HGC437/2017
ID intern unic:  370621
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 437
din  14.06.2017
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010
Publicat : 16.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 190-200     art Nr : 516
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 437. Chişinău, 14 iunie 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.437
din 14 iunie 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului
nr. 246 din 8 aprilie 2010

    Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art.308), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    a) capitolul I se completează cu poziţiile 171-173 cu următorul cuprins:
  
„171.
872114699419

Incluziune socială comunitară și abilitarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și a familiilor lor

Agenţia de Dezvoltare Austriacă

Asociaţia Obştească „Speranţă şi Sănătate”

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperare de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 şi ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008

 
 
172.
872114699603
Granturi mici pentru ONG-uri
Agenția de Dezvoltare Austriacă
Organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperare de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 şi ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008

173.
 
 
872112138575

Susţinerea învățămîntului profesional prin media

Asociația obștească ,,Centrul Media pentru Tineri”

Organizații neguvernamentale din Republica Moldova

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperare de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 şi ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008”;

 
    b) capitolul II:
    poziţia 23 se exclude;

    se completează cu poziţiile  271-272 cu următorul cuprins:

 
„271.
87211799445
Reducerea poverii bolilor netransmisibile

Filiala din Republica Moldova a Fundației „CRED – Centrul romano-elvețian pentru dezvoltarea sistemului de sănătate”;

Asociaţia Obștească „Institutul Tropical Elvețian de Sănătate Publică”

 
Ministerul Sănătății
 

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, semnat la Chişinău la 20 septembrie 2001 şi ratificat prin Legea nr.789-XV din 28 decembrie 2001

272.
872113758899

Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă şi sanitaţie din Republica Moldova

Instituţia publică „EMP Management Durabil POP”; Ministerul Mediului; Agenţia „Apele Moldovei”

Ministerul Mediului; Agenţia „Apele Moldovei”

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperare de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 şi ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008”;

 

    c) capitolul III:

    denumirea va avea următorul cuprins: „III. Republica Federală Germania”

    la poziţiile 28 şi 29, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin şi ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015”;

    poziţia 30 se exclude;

    se completează cu poziţiile 411 şi 412 cu următorul cuprins:

 „411.
872114789476

Extinderea rețelei centrelor mobile de prevenire şi informare

Inspectoratul General al Poliţiei

Inspectoratul General al Poliţiei

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin şi ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015

 412.
 
87211959605

Suport pentru facilitarea comerțului dintre părțile CEFTA

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
 
Ministerul Economiei;
Cancelaria de Stat

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin şi ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015”;

 
     d) capitolul IV:

    la poziţia 42, coloana 5 se completează cu textul „Oficiul Avocatului Poporului”, „Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”;

     poziţia 46 se exclude;

    se completează cu poziţiile 602-604 cu următorul cuprins:

 „602.
87211312716
Suportul procesului de adaptare naţională a Republicii Moldova la schimbările climatice

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

Ministerul Mediului
 
 

Acordul-tip de asistenţă tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 2 octombrie 1992

 603.
872114239460

Consolidarea capacităților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale subdiviziunilor subordonate pentru implementarea eficientă a reformelor sectoriale

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Ministerul Afacerilor Interne

Acordul-tip de asistenţă tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 2 octombrie 1992

 604.
     2486

Formularea Raportului Naţional de Dezvoltare Umană

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
 

·                                 Cancelaria de Stat; Ministerul Mediului

 
 

Acordul-tip de asistenţă tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 2 octombrie 1992”;

 

    e) capitolul VII se completează cu poziţia 711 cu următorul cuprins:

 „711.
872113757200

Structura instituţională pentru implementarea Protocolului de la Montréal în Moldova (faza 8)

Ministerul
 Mediului
 
Ministerul Mediului
 

Acordul-tip de asistenţă tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 2 octombrie 1992”;

 
 

    f) capitolul XVII se completează cu poziţiile 1171-1172 cu următorul cuprins:

 „1171.
872113899632
Programul pentru Justiție Transparentă
Millennium DPI Partners, LLC
Ministerul Justiției;
Curtea Supremă de Justiție

Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenţei, semnat la Chişinău la 21 martie 1994

 
 1172.
 
