numărul, data şi ora primirii cererii;
    - data executării cererii.
    Un exemplar al cererii, semnat de către registrator, împreună cu dovada de achitare a serviciului (bonul) se restituie solicitantului.
    Cererea se înregistrează în sistemul informaţional. Condica de cereri se ţine în format electronic. La sfîrșitul zilei de muncă persoana responsabilă extrage versiunea pe hîrtie a condicii de cereri completată în acea zi, semnează şi aplică ştampila pe fiecare filă, după care filele se coase în condica de cereri ţinută pe hîrtie.”.
    19. Punctele 29 şi 30 se abrogă.
    20. La punctul 31 textul „40 zile ” se substituie cu textul „cu 40 zile calendaristice”.
    21. La punctul 32 textul „În cazul înregistrării curente,” se exclude , iar în final punctul se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Dacă în oficiul cadastral teritorial este implementată arhiva electronică, registratorul examinează documentele din dosarul cadastral în format electronic, însă la necesitate, solicită documentele din arhivă şi le examinează pe suport de hîrtie.”.
    22. La punctul 33, cuvintele „instrucţiunii cu privire la arhiva OCT” se substituie cu textul „Regulamentului cu privire la arhiva departamentală a Î.S „Cadastru”, aprobat prin Ordinul Agenţiei”.
    23. Punctul 36 va avea următorul cuprins:
    „36. Stabilind faptul că documentele sînt corecte, Registratorul:
    - examinează toate materialele incluse în dosarul cadastral (inclusiv deciziile de refuz, de respingere, alte documente incluse în dosar) care ar putea influenţa decizia registratorului;
    - în cazul înregistrării curente, verifică corespunderea datelor din documentele prezentate cu cele din dosarul cadastral şi Registru;
    - în cazul înregistrării primare precum şi în cazul în care bunul a fost înregistrat în cadrul înregistrării primare masive, examinează documentele din dosarul tehnic şi dosarul cadastral referitor la istoricul bunului imobil (interdicţii, sechestre, existenţa construcţiilor neautorizate, componenţa bunului imobil);
    - verifică datele înscrise în Registru (capitolul A,B) referitor la obiect, subiect, grevări, inclusiv, restricţii, interdicţii, sechestre, notări, atît pentru efectuarea înscrierii la capitolul A,B, cît şi pentru efectuarea înscrierii la capitolul C;
    - după necesitate pregăteşte demersuri către autorităţile administraţiei publice, notar, instanţa judecătorească, alte autorităţi pentru obţinerea documentelor suplimentare;
    - dacă întîmpină dificultăţi la aplicarea corectă a legislaţiei, poate solicita un aviz consultativ de la Întreprinderea Specializată în Cadastru (în continuare - Întreprinderea);
    - în cazul înregistrării primare selective precum şi în cazul intervenirii modificărilor la bunul imobil (actualizarea planului, reconstrucţia clădirii etc.), transmite documentele inginerului cadastral pentru confirmarea existenţei planului bunului şi identificarea bunului în plan. Inginerul verifică informaţia grafică şi parametrii bunului imobil solicitat spre înregistrare şi completează nota de verificare conform procedurii stabilite, după care o transmite Registratorului;
    - verifică corespunderea datelor din documentele de drept cu datele din plan şi decide referitor la posibilitatea înregistrării bunului şi a drepturilor asupra acestuia.”.
    24. Punctul 37 se completează la final cu două subalineate cu următorul cuprins:
    „- dosarul tehnic, după caz;
    - informaţia grafică, după caz (planul geometric, nota de verificare).”.
    25. La punctul 38:
    1) textul „corespunderea formei şi/sau conţinutului documentelor şi a materialelor din arhivă cerinţelor legislaţiei” se substituie cu cuvintele „corespunderea formei şi conţinutului documentelor cerinţelor legislaţiei”;
    2) subalineatul trei se abrogă;
    3) la subalineatul patru cuvîntul „extrage” se substituie cu cuvîntul „imprimă”;
    4) subalineatul cinci după cuvintele „semnătura sa” se completează cu cuvintele „indicînd data semnării Registrului”;
    5) subalineatul şase va începe cu textul „în oficiul cadastral teritorial în care nu este implementată arhiva electronică;”
    6) la subalineatul şapte cuvintele „pe toate exemplarele de documente” se substituie cu cuvintele „pe toate exemplarele pe suport de hîrtie a documentelor”;
    7) subalineatul opt se completează în final cu cuvintele „după caz”;
    8) subalineatul unsprezece va avea următorul cuprins:
    „- transmite spre ghişeul de eliberare documentele ce urmează a fi eliberate solicitantului.”.
    26. La punctul 40:
    1) alineatul întîi după cuvintele „actelor suplimentare” se completează cu textul „sau a unui aviz consultativ (art. 32 alin. (31) Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 98)”, după textul „cu cel mult 40 de zile” se completează cu cuvîntul „calendaristice”;
    2) alineatul doi după cuvintele „eliberat solicitantului” se completează cu textul „prin intermediul ghişeului de eliberare, confirmînd recepţia acesteia prin semnătura în condica de cereri (sau după caz, pe cerere)”, iar cuvintele „care conţine confirmarea că a fost adus la cunoştinţa solicitantului” se exclud.
    27. Instrucţiunea se completează cu punctul 401 cu următorul cuprins:
    „401. În cazul suspendării înregistrării ipotecii conform art. 331 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, registratorul emite decizia privind suspendarea înregistrării dreptului  şi notează în Registru depunerea cererii de înregistrare a ipotecii. Un exemplar al deciziei privind suspendarea înregistrării dreptului de ipotecă şi copiile documentelor de drept anexate la cerere se îndosariază în dosarul cadastral. Spre ghişeul de eliberare se transmite un exemplar al cererii, decizia privind suspendarea înregistrării dreptului de ipotecă şi documentele prezentate pentru înregistrarea dreptului. La primirea deciziei, solicitantul indică expres în condica de cereri (sau după caz, în cerere) faptul primirii deciziei de suspendare, după care semnează.
    După ridicarea grevării sau interdicţiei, care a făcut imposibilă înregistrarea ipotecii, la adresarea solicitantului ipoteca se va înregistra cu data depunerii cererii iniţiale. Înscrierea despre depunerea cererii se va radia din Registru.”.
    28. Punctul 41 va avea următorul cuprins:
    „41. În cazul refuzului înregistrării drepturilor, Registratorul:
    - perfectează decizia de refuz a înregistrării în două exemplare, îndosariază un exemplar al deciziei în dosarul cadastral, iar în lipsa acestuia - în dosarul tehnic, împreună cu copii ale documentelor anexate la cerere;
    - transmite Registrul împreună cu dosarul cadastral în arhivă;
    - transmite spre ghişeul de eliberare documentele anexate la cerere şi decizia de refuz.”.
    29. Instrucţiunea se completează cu punctul 411 cu următorul cuprins:
    „411. Decizia privind refuzul înregistrării drepturilor trebuie să conţină datele despre solicitant, documentele prezentate spre înregistrare, referire la cadrul legal în temeiul căruia este imposibilă înregistrarea şi argumentarea aplicării acestuia, căile de contestare a deciziei, numele, prenumele registratorului şi semnătura acestuia.”.
