HGC456/2017
ID intern unic:  370804
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 456
din  21.06.2017
pentru modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr.610 din 5 iulie 2010

Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 547
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 610 din 5 iulie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.119-120, art.691), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) în hotărîre:
    1) preambulul se completează cu clauza de armonizare cu următorul cuprins:
    „Prezenta hotărîre transpune parțial Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 14 decembrie 2012, și Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 179 din 19 iunie 2014.”;
    2) clauza de emitere va avea următorul cuprins:
    „În scopul executării prevederilor art.9 alin.(2) și (6), art.14 alin.(3), art.16 alin.(6), art.18 alin.(5), art.19 alin.(5), art. 20 alin. (5), art.21, art.27 alin.(1) şi art.37 alin.(11) și (12) din Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.134-137, art.527), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:”;
    b) în Regulament:
    1) la punctul 1, cuvîntul „Industrială” se substituie cu cuvîntul „Intelectuală”;
    2) punctul 7 se abrogă;
    3) la punctul 11 subpunctul 2), litera c) se abrogă;
    4) la punctul 12:
    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997);
    subpunctul 4) se abrogă;
    la subpunctul 5), cuvintele „specificate în” se substituie cu cuvintele „desemnate în conformitate cu”;
    subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) documentele ce probează specificitatea și caracterul tradițional al produsului, în cazul unei specialități tradiționale garantate”;
    subpunctele 7) și 8) se abrogă;
    5) punctul 13 se abrogă;
    6) la punctul 15, literele a), b), d) și h) vor avea următorul cuprins:
    „a) datele de identificare ale solicitantului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, adresa completă, denumirea oficială a ţării al cărei cetăţean este (în cazul apatrizilor – ţara în care îşi are domiciliul, iar în lipsa acestuia – ţara în care are o întreprindere industrială sau comercială), telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail; în cazul persoanelor juridice – denumirea oficială (eventual abrevierea folosită în mod curent), sediul, inclusiv adresa şi denumirea oficială a ţării, conform legislaţiei prin care a fost instituită, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail; în cazul unei autorități competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege – denumirea, adresa completă, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail. Solicitantul indică codul ţării conform normei ST.3 OMPI (OMPI – Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală). Persoanele fizice sau juridice din Republica Moldova vor indica, de asemenea, numărul de identificare de stat unic (IDNO/IDNP);
    b) solicitarea de înregistrare, după caz, a denumirii de origine, a indicației geografice sau a specialității tradiționale garantate, cu indicarea țării de origine a acesteia”;
    „d) numele, prenumele și adresa persoanei desemnate pentru corespondența cu AGEPI”;
    „h) specificarea faptului că denumirea revendicată a fost și este utilizată în mod tradițional pentru a desemna produsul specific sau că aceasta indică caracterul tradițional sau specific al produsului, în cazul cererii pentru o specialitate tradiţională garantată”;
    la litera k), după cuvintele „specialitate tradițională garantată” se introduc cuvintele „și clasificarea acestuia”;
    literele m), n) și o) se abrogă;
    litera r) va avea următorul cuprins:
    „r) semnătura, numele şi prenumele în clar ale solicitantului, data semnării cererii (dacă solicitantul este persoană juridică sau o autoritate competentă desemnată în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege, cererea se semnează de conducătorul unităţii/autorității și se indică funcţia, numele şi prenumele semnatarului). Dacă este depusă prin intermediul reprezentantului, cererea poate fi semnată de către reprezentant. În cazul prezentării unor date pe file suplimentare, fiecare filă va fi semnată în acelaşi mod.”;
    7) se completează cu secţiunea 11 cu următorul cuprins:
 „Secțiunea 11
    Dobîndirea dreptului de utilizare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate și eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a acestora
    181. Pentru a dobîndi dreptul de utilizare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicaţii geografice protejate în sensul articolului 9 alineatul (6) din Lege, persoana fizică sau juridică din aria geografică delimitată corespunzătoare, care produce produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru respectiva denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
    1) să fie membru al grupului (asociaţiei) de producători din aria geografică delimitată ce corespunde prevederilor articolului 9 alineatul (2) din Lege, care a solicitat înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice;
    2) să fie atestat de către grupul (asociaţia) de producători din care face parte referitor la corespunderea sa cerinţelor din caietul de sarcini corespunzător indicației geografice protejate sau denumirii de origine protejate pentru care dorește să dobîndească dreptul de utilizare.
