LPC94/2017
ID intern unic:  370859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 94
din  02.06.2017
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 366
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 15–16, art. 144), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7, cuvîntul „colaboratori” se substituie cu cuvîntul „angajați”.
    2. La articolul 18, partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În timpul stingerii incendiilor şi al lucrărilor de deblocare şi salvare, funcționarii publici cu statut special (denumiți în sensul prezentei legi – funcționari) din serviciul de salvatori şi pompieri au dreptul:”.
    3. Articolul 15, articolul 19 alineatul (1), articolele 20, 36–40, 43, 49–51 se abrogă.
    4. În cuprinsul legii, cuvîntul „colaborator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „funcţionar” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. II. – Legea nr. 271/1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvîntul „Colaboratorii” se substituie cu cuvintele „Funcționarii publici cu statut special din cadrul”, iar cuvîntul „colaboratori” – cu cuvintele „funcționari publici cu statut special”.
    2. La articolul 18 alineatul (4), cuvîntul „colaboratorilor” se substituie cu cuvîntul „angajaților”.
    Art. III. – Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 358), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În denumirea şi în cuprinsul legii, cuvintele „Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă”.
    2. La articolul 1:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic, structura şi organizarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi competenţa, drepturile şi obligațiile acestuia.”
    alineatul (2):
    după partea introductivă, alineatul se completează cu o noțiune nouă cu următorul curpins:
    „situaţie de urgenţă – eveniment excepțional cu caracter nonmilitar, care, prin amploare şi intensitate, ameninţă viaţa sau sănătatea persoanelor, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, care poate genera situaţii excepţionale, iar pentru restabilirea stării de normalitate este necesară întreprinderea unor măsuri şi acţiuni urgente, alocarea resurselor de intervenţie sau, după caz, suplimentarea acestora;”
    alineatul se completează cu patru noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „primul ajutor calificat – acţiuni salvatoare de viaţă realizate de către personalul paramedical față de persoanele care au suferit o accidentare sau o îmbolnăvire acută;
    personal paramedical – personal fără pregătire medicală, instruit special la diferite niveluri privind acordarea primului ajutor calificat, care utilizează echipamente specifice, inclusiv defibrilatoare semiautomate externe, şi care activează în echipe, într-un cadru instituţionalizat;
    activităţi de salvare-deblocare – acţiuni de salvare a persoanelor, a bunurilor materiale şi culturale, de protejare a mediului înconjurător, de decontaminare în cazul situațiilor de urgență sau al situațiilor excepționale, precum și acțiuni de localizare și lichidare, pînă la nivelul minim admisibil, a influenţei factorilor periculoşi caracteristici pentru situațiile respective;
    activităţi de căutare – complex de măsuri întreprinse în scopul localizării victimelor în cazul situațiilor de urgență sau al situațiilor excepționale.”
    3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Corpul de comandă şi efectivul de trupă ale Inspectoratului se constituie din funcționari publici cu statut special, cărora li s-au conferit grade speciale (în continuare – funcționari), şi din angajaţi civili.”
    4. Articolul 5 se abrogă.
    5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Colaborarea regională şi internaţională
    (1) Inspectoratul, în conformitate cu activitatea de profil, reprezintă Guvernul peste hotare, stabileşte şi menţine relaţii de colaborare cu instituţiile similare din alte state şi cu organizaţiile internaţionale de profil.
    (2) Inspectoratul este punct naţional de contact în relaţia cu instituţiile similare din alte state şi cu organizaţiile internaţionale de profil.
    (3) În calitate de punct naţional de contact, Inspectoratul asigură transmiterea şi primirea cererilor de asistenţă internaţională în situaţii de urgenţă şi în situaţii excepţionale.
    (4) Inspectoratul încheie acorduri de colaborare cu autorităţile şi instituţiile cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor excepţionale.
    (5) Inspectoratul participă la misiuni şi operaţiuni speciale în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Participarea Inspectoratului la misiunile şi operaţiunile internaţionale se aprobă în modul stabilit de legislaţia în vigoare.”