    30. La punctul 42:
    1) subalineatul unu se completează în final cu cuvintele „şi certificatul privind înscrierile din registrul bunurilor imobile;”;
    2) subalineatul doi se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „La primirea deciziei, solicitantul indică expres în condica de cereri (sau după caz în cerere) faptul primirii deciziei de refuz după care semnează.”;
    3) subalineatul trei se abrogă.
    31. La punctul 43 alineatul doi se completează în final cu textul: „iar după caz, şi actele prin care îi sunt confirmate împuternicirile. Actele vor fi eliberate doar după achitarea integrală a tarifului prevăzut pentru înregistrare.”.
    32. La punctul 54 subalineatul doi cuvîntul „extrage” se substituie cu cuvîntul „imprimă”.
    33. Punctul 60 se abrogă.
    34. La punctul 62 prima propoziție se substituie cu textul: „Orice înscriere în Registru se confirmă prin semnătura Registratorului. Pe fişiere de hîrtie Registratorul aplică şi ştampila”, în propoziția a doua cuvintele „prin semnătura Registratorului şi ştampilă” se exclud.
    35. Instrucţiunea se completează cu punctul 631 cu următorul cuprins:
    „631 În procesul înregistrării primare, înscrierea referitoare la bunul imobil se efectuează concomitent cu înscrierea referitoare la dreptul de proprietate.”.
    36. Punctul 65 se abrogă.
    37. Punctul 66 se completează cu lit. d) cu următorul cuprins:
    „d) în cazul înregistrării primare în Registru a dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate privată şi a caselor individuale de locuit cu anexele gospodăreşti, cu prezentarea schemei de amplasare a bunului imobil, conform art. 561 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.”.
    38. Punctul 68 se completează cu alineatul trei cu următorul cuprins:
    „Intabularea dreptului înscris anterior provizoriu se va efectua cu data înscrierii provizorii.”.
    39. Instrucţiunea se completează cu punctul 681 cu următorul cuprins:
    „681. Pentru bunurile imobile indicate în pct. 66 lit. d) înscrierea provizorie se va transforma în intabulare la cererea titularului de drept, în baza planului geometric recepţionat în modul stabilit.”.
    40. La punctul 70 subalineatul doi cuvintele „şi titularul a decedat sau şi-a încetat existenţa” se exclud.
    41. La punctul 71:
    1) după subalineatul şase punctul se completează cu cinci subalineate cu următorul cuprins:
    „- administrarea fiduciară;
    - leasingul;
    - cererea de înregistrare a ipotecii;
    - dreptul de răscumpărare născut din act juridic;
    - contractul de investiţii în construcţii;”;
    2) în subalineatul șapte cuvîntul „preempţiune” se substituie cu cuvîntul „preemţiune”;
    3) în subalineatul opt cuvîntul „rangului” se substituie cu cuvîntul „priorităţii”.
    42. La punctul 72:
    1) în alineatul trei cuvintele „organului de executare a hotărîrilor judecătoreşti” se substituie cu textul „executorului judecătoresc, lichidatorului, administratorului procesului de insolvabilitate,” iar în final alineatul se completează cu cuvintele „cu prezentarea documentelor doveditoare.”;
    2) punctul se completează în final cu două alineate cu următorul cuprins:
    „Nu pot fi notate măsurile de asigurare în cazul în care:
    a) bunul imobil referitor la care urmează a fi notată măsura de asigurare nu poate fi identificat, sau
    b) terenul sau construcţia referitor la care urmează a fi notată măsura de asigurare nu sînt înregistrate în Registru, sau
    c) prin documentul prezentat se dispune aplicarea măsurilor de asigurare asupra bunurilor care vor fi înscrise în registrul bunurilor imobile în viitor.
    În cazul în care se solicită notarea măsurii de asigurare aplicate asupra unei încăperi care nu este înregistrată, construcţia fiind înregistrată, notarea măsurii de asigurare se face la capitolul B, cu descrierea încăperii la care se referă măsura de asigurare.”.
    43. Instrucţiunea se completează cu punctele 721 - 724 cu următorul cuprins:
    „721 Înscrierile privind măsurile de asigurare aplicate în cadrul procedurii de executare se efectuează de către executorii judecătoreşti prin Sistemul Informaţional Automatizat „Acces activ la Registrul bunurilor imobile” (în continuare SIA „AARBI”) care oferă acces la Registrul bunurilor imobile în regim de timp real.
    SIA „AARBI” asigură următoarele funcţionalităţi:
    - căutarea informaţiei despre bunurile imobile ce aparţin debitorului, înscrise în Registrul bunurilor imobile;
    - generarea încheierii executorului judecătoresc de aplicare/anulare/substituire a măsurii de asigurare;
    - înscrierea despre aplicarea/anularea măsurii de asigurare în registrul bunurilor imobile de către executorul judecătoresc;
    - primirea confirmării de către executorul judecătoresc despre faptul înscrierii măsurii de asigurare în registrul bunurilor imobile.
    722. Conectarea executorului judecătoresc la SIA „AARBI” se asigură conform acordului încheiat între Întreprindere şi executorul judecătoresc.
Accesul la SIA „AARBI” se acordă de Întreprindere după conectarea de către executorul judecătoresc la serviciile de autentificare şi autorizare prin intermediul serviciului guvernamental M-Pass.
    723. SIA „AARBI” se utilizează de către executorul judecătoresc conform regulilor din Ghidul utilizatorului, pus la dispoziţie de către Întreprindere.
    724. În procesul de utilizare a SIA „AARBI” executorul judecătoresc :
    - utilizează sistemul doar dacă are intentată o procedură de executare;
    - indică expres tipul măsurii de asigurare aplicate;
    - foloseşte nomenclatoarele, clasificatoarele SIA „AARBI”;
    - indică în documentul de aplicare/anulare/substituire a măsurii de asigurare lista bunurilor imobile (numerele cadastrale, adresa), numele, prenumele/denumirea, IDNP/IDNO a debitorului, numele prenumele/denumirea, IDNP/IDNO a creditorului;
    - semnează documentul cu aplicarea semnăturii electronice calificate avansate;
    - expediază spre procesare formularul completat şi documentul ce constituie temei de aplicare/anulare/substituire a măsurii de asigurare.”.
    44. La punctul 73 cuvintele „se va face referire la bunul sau numărul de ordine” se substituie cu cuvintele „se va face referire la numărul cadastral al bunului şi numărul de ordine”.
    45. Punctul 75 se abrogă.
    46. Punctul 76 va avea următorul cuprins:
    „76. Hotărîrea judecătorească definitivă sau definitivă şi irevocabilă, transmisă la oficiul cadastral teritorial, în temeiul căreia urmează a fi înscris, modificat sau radiat dreptul, se notează în registrul bunurilor imobile pînă la depunerea cererii şi efectuarea plăţii pentru înregistrare.”.
    47. Punctele 77 şi 78 se abrogă.
    48. Instrucţiunea se completează cu punctele 781 şi 782 cu următorul cuprins:
    „781. În cazul înregistrării dreptului de proprietate în temeiul contractului de vînzare-cumpărare cu drept de răscumpărare, notarea dreptului de răscumpărare se efectuează din oficiu, fără perceperea plăţii suplimentare, concomitent cu înregistrarea dreptului de proprietate.