    182. Cererea privind acordarea dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate și luarea în evidență în calitate de producător al produsului corespunzător și/sau al materiei prime pentru producerea acestuia, după caz, se adresează autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege și se prezintă grupului (asociaţiei) de producători din aria geografică delimitată.
    Cererea va conține:
    1) solicitarea de acordare a dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau indicației geografice protejate;
    2) denumirea şi adresa juridică a solicitantului;
    3) denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată;
    4) denumirea produsului;
    5) categoria solicitantului (producător al produsului corespunzător și/sau al materiei prime, comerciant etc.);
    6) denumirea şi locul amplasării unităţii de producție a solicitantului.
    183. La cererea specificată în punctul 182 din prezentul Regulament se anexează dosarul, care va conţine informația necesară pentru a aprecia corespunderea condițiilor de producere cerinţelor specifice privind obţinerea produselor vizate stabilite în reglementările tehnice pertinente și/sau în caietul de sarcini și/sau de către autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege, după caz, în funcție de produs.
    184. Grupul (asociaţia) de producători examinează documentele prezentate conform punctele 182 și 183 din prezentul Regulament și efectuează atestarea solicitantului dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.
    185. Atestarea de către grupul (asociaţia) de producători a solicitantului privind corespunderea acestuia cerinţelor din caietul de sarcini pentru denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică protejată şi examinarea dosarului de către autoritatea competentă include verificarea veridicității informaţiilor prezentate în cerere şi dosar și corespunderea acestora reglementărilor tehnice pertinente și prevederilor caietului de sarcini.
    186. Verificările menționate la punctul 185 din prezentul Regulament se efectuează, după caz, cu deplasarea la faţa locului, de către o comisie din care fac parte reprezentanții grupului (asociaţiei) de producători şi reprezentantul autorității competente. Solicitantul se anunţă cu 5 zile înainte cu privire la data verificării.
    187. În cazul în care grupul (asociaţia) de producători constată că producătorul întrunește toate condițiile necesare și produce produsele cu respectarea prevederilor caietului de sarcini, acesta (aceasta) emite o referință prin care atestă corespunderea solicitantului cu cerinţele din caietul de sarcini pentru denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică protejată pentru care dorește să dobîndească dreptul de utilizare, pe care o transmite autorității competente împreună cu setul de documente.
    188. În cazul în care se constată neconformitatea informaţiei prezentate de către solicitant cu prevederile caietului de sarcini, grupul (asociaţia) de producători întocmeşte un act în care indică abaterile depistate şi îl remite solicitantului pentru înlăturarea acestora, în vederea unei ulterioare verificări.
    189. În cazul în care solicitantul dreptului de utilizare este unicul producător din aria geografică delimitată care a depus cererea de înregistrare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate, cererea şi dosarul specificate la punctele 182 și 183 din prezentul Regulament se prezintă direct autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege.
    1810. Autoritatea competentă înregistrează cererea în data la care a fost prezentat dosarul complet și examinează documentele prezentate în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
    1811. În cazul în care, ca urmare a examinării dosarului depus, se constată îndeplinirea cerințelor stabilite de Lege și prezentul Regulament, precum și corespunderea prevederilor caietelor de sarcini și reglementărilor tehnice pertinente, autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege decide acordarea dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate solicitantului, în caz contrar, emite un aviz de refuz, pe care îl remite solicitantului pentru înlăturarea tuturor neconformităților și prezentarea dosarului spre o nouă examinare.
    1812. Autoritatea competentă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării, transmite solicitantului și grupului (asociaţiei) de producători decizia privind acordarea dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate, iar în termen de 5 zile lucrătoare comunică AGEPI următoarele date:
    a) numele şi adresa persoanei care a dobîndit dreptul de utilizare, conform punctului 15 litera a) din prezentul Regulament;
    b) categoria de producător (în funcție de tipul produsului: producător de struguri, producător de produse vitivinicole etc.);
    c) denumirea de origine/indicaţia geografică protejată;
    d) numărul şi data actului de luare în evidenţă a producătorului de către autoritatea competentă.