    6. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, efectivul-limită şi structura organizatorică ale acestuia se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne.”
    7. La articolul 8 alineatul (1):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) organizarea şi executarea activităților de căutare, de salvare-deblocare, de acordare a primului ajutor calificat, a altor activități de urgenţă în cazul declanşării situaţiilor de urgenţă, situaţiilor excepţionale, incendiilor și al lichidării acestora;”
    alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) organizarea şi desfăşurarea activităților de căutare, de salvare-deblocare în situaţii de urgenţă, în caz de pericol sau de declanşare a situaţiilor excepţionale pentru prevenirea sau lichidarea consecinţelor acestora;”.
    8. La articolul 9:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Inspectoratul este condus de un şef, numit şi eliberat din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne, pe un termen de 5 ani, cu posibilitatea numirii acestuia pe un nou termen. Şeful Inspectoratului este asistat de către şefi adjuncţi, care sînt numiţi şi eliberaţi din funcţie de ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului Inspectoratului.”
    la alineatul (3), litera n) va avea următorul cuprins:
    „n) angajează şi eliberează efectivul Inspectoratului.”
    9. La articolul 12 alineatul (1):
    litera l) va avea următorul cuprins:
     „l) asigură propagarea informațiilor privind prevenirea, lichidarea și limitarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă și situațiilor excepţionale, participă şi coordonează pregătirea populaţiei şi a angajaţilor prin centre de pregătire, conform legislaţiei în vigoare;”
    alineatul se completează cu literele p) şi q) cu următorul cuprins:
    „p) desfăşoară activităţi de căutare, de salvare-deblocare, de cercetare inginerească, chimică, bacteriologică şi radiologică, de decontaminare, de acordare a primului ajutor calificat, precum şi întreprinde alte măsuri de protecţie a populaţiei care a avut de suferit în urma unor accidente sau a unor situaţii care le-au pus viaţa şi sănătatea în pericol;
    q) participă cu forţe şi mijloace la lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi ale situaţiilor excepţionale în afara teritoriului ţării în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova la nivel internaţional.”
    10. La articolul 14, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) să desfăşoare activităţi de lichidare şi de limitare a consecinţelor situaţiilor de urgenţă și ale celor excepţionale prin misiuni de informare, de cercetare inginerească, chimică, bacteriologică şi radiologică, de decontaminare, de evacuare, de adăpostire, de căutare, de salvare-deblocare, de descarcerare, de acordare a primului ajutor calificat, de stingere a incendiilor, de transportare, de asigurare cu apă potabilă, precum și să întreprindă alte măsuri de protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale, cu forţe proprii sau în cooperare cu alte structuri;”.
    11. Capitolele IV–XIII se abrogă.
    12. În cuprinsul legii, cuvîntul „Serviciu”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „Inspectorat” la formă gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „colaborator”, la orice formă gramaticală, – cu cuvîntul „funcționar” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. IV. – Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 245), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), cuvintele „organul administraţiei publice” se substituie cu cuvintele „autoritate administrativă”.
    2. Articolul 5:
    alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (denumit în continuare și Inspectorat);”
    la litera b), cuvîntul „direcții” se substituie cu cuvîntul „subdiviziuni”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei.”
    la alineatul (4), cuvîntul „Direcțiile” se substituie cu cuvîntul „Subdiviziunile”;
    alineatele (5), (6) și (7) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Poliţia de Frontieră este condusă de şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, numit de către Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne, pe un termen de 5 ani, cu posibilitatea numirii acestuia pe un nou termen. Șeful Inspectoratului este asistat de şefi adjuncţi.
    (6) Șefii adjuncți ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră sînt numiţi în funcție, în bază de concurs, şi eliberaţi din funcţie de către ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului Inspectoratului.