    Notarea privind dreptul de răscumpărare se va radia din Registru la cererea scrisă a oricărei părţi, la expirarea termenului pentru răscumpărare.
    Pînă la expirarea termenului pentru răscumpărare, notarea poate fi radiată doar în temeiul declaraţiei autentificate notarial a vînzătorului.
    782. Dacă conform contractului de societate civilă, contribuţia depusă constă din drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile ale statului sau unităţii administrativ-teritoriale, Registratorul va verifica dacă conform actului justificativ prin care a fost constituit dreptul patrimonial, acesta poate fi depus ca contribuţie în societatea civilă. În lipsa unei clauze exprese în actul justificativ prin care a fost constituit dreptul patrimonial, se va solicita prezentarea acordului autorităţii publice centrale sau locale care administrează bunul imobil proprietate publică privind transmiterea dreptului patrimonial în calitate de contribuţie în societatea civilă (art. 7-9, 12 din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 4 mai 2007). În cazul în care contractul de societate civilă este autentificat notarial, prezentarea acestui acord oficiului cadastral teritorial nu este necesară.”.
    49. La punctul 80 alineatul cinci se abrogă.
    50. La punctul 81 primul alineat se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „La înregistrarea primară, în sistemul informaţional se indică tipul înregistrării: selectivă/masivă.”.
    51. Punctul 82 se completează în final cu cuvintele „domeniul pentru bunurile proprietate publică”.
    52. Punctul 83 va avea următorul cuprins:
    “83. Conţinutul înscrierilor din subcapitolul I:
    Bunul imobil. Se înscrie codul înscrierii, care se conferă fiecărui bun înregistrat, cu excepţia bunurilor imobile din capitolul C. La această rubrică se mai indică tipul bunului imobil supus înregistrării: teren, construcţie, plantaţie, încăpere izolată, loc de parcare din clădire, porţiune de subsol.
    Numărul cadastral. Se indică numărul cadastral sau convenţional al bunului.
    Exemplu de număr cadastral al terenului
    21 35 5 34 315
    unde:
    21 - numărul raionului cadastral
    35 - numărul zonei cadastrale
    5 - numărul masivului cadastral
    34 - numărul sectorului cadastral
    315 - numărul terenului
    În cazul în care numerele terenurilor se epuizează se adaugă a patra cifră.
    21 35 5 34 0123
    Exemplu de număr convenţional
    21 35 0 00 315
    La efectuarea lucrărilor cadastrale, numerele cadastrale convenţionale vor fi substituite cu numere cadastrale.
    Numărul cadastral al construcţiei nu poate fi format fără numărul cadastral al terenului. Pentru formarea numărului cadastral al construcţiei la numărul cadastral al terenului pe care este amplasată construcţia se adaugă numărul construcţiei.
    Exemplu de număr cadastral al construcţiei
    25 35 5 34 315. 01
    Numărul cadastral al încăperii izolate se compune din numărul cadastral al terenului, numărul construcţiei amplasate pe acest teren şi, de regulă, numărul de ordine al încăperii izolate.
    Exemplu de număr cadastral al încăperii izolate
    25 35 5 34 315.01.001
    În cazul în care, în documentul ce confirmă drepturile (titlu, actul juridic) numărul cadastral al bunului imobil este indicat greşit, acesta se va considera ca număr cadastral convenţional şi va fi corectat prin conferirea unui număr cadastral corect.
    Locul amplasării/adresa.
    Pentru teren se indică:
    - denumirea raionului (municipiului), denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, denumirea străzii şi numărul, după caz. În cazul în care este cunoscut că bunul este amplasat în extravilan, după indicarea denumirii unităţii administrativ-teritoriale se înscrie „extravilan”.
    În cazul în care se constată lipsa planului cadastral al terenului înregistrat sau se constată că planul cadastral a fost întocmit în sistemul convenţional de coordonate în rubrica „Locul amplasării” se va efectua menţiunea „Terenul înregistrat nu are localizare corectă”.
    Pentru construcţii se indică şi adresa construcţiei:
    - denumirea străzii, pieţei, bulevardului, stradelei;
    - numărul construcţiei din documentul confirmativ sau din Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova.
    Pentru apartamente (încăperi izolate) se mai indică:
    - numărul apartamentului/încăperii izolate din documentul confirmativ sau din Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova.
    Pentru locurile de parcare din clădire se indică numărul locului de parcare din documentul de drept sau, după caz, din proiectul construcţiei.
    Modul de folosinţă. Folosinţa obiectului nu influenţează asupra dreptului, însă este un atribut legat de evidenţă. Modul de folosinţă (destinaţia) se indică din documentul de drept raportat la clasificatorul din anexa nr. 5. În cazul în care modul de folosinţă indicat în documentul de drept nu se regăseşte în clasificatorul respectiv, se va indica modul de folosinţă cel mai apropiat, folosind explicaţiile din rubrica menţiuni ale anexei.
    Suprafaţa. Se înscrie suprafaţa bunului imobil: a terenului - în ha, a construcţiei - în m.p. (suprafaţa în plan, la solicitare şi suprafaţa totală), a încăperii izolate/locului de parcare din clădire - în m.p.
    Tipul hotarelor. Această rubrică se include doar pentru teren. Hotarele pot fi generale sau fixe.
    Înscrierea despre lichidare. Această rubrică este valabilă pentru bunurile imobile din Capitolele B şi C în caz de încetare a existenţei bunului prin comasare, divizare, prin desfiinţare (demolare, distrugere). La înregistrarea faptului încetării existenţei bunului imobil ca urmare a demolării sau distrugerii concomitent se radiază în modul stabilit şi toate drepturile reale înscrise în Registru asupra bunului dat.
    În cazul în care, în procesul lucrărilor cadastrale, a fost constatat faptul demolării totale a construcţiei înregistrate în Registru, persoana responsabilă, va prezenta registratorului responsabil certificatul privind demolarea bunului, întocmit conform modelului stabilit sau actul de constatare pe teren în vederea introducerii menţiunilor de rigoare în Registru.
    Modificări, însemnări, corectări. Această rubrică conţine observaţii referitoare la bunul imobil, modificările la înscrierile din subcapitolul I, ca: modificări de suprafaţă, modificarea numărului cadastral etc. Rubrica conţine următoarele înscrieri:
    - Tipul. Se indică ce anume s-a modificat, corectat. Ex. „Modificarea suprafeţei bunului imobil”.
    - Temeiul juridic. Se înscrie actul juridic sau alt document în temeiul căruia s-a efectuat modificarea, corectarea, numărul şi data emiterii sau întocmirii actului.
    - Data efectuării înscrierii. Se indică data depunerii cererii privind efectuarea modificării, corectării sau data emiterii deciziei Registratorului.”.