    1813. AGEPI înscrie informația cu privire la persoanele care au dobîndit dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate în registrele naţionale corespunzătoare menţionate în punctele 173-174 din prezentul Regulament în termen de 1 lună de la data recepționării informației, conform punctului 1812 din prezentul Regulament. Informația se publică în BOPI și pe pagina web oficială a AGEPI.
    1814. Procedurile conform punctelor 182-1813 din prezentul Regulament se aplică mutatis mutandis oricăror modificări referitoare la dreptul de utilizare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicaţii geografice protejate.
    1815. Cererea pentru eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicației geografice protejate se depune la AGEPI de către persoana care a dobîndit acest drept în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Lege şi punctelor 181-1813 din prezentul Regulament. Cererea se prezintă pe formularul-tip aprobat de AGEPI. Dacă cererea se depune prin intermediul unui reprezentant, aceasta va fi însoţită de procura de reprezentare.
    1816. AGEPI, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării cererii conform punctului 1815 din prezentul Regulament, verifică corectitudinea datelor cererii și eliberează certificatul solicitat dacă, în urma verificării, constată că persoana care solicită eliberarea certificatului a dobîndit dreptul de utilizare a acestei denumiri de origine protejate sau indicaţii geografice protejate și este înscrisă în registrul naţional corespunzător menţionat în punctele 173-174 din prezentul Regulament. Dacă se constată că persoana care solicită eliberarea certificatului nu este înscrisă în registru, AGEPI o notifică referitor la acest fapt și-i acordă un termen de 2 luni pentru a îndeplini procedurile privind dobîndirea dreptului de utilizare prevăzute de Lege și prezentul Regulament, în caz contrar, cererea se respinge.
    1817. Informația privind eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate se publică în BOPI și pe pagina web oficială a AGEPI.
    1818. Dispoziţiile punctelor 3-10 din prezentul Regulament se aplică mutatis mutandis şi cererilor pentru eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate.”;
    8) punctul 18 se abrogă;
    9) la punctul 20:
    primul alineat va avea următorul cuprins:
    „Caietul de sarcini pentru o specialitate tradiţională garantată va fi redactat concis, într-un volum ce nu va depăși 5 000 de cuvinte, cu excepția unor cazuri justificate în mod corespunzător, și va conţine:”
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) denumirea specialităţii tradiţionale garantate în versiunile lingvistice corespunzătoare. Dacă se solicită înregistrarea denumirii într-o singură limbă, grupul solicitant poate prevedea ca pe ambalajul/eticheta produsului să figureze menţiunea că acesta a fost obţinut conform tradiţiilor unei regiuni sau ţări din care provine cererea.
    Solicitantul va indica, de asemenea, dacă denumirea a fost utilizată în mod tradiţional pentru a desemna produsul specific ori indică caracterul tradiţional sau specific al produsului.