872113899633

Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova

 
 
Internews Network

Asociaţia Obştească „Centrul pentru Jurnalism Independent”

Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenţei, semnat la Chişinău la 21 martie 1994”;

 

    g) capitolul XXII se completează cu poziţiile 1371-1374 cu următorul cuprins:

„1371.
 
872113019524 

Construirea noului bloc al Spitalului raional din mun. Comrat

 
 

Agenția Turcă de Cooperare Internațională 

Ministerul Sănătății
 

Protocolul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind termenele şi condiţiile generale pentru dezvoltare, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2015 şi ratificat prin Legea nr.112 din 28 mai 2015

1372.
 
 
872113019525 

Construcţia unei grădiniţe de copii în mun. Comrat

 
 

Agenția Turcă de Cooperare Internațională 

Primăria mun.Comrat

 

Protocolul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind termenele şi condiţiile generale pentru dezvoltare, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2015, şi ratificat prin Legea nr.112 din 28 mai 2015

 
1373.
872113019531 

Repararea acoperișului, fațadei și gardului Bibliotecii „M.K. Atatürk” din mun. Comrat

 
 

Agenția Turcă de Cooperare Internațională 

·                                 Biblioteca „M.K. Atatürk” din mun. Comrat

 
 

Protocolul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind termenele şi condiţiile generale pentru dezvoltare, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2015 şi ratificat prin Legea nr.112 din 28 mai 2015

 
1374.
872113019475
Suportul pentru al IV-lea Congres mondial al găgăuzilor
 
Agenția Turcă de Cooperare Internațională 

Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

 

Protocolul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind termenele şi condiţiile generale pentru dezvoltare, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2015 şi ratificat prin Legea nr.112 din 28 mai 2015”;

 

    h) capitolul XXVI se completează cu poziţia 158cu următorul cuprins:

 
„1581.
87211219627

Întărirea capacităţilor instituţionale ale sistemului naţional de monitoring al apelor de suprafaţă în conformitate cu Directiva Directiva Cadru a Apei 60/2000/CE

Wаtеr Research Institute, Bratislava, Slovacia

Serviciul Hidrometeorologic de Stat; Ministerul Mediului

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Bratislava la 16 octombrie 2013”;

 
    i) capitolul XXVII:

    la pozițiile 159-165, coloana 6 se completează cu cuvintele „şi ratificat prin Legea nr.225-XVI din 30 octombrie 2008”;

    se completează cu poziţiile 1651-1654 cu următorul cuprins:


„1651.
87211799481 

Modernizarea echipamentului medical în cadrul Spitalului clinic municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail”

 

Ambasada Japoniei în Republica Moldova

 
 
Spitalul clinic municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail”

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică, semnat la Chişinău la 14 mai 2008 şi ratificat prin Legea nr.225-XVI din 30 octombrie 2008

1652.
87211799482 
Modernizarea echipamentului medical în cadrul IMSP Spitalul raional Briceni

Ambasada Japoniei în Republica Moldova

 
 

IMSP Spitalul raional Briceni

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică, semnat la Chişinău la 14 mai 2008 şi ratificat prin Legea nr.225-XVI din 30 octombrie 2008

1653.
87211799483 

 Proiectul de furnizare a echipamentului medical Laboratorului de Alergologie și Imunologie Clinică al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 

Ambasada Japoniei în Republica Moldova

·                                 Laboratorul de Alergologie și Imunologie ClinicăalUniversităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică, semnat la Chişinău la 14 mai 2008 şi ratificat prin Legea nr.225-XVI din 30 octombrie 2008

 
 