    53. La punctul 88 alineatul doi cuvintele „de către Registrator” se exclud.
    54. La punctul 89:
    1) în alineatul întîi după cuvintelel „(procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor)” se completează cu cu cuvintele „sau după caz, proces-verbal de recepţie finală). Pentru înregistrarea construcţiei şi dreptului asupra ei se va înscrie mai întîi dreptul beneficiarului construcţiei asupra terenului.”, după cuvintele „în cazul în care dreptul” se completează cu cuvintele „beneficiarului construcţiei”;
    2) în alineatul doi cuvintele „a actului de constatare pe teren privind gradul de executare a construcţiei” se substituie cu textul „al avizului tehnic elaborat de către experţi tehnici atestaţi ce confirmă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţie cu documentaţia de proiect. Pentru construcţiile ce nu cad sub incidenţa Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, se prezintă actul de constatare pe teren privind gradul de executare a construcţiei, întocmit de oficiul cadastral teritorial şi coordonat cu autoritatea publică locală.”;
    3) punctul se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Pentru înregistrarea primară a dreptului de proprietate asupra unei construcţii în temeiul hotărîrii judecătoreşti, atunci cînd terenul nu este înregistrat şi titularul nu deţine documente care să-i confirme drepturile asupra terenului, terenul se va înregistra în hotarele la nivelul solului construcţiei (în cazul unei construcţii principale cu una sau mai multe construcţii accesorii – se va indica suma suprafeţelor la nivelul solului a acestora) şi se va înscrie „înregistrarea dreptului nu a fost solicitată”.
    55. Punctul 90 după alineatul patru se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul în care plantaţia este amplasată pe două sau mai multe terenuri, în Registru, la rubrica „Amplasare”, se va înscrie „plantaţia continuă pe terenul/terenurile nr.___”, indicîndu-se numerele cadastrale ale terenurilor pe care ea continuă, iar la terenul pe care plantaţia se prelungeşte se va indica în aceeaşi rubrică „pe teren continuă plantaţia nr. ____”, indicîndu-se numărul cadastral al plantaţiei care se prelungeşte pe acest teren.”
    56. La punctul 92:
    1) punctul va începe cu un alineat cu următorul cuprins:
    „În subcapitolul II se înscrie dreptul de proprietate.”;
    2) alineatul şase după cuvintele „unui proprietar” se completează cu cuvintele „sau este proprietate comună în devălmăşie”;
    3) punctul se completează după alineatul șapte cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Pentru persoanele fizice nerezidente în loc de numărul de identificare de stat se va indica codul fiscal atribuit de organul fiscal al Republicii Moldova.”;
    4) alineatul nouă după cuvintele „certificatului înregistrării de stat” se completează cu textul „/deciziei de înregistrare”;
    5) punctul se completează după alineatul nouă cu un alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul înregistrării proprietăţii comune în devălmăşie sau înregistrării drepturilor la cererea persoanei interesate, cînd solicitantul este în imposibilitate de a prezenta datele complete ale titularului/titularilor, în Registru vor fi indicate doar datele prezentate, iar actualizarea acestora se va efectua ulterior la cererea titularului sau solicitantului, cu prezentarea documentelor confirmative.”;
    6) la alineatul treisprezece textul „bunul imobil la care se referă documentul dat, ” se exclude, iar în final alineatul se completează cu cuvintele „ , numărul cererii”;
    7) la alineatul șaptesprezece cuvintele „intabulat sau” se exclud.
    57. La punctul 93:
    1) în alineatul şase cuvintele „încăpere izolată din condominiu” se substituie cu textul „încăpere izolată/loc de parcare din clădire”, după cuvintele „încăperii izolate” se completează cu cuvintele „sau locului de parcare din clădire”, cuvintele „încăperilor locurilor în construcţie de folosinţă comună” se substituie cu cuvintele „părţilor comune din clădire”;
    2) punctul se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Cererea privind înregistrarea cotei-părţi din condominiu în subcapitolul I al capitolului C poate fi depusă şi de către Asociaţia de coproprietari în condominiu.”.
    58. La punctul 95 alineatul trei va avea următorul cuprins:
    „În cazurile indicate la alineatul doi, în Registru se va înscrie „Înregistrarea dreptului nu a fost solicitată”. Această regulă se va aplica la înregistrarea primară a construcţiei în baza hotărîrii judecătoreşti, la înregistrarea primară a apartamentelor privatizate, la înscrierea în Registru a drepturilor asupra construcţiilor sau încăperilor izolate anterior înregistrate în registrele fostelor Birouri de Inventariere Tehnică. Dreptul de proprietate asupra terenului şi construcţiei, după caz, se va înregistra ulterior la depunerea cererii de înregistrare, cu prezentarea documentelor ce confirmă dreptul.”.
    59. La punctul 951, textul „apartamentelor (încăperi izolate)” se substituie cu textul „apartamentelor, încăperilor izolate sau a locurilor de parcare din clădire”, iar în final punctul se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:  „Concomitent se înscrie şi cota-parte din părţile comune aferente fiecărui apartament (încăpere izolată), loc de parcare din clădire.”.
    60. La punctul 952 :
    1) la alineatul întîi cuvintele „apartamentelor şi a încăperilor nelocuibile” se substituie cu cuvintele „apartamentelor, încăperilor nelocuibile şi locurilor de parcare din clădire”;
    2) la alineatul doi textul „a construcţiilor viitoare în conformitate cu pct. 1361 al prezentei instrucţiuni” se substituie cu textul „a construcţiilor viitoare şi a încăperilor izolate şi/sau locurilor de parcare din clădire în conformitate cu pct. 1361 şi 1362 a prezentei Instrucţiuni. ”;
    3) punctul se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „La notarea contractelor de investiţii în construcţia apartamentului/încăperii izolate/locului de parcare din clădire în Registru obligatoriu se va înscrie: numărul apartamentului/încăperii izolate, locului de parcare din clădire (cu indicarea numerelor de ordine din plan sau proiect)/, numărul etajului şi suprafaţa.”.
    61. Punctul 953 va avea următorul cuprins:
    „953. În cazul înregistrării dreptului de proprietate asupra apartamentului, încăperii izolate, locului de parcare din clădire cu referire la care în Registrul a fost notat contractul de investiţii în construcţie, iniţial se va radia notarea în temeiul cererii pentru serviciul „Alte activităţi legate de înregistrare…” , iar peste parafa „Notat” de pe documentele justificative se va aplica parafa „Stins”. Înregistrarea se va efectua în temeiul cererii pentru înregistrarea dreptului de proprietate, iar parafa „Înregistrat” se va aplica pe contractul de investiţii în construcţii, în temeiul căruia anterior a fost efectuată notarea, acordurile adiţionale şi contractele de cesiune a creanţei (după caz) şi pe actul de primire-predare, semnat între părţi. Concomitent se va înscrie şi cota-parte din părţile comune aferente apartamentului/încăperii izolate/locului de parcare din clădire.”.
    62. Instrucţiunea se completează cu punctul 954 cu următorul cuprins:
    „954. În cazul contractelor de societate civilă care prevăd că contribuţia în societatea civilă constă din bunuri imobile, se va verifica dacă contractul prevede că contribuţia devine proprietate comună a participanţilor sau este vărsată cu alt titlu (art. 1342 Cod civil). În cazul în care contribuţia devine proprietate comună a participanţilor la societatea civilă, în Registru se va înscrie dreptul de proprietate comună în devălmăşie sau pe cote-părţi, după cum este stabilit în contract. Contractul de societate civilă care prevede că contribuţia în societatea civilă constă din bunuri imobile, care devin proprietate comună a participanţilor societăţii, precum şi contractul de societate civilă care prevede încetarea proprietăţii comune asupra bunurilor rezultate din societatea civilă, prezentat pentru înregistrare, trebuie să fie autentificat notarial (art. 212 Cod civil).”.
