HGC451/2017
ID intern unic:  370670
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 451
din  19.06.2017
сu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 535
    În scopul executării prevederilor art. VI alin. (2) din Legea nr. 151 din 1 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 573), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    1) modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1;
    2) lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                        Alexandru Jizdan

    Nr. 451. Chişinău, 19 iunie 2017.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.451
din 19 iunie 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art. 232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 litera a), punctul 5 litera h) şi punctul 9 litera d), textul „ - buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau refugiat” se substituie cu textul „- buletinul de identitate pentru apatrizi, buletinul de identitate pentru refugiați sau buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară”;
    2) se completează, corespunzător, cu punctele 21 , 51  şi 91 cu următorul cuprins:
    „21. Prin derogare de la prevederile punctului 2 litera b), beneficiarii de protecție internațională sînt exonerați de la obligaţia de a prezenta cazierul judiciar din ţara lor de origine.”;
    „51. Prin derogare de la prevederile punctului 5 litera i), beneficiarii de protecție internațională sînt exonerați de la obligaţia de a prezenta cazierul judiciar din ţara lor de origine.”;
    „91. Prin derogare de la prevederile punctului 9 litera g), beneficiarii de protecție internațională sînt exonerați de la obligaţia de a prezenta cazierul judiciar din ţara lor de origine.”
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 15 decembrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc rambursabil refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.254-256, art.1284), cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în titlu, în tot textul hotărîrii, al Regulamentului și al anexelor, cuvîntul „rambursabil” se exclude, iar textul „refugiați și beneficiari de protecție umanitară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „beneficiari de protecție internațională” la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Regulament:
    punctele 4, 10, 14 și capitolul IV se abrogă;
    titlul capitolului V va avea următorul cuprins:
Capitolul V
Evidența acordării ajutorului bănesc”;
    la punctele 22 și 23, cuvintele „și rambursării” se exclud;
    3) anexa nr. 2 se abrogă;
    4) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
                   
„Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la modul
de acordare a ajutorului bănesc
beneficiarilor de protecție internațională

BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

REGISTRUL
de evidenţă a acordării ajutorului bănesc

Nr. crt.

Numele, prenumele beneficiarului de ajutor bănesc

Statutul beneficiarului (statut de refugiat/ protecție umanitară)

Seria, numărul buletinului de identitate şi codul numeric personal al beneficiarului de protecție internațională

Numărul şi data înregistrării cererii de acordare a ajutorului bănesc

Data eliberării sumelor de bani primite în calitate de ajutor bănesc (pentru fiecare  lună)