    În cazul în care denumirea specialităţii tradiţionale garantate solicitată spre înregistrare este utilizată și într-o altă regiune a Republicii Moldova sau într-o altă ţară, pentru a distinge produsele comparabile sau produsele care au o denumire identică ori similară, denumirea specialităţii tradiţionale garantate va fi însoţită de menţiunea „Fabricat potrivit tradiţiilor”, urmată imediat de numele regiunii sau ţării corespunzătoare denumirii solicitate spre înregistrare.”;
    la litera c), după cuvîntul „garantată,” se introduce textul „inclusiv principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice care demonstrează caracterul specific al acestuia,”;
    la litera d), textul „aplicate de producători, inclusiv, dacă este cazul, descrierea naturii şi a caracteristicilor materiilor prime sau a ingredientelor utilizate, a metodei de preparare a produsului agricol sau alimentar” se substituie cu textul „care trebuie respectată de producători, inclusiv natura şi caracteristicile materiilor prime sau ale ingredientelor utilizate, după caz, precum şi metoda prin care este preparat produsul,”;
    literele e) și f) vor avea următorul cuprins:
    „e) descrierea elementelor esenţiale care definesc specificitatea produsului, a caracteristicilor prin care produsul solicitat spre înregistrare în calitate de specialitate tradiţională garantată se distinge de alte produse agricole sau alimentare similare aparţinînd aceleiaşi categorii;
    f) elementele esenţiale care atestă caracterul tradiţional al produsului, în sensul articolului 6 alineatul (1) din Lege și în conformitate cu cerințele prevăzute în capitolul II secțiunea a 5-a din prezentul Regulament. Solicitantul va indica dacă produsul:
    - este obținut în urma unui mod de producție sau de prelucrare ori a unei compoziții care corespunde practicii tradiționale pentru produsul respectiv; sau
    - este produs din materii prime sau ingrediente utilizate în mod tradițional”;
    litera g) se abrogă;
    10) la punctul 22, cuvîntul „aprobare” se substituie cu cuvîntul „omologare”;
    11) se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:
    „251. O autoritate competentă desemnată în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege poate fi asimilată unui grup în sensul articolului 9 alineatul (2) din Lege în cazul în care se constată existența unei denumiri de origine, indicaţii geografice sau specialităţi tradiţionale garantate ce prezintă un interes public deosebit, dar lipsește interesul din partea producătorilor pentru solicitarea procedurii de înregistrare a acesteia. În vederea înregistrării denumirilor de origine și indicaţiilor geografice, autoritatea competentă menționată va acționa în numele producătorilor din aria geografică delimitată, iar dreptul de utilizare va fi dobîndit de către aceștia în condițiile Legii și ale prezentului Regulament.”;
    12) la punctul 31, cuvîntul „mezeluri” se substituie cu cuvintele „produse din carne”;
    13) punctul 33 se abrogă;
    14) la punctul 34, cuvintele „pentru a desemna” se substituie cu cuvintele „în raport cu”, iar cuvîntul „istoric” se substituie cu cuvintele „în mod tradițional”;
    15) la punctul 41, după cuvintele „în termeni preciși,” se introduce textul „folosind definiții și standarde utilizate în mod obișnuit pentru produsul respectiv,”;
    16) se completează cu punctele 411-413 cu următorul cuprins:
    „411. În cazul unei denumiri de origine sau indicaţii geografice, descrierea produsului trebuie să se concentreze asupra caracterului specific al produsului care poartă denumirea ce urmează a fi înregistrată, utilizînd unități de măsură și termeni de comparație comuni sau tehnici, fără a include caracteristicile tehnice inerente tuturor produselor de acel tip și cerințele juridice obligatorii aplicabile tuturor produselor de acel tip.
    412. În cazul unei specialități tradiționale garantate, descrierea produsului vizează doar caracteristicile necesare pentru identificarea produsului și caracteristicile specifice ale acestuia. Descrierea nu trebuie să includă obligațiile generale și, mai ales, caracteristicile tehnice inerente tuturor produselor de acel tip și cerințele juridice obligatorii aferente.
    413. Descrierea elementelor esențiale care dovedesc caracterul tradițional al produsului include elementele principale care au rămas neschimbate, atestate de referințe precise și bine stabilite.”;
    17) la punctul 42, propoziția a doua se exclude;
    18) punctul 45 va avea următorul cuprins:
    „45. La delimitarea ariei geografice se va ţine cont de elementele ce trebuie evidenţiate pentru a demonstra legătura produsului cu originea lui geografică.”;
    19) se completează cu punctul 481 cu următorul cuprins:
    „481. În cazul aplicării derogărilor prevăzute la articolul 5 alineatele (6)-8) din Lege, caietul de sarcini trebuie să conţină prevederi referitoare la procesarea strugurilor, transformarea acestora în vin (vinificarea) sau, după caz, la transformarea produsului în afara ariei geografice delimitate, sub supravegherea autorităţii competente desemnate în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din Lege, după cum urmează:
    a) strugurii destinaţi producerii vinurilor cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată pot fi procesaţi, transformaţi în vin (vinificaţi) în aria limitrofă;
    b) strugurii destinaţi producerii vinurilor cu indicație geografică protejată pot fi procesaţi, transformaţi în vin (vinificaţi) dincolo de aria limitrofă pînă la data de 31 decembrie 2020;
    c) un produs poate fi transformat în vin spumant sau în vin petiant cu denumire de origine protejată dincolo de aria limitrofă în cazul în care această practică era utilizată anterior datei de 25 octombrie 2008.