    63. La punctul 97 alineatul unsprezece cuvintele „intabulat sau” se exclud.
    64. La punctul 99 alineatul zece cuvîntul „primirii” se substituie prin cuvîntul „depunerii”.
    65. Punctul 100 alineatul doi după cuvintele „versiunea fişierului” se completează cu cuvintele „pe hîrtie a”.
    66. La punctul 102 alineatul patru cuvîntul „extrage” se substituie cu cuvîntul „imprimă”.
    67. La punctul 103 alineatul doi cuvintele „şi planul cadastral al bunului nou-format” se exclud.
    68. La punctul 106 alineatul doi cuvintele „şi planul cadastral al bunului nou-format” se exclud.
    69. La punctul 109:
    1) în alineatul doi subalineatul doi cuvintele „planul cadastral din data” se exclud;
    2) în alineatul trei cuvîntul „nu” se exclude.
    70. La punctul 110 alineatul doi cuvintele „şi planul cadastral sau geometric” se substituie cu textul „(ex: contract de încetare a proprietăţii comune pe cote-părţi prin împărţire)”.
    71. Instrucţiunea se completează cu punctul 1141 cu următorul cuprins:
    „1141. În cazul în care clădirea se formează (prin separare sau divizare) în încăperi izolate, concomitent cu înregistrarea încăperilor se va înscrie şi cota parte din părţile comune a clădirii, aferente fiecărei încăperi izolate, calculate în procesul formării, şi indicate în decizia de formare sau actele juridice privind împărţirea bunurilor.
    În cazul clădirilor, care cad sub incidenţa Legii condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000, în subcapitolul B la rubrica „titularul” se va înscrie „condominiu” , în cazul altor clădiri se va înscrie „clădirea este împărţită în încăperi izolate”. În subcapitolul I al capitolului C, se va înscrie cota-parte din părţile comune din clădire aferentă încăperii respective.
    Nu pot fi formate şi nu se înregistrează ca încăperi izolate de sine stătătoare suprafeţele care sunt destinate folosinţei comune, precum coridoarele comune, etajul tehnic, subsolul cu infrastructura inginerească, alte suprafeţe, care conform proiectului construcţiei sunt destinate folosinţei spaţiilor cu destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie (art. 355 Cod civil).”.
    72. La punctul 115 alineatul doi subalineatul doi cuvintele „planul cadastral din data” se exclud.
    73. Punctul 119 se completează în final cu cuvintele: „creditorul care nu poate urmări bunul imobil din cauza că acesta nu este înscris în Registrul sau este înscris pe numele altuia.”.
    74. Punctul 120 după cuvintele „poate fi cerută dacă” se completează cu cuvintele „conform documentelor doveditoare se constată că”.
    75. La punctul 121 cuvintele „Rectificarea înscrierii” se substituie cu cuvintele „Rectificarea unei intabulări sau a unei înscrieri provizorii”.
    76. Punctul 122 va avea următorul cuprins:
    „122. Modificarea înscrierilor referitoare la bun poate avea loc în urma:
    a) formării prin separare sau combinare a bunurilor imobile;
    b) modificării parametrilor construcţiei, încăperii izolate în urma intervenţiilor la construcţiile existente (prin construcţii suprazidite, anexate etc.). Temei de efectuare a modificărilor în Registru servesc documentele de construire (autorizaţia de construire şi avizul tehnic, elaborat de către experţi tehnici atestaţi, ce confirmă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţie cu documentaţia de proiect sau, după caz, actul de constatare pe teren privind gradul de executare a construcţiei, întocmit de oficiul cadastral teritorial şi coordonat cu autoritatea publică locală; procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; procesul-verbal de recepţie finală, în care sînt indicate intervenţiile care au parvenit în urma modificării). Dacă documentele de construire sunt eliberate pe numele altei persoane decît proprietarul construcţiei, încăperii izolate, modificările intervenite în bun se vor înscrie pe numele proprietarului construcţiei, încăperii izolate, cu excepţia cazului cînd prin act juridic autentic este stabilit regimul proprietăţii comune.
    Modificările asupra unui bun imobil proprietate personală, reconstruit ulterior în timpul căsătoriei se vor înscrie în Registru pe numele proprietarului înscris, cu excepţia cazului cînd prin act juridic autentic este stabilit regimul proprietăţii comune;
    c) desfiinţarea unei părţi a construcţiei, încăperii izolate. Modificarea înscrierilor despre suprafaţă se efectuează în temeiul autorizaţiei de desfiinţare şi certificatului despre demolarea bunului, întocmit în urma efectuării lucrărilor cadastrale, recepţionate în modul stabilit. În lipsa autorizaţiei de desfiinţare, certificatul despre demolarea bunului imobil va fi avizat de către serviciile competente ale autorităţii publice locale;
    d) modificării înscrierii despre suprafaţa bunului imobil în baza actelor administrative, actelor juridice, deciziile de formare, altor acte justificative, prevăzute de art. 28 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.     Modificarea înscrierii despre suprafaţa terenului poate fi efectuată şi în urma actualizării hotarelor terenului în conformitate cu instrucţiunile ce reglementează modul de executare a lucrărilor cadastrale. Temei pentru modificarea suprafeţei înscrise în Registru va servi:
    - Actul de stabilire a hotarelor, întocmit de autoritatea publică locală şi noul plan geometric, întocmit în cadrul executării lucrărilor cadastrale, recepţionate în modul stabilit (art. 18 alin. (4) lit. e), art. 19 alin. (6) şi (7), art. 56 alin. (4) Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998);
    - Actul de constatare în teren, semnat de titularii de drepturi şi noul plan geometric, întocmit în cadrul executării lucrărilor cadastrale recepţionate în modul stabilit (art. 19 alin. (2) Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998).
    Modificarea înscrierii despre suprafaţa construcţiei, încăperii izolate, locului de parcare din clădire poate fi efectuată ca rezultat al corectării erorilor de măsurare, comise în cadrul executării lucrărilor cadastrale anterioare, constatate conform instrucţiunilor ce reglementează modul de executare a lucrărilor cadastrale. Temei pentru modificarea suprafeţei înscrise în Registru va servi actul de constatare şi noul plan geometric (plan de nivel), întocmit în cadrul executării lucrărilor cadastrale, recepţionate în modul stabilit.
    Actul de constatare, actul de stabilire a hotarelor, planul geometric nu se înscriu în Registru ca documente ce confirmă drepturile, dar se îndosariază în modul stabilit. Un exemplar al actelor menţionate se va coase la exemplarul documentului ce confirmă drepturile al titularului de drept şi se vor sigila cu sigiliul registratorului.
    e) modificării modului de folosinţă (destinaţia) bunului imobil. Modificarea înscrierii despre modul de folosinţă (destinaţia) a terenului se efectuează în temeiul actului administrativ prevăzut de legislaţie (după caz, decizia consiliului local, Hotărîrea Guvernului). În cazul în care pentru modificarea modului de folosinţă a terenului nu este necesară emiterea unui act administrativ, modificarea înscrierii se efectuează în temeiul extrasului din cadastrul funciar (pct. 26 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25 octombrie 2016). Documentul privind modificarea modului de folosinţă nu se indică în Registru. O copie a acestuia confirmată de registrator se îndosariază.