1654.
87211799588
 

Modernizarea echipamentului medical în cadrul IMSP Institutul de Cardiologie

Ambasada Japoniei în Republica Moldova

IMSP Institutul de Cardiologie

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică, semnat la Chişinău la 14 mai 2008 şi ratificat prin Legea nr.225-XVI din 30 octombrie 2008”;

    j) capitolul XXIX:
    poziţia 168:
    coloana 3 se completează cu textul „(faza III)”;

    coloana 4 se completează cu cuvintele „SRL „BONCOM”;

    coloana 5 se completează cu textul „Ministerul Mediului”;

    poziţiile 179, 180, 181 şi 184se exclud;

    la poziţia 187 coloana 5, textul „CEVIZ ERIC CI” se substituie cu textul „CEVIZ ERIK”;

    se completează cu poziţiile  1921-1922 cu următorul cuprins:

 
„1921.
872111299520

Ascensor în blocul II al IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie

IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie

IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie

 
 
 

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Chişinău la 23 noiembrie 2012 şi ratificat prin Legea nr.9 din 22 februarie 2013

1922.
 
872111299521

Soluții de decontaminare în clinica de boli infecțioase în caz de situație excepțională cu infecție cu grad sporit de pericol

Spitalul clinic de boli infecţioase „Toma Ciorbă” din Chișinău

Spitalul clinic de boli infecţioase „Toma Ciorbă” din Chișinău

 

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Chişinău la 23 noiembrie 2012 şi ratificat prin Legea nr.9 din 22 februarie 2013”;

 

    k) capitolul XXX se completează cu poziţia  201cu următorul cuprins:

 
„2011.
87211799581
 

Reacții rapide privind combaterea epidemiei TB și HIV în rîndul populațiilor-cheie din orașele Europei de Est și Asiei Centrale

Fundația Internațională Caritabilă „Alianța pentru Sănătate Publică”

·                                 Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață”, filiala Bălți

Acordul cu privire la oferirea privilegiilor şi imunităţilor Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, ratificat prin Legea nr.207 din 21 octombrie 2011”;

 
 
 

    l) capitolul XXXII se completează cu poziţiile  2931-29319 cu următorul cuprins:


„2931.
87211219612

Iniţiativa Uniunii Еurореnе „Арă Plus pentru ţările Parteneriatului Estic”

Consorţiumul statelor mеmbrе ale UE (Austria şi Frаnţа),

Comisia Economică ONU pentru Europa; Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

·                                 Ministerul Mediului; Agenţia ,,Apele Moldovei”;

·                                 Serviciul Hidrometeorolo-gic de Stat; Agenţia реntru Geologie şi Resurse Minerale; Întreprinderea de Stat ,,Expediţia Hidrogeologică din Moldova”,

·                                  Întreprinderea de Stat ,,Direcţia Bаziniеră de Gospodărire а Ареlоr”

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

2932.
872113909409
 

Producerea materialelor multimedia/ a publicațiilor în contextul vizibilității UE și a asistenței UE în Republica Moldova

Delegaţia Uniunii Europene în Moldova

·                                 Particip GmbH

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

2933.
872113909417

Sprijin Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a Republicii Moldova

Serviciul de Stat Alimentar și Veterinar al Republicii Lituania

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

·                                  

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

2934.
872113909418

Consolidarea capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova (AIPA) în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor Uniunii Europene

·                                 AgrarMarkt Austria (AMA)

 

·                                 Agenţia de Intervenţie şi Plăți pentru Agricultură

·                                  

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

2935.
872113909423

Consolidarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ca agenție de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice

Agenția de Stat pentru Controlul Medicamentelor din Republica Lituania

·                                 Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

·                                  

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

2936.
872113909429

Servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi pentru întărirea încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului

Delegaţia Uniunii Europene în Moldova;

Asociaţia Obştească „Keystone Moldova” 

 
 

·                                 Asociaţiile obşteşti „Alianţa Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”;

·                                 Centrul de Resurse OSORC”; „Keystone Moldova”