Suma de bani primită în calitate de ajutor bănesc

1
2
3
4
5
6
7”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. Regulamentul Centrului de cazare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1023 din 28 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.1-5, art. 30), se modifică și completează după cum urmează:
    1) în tot textul Regulamentului, cuvintele „beneficiar de o formă de protecție”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „beneficiar de protecție internațională”, la forma gramaticală corespunzătoare, cuvintele „o formă de protecție”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „protecție internațională”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „autoritate competentă pentru străini”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Biroul migrație și azil”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Centrul este o structură specializată, subordonată Biroului migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Biroul migrație și azil), destinată cazării temporare a solicitanţilor de azil şi beneficiarilor de protecţie internațională, care întrunesc condiţiile stabilite în prezentul Regulament. Centrul nu are statut de persoană juridică.”;
    3) punctul 3 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) desfășurarea activităților cultural-educative, sportive, recreative și de creație, precum și oferirea serviciilor juridice, sociale, psihologice prin intermediul centrelor de creație care activează în Centru;”;
    4) punctele 8 şi 9 vor avea următorul cuprins:
    „8. În Centru se cazează:
    1) solicitanții de azil și membrii de familie care sînt solicitanți de azil, obligați să se cazeze în Centru pe parcursul procedurii de soluționare a cererii de azil în cadrul Direcției azil și integrare;
    2) solicitanții de azil care nu cad sub incidența subpunctului 1), dar care pot fi cazați în Centru în temeiul articolului 28 litera m) din Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 din privind azilul în Republica Moldova;
    3) beneficiarii de protecție internațională, precum și membrii de familie ai acestora care au același statut și au intrat în programul de integrare.
    9. Minorului neînsoțit solicitant de azil sau beneficiar de protecție internațională i se va aplica măsura de protecție a copilului separat de părinți, prin care se asigură condiții pentru creșterea și îngrijirea lui în servicii sociale de plasament, în conformitate cu Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. Plasamentul minorului neînsoțit se efectuează de autoritatea tutelară de la locul aflării acestuia.”;
    5) la punctul 10, textul „subpunctul 2)” se substituie cu textul „subpunctul 3)”;
    6) titlul secțiunii 2 va avea următorul cuprins:
Secțiunea 2. Modalitatea de cazare”;
    7) punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Solicitanţii de azil prevăzuți la punctul 8 subpunctul 1) sînt cazați în baza deciziei cu privire la cazare din ziua depunerii cererii de azil.”;
    8) se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins:
    „121. Solicitanții de azil prevăzuți la punctul 8 subpunctul 2), care solicită cazare în Centru, depun o cerere la Biroul migrație și azil, cu indicarea motivului pentru care solicită cazarea.”;
    9) punctele 13, 15 şi 17 vor avea următorul cuprins:
    „13. Cererile se depun personal, în formă scrisă. În cazul în care persoana nu poate să scrie, cererea se completează de către funcționarul care o primește.”;
    „15. Solicitanţii de azil cazaţi în Centru cărora li s-a acordat protecție internațională pot solicita prelungirea termenului de cazare, în condiţiile punctului 31 al prezentului Regulament. Cererea de prelungire a termenului de cazare se depune la Biroul migrație și azil, în termen de 3 zile din data cînd a fost comunicată decizia privind acordarea protecţiei internaționale.”;
    „17. După examinarea cererii depuse de persoanele prevăzute la punctul 8 subpunctele 1) și 2), Biroul migrație și azil emite una din următoarele decizii:
    1) decizia cu privire la cazare sau refuzul cazării pentru solicitanții de azil;
    2) decizia cu privire la cazare, prelungirea cazării sau refuzul cazării pentru beneficiarii de protecție internațională.”
    10) punctul 19 se completează în final cu următorul text: „Persoana este obligată să se prezinte la sediul Centrului în data emiterii deciziei sau la data indicată în cererea de cazare, dar fără depășirea perioadei de 24 de ore de la momentul depunerii acesteia. În caz de neprezentare, persoanei îi vor fi aplicate prevederile capitolului VII.”;
    11) se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins:
    „201. Persoanele care urmează a fi cazate în Centru pot păstra îmbrăcămintea personală, cu excepția cazurilor cînd, din motive de igienă colectivă sau de securitate, administrația Centrului dispune ca îmbrăcămintea personală a solicitanților de azil să fie spălată, dezinfectată și/sau depozitată într-un loc special amenajat.”;
    12) punctul 22 se completează la final cu următorul text: „În momentul cazării în Centru persoana primește lista bunurilor care sînt distribuite pe bază de semnătură.”;
    13) punctul 24 va avea următorul cuprins:
    „24. Persoanele sînt cazate separat pe camere, în funcție de sex, cu excepția membrilor unei familii, care sînt cazați în aceeași cameră.”;
    14) la punctul 37, cuvîntul „cunosc” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „înțeleg”;
    15) la punctul 39, subpunctul 13) va avea următorul cuprins:
    „13)  să participe la activități culturale, educative, recreative și sportive”;
    16) punctul 41:
    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) să respecte regulile stabilite, programul zilnic, ordinea interioară și repartizarea pe camere stabilite în momentul cazării în Centru”;
    subpunctul 2) se completează la final cu textul „ , precum și colectivă”;
    subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) să respecte regulile de politețe în contact cu personalul Centrului și persoanele cazate, precum și să manifeste o atitudine respectuoasă față de personalul Centrului și față de orice persoană din afara acestuia cu care intră în contact, cum ar fi reprezentanții structurilor de stat sau ai organizațiilor și organismelor neguvernamentale naționale sau internaționale;”;
    la subpunctul 8),  cuvintele „ale Centrului” se substituie cu textul „din dotarea Centrului, pe toată durata cazării”;
    17) punctul 42:
    la subpunctul 1), după cuvîntul „necenzurate” se introduce textul „ , gesturilor sau actelor obscene”;
    la subpunctul 4), după cuvîntul „alterabile” se introduce textul „ , produselor alimentare alterate, fără dată de valabilitate ori cu dată de valabilitate expirată”;
    la subpunctul 11), după cuvîntul „incendii” se introduce textul „/accidente”;
    se completează cu subpunctele 16)-28) cu următorul cuprins:
    „16) inițierea, organizarea, sprijinirea, participarea sau desfășurarea oricăror acțiuni, manifestații sau întruniri care aduc atingere siguranței personalului și ordinii interioare din Centru;
    17) exercitarea actelor de violență asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în Centru sau care se află în vizită, asupra celorlalte persoane cazate, precum și asupra oricăror altor persoane;
    18) incitarea, organizarea, sprijinirea, participarea la acte de indisciplină, revoltă, răzvrătiri, acte de nesupunere activă sau pasivă ori alte acțiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina și siguranța Centrului;