    Modificarea înscrierii despre modul de folosinţă (destinaţia) a construcţiei, încăperii izolate se efectuează în temeiul autorizaţiei de schimbare a destinaţiei sau altui act administrativ prevăzut de legislaţie eliberat(ă) de autoritatea publică locală sau documentelor ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie (procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, procesul-verbal de recepţie finală).
    f) delimitării bunurilor imobile ale statului şi unităţilor administrativ-teritoriale în modul stabilit;
    g) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    În cazurile descrise la lit. b) şi c), pentru bunurile imobile proprietate comună pe cote-părţi, la efectuarea înregistrării în Registrul, suplimentar la actele ce confirmă reconstruirea sau distrugerea parţială a bunului imobil, se prezintă contractul coproprietarilor privind recalcularea cotelor-părţi sau contractul privind încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi, fie hotărîrea judecătorească privind stabilirea cotelor-părţi noi în bunul imobil.”.
    77. Instrucţiunea se completează cu punctul 1221 cu următorul cuprins:
    „1221. Modificarea în registrul bunurilor imobile a numărului cadastral al construcţiei, conform amplasării acesteia în planul cadastral, se efectuează în temeiul actului de constatare, întocmit în cadrul executării lucrărilor cadastrale, recepţionate în modul stabilit, sau în temeiul notei de verificare, întocmite de persoana responsabilă de recepţia lucrărilor cadastrale.”.
    78. La punctul 125 cuvîntul „materiale” se exclude, iar după cuvintele „de cuvinte” se completează cu cuvîntul „ , cifre”.
    79. În titlul Secţiunii 3 a Capitolului IX cuvîntul „construcţiei” se substituie cu cuvîntul „bunurilor”.
    80. Punctul 1361 după alineatul unu se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Pînă la efectuarea înscrierilor în Registru, se va solicita certificatul de conferire a adresei poştale, iar în lipsa acestuia la rubrica „adresa” se va înscrie „neidentificată””.
    81. La punctul 1362:
    1) primul alineat după cuvintele „Încăperile izolate viitoare” se completează cu textul „şi/sau locurile de parcare din clădire”, iar cuvîntul „concomitent” se substituie cu cuvintele „doar concomitent”;
    2) alineatul doi după cuvintele „încăperilor izolate” se completează cu textul „şi/sau locurilor de parcare din clădire”;
    3) alineatul trei după cuvintele „încăperilor izolate viitoare” se completează cu textul „şi/sau locurilor de parcare din clădire”;
    4) alineatul patru se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Concomitent cu înregistrarea încăperii izolate ca bun viitor se înscrie şi cota-parte din părţile comune aferente apartamentului (încăperii izolate), locului de parcare din clădire, conform Declaraţiei în condominiu, întocmită de beneficiarul construcţiei.”;
    5) punctul se completează în final cu două alineate cu următorul cuprins:
    „Pentru construcţiile înregistrate ca bun viitor, contractele de investiţii în construcţia apartamentelor/încăperilor izolate, locurilor de parcare din clădire se vor nota doar după înregistrarea încăperilor izolate/locurilor de parcare ca bun viitor.
Pentru înregistrarea noilor încăperi şi/sau locuri de parcare bun viitor, modificarea sau radierea celor înscrise, ca rezultat al modificării proiectului construcţiei, partea ce asigură construcţia bunului imobil, prezintă declaraţia în condominiu modificată. Înregistrarea/modificarea/radierea încăperilor/locurilor de parcare din clădire se va efectua doar concomitent cu modificarea cotelor-păţi din bunurile comune din condominiu conform cererii persoanei ce asigură construcţia bunului imobil. Cotele-părţi se vor înscrie conform modificărilor în Declaraţia în condominiu, indiferent de actul ce a servit temei la înscrierea precedentei cote.”.
    82. Punctul 1367 după cuvintele „în subcapitolul II al Registrului” se completează cu cuvintele „se face o înscriere nouă şi”.
    83. La punctul 1368:
    1) după cuvintele „modificarea suprafeţei,” se completează cu textul „a cotei-părţi din spaţiile comune,”, iar după cuvintele „înregistrarea dreptului de proprietate se efectuează” se completează cu textul „după efectuarea înscrierilor conform pct. 1367”;
    2) litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) la prezentarea procesului-verbal de recepţie, dacă încăperile izolate şi/sau locurile de parcare din clădire aparţin părţii ce asigură construcţia bunului imobil şi nu sînt încheiate contracte de investiţii în construcţie (fapt care va fi confirmat printr-o declaraţie scrisă). În cazul în care este încheiat contract de societate civilă, la efectuarea înscrierilor se va ţine cont de clauzele acestuia;”;
    3) punctul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) la prezentarea procesului-verbal de recepţie şi actului juridic privind împărţirea bunurilor rezultate din societatea civilă, autentificat notarial, dacă nu sînt încheiate contracte de investiţii în construcţie (fapt care va fi confirmat printr-o declaraţie scrisă a asociatului ce reprezintă societatea civilă.);” ;
    4) la litera c) cuvintele „apartamentul viitor” se substituie cu textul „încăperea izolată şi/sau locul de parcare din clădire (bunul viitor)”.
    84. Capitolul IX se completează cu Secţiunile 4 -7 cu următorul cuprins:
    „Secţiunea 4. Particularităţile înregistrării dreptului de proprietate
asupra bunurilor imobile ale societăţilor comerciale

    1369. Înregistrarea dreptului de proprietate sau altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile transmise ca aport la capitalul social al societăţilor comerciale se va efectua în temeiul actelor de constituire, înregistrate în modul stabilit, care prevăd transmiterea bunului imobil sau dreptului patrimonial în capitalul social al societăţii, actului de predare-primire şi deciziei privind înregistrarea persoanei juridice.
    Înregistrarea dreptului de proprietate sau  a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile transmise în urma reorganizării societăţilor comerciale se va efectua în temeiul:
    - actelor de constituire, înregistrate în modul stabilit, în care este indicat că persoana juridică este creată prin contopire şi actul de transmitere, confirmat de fondatori sau organul care a luat decizia de reorganizare, decizia privind înregistrarea persoanei juridice, sau
    - actelor de constituire, înregistrate în modul stabilit, în care este indicat că persoana juridică a absorbit altă persoană juridică, actul de transmitere, aprobat în modul stabilit, decizia privind înregistrarea persoanei juridice, sau
    - actelor de constituire, înregistrate în modul stabilit, în care este indicat că persoana juridică este creată prin divizarea unei anumite persoane juridice, bilanţul de repartiţie, decizia privind înregistrarea persoanei juridice, sau
    - actelor de constituire în care este indicat că persoana juridică este creată prin transformare, actul de predare-primire şi decizia privind înregistrarea persoanei juridice.
Secţiunea 5. Particularităţile înregistrării dreptului
de proprietate al statului
asupra succesiunii vacante
    13610. Cererea privind înregistrarea dreptului de proprietate al statului asupra succesiunii vacante va fi depusă de către Serviciul Fiscal de Stat.
    În Registru dreptul de proprietate se va înscrie după Republica Moldova în temeiul certificatului de succesiune vacantă.