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

2937.
872113909468

Sporirea nivelului de internaţionalizare al învăţământului superior din Republica Moldova

 
 
 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

·                                 Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Universitatea Tehnică din Moldova; Universitatea de Stat din Comrat;

·                                 Academia de Studii Economice din Moldova;

·                                 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;

·                                 Universitatea de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

2938.
872113909469
Erasmus + eTwinning Partner Support Agency
 
 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

·                                 Asociaţia Obştească „Fundația Est-Europeană”

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

2939.
872113909488
 

Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam (LMPI)

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

·                                 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Universitatea Tehnică din Moldova; Universitatea de Stat din Moldova; Academia de Studii Economice din Moldova

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

29310.
872113909490
 

Vizibilitatea Uniunii Europene și a Asistenței Uniunii Europene în Republica Moldova 2017

Delegaţia Uniunii Europene în Moldova

·                                 „Parc Comunicații” SRL

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

29311.
872113909491
 

Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației

Delegaţia Uniunii Europene în Moldova

·                                 Asociaţia Obştească „Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

29312.
87211799467

Consolidarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ca agenție de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice

Delegaţia Uniunii Europene în Moldova
 
 
Ministerul Sănătății

·                                  

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

 
29313.
 
872113689495 

Cooperarea bilaterală pentru introducerea tehnologiilor care utilizează resursele de energie regenerabilă în Moldova

Agenția pentru Eficiență Energetică

·                                 Cancelaria de Stat

 

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

29314.
 
872113689515
Academia de Afaceri pentru Femei

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

29315.
872113909507
 
 

Consolidarea dezvoltării cooperării transfrontaliere în Moldova-Bridge

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Asociaţia Obştească „Asociaţia de Studii Etnice şi Regionale”

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

29316.
 
872113909527
Educație pentru Drone (eDrone)

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Academia de Administrare Publică; Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne; Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova; Universitatea de Stat din Moldova

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

29317.
872113909541
 
 

Legea Europeană privind drepturile omului pentru universitățile din Ucraina și Moldova

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Universitatea de   Stat din Moldova; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne; Ministerul Educației

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006”.

29318.
872114789461

Continuarea implementării conceptului de management integrat al frontierei de stat al Republicii Moldova în conformitate cu ultimele actualizări la nivel european

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, sub coordonarea Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale

Departamentul Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

29319.
872114789599

Dezvoltarea capacităților serviciilor chinologice ale instituțiilor de frontieră din Moldova și Georgia

Colegiul Serviciului Grăniceresc de Stat al Letoniei, sub coordonarea Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale

Departamentul Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006”;

 

    m) capitolul XXXIII se completează cu poziţia  3011 cu următorul cuprins:

 
„3011.
872114959559 

Promovarea libertății și pluralismului mass-media în Republica Moldova

Consiliul Europei
 
Consiliul Europei

·                                  

Hotărîrea Parlamentului nr.1172-XIII din 30 aprilie 1997 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul General cu privire la Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei şi la Protocolul lui adiţional”

 
    2) anexa nr.2:
     a) la poziţia 16 coloanele 3 şi 4, următoarele subpoziţii se exclud:
 

„Acordul de credit pentru dezvoltare (Proiectul Energetic II) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare nr.3833MD, semnat la Washington la 4 decembrie 2003, Legea nr.567-XV din 25 decembrie 2003

Integral
Grantul TF 099139
Integral”;
 

    b) se completează cu poziţia 43 cu următorul cuprins:

 
„43.
„SA CET-Nord -Proiectul „Sistemul tеrmоеnеrgеtiс al mun. Bălţi”

Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (S.A. „CET-Nord”)”, ratificat prin Legea nr.15 din 20 februarie 2015

 
Integral
 
 
 
 
 

Acordul de grant dintre Republica Moldova, S.A. „CET-Nord” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind grantul investiţional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) pentru realizarea proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (S.A. „CET-Nord”)”, ratificat prin Legea nr.163 din 7 iulie 2016

Integral”.