    În acest sens, în caietul de sarcini se specifică derogarea aplicată și se argumentează necesitatea aplicării acesteia, se indică amplasarea întreprinderii de prelucrare în raport cu aria geografică delimitată, inclusiv distanța de la aceasta, se prezintă dovezi privind practica utilizată anterior datei de 25 octombrie 2008 în ceea ce privește producerea vinului spumant sau a vinului petiant cu denumire de origine protejată, după caz.”;
    20) se completează cu punctul 581 cu următorul cuprins:
    „581. Descrierea metodei de producție a unei specialități tradiționale garantate menționată la articolul 8 alineatul (3) litera c) din Lege include doar metoda de producție în vigoare. Practicile tradiționale trebuie incluse doar dacă mai sînt utilizate. Se descrie doar metoda necesară pentru obținerea produsului specific, într-un mod care să permită reproducerea acestuia oriunde.”;
    21) punctul 71 se abrogă;
    22) la punctul 73, după cuvintele „cu denumire de origine” și cuvintele „cu indicație geografică” se introduce cuvîntul „protejată”, iar cuvintele „de Guvern” se substituie cu textul „prin Legea nr. 101  din  12 iunie 2014 pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate”;
    23) la punctul 74, cuvintele „vor figura” se substituie cu cuvintele „pot figura”;
    24) punctul 78:
    la litera c), textul „şi de eliberare a certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine sau a indicaţiei geografice protejate” se exclude;
    la litera j), după cuvîntul „extraselor” se introduce cuvîntul „legalizate”;
    literele d), e) și m) se abrogă;
    25) la punctul 79, prima propoziție va avea următorul cuprins: „Taxele se achită în cuantumul stabilit conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 şi în termenele stabilite în prevederile Legii și ale prezentului Regulament.”;
    26) punctul 81 se abrogă;
    27) punctul 82 va avea următorul cuprins:
    „82. Dacă taxele care trebuie achitate nu sînt plătite în termenul prevăzut, cererea se consideră retrasă, cu excepţia taxei pentru înregistrarea denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate, care poate fi achitată în termen de 6 luni de la expirarea termenului omis, cu condiţia achitării acesteia cu o majorare de 50%.”;
    28) la punctul 87, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să stabilească limitele împuternicirilor reprezentantului. Reprezentantul/mandatarul autorizat poate solicita retragerea cererii de înregistrare în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera a) din Lege sau să depună o declarație de renunțare la dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate în temeiul articolului 13 alineatul (5) litera c) din Lege, doar dacă procura prin care a fost desemnat indică expres aceste împuterniciri”;
    29) la punctul 95, prima propoziție va avea următorul cuprins: „În cazul formulării unei opoziții comune de către mai multe persoane, dacă nu este desemnat un reprezentant comun, prima persoană menționată în cererea de examinare a opoziției se consideră reprezentantul ce va gestiona acțiunile privind opoziția.”;
    30) la punctul 96:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) prin depunere directă la AGEPI”;
    se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) prin depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI.”;
    31) la punctul 106, cuvîntul „titularilor” se substituie cu cuvîntul „deținătorilor”;
    32) la punctul 109:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) numărul şi data de depozit ale cererii de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialități tradiționale garantate (dacă cererea nu are încă număr de depozit ori dacă acesta nu este cunoscut de solicitant sau reprezentant, se indică numărul de intrare atribuit), numărul înregistrării sau numărul certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate”;
    la literele b) și g), cuvîntul „titularului” se substituie cu cuvîntul „deținătorului”;
    33) la punctul 110, cuvîntul „titularului” se substituie cu cuvîntul „deținătorului”;
    34) la punctul 111, cuvîntul „titularul”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „deținătorul”, la cazul gramatical corespunzător;
    35) la punctul 112, cuvîntul „titular” se substituie cu cuvîntul „deținător”;
    36) punctul 113 va avea următorul cuprins:
    „113. Sub rezerva prevederilor punctului 108 din prezentul Regulament, cererea de introducere a modificărilor se consideră depusă doar după achitarea taxei de introducere a modificărilor în cuantumul stabilit în Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 13 august 1997, în caz contrar, aceasta se consideră nedepusă, ceea ce se notifică solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare/producătorului.”;
    37) la punctul 1132 litera f), cuvintele „după caz” se substituie cu textul „dacă cererea de introducere a modificărilor nu a fost depusă în termen de 1 lună de la data de depozit a cererii de înregistrare sau nu vizează modificarea adresei pentru corespondență”;
    38) la punctul 1133:
