HCNPFC24/3/2017
ID intern unic:  370831
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 24/3
din  09.06.2017
cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate
asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare
şi/sau reasigurare
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 1192
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1232 din 22 iunie 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI    Întru executarea prevederilor art.411 alin.(3), art.54 alin.(1) și alin.(2) lit.c) din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct.49 din Regulamentul privind cerinţele de pregătire şi competenţă profesională în asigurări, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 49/5 din 30.09.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 399-404, art. 1949), cu modificările şi completările ulterioare,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    Regulamentul privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.60/5 din 20.12.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.53-59, art.313), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.963 din 24.02.2014, se modifică și se  completează după cum urmează:
    1. Pct. 10 se completează cu subpct.13) cu următorul cuprins:
    „13) Eliberarea, distribuirea poliţelor de asigurare de către o persoană care nu deţine certificat de calificare sau a cărui certificat este cu termenul expirat, în condițiile prevederilor Regulamentului privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, aprobat prin Hotătrârea Comisiei Naționale nr.49/5 din 30.09.2016”.
    2.  Pct. 11 se completează cu subpct.15) cu următorul cuprins:
    „15) Nerespectarea art.411 alin.(3) din Legea cu privire la asigurări”.
    3. Pct. 13 se completează cu subpct.8) cu următorul cuprins:
    „8) Eliberarea, distribuirea poliţelor de asigurare de către o persoană care nu deţine certificat de calificare sau a cărui certificat este cu termenul expirat, în condițiile prevederilor Regulamentului privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, aprobat prin Hotătrârea Comisiei Naționale nr.49/5 din 30.09.2016”.
    4. În pct. 23 textul „pct.13 subpct.6) lit.a) și lit.b)” se exclude.
    5. Se completează cu pct. 26 cu următorul cuprins:
    „26. Dacă după primirea actului de control/inspecție în teren sau al analizei din oficiu și examinarea obiecțiilor la acesta, sau în procesul audierilor, entitatea recunoaște în mod expres săvârșirea încălcărilor constatate, aceasta va fi reținută ca circumstanță atenuantă sub forma colaborării în cadrul procedurii de examinare a rezultatelor controlului/inspecției în teren sau ale analizei din oficiu și va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% și 50% din nivelul de bază determinat. La determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de bază ca urmare a recunoașterii faptei, Comisia Națională va avea în vedere, de la caz la caz, faptul că entitatea a recunoscut total sau parțial încălcările constatate în actul de control/inspecție în teren sau al analizei din oficiu. În caz de recunoaștere parțială Comisia Națională poate refuza acordarea reducerii. În cazul constatării admiterii repetate a încălcărilor diminuarea cuantumului amenzii nu va fi aplicată”.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                      Valeriu CHIȚAN

    Nr. 24/3. Chişinău, 9 iunie 2017.