    (7) Structura şi efectivul unităților specificate la alin. (1) lit. b) şi c) se aprobă de către ministrul afacerilor interne.”
    3. Legea se completează cu articolul 51 cu următorul cuprins:
    „Articolul 51. Şeful Inspectoratului General al Poliţiei
                           de Frontieră
    (1) Şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră are următoarele atribuţii:
    1) asigură executarea legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor ministrului afacerilor interne în domeniile ce ţin de competenţa Poliției de Frontieră;
    2) organizează, coordonează şi dirijează activitatea Inspectoratului şi a subdiviziunilor Poliției de Frontieră şi este responsabil de realizarea funcţiilor şi atribuţiilor prevăzute de actele normative în vigoare;
    3) stabileşte modul de interacţiune între subdiviziunile Poliţiei de Frontieră;
    4) stabileşte competenţa şefilor adjuncţi ai Inspectoratului, aprobă obligaţiile de serviciu ale acestora, stabileşte atribuţiile şefilor subdiviziunilor Inspectoratului şi ai subdiviziunilor regionale, precum şi repartizează sarcini în scopul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
    5) acordă, în conformitate cu legislaţia, personalului împuterniciri de reprezentare a Inspectoratului, precum şi învestește persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Poliţiei de Frontieră cu exercitarea unor atribuţii proprii;
    6) stabileşte programul de lucru şi modul de exercitare a serviciului în cadrul subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră;
    7) anulează ordine, dispoziţii şi alte acte emise de către funcționarii Poliţiei de Frontieră, care contravin actelor normative în vigoare;
    8) examinează și, după caz, soluţionează situaţiile atipice apărute la frontiera de stat, autorizează trecerea frontierei în situaţii excepţionale, inclusiv în cazurile de supraveghere transfrontalieră;
    9) instituie şi revocă, în conformitate cu actele normative în vigoare, restricţionarea regimului frontierei de stat, regimul special de trecere a frontierei de stat (intensiv, relaxat) pentru toate punctele de trecere a frontierei, precum şi dispune limitarea accesului în zona de frontieră, cu informarea imediată a ministrului afacerilor interne;
    10) dispune exercitarea serviciului în regim de alarmă, precum şi suplimentarea unităților Poliției de frontieră cu personal şi tehnică specială;
    11) dispune desfăşurarea operaţiunilor de frontieră, inclusiv căutarea persoanelor urmărite;
    12) aprobă, în limitele competenţei, reglementări privind modul de asigurare a supravegherii frontierei, a controlului la frontieră şi a desfăşurării activităţilor speciale de investigaţii în vederea prevenirii, depistării şi contracarării migraţiei ilegale, contrabandei, traficului de fiinţe umane, traficului de arme şi muniţii, substanţe şi deşeuri radioactive, substanţe narcotice, psihotrope şi precursori, trecerii frontierei de stat de către persoanele ce fac parte din organizaţiile sau grupările teroriste, precum şi reglementări privind modul de asigurare a securităţii subdiviziunilor şi personalului Poliţiei de Frontieră;
    13) stabileşte modalitatea introducerii în Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră a consemnelor la frontieră, procedurile de punere în executare a interdicţiilor, precum și modalitatea de reţinere a mijloacelor de transport anunţate în căutare;
    14) stabileşte regulile de introducere, prelucrare, păstrare, radiere şi accesare, inclusiv de către alte autorităţi publice, a datelor Sistemului informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră;
    15) aprobă formulare standard de refuz de a autoriza trecerea frontierei de stat de către persoanele faţă de care este dispusă măsura preventivă de nepărăsire a ţării, precum și formulare standard privind neadmiterea pe teritoriul țării a străinilor în privinţa cărora există o hotărîre judecătorească definitivă de expulzare;
    16) dispune efectuarea anchetelor de serviciu, stabilește și deleagă competențe în acest sens;
    17) încheie contracte de achiziţii publice pentru asigurarea activităţii Poliţiei de Frontieră;
    18) propune spre aprobare ministrului afacerilor interne normele de asigurare cu mijloace tehnice de supraveghere şi de control, mijloace de transmisiuni, mijloace de transport şi tehnică specială, cu carburanţi şi lubrifianţi, cu armament și muniţii, cu mijloace speciale şi inventar pentru Inspectorat şi pentru subdiviziunile Poliţiei de Frontieră;
    19) asigură elaborarea documentaţiei tehnice, inclusiv de proiectare, a rapoartelor de expertiză privind examinarea documentaţiei de proiectare şi deviz, a devizelor centralizate şi devizelor privind reparaţiile şi investiţiile capitale;
    20) angajează şi eliberează din funcţie, în limitele competenţei, funcționarii publici cu statut special din cadrul Poliţiei de Frontieră, aplică măsuri de stimulare şi sancţionare disciplinară conform legislaţiei în vigoare;
    21) acordă grade speciale şi categorii de calificare, retrogradează şi restabileşte în grad, în limitele competenţei, funcționarii publici cu statut special din cadrul Poliţiei de Frontieră;
    22) transferă în funcţie (în serviciu), deleagă, detaşează, suspendă din funcţie, în condiţiile legii, personalul Poliţiei de Frontieră;
    23) numeşte în funcții publice, în condițiile legii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului, aplică măsuri de stimulare şi sancţionare disciplinară faţă de aceştia;
    24) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale salariaţilor civili şi personalului de deservire tehnică din cadrul Inspectoratului, aplică măsuri de stimulare şi sancţionare disciplinară faţă de aceştia;
    25) prezintă ministrului afacerilor interne propuneri pentru conferirea distincţiilor de stat şi titlurilor onorifice personalului Poliţiei de Frontieră;
    26) asigură respectarea legislaţiei muncii şi a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, numeste persoanele responsabile de realizarea activităţilor de inspecţie a muncii în cadrul Poliţiei de Frontieră;
    27) de comun acord cu autoritatea silvică centrală, stabileşte particularităţile efectuării folosinţelor silvice în zonele de frontieră;
    28) participă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la elaborarea tratatelor internaţionale în domeniile de competenţă ale Poliției de Frontieră împreună cu instituţiile de frontieră ale altor state;
    29) exercită alte atribuţii ce rezultă din prevederile actelor normative în vigoare.
    (2) Şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
    b) să dețină diplomă de studii superioare;
    c) să aibă vechime în funcţii de conducere de cel puţin 5 ani;
    d) să cunoască limba de stat şi cel puțin o limbă de circulaţie internaţională;
    e) să aibă starea de sănătate fizică şi psihică corespunzătoare exercitării funcţiei;
    f) să nu aibă antecedente penale;
    g) să nu fi fost privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca urmare a pronunțării unei sentinţe judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
    (3) Încetarea exercitării funcţiei de şef al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se dispune de către Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne, în cazul:
    a) demisiei;
    b) expirării termenului de numire în funcţie;
    c) pronunţării unei sentinţe definitive de condamnare;
    d) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    e) decesului sau al declarării acestuia dispărut fără veste;
    f) alte cazuri prevăzute de legislație.”
    4. Articolul 6:
    la alineatul (1), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
    „a) asigură neadmiterea schimbării ilegale a frontierei de stat în teren, precum și asigură securitatea frontalieră;
    b) asigură menţinerea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră, precum şi a regimului şi ordinii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, asigură securitatea publică, securitatea aeronautică, controlul de securitate al pasagerilor, al bagajelor, al încărcăturilor, al personalului aeronautic, al personalului naval şi al personalului de protecţie a zonelor de securitate cu acces limitat în cadrul aeroporturilor şi porturilor Republicii Moldova;”
    la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) realizează, în limita competenţelor, acţiuni de prevenire, depistare şi contracarare a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport, legate de traficul de arme şi muniţii, inclusiv arme de distrugere în masă şi materiale conexe, traficul de substanţe şi deşeuri radioactive şi/sau nucleare, deşeuri periculoase, traficul de obiecte de artă, obiecte de valoare istorică şi arheologică, obiecte de proprietate intelectuală, traficul de specii de animale şi soiuri de plante pe cale de dispariţie; constată, la frontiera de stat, contravenţiile legate de şederea ilegală a străinilor şi de trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, efectuează măsuri speciale de investigaţie, precum și exercită urmărirea penală;”
    alineatul (3) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) în limitele competenţei, asigură facilitarea fluxului internaţional de persoane, de mijloace de transport şi de mărfuri.”
    alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Pentru asigurarea realizării sarcinilor de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului de fiinţe umane, a organizării migraţiei ilegale, a trecerii ilegale a frontierei de stat, a contrabandei, a falsificării şi folosirii frauduloase a documentelor, Poliţia de Frontieră, în limitele stabilite de legislaţie, exercită urmărirea penală, constată şi examinează contravenţiile, întreprinde expertiza judiciară, efectuează măsuri speciale de investigaţie.
    (6) Poliția de Frontieră își exercită atribuțiile în limitele zonei de frontieră și ale punctelor de trecere a frontierei de stat, iar în cazul combaterii migraţiei ilegale şi a criminalității transfrontaliere – și în afara acestei zone.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) În scopul dezvoltării instituţionale şi a managementului integrat al frontierei, Poliţia de Frontieră iniţiază, promovează, implementează şi gestionează proiecte şi programe, inclusiv pentru obţinerea asistenţei externe din partea organizaţiilor internaţionale şi a altor ţări.”
    5. La articolul 7 alineatul (1) litera q), după cuvîntul „mărfurilor” se introduce cuvîntul „ , substanţelor”.
    6. Articolul 8 se abrogă.
    7. Articolul 12:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Poliţistul de frontieră se consideră în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în cazul:
    a) exercitării atribuțiilor de serviciu;
    b) exercitării serviciului în regim de alarmă;
    c) participării la exerciţii şi antrenamente;
    d) aflării în misiune, al participării la operaţiuni de menţinere a păcii sau al aflării la tratament;
    e) deplasării către şi de la locul de serviciu, locul de tratament sau locul misiunii;
    f) apărării vieţii, a sănătăţii, a onoarei sau a demnităţii persoanei;
    g) participării la acţiunile de prevenire şi lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, ale avariilor tehnogene şi ale catastrofelor;
    h) dispariţiei, pînă la declararea dispariţiei fără veste sau pînă la declararea decesului, în modul stabilit de lege.”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) În cazul adresării către participanţii la trafic ori către alte persoane, poliţistul de frontieră este obligat să se prezinte. Poliţistul de frontieră de la punctul de trecere a frontierei de stat este obligat să poarte ecuson într-un mod ușor vizibil şi să deţină legitimaţie asupra sa, care să conţină informaţii cu privire la nume, prenume, funcţie, precum şi fotografia acestuia. Condiţiile de purtare a legitimaţiei sînt stabilite de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.”
    8. Articolele 121, 13, articolul 14 alineatele (2) şi (3), articolele 15–55 se abrogă.
    9. În cuprinsul legii, sintagma „Departamentul Poliţiei de Frontieră”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. V. – Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 42–47, art. 145), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Prevederile prezentei legi se aplică poliţiştilor – funcţionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, angajaţi la serviciu în Poliţie, învestiţi cu drepturi şi obligaţii pentru exercitarea atribuţiilor Poliţiei.”
    2. Articolul 6:
    în denumirea articolului, după cuvintele „Cooperarea poliţiei cu” se introduc cuvintele „alte organe de drept,”;
    la alineatul (3), cuvintele „asociaţiile obşteşti şi cu organizaţiile neguvernamentale” se substituie cu cuvintele „societatea civilă”.
    3. Articolul 7:
    la litera d), cuvintele „şeful adjunct al” se substituie cu cuvintele „şefii adjuncţi ai”;
    la litera h), cuvîntul „juridic” se substituie cu cuvîntul „normativ”;
    literele l) şi m) se abrogă.
    4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Petiţiile privind acţiunile Poliţiei
    Persoanele sînt în drept de a contesta acţiunile Poliţiei, în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţie, la Inspectoratul General al Poliţiei, la Ministerul Afacerilor Interne, la alt organ abilitat cu competenţe de control asupra activităţii Poliţiei şi în instanţa de judecată.”
    5. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Normele de asigurare tehnico-materială se stabilesc de către Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne. Normele de dotare a subdiviziunilor Poliţiei cu mijloace de transport de serviciu se aprobă de către ministrul afacerilor interne.”
    6. Articolul 11 se abrogă.
    7. Articolul 12:
    la alineatul (1), cuvîntul „reprezintă” se substituie cu cuvîntul „este”;
    la alineatul (2), după textul „de 5 ani,” se introduce textul „cu posibilitatea de a fi numit pe un nou termen,”;
    la alineatul (3), cuvintele „un adjunct numit” se substituie cu cuvintele „adjuncţi numiţi în funcţie”;
    la alineatul (4), textul „Structura, efectivul-limită” se substituie cu textul „Efectivul-limită”.
    8. Articolul 13:
    alineatul (1):
    la litera b), cuvîntul „subordonate” se exclude;
    alineatul se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) încheie contracte pentru asigurarea activităţii Inspectoratului General al Poliţiei;”
    literele g) și i) vor avea următorul cuprins:
    „g) numeşte în funcție şi eliberează din funcţie personalul Inspectoratului General al Poliţiei conform nomenclatorului aprobat de ministrul afacerilor interne;”
    „i) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare angajaţilor Inspectoratului General al Poliţiei conform legislaţiei;”
    alineatul se completează cu litera j1) cu următorul cuprins:
    „j1) acordă distincţii, stimulări reprezentanţilor mass-mediei și ai societăţii civile care conlucrează cu Poliţia;”
    la alineatul (2), litera b) se abrogă;
    la alineatul (3), literele c) și i) vor avea următorul cuprins:
    „c) expirare a termenului numirii în funcţie, cu excepţia cazului în care acesta a fost numit pentru un nou termen;”
    „i) alte cazuri prevăzute de legislație.”
    9. Articolul 14:
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4), cuvintele „stabilesc prin ordinul ministrului” se substituie cu cuvintele „aprobă de către ministrul”.
    10. Articolul 15:
    la alineatul (2), textul „ , conduse de şefi asistaţi de cîte un adjunct” se exclude;
    la alineatul (4), cuvîntul „raionale” se exclude;
    alineatele (7) și (8) se abrogă.
    11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Dispoziţii speciale privind utilizarea
                           şi protecţia informaţiei, inclusiv a datelor
                           cu caracter personal
    (1) Pentru executarea eficientă a atribuţiilor sale, Poliţia este în drept să colecteze, să prelucreze şi să păstreze informaţiile despre persoanele care au săvîrșit fapte ilicite sau prejudiciabile, să creeze şi să utilizeze baze de date proprii, să utilizeze bazele de date ale altor autorităţi, cu respectarea prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    (2) Poliţia asigură protecţia informaţiei, inclusiv a datelor cu caracter personal, împotriva nimicirii, pierderii, accesului neautorizat.”
    12. Articolul 17 se abrogă.
    13. Articolul 19:
    la litera d), cuvintele „şi comunicările” se exclud;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) asigură supravegherea şi organizează controlul, conform legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă, asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme și muniţii cu destinaţie civilă, asupra activității armurierilor licențiați să repare arme şi funcţionării tirurilor de tragere, precum şi asupra examinării tehnice şi efectuării tragerilor experimentale din arme, indiferent de forma de proprietate şi destinaţie;”.
    14. Articolul 21:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    litera e) se abrogă;
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) asigură deţinerea persoanelor reţinute în izolatoarele de detenţie provizorie, precum şi escortarea acestora;”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Procedeele şi tacticile de intervenţie ale Poliţiei în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice sînt aprobate de ministrul afacerilor interne.”
    15. La articolul 22, literele b)–f) se abrogă.
    16. Articolul 23:
    alineatul unic devine alineatul (1), iar cuvintele „În domeniul de acordare a” se substituie cu cuvintele „În scopul acordării”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei informează, periodic sau la cerere, autorităţile administraţiei publice locale despre starea infracţională, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor și contravențiilor, pentru menţinerea ordinii şi securităţii publice şi solicită sprijinul acestor autorităţi în legătură cu măsurile ce se impun pentru prevenirea și combaterea criminalităţii şi menţinerea ordinii şi securităţii publice în unitatea administrativ-teritorială respectivă.”
    17. Articolul 25:
    alineatul (5):
    punctele 3) şi 4) vor avea următorul cuprins:
    „3) să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori dacă sînt indicii că acestea pregătesc sau au săvîrșit o faptă ilicită sau prejudiciabilă, precum și a persoanelor care solicită intrarea într-un perimetru restricţionat;
    4) să conducă la sediul unităţii de Poliţie persoanele care, prin acţiunile lor, periclitează viaţa sau sănătatea persoanelor, ordinea şi securitatea publică sau alte valori sociale ocrotite de lege, precum şi persoanele suspectate de săvîrşirea unor fapte ilicite sau prejudiciabile, a căror identitate nu a fost stabilită în condiţiile legii;”
    la punctul 5), textul „asupra persoanei” se substituie cu textul „asupra persoanei reţinute, precum şi asupra persoanei”;
    la punctul 11), după cuvîntul „sediul” se introduc cuvintele „unităţii de”;
    alineatul (6) se abrogă.
    18. Articolul 26 alineatul (1):
    litera k) se abrogă;
    litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) la eliberarea din serviciu şi la suspendarea din funcţie, să predea legitimaţia de serviciu, arma cu muniţia aferentă şi mijloacele speciale, din dotare.”
    19. Articolele 27–30, articolul 31 alineatele (5) şi (6) şi articolele 32–67 se abrogă.
    20. Articolul 68:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, ai subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale Ministerului Afacerilor Interne care deţin grade speciale de poliţie, care, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, au vechime în muncă, conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993, în organele apărării naţionale, ale securităţii statului sau ale asigurării ordinii publice de cel puţin 12 ani şi 6 luni şi care continuă să activeze în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne şi al subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia, deşi funcţia deţinută de către aceştia nu mai constituie o funcţie poliţienească, beneficiază de statut garantat de prezenta lege şi Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pînă la momentul împlinirii termenului de vechime în muncă care dă dreptul la pensie conform Legii nr. 1544/1993.”
    alineatele (3)–(7) se abrogă.
    21. Articolul 69:
    la alineatul (2), litera c) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Autoritățile administrației publice locale sînt în drept să acorde Poliției spații necesare pentru desfășurarea activităților de serviciu în raza teritoriului administrat prin transmiterea acestora în comodat.”
    la alineatul (5), cifrele „2015” se substituie cu cifrele „2018”.
    Art. VI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), prevederile art. III pct. 9 cu referire la articolul 9 alineatul (1) din Legea nr. 93/2007, ale art. IV pct. 3 cu referire la articolul 5 alineatul (5) din Legea nr. 283/2011 și ale art. V pct. 7 cu referire la articolul 12 alineatul (2) din Legea nr. 320/2012, în toate cazurile în partea ce ține de termenul pentru care sînt numiți conducătorii cu posibilitatea de a fi reconfirmați pentru un nou termen, se vor aplica odată cu încetarea exercitării funcției de către actualii conducători ai instituțiilor vizate.
    (3) Guvernul:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 94. Chișinău, 2 iunie 2017.