Secţiunea 6. Particularităţile înregistrării dreptului de proprietate
asupra bunurilor imobile transmise în proprietate privată în contul

cotelor-valorice din bunurile întreprinderii agricole
    13611. Înregistrarea construcţiilor care intră în componenţa cotei-valorice din patrimoniul întreprinderii agricole, atribuit în natură se va efectua în temeiul:
    1) certificatului de proprietate privată, semnat de directorul agenţiei teritoriale a Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, anexa la certificat şi actul de predare-primire cu consemnarea datelor despre patrimoniul atribuit în natură, care individualizează construcţiile şi indică cota-parte în procente sau fracţie, sau
    2) certificatului de proprietate privată, eliberat de secretarul consiliului local, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 29 din 19 aprilie 2006, care identifică bunurile imobile (descrierea, lista bunurilor care formează clădiri şi edificii atribuite în natură, cota-parte) şi deciziei (extras) adunării generale a lucrătorilor şi pensionarilor întreprinderii agricole despre aprobarea metodologiei de determinare a cotelor-părţi valorice şi modul de distribuire în natură a patrimoniului, sau
    3) certificatului de proprietate privată, eliberat de secretarul сonsiliului local, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 29 din 19 aprilie 2006 (care va conţine inclusiv informaţia referitoare la numerele cadastrale ale construcţiilor în care persoana deţine o cotă-parte şi mărimea cotei-părţi în fiecare din acele construcţii) şi listelor conform anexei nr. 1 şi anexei nr. 4 (modelul cărora este indicat în Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 5 februarie 2009), aprobate prin decizia сonsiliului local. Listele respective se prezintă oficiului cadastral teritorial o singură dată fie de primăria localităţii, fie de prima persoana ce iniţiază înregistrarea (Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 5 februarie 2009 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente”).
    13612. Înregistrarea primară a bunurilor transmise în contul cotelor-valorice poate fi efectuată în temeiul contractului de vînzare-cumpărare, autentificat de notar sau de secretarul consiliului local (art. 59 alin. (4) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998).
    13613. Bunurile imobile agricole atribuite în contul cotelor-valorice pot fi depuse în capitalul social al cooperativei de întreprinzător sau de producţie, fără înregistrarea în prealabil al acestora în registrul bunurilor imobile (art. 38 alin.(71 ) al Legii privind cooperativele de întreprinzător nr. 73-XV din 12 aprilie 2001, art. 24 alin. (31) al Legii privind cooperativele de producţie nr.1007-XV din 25 aprilie 2002).
    Înregistrarea bunurilor imobile transmise în contul cotelor-valorice din bunurile întreprinderilor agricole introduse în capitalul social al cooperativei de întreprinzător se efectuează în temeiul procesului-verbal al consiliului cooperativei care conţine decizia cu privire la primirea ca membru al cooperativei şi actului de primire-predare a bunului imobil, cu indicarea cotei-părţi.
    Înregistrarea bunurilor imobile transmise în contul cotelor-valorice din bunurile întreprinderilor agricole introduse în capitalul social al cooperativei de producţie se efectuează în temeiul procesului-verbal al adunării generale care conţine decizia cu privire la primirea ca membru al cooperativei şi actului de primire-predare a bunului imobil, cu indicarea cotei-părţi.
Secţiunea 7 Particularităţile înregistrării dreptului de ipotecă.
Particularităţile înregistrării drepturilor în cazul în care se
dispune
de bunul imobil ipotecat
    13614. Dacă dreptul de dispoziţie asupra unui bun imobil necesită acordul unui terţ, acest acord este necesar şi pentru instituirea ipotecii asupra bunului imobil respectiv (art. 10 alin. (1) Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008). Acordul poate fi exprimat: în scris în faţa registratorului, poate fi prezentat printr-o scrisoare (în cazul persoanei juridice) sau printr-o declaraţie autentificată notarial (în cazul persoanei fizice). În cazul în care acordul a fost prezentat notarului care a autentificat contractul de ipotecă şi în contract este făcută referire la acest acord, prezentarea acordului la oficiul cadastral teritorial nu este necesară.
    13615. Contractul de cesiune a drepturilor ipotecare/contractul de cesiune a creanţei prezentat spre înregistrare, urmează să conţină clauza privind înregistrarea cesiunii în registrul bunurilor imobile, fie cererea de înregistrare se semnează de ambele părţi, chiar dacă contractul de cesiune este autentificat notarial, fie se solicită înregistrarea printr-o scrisoare de partea care nu este prezentă la depunerea cererii (în cazul în care contractul este autentificat notarial) (art. 27 alin. (5) Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008).
    13616. În cazul în care este cesionat dreptul de ipotecă, dar este înregistrată şi posesia cedentului (cel care transmite) asupra bunului imobil, pentru transcrierea posesiei pe numele cesionarului (noul titular al dreptului de ipotecă), contractul de cesiune urmează să facă referire expres şi asupra posesiei sau se va prezenta un acord (contract) separat.
    13617. În cazul creditorului ipotecar în proces de insolvabilitate, cesiunea ipotecii se va înregistra după noul titular în temeiul contractului de ipotecă anterior, contractului de cesiune a creanţei semnat de administratorul insolvabilităţii şi noul titular şi a certificatului de achitare a preţului, eliberat de administratorul insolvabilităţii (art. 126 alin. (14) şi (15) ale Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012).
    13618. Notarea privind sechestrul sau interdicţia de înstrăinare a bunului imobil nu constituie temei pentru refuzul înregistrării cesiunii drepturilor ipotecare. Interdicţia de a efectua modificări în Registru constituie temei de a refuza înregistrarea cesiunii ipotecii.
    13619. Dreptul de ipotecă legală (art. 6 Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008) se va înscrie în registru în temeiul:
    - avizului din partea organului fiscal privind instituirea ipotecii legale, hotărîrii organului fiscal privind existenţa datoriilor proprietarului bunului la plata impozitelor şi taxelor şi dovadă că avizul a fost adus la cunoştinţa debitorului;
    - avizului din partea creditorului privind instituirea ipotecii legale şi hotărîrea judecătorească definitivă (executorie) din care rezultă datoria debitorului faţă de creditor.
    Suplimentar la acestea, solicitantul va prezenta Registratorului şi dovada că avizul a fost adus la cunoştinţa debitorului.
    În cazul în care bunul este proprietate comună în devălmăşie, iar Hotărîrea judecătorească recunoaşte debitor doar pe unul dintre coproprietari, atunci ipoteca legală nu se va înregistra decît după stabilirea cotelor-părţi din proprietatea comună în conformitate cu legislaţia.
    13620. În cazul în care se prezintă spre înregistrare o ipotecă ulterioară (inclusiv legală), Registratorul va verifica dacă prin contractul anterior se interzice sau se permite înregistrarea ipotecii ulterioare. În cazul în care se interzice ipotecarea ulterioară fără acordul creditorului, Registratorul va solicita prezentarea acordului creditorului pentru înregistrarea ipotecii ulterioare. În cazul în care în contractul de ipotecă ulterioară prezentat spre înregistrare se face referire la acordul creditorului, prezentarea acordului la oficiul cadastral teritorial nu este necesară.
    13621. Prioritatea ipotecii se apreciază după ordinea depunerii cererii de înregistrare. Modificarea gradului de prioritate a ipotecii se va efectua în temeiul acordului scris dintre creditori. Cererea de înregistrare a schimbării gradului de prioritate a ipotecii urmează a fi depusă de către creditorul care şi-a cedat prioritatea (care avea un grad mai superior).