    cuvîntul „titularul” se substituie cu cuvîntul „deținătorul”, iar după cuvîntul „reprezentantul” se introduce cuvîntul „său”;
    ultimul alineat se completează în final cu textul ” sau, în lipsa acestuia, pentru o perioadă egală cu termenul acordat pentru remedierea neregularităților”;
    39) la punctul 1134 litera b), cuvîntul „respingere” se substituie cu cuvîntul „neacceptare”;
    40) la punctul 1135, cuvîntul „titularul”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „deținătorul”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    41) la punctul 1137:
    la litera a), cuvintele „tipul obiectului” se substituie cu cuvîntul „obiectul”;
    la litera b), după textul „numărul depozitului/” se introduce textul „numărul de înregistrare al obiectului de proprietate industrială/numărul”;
    la litera c), după textul „cererea de înregistrare/” se introduce textul „înregistrarea/”, iar cuvîntul „titularul” se substituie cu cuvîntul „deținătorul”;
    42) la punctul 1138, textul „/datele certificatului privind dreptul de utilizare” se exclude;
    43) punctul 115 va avea următorul cuprins:
    „115. Cererea de modificare a caietului de sarcini în conformitate cu articolul 37 alineatele (1) sau (10) din Lege va fi însoțită de:
    a) decizia autorităţii competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege privind aprobarea modificărilor, dacă aria geografică delimitată se află pe teritoriul Republicii Moldova (în cazul denumirilor de origine sau indicațiilor geografice) ori dacă produsul solicitat spre înregistrare sau înregistrat ca specialitate tradiţională garantată este originar din Republica Moldova;
    b) dovada operării modificărilor respective în ţara de origine, dacă aria geografică delimitată se află în afara teritoriului Republicii Moldova (în cazul denumirilor de origine sau indicațiilor geografice) ori dacă produsul solicitat spre înregistrare sau înregistrat ca specialitate tradiţională garantată este originar din afara Republicii Moldova;
    c) documentul unic modificat, în cazul în care modificarea solicitată atrage după sine una sau mai multe modificări ale documentului unic menţionat la articolul 16 alineatul (1) litera c) din Lege;
    d) elementele justificative ale modificărilor solicitate, o descriere exhaustivă a fiecărei modificări și motivele specifice aferente acestora. În descriere se va compara în detaliu, pentru fiecare modificare, prevederea corespunzătoare din caietul de sarcini inițial și, după caz, din documentul unic inițial cu versiunea modificată propusă. În cazul unor modificări minore în sensul articolului 37 alineatul (6) sau (7) din Lege, cererea va conține o indicație a faptului că modificările propuse sînt considerate minore și o descriere succintă a motivelor pentru care este necesară modificarea.”;
    44) se completează cu punctul 1171 cu următorul cuprins:
    „1171. Cererea de înscriere a modificărilor depuse de solicitanţii autohtoni din sectorul vitivinicol, precum și opozițiile referitoare la aceste cereri se prezintă de către un grup, în sensul prevederilor articolului 9 alineatul (2) din Lege, sau de către opozant, după caz, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi se examinează conform procedurii aprobate de către acesta. În cazul aprobării modificărilor solicitate, autoritatea menţionată transmite către AGEPI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora, informaţia respectivă pentru publicare în BOPI şi pentru înscriere în registrele specificate în punctul 229 din prezentul Regulament.”;
    45) la punctul 120, cuvîntul „titularul” se substituie cu cuvîntul „deținătorul”;
    46) la punctul 121:
    la literele b) și g), cuvîntul „titularului” se substituie cu cuvîntul „deținătorului”;
    litera f) se exclude;
    47) la punctul 1211 litera a), cuvîntul „titularul” se substituie cu cuvîntul „deținătorul”;
    48) la punctul 123, cuvîntul „titular”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „deținător”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    49) la punctele 1232 și 1234, cuvîntul „titularul” se substituie cu cuvîntul „deținătorul”;
    50) la punctul 1261, cuvîntul „titularului” se substituie cu cuvîntul „deținătorului”, iar cuvintele „achitării taxei pentru eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare și” se exclud;
    51) la punctul 127, cuvintele „de acordare a dreptului” se substituie cu cuvintele „de eliberare a certificatului privind dreptul”;
    52) la punctul 137:
    subpunctul 8) va avea următorul cuprins:
    „8) conformitatea documentelor ce probează specificitatea și caracterul tradițional al produsului, în cazul unei specialități tradiționale garantate”;
    subpunctele 14)-16) se abrogă;
    53) la punctul 146, litera k) se abrogă;
    54) se completează cu punctele 1561-1563 cu următorul cuprins:
    „1561. Prevederile punctelor 147-156 din prezentul Regulament se aplică mutatis mutandis și opoziţiilor formulate împotriva modificărilor caietului de sarcini care nu sînt minore vizate la articolul 37 alineatul 3 din Lege.
