HGC522/2017
ID intern unic:  370910
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 522
din  06.07.2017
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 616
    În scopul executării prevederilor art. XVIII alin.(2) din Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 522. Chişinău, 6 iulie 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 522 din 6 iulie 2017

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 29 din Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 261 din 13 mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 40-41, art. 330), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organele fiscale” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 „Cu privire la controlul de stat al calității în construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 49-50, art. 415), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 25, în propoziția a doua, cuvintele „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 34 alineatul doi, textul „Inspectoratului fiscal de stat teritorial de reședință a organizației de antrepriză care efectuează încasarea” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    3. La punctul 16 din Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 51-52, art. 562), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1010 din 31 octombrie 1997 „Cu privire la aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 79-80, art. 814), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „inspectoratelor fiscale de stat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) în Regulile comerţului de consignaţie, precum şi în textul anexelor la Reguli, cuvintele „inspectorat fiscal”, la toate formele gramaticale, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    5. La punctul 2 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 „Cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 6-7, art.10), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii, precum şi al anexelor, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorate fiscale de stat teritoriale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în anexa nr.5, cuvintele „Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Directorul Serviciului Fiscal de Stat”.
    7. În anexele nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 365 din 6 aprilie 1998 „Cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de construcţie a garajelor şi a Statutului-model al asociaţiei proprietarilor de garaje” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 56-59, art. 380), cu modificările ulterioare, cuvintele „organe fiscale” și „organe fiscale din teritoriu”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    8. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al anexelor, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorat fiscal”, „organe fiscale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 „Cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 54-56, art. 500), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre, la punctul 6 litera a), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) în Regulament:
    la punctul 13 litera b), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la punctul 18 litera E subpunctul 2), cuvintele „organelor fiscale” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    10. În tot textul anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art. 1192), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul fiscal de stat teritorial”, „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „organe fiscale de stat” și „organe fiscale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    11. În tot textul Regulamentului privind modul de evidenţă şi impunere a materiilor prime (mărfurilor), primite spre prelucrare de la agenţii economici din teritoriul Republicii Moldova, care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 899 din 28 august 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 106, art. 941), cuvintele „inspectoratul fiscal de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    12. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul Regulamentului, precum şi al anexelor, cuvintele „inspectorat fiscal de stat”, „inspectorat fiscal”, „Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău”, „Oficiul Fiscal Centru al Inspectoratului fiscal de stat pe mun. Chișinău” „inspectorat fiscal teritorial”, „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” , la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, cuvîntul „șeful”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvîntul „conducerea”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „șeful-adjunct”, la orice formă gramaticală, se exclude;
    2) la punctul 15 textul „local sau la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, după caz,” se exclude;
    3) la punctul 42 , cuvintele „de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se exclud;
    4) la punctul 48, textul „(în lipsa şefului – a şefului adjunct)” se exclude;
    5) punctul 77 se abrogă;
    6) la anexele 3 și 5 din Regulament, cuvintele „în persoana șefului (șefului-adjunct)” se substituie prin cuvîntul „conducerea”.
    13. La punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 14 septembrie 2001 „Privind înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermier)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.116-118, art.1045), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „organelor teritoriale fiscale” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    14. La punctele 1 și 9 din Hotărîrea Guvernului nr. 1027 din 1 octombrie 2001 „Cu privire la unele măsuri de implementare a Legii privind piaţa produselor petroliere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.120, art.1074), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    15. În textul Hotărîrii Guvernului nr. 958 din 19 iulie 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.110-112, art.1090), cu modificările ulterioare, precum şi al Regulamentului, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    16. Hotărîrea Guvernului nr.1116 din 22 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1239), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, textul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin textul „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 6 din Regulament, cuvintele „inspectoratul fiscal de stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    17. Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în punctele 3,4 din hotărîre, precum şi în punctul 55 din Regulament, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 21 din Regulament, cuvintele „organele fiscale teritoriale respective” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    18. La punctul 10 litera b) din Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1284 din 2 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.135-136, art.1407), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul fiscal teritorial” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    19. Regulamentul provizoriu de funcţionare a Comisiei republicane permanente pentru organizarea expertizei, evaluării şi comercializării bunurilor sechestrate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 591 din 20 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.630), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 5, cuvintele „inspectoratele fiscale de stat teritoriale” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    3) la punctul 10, cuvintele „organului fiscal teritorial corespunzător” și „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    20. La punctul 30 din Normele metodologice de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr.99-103, art. 680), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    21. Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14 iulie 2003 „Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 155-158, art. 911), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „inspectoratele fiscale teritoriale” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 3 litera e) alineatul doi din anexa nr.1, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    22. Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 191-195, art. 1059), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii, cuvintele „organul fiscal”, „organul fiscal teritorial” se substituie prin cuvintele „subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat”, iar cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) anexa nr.1:
    la punctul 12, litera f) se abrogă;
    la punctul 15, litera f) se abrogă;
    3) anexa nr.2:
    punctul 44 se abrogă;
    la punctul 70, cuvîntul „șeful” se substituie prin cuvîntul „conducerea”.