    13622. Posesia poate fi înregistrată în temeiul unuia din următoarele documente:
    a) acordului dintre creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar, autentificat notarial, privind executarea benevolă a dreptului de ipotecă (art. 32 Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008) ;
    b) ordonanţei judecătoreşti, care conţine semnătura şi ştampila judecătorului (art. 33 Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008);
    c) hotărîrii instanţei de judecată irevocabile (art. 33 Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008). În cazul lipsei menţiunii că aceasta este irevocabilă în Registru se va efectua înscrierea provizorie.;
    d) în cazul executării silite în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie – procesului-verbal de transmitere în posesie, emis de executorul judecătoresc în procedura de executare conform Codului de executare (art. 331 Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008);
    e) în cadrul procedurii de insolvabilitate drept temei de înregistrare a posesiei creditorului garantat (titularului dreptului de ipotecă) va servi actul de transmitere (predare-primire) a bunului în posesia creditorului garantat, întocmit de administratorul insolvabilităţii/lichidator sau încheierea instanţei de judecată de trecere a bunului în posesia creditorului garantat pentru a fi valorificat (art. 131 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iulie 2012).
    Neînregistrarea cesiunii drepturilor ipotecate nu constituie temei de a refuza înregistrarea posesiei cesionarului (noul titular al dreptului de ipotecă) asupra bunului ipotecat (art. 27 alin. (5) Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008). La cererea de înregistrare a posesiei se vor anexa şi documentele ce confirmă cesiunea drepturilor ipotecare, care se vor îndosaria/arhiva.
    13623. Registratorul verifică existenţa acordului scris al creditorului ipotecar în caz de înstrăinare, grevare cu drepturi reale sau dare în arendă ori în folosinţă (gratuită/oneroasă), schimbare a destinaţiei, resistematizare, construire de dependinţe, precum şi demolare, inclusiv parţială, a obiectului ipotecat (art. 477 alin. (2) Codul civil, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (4) şi art. 26 alin. (1) Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008).
    Registratorul va solicita acordul scris al creditorului ipotecar şi în următoarele cazuri:
    a) pentru notarea contractelor de investiţii în construcţii (inclusiv în cazul în care ipoteca este înregistrată asupra terenului sau construcţiei). Dacă acordul creditorului ipotecar pentru notarea contractelor de investiţie reiese din contractul de ipotecă sau credit/împrumut, fie dacă creditorul ipotecar a emis un acord general, atunci nu este necesară prezentarea acordului pentru fiecare contract de investiţie în construcţie;
    b) pentru notarea contractelor de societate civilă/colaborare sau pentru înregistrarea drepturilor care izvorăsc din acestea (art. 1342 şi 1355 din Cod civil);
    c) pentru înregistrarea construcţiei şi a dreptului de proprietate asupra acesteia, amplasată pe terenul ipotecat sau pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei ipotecate (art. 46 şi 47 al Legii cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008);
    d) pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra încăperii, care este transmisă investitorului în temeiul contractului de investiţii în construcţie şi actului de primire-predare, dacă construcţia sau terenul sînt ipotecate;
    e) pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra încăperii (bun viitor) ipotecate, care este transmisă investitorului în temeiul contractului de investiţii în construcţie şi actului de primire-predare;
    f) pentru înregistrarea pe numele proprietarului construcţiei a încăperilor noi în construcţia ipotecată. În acest caz odată cu înregistrarea încăperilor şi a dreptului de proprietate asupra lor în sistemul informaţional în Subcapitolul III „Interdicţii” se va selecta din clasificatorul „Tipul” poziţia „Interdicţie”, la rubrica „Însemnări (+)” se va efectua înscrierea „încăpere din construcţie ipotecată” , la rubrica „Numărul actului aplicării” se va înscrie „contract de ipotecă nr.___” şi la rubrica „Data actului” se va înscrie data contractului de ipotecă.
    Dacă actul prin care se dispune de bunul imobil este autentificat notarial şi în actul respectiv se face referire la acordul creditorului, atunci prezentarea acestui acord la oficiul cadastral teritorial nu este necesară.
Acordul creditorului ipotecar nu este necesar în cazul în care intabularea dreptului sau notarea contractelor urmează a fi efectuată în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, fie în temeiul actelor emise în procesul de insolvabilitate conform Legii insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012, fie în cadrul executării silite conform Codului de executare nr. 443-XV din 24 decembrie 2004.
    13624. Pentru înregistrarea extinderii dreptului de ipotecă asupra bunurilor imobile noi (teren, construcţie, încăperi, locuri de parcare ş.a.) aferente bunurilor imobile ipotecate este necesară prezentarea acordului adiţional la contractul de ipotecă (art. 7 alin. (2), art. 11 alin. (3) lit. c) şi e) şi art. 12 al Legii cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008).
    13625. La înregistrarea dreptului de proprietate al moştenitorului asupra bunului ipotecat, acordul creditorului ipotecar nu este necesar. Transferul dreptului de proprietate se va efectua cu menţinerea ipotecii (art. 1432 și 1444 din Cod civil).
    13626. În cazul în care cererea de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat se întemeiază pe o hotărîre a instanţei de judecată irevocabilă, transferul dreptului de proprietate se efectuează cu menţinerea ipotecii. Dreptul de ipotecă se va radia odată cu prezentarea actelor doveditoare a stingerii dreptului respectiv.”
    85. Instrucţiunea se completează cu punctul 140 cu următorul cuprins:
    „140. Pe perioada implementării în oficiile cadastrale teritoriale a arhivei electronice şi semnăturii electronice, particularităţile circulaţiei documentelor şi arhivării documentaţiei cadastrale se stabilesc prin Ordinul Întreprinderii.”
    86. La punctul 2 din anexa nr. 6 la Instrucţiune:
    1) în alineatul şase propoziția „Nu se indică valoarea estimată a bunului imobil.” se substituie cu propoziția „În Registru nu se înscrie valoarea estimată a bunului imobil şi nici termenul de rambursare a creditului.”;
    2) alineatul şapte va avea următorul cuprins:
    „Suma. Se indică  valoarea obligaţiei garantate, iar în cazul în care aceasta nu este indicată în contract, se indică suma creditului. În cazul în care au fost acordate mai multe credite, atunci la rubrica „Suma” va fi indicată suma creditului cu valoarea cea mai mare, iar la rubrica „Comentarii” se vor indica şi celelalte sume de credit.”;
    3) după alineatul unsprezece punctul se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul în care acordul adiţional la contractul de ipotecă prezentat spre înregistrare este rezultatul unui contract de credit nou, atunci în Registrul se efectuează o nouă înscriere, iar dacă acordul adiţional modifică doar unele prevederi de text ale contractului de ipotecă, acordul adiţional se asociază ca document suplimentar la contractul de ipotecă.”;
    4) în alineatul doisprezece textul „articolul 473 al Codului сivil” se substituie cu textul „art. 44 alin. (6) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998”.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENȚIEI RELAȚII
    FUNCIARE ȘI CADASTRU                                  Anatolie GHILAŞ

    Nr. 50. Chişinău, 19 mai 2017.