    1562. Opoziţiile formulate împotriva modificărilor caietului de sarcini, admise spre examinare sînt comunicate de AGEPI autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege, care, în termen de 2 luni de la data primirii notificării, își va prezenta punctul de vedere referitor la opoziția formulată.
    1563. Prin derogare de la punctul 1561, opoziţiile referitoare la cererile de înscriere a modificărilor depuse de solicitanţii autohtoni din sectorul vitivinicol vizate la articolul 37 alineatul 3 din Lege se prezintă de către opozant Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi se examinează conform procedurii aprobate de către acesta.”;
    55) la punctul 160, litera j) se abrogă;
    56) se completează cu punctul 1681 cu următorul cuprins:
    „1681. În conformitate cu articolul 25 alineatul (4) din Lege, cererea de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate nu va fi respinsă înainte ca solicitantului să i se comunice, printr-un aviz de refuz provizoriu, motivele în baza cărora înregistrarea ar putea fi refuzată în totalitate sau în parte. În termen de 2 luni de la data primirii comunicării, solicitantul este în drept să depună o contestaţie la avizul de refuz provizoriu, cu prezentarea argumentelor în favoarea înregistrării, să retragă cererea ori să solicite introducerea modificărilor, cu condiţia achitării taxelor pentru acţiunile menţionate în termenele şi cuantumurile stabilite.”;
    57) la punctul 169, prima propoziție va avea următorul cuprins: „În termen de 3 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare, solicitantul trebuie să achite taxa de înregistrare, după caz, a denumirii de origine, a indicației geografice sau a specialității tradiționale garantate.”;
    58) la punctul 170, cuvintele „și de eliberare a certificatului” se exclud;
    59) la punctul 173 litera k), textul „titularului (titularilor)” se substituie cu textul „deținătorului (deținătorilor)”;
    60) la punctul 174 litera i), după cuvîntul „caracteristicilor” se introduce cuvîntul „/reputației”, iar după cuvîntul „însușirile” – cu cuvîntul „/reputația”;
    61) la punctul 175, litera g) se abrogă;
    62) la punctul 176, cuvîntul „titulari” se substituie cu cuvîntul „deținători”;
    63) la punctul 177:
    literele c) și d) vor avea următorul cuprins:
    „c) numărul actului care confirmă înscrierea unui nou deținător al dreptului de utilizare, expediat de autoritatea competentă;
    d) data recepționării actului ce confirmă înscrierea unui nou deținător al dreptului de utilizare, expediat de autoritatea competentă”;
    litera e), cuvîntul „titularului” se substituie cu cuvîntul „deținătorului”;
    litera f) se abrogă;
    64) la punctul 178, litera f) se abrogă;
    65) la punctul 179, cuvîntul „Titularul” se substituie cu cuvîntul „Deținătorul”, iar textul „cu achitarea taxei stabilite conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997” se exclude;
    66) punctul 180 va avea următorul cuprins:
    „180. Dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate se dobîndeşte şi se menţine doar pentru perioada în care se respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini pentru produsul respectiv.”;
    67) secţiunea a 6-a din capitolul III se abrogă;
    68) la punctul 193, cuvintele „formularul-standard” se substituie cu cuvintele „formularul-tip”;
    69) punctul 208:
    la litera a), cuvîntul „titularului” se substituie cu cuvîntul „deținătorului”;
    la litera b), textul „titularului (titularilor)” se substituie cu textul „deținătorului (deținătorilor)”;
    70) Capitolul IV se completează cu secțiunile a 4-a și a 5-a cu următorul cuprins:
Secţiunea a 4-a
Examinarea cererilor internaţionale
cu efecte pentru Republica Moldova
    2101. Dispozițiile Legii și ale prezentului Regulament se aplică mutatis mutandis şi înregistrărilor internaţionale care îşi extind efectele în Republica Moldova, conform Aranjamentului de la Lisabona, cu excepţia cazurilor în care Aranjamentul prevede altfel.