    23. Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 31 octombrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea informaţiei dactiloscopice şi Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226-228, art. 1366), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) nota la hotărîre se completează cu fraza: „De la 1 aprilie 2017, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 7 litera h) din anexa nr.1, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin „Serviciul Fiscal de Stat”;
    3) punctul 6 din anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
    „6. Serviciul Fiscal de Stat
    Director și directori adjuncți
    şefi de direcţii şi adjuncţii lor
    şefi de secţii şi adjuncţii lor
    inspectori principali
    inspectori superiori
    inspectori
    specialişti principali
    specialişti superiori
    specialişti”.
    24. La punctele 1 și 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1598 din 30 decembrie 2003 „Privind atribuirea codurilor fiscale asociaţiilor obşteşti cu sediul în raioanele de Est ale Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 70), cuvintele „Inspectoratul Fiscal de Stat al mun. Chişinău” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    25. Anexa nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr.72 din 30 ianuarie 2004 „Privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 26-29, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 33, cuvintele „inspectoratelor fiscale teritoriale respective” se substituie prin cuvintele „subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 36, cuvintele „organului teritorial fiscal” se substituie prin cuvintele „subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”.
    26. Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 2 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 56-60, art. 463), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul Regulilor, precum şi în anexele 3 şi 4, cuvintele „inspectoratul fiscal de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 2, cuvintele „organelor fiscale de stat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    3) în anexa nr.1, cuvintele „organul fiscal” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    27. Hotărîrea Guvernului nr. 519 din 20 mai 2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, şi despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste întreprinderi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 660), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    2) la punctul 5 din anexa la hotărîre, cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    28. La poziţia 37 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art. 1013), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    29. La punctul 23 din Regulamentul-tip de funcţionare a pieţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21 august 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.1141), cu modificările ulterioare, cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    30. În tot textul Regulamentului cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane (familiei), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1084 din 4 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.186-188, art.1275), cu modificările ulterioare, cuvintele „organele fiscale” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    31. În tot textul Regulamentului cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1303 din 24 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.65-66, art. 407), cu modificările ulterioare, cuvintele „organelor fiscale” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    32. Hotărîrea Guvernului nr.1392 din 16 decembrie 2004 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al documentelor, mărcilor de acciz şi blanchetelor de strictă evidenţă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.5-12, art.36), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 2 și 3, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 6, cuvintele „şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „directorul Serviciului Fiscal de Stat”.
    33. Hotărîrea Guvernului nr.721 din 18 iulie 2005 „Cu privire la activitatea Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 98-100, art. 774) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 22 litera e) din anexa nr.2, cuvintele „Inspectoratului fiscal de stat al raionului Cahul” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 28 din anexa nr.3, cuvintele „organelor inspectoratului fiscal” se substituie cu cuvintele „subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”.
    34. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1144 din 3 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.151-153, art.1231), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    35. La punctul 3 litera b) din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 5 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1163), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    36. În denumirea și în tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 1136 din 2 octombrie 2006 „Cu privire la veniturile colectate ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.158-160, art.1223), cu modificările și completările ulterioare, precum şi în anexe, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, iar cuvintele „inspectoratele fiscale de stat teritoriale”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat”, la cazul gramatical corespunzător.