    19) amenințarea personalului, persoanelor care execută misiuni în Centru sau care se află în vizită, persoanelor cazate în Centru, precum și oricărei alte persoane;
    20) blocarea căilor de acces și/sau de evacuare în/din spațiile de cazare sau în/din spațiile comune;
    21) împiedicarea cu intenție a desfășurării unor activități care se derulează în Centru;
    22) utilizarea focului deschis în afara spațiilor pentru prepararea și servirea hranei sau utilizarea substanțelor inflamabile;
    23) folosirea instalațiilor electrice, a echipamentului sau materialelor din dotare în alte scopuri decît cele pentru care au fost puse la dispoziție sau modificarea acestora;
    24) învelirea în pînză, hîrtie sau alte materiale inflamabile a becurilor, corpurilor de iluminat ori altor surse de căldură;
    25) aducerea în stare nefuncțională a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate în dotarea Centrului;
    26) efectuarea schimburilor sau comercializarea alimentelor, echipamentelor sau altor bunuri în scopul obținerii unui profit;
    27) folosirea serviciilor altor persoane cazate în Centru în interes personal, fără acordul acestora;
    28) desfășurarea jocurilor de noroc, ghicitului pentru a obține foloase.”;
    18) punctul 48 va avea următorul cuprins:
    „48. Persoana cazată poate solicita părăsirea teritoriului Centrului pentru o perioadă de 48 ore, cu informarea în scris a administrației Centrului. În cerere se va indica scopul și perioada absentării, locul aflării sale, adresa, telefoanele de contact. Este interzisă depunerea mai mult de 4 cereri într-o lună, cu excepția persoanelor care sînt angajate oficial în cîmpul muncii și necesită absentarea în scop de serviciu. Cererea de absentare se depune la administrație cu o zi înainte de perioada solicitată pentru a fi examinată, în caz contrar, absentarea din Centru se va considera nemotivată și se va sancționa corespunzător.”;
    19) se completează, corespunzător, cu punctele 521 și 541 cu următorul cuprins:
    „521. Vizitatori sînt considerate orice persoane care solicită intrarea în Centru, cu excepția următoarelor categorii:
    1) solicitanții de azil sau beneficiarii de protecție internațională și membrii lor de familie cazați în Centru;
    2) personalul Biroului migrație și azil;
    3) efectivul din alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară în Centru acţiuni conform competenței.”;
    „541. Accesul în Centru al grupurilor de persoane participante la diferite activități organizate în cadrul Centrului, precum și al autovehiculelor cu care se deplasează acestea se face pe baza unui tabel nominal, aprobat de către Biroul migrație și azil, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea activității.”;
    20) punctul 55 va avea următorul cuprins:
    „55. Accesul vizitatorilor în Centru este permis numai după legitimarea acestora de către personalul de serviciu în postul de control-acces și efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul de evidență a vizitatorilor.”;
    21) se completează cu punctul 571 cu următorul cuprins:
    „571. Încălcarea prevederilor Regulamentului reprezintă nerespectarea obligațiilor sau interdicțiilor stabilite pe timpul cazării sau al altor activități desfășurate în cadrul Centrului.”;
    22) la punctul 58 subpunctul 2), cuvintele „decizii de părăsire a Centrului” se substituie cu cuvintele „decizii cu privire la scoaterea din evidența Centrului”;
    23) la punctul 68, cuvîntul „cunoaşte” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „înțelege”;
    24) la punctul 72, cuvîntul „scoşi” se substituie cu cuvîntul „radiaţi”.
    4. În titlul şi în textul Hotărîrii Guvernului nr. 1024 din 28 decembrie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și condițiile de închiriere a locuințelor destinate străinilor beneficiari ai programelor de integrare și străinilor care au obținut o formă de protecție în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 6-9, art. 34), cu modificările ulterioare, precum şi în textul Regulamentului, textul „străini care au obținut o formă de protecție în Republica Moldova”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „beneficiari de protecție internațională”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    5. Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.125 din 18 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.171), cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 26, după cuvîntul „refugiat” se introduc cuvintele „sau beneficiar de protecție umanitară”;
    2) la punctul 52:
    subpunctele 5), 7) şi 8) vor avea următorul cuprins:
    „5) buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat protecție umanitară, inclusiv copiilor acestora, pe un termen de 3 ani;”;
    „7) documentul de călătorie (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951) se eliberează persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat, indiferent de vîrstă, pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova, pe un termen de 5 ani;”;
    „8) documentul de călătorie (protecție umanitară) se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat protecție umanitară, indiferent de vîrstă, pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova, pe un termen de 3 ani;”;
    3) la punctul 63 ultimul alineat, subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
„3) documentul de identitate temporar de solicitant de azil, eliberat de Direcția azil și integrare a Biroului migrație și azil (obligatoriu în cazul obţinerii iniţiale a buletinului de identitate)”;
    4) punctul 68 va avea următorul cuprins:
    „68. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii sub 12 ani sînt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în documentele de călătorie. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, documentul de călătorie se eliberează pe un termen de 12 luni.”;
    5) la punctul 138, după cuvîntul „refugiaţi” se introduce textul „ , buletin de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară”.
    6. În anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 914 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi a efectivului-limită ale Biroului migraţie şi azil din subordinea Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 340-343, art. 982), poziţia „Direcția refugiați” se substituie cu poziţia „Direcția azil și integrare”.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 451 din 19 iunie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă

    1. Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 28 iunie 2005 „Cu privire la actele de identitate ale refugiaților” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.95-97, art. 715).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 6 mai 2008 „Cu privire la actele de identitate ale beneficiarilor de protecţie umanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 86-87, art. 554).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 11 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.131-133, art. 871).
    4. Punctele 3 și 4 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 131 din 22 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.30-31, art. 178).
    5. Punctele 7 și 12 din anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 8 august 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.265-276, art. 1046).