    2102. Orice înregistrare internaţională care își extinde efectele în Republica Moldova notificată de Biroul Internaţional, este publicată în BOPI conform articolului 21 din Lege, fiind supusă procedurii de opoziţie, conform articolului 22, şi examinării de fond, conform articolul 23 din Lege, în aceleaşi condiţii ca şi cererea depusă direct la AGEPI.
    2103. În cazul în care înregistrarea internaţională supusă examinării de fond nu întruneşte condiţiile de protecţie prevăzute de lege sau în cazul în care a fost formulată o opoziţie împotriva acestei înregistrări internaţionale, AGEPI emite o declarație de refuz pentru toate sau, după caz, pentru o parte din produsele solicitate, pe care o notifică Biroului Internaţional.
    2104. Orice procedură prevăzută de legea ulterioară declarației de refuz va fi efectuată direct între AGEPI şi solicitantul reprezentat de un mandatar autorizat.
    2105. Dacă, ca urmare a măsurilor întreprinse de solicitant, motivele de refuz au decăzut total sau în parte, AGEPI notifică Biroului Internaţional, după caz:
    a) declarația de accept total sau parțial; sau
     b) retragerea declarației de refuz, și publică informația respectivă în BOPI.
    2106. În cazul în care înregistrarea internaţională supusă examinării de fond întruneşte condiţiile de protecţie prevăzute de lege, AGEPI emite o declarație de accept, pe care o notifică Biroului Internaţional, și publică informația respectivă în BOPI.
Secțiunea a 5-a
Efectele înregistrării internaţionale
în Republica Moldova
    2107. Orice înregistrare internaţională care își extinde efectele în Republica Moldova începînd cu data înregistrării internaţionale are aceleaşi efecte ca şi în cazul în care denumirea de origine ar fi fost depusă spre înregistrare direct la AGEPI.
    2108. În cazul în care AGEPI nu a notificat Biroului Internaţional nici o declarație de refuz sau în cazul în care această declarație a fost retrasă, în tot sau în parte, protecţia denumirii de origine în Republica Moldova va fi aceeaşi ca şi în cazul în care denumirea de origine ar fi fost înregistrată direct la AGEPI.
    2109. În cazul în care protecţia denumirii de origine a fost refuzată, iar declarația de refuz nu a fost ulterior retrasă sau anulată prin emiterea unei declarații de accept total sau în parte, se consideră că înregistrarea internaţională corespunzătoare nu a produs efecte în Republica Moldova.”;
    71) la punctul 212, textul „http://www.agepi.md/md/formulare/index.php?type=8” se substituie cu textul „http://www.agepi.gov.md/ro/formulare/gi-ao-tsg”;
    72) la punctul 214, litera d) se abrogă;
    73) la punctele 2241 și 225, cuvîntul „titularul”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „deținătorul”, la cazul gramatical corespunzător;
    74) la punctul 228, textul „termenului suplimentar pentru depunerea cererii de reînnoire a dreptului de utilizare a denumirii de origine sau a indicaţiei geografice protejate,” se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                   Andrei Galbur
    Ministrul justiţiei                                                          Vladimir Cebotari

    Nr. 456. Chişinău, 21 iunie 2017.