    37. În tot textul Concepției sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1441 din 19 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1543), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar abrevierea „IFPS” se substituie cu abrevierea „SFS”.
    38. Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 „Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art.1564), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre şi punctul 11 din anexa nr.1, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) anexa nr.1:
    la punctul 13 din, cuvintele „organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la punctele 24, 25, cuvintele „inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    39. În tot textul Regulamentului privind modul de compensare a veniturilor bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ratate în legătură cu scutirea deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol de plata impozitului funciar, plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 21 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.74-77, art.602), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” și „Șeful Inspectoratului fiscal de stat teritorial”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” și „conducerea Serviciului Fiscal de Stat”, la cazul gramatical corespunzător.
    40. Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1427 din 18 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1482), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 8, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 10, cuvintele „organul fiscal teritorial al Serviciului Fiscal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    3) la punctul 19, cuvintele „inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    41. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007 „Privind modul de înregistrare a preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.22), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    42. La punctul 8 din Regulamentul privind vînzarea acţiunilor proprietate publică pe piaţa reglementată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art.212), cu modificările ulterioare, cuvintele „inspectoratelor fiscale teritoriale” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    43. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.172 din 18 februarie 2008 „Privind crearea rețelei de magazine duty-free în punctele de trecere a frontierei de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 40-41, art. 241), cu modificările ulterioare, cuvintele „organul teritorial fiscal” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    44. La punctul 8 din Regulamentul concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art. 924), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „inspectoratelor fiscale teritoriale” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    45. Hotărîrea Guvernului nr.1016 din 1 septembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenţei juridice calificate garantate de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.167-168, art.1018) se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    la punctul 18, cuvintele „organele fiscale” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la punctul 19, cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 2 al Declarației-tip cu privire la venituri din anexa nr.2, cuvintele „organului fiscal local” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    46. Hotărîrea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 208-209, art. 1278), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9 litera f) din anexa nr.1, cuvintele „şefului şi şefilor adjuncţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „directorului și directorilor adjuncți ai Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) în anexa nr.4, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    3) în anexa nr.7, cuvintele „șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „director al Serviciului Fiscal de Stat”.
    47. La punctul 30 litera e) din Structura Sistemului Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 3 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1378), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    48. La punctul 36 din Regulamentul privind modul de eliberare, utilizare şi retragere a autorizaţiilor multilaterale ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1430 din 16 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art.1445), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    49. Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.185), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 6 și 36, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 7, cuvintele „ai inspectoratelor fiscale teritoriale” se substituie cu cuvintele „ai Serviciului Fiscal de Stat”;
    3) punctul 12:
    la subpunctul 1) litera d), cuvintele „inspectoratul fiscal teritorial” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la subpunctul 4) litera b), cuvintele „organului fiscal” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    4) la punctul 14 litera c), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    50. Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 21 februarie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Camerei Înregistrării de Stat a listei contribuabililor persoane juridice ale căror obligații fiscale au fost stinse simplificat prin scădere și a listei fondatorilor cărora li se refuză de a înregistra persoane nou-fondate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45-46, art.192) se modifică după cum urmează:
    1) în titlu, în tot textul hotărîrii, precum şi în Regulament, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „organe fiscale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 10, cuvintele „de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale” se exclud;
    3) punctul 12 se abrogă.
    51. În tot textul Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 843 din 18 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art. 952), cu modificările ulterioare, cuvintele „inspectoratul fiscal de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    52. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 8 aprilie 2010 „Privind aplicarea „Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi „Timbrului de acciz” de tip nou” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art. 305), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    53. La punctul 13 din Conceptul tehnic al sistemului informaţional automatizat al Biroului Naţional de Statistică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 856 din 21 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.182-189, art. 950), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    54. Regulamentul cu privire la modul de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de Acordul „Compact”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.949 din 12 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.1060), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) primul alineat al punctului 13 va avea următorul cuprins:
    „În vederea obţinerii restituirii TVA şi accizului pentru procurarea şi/sau importul produselor petroliere, entităţile de construcţie urmează să prezinte subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia activează (în cazul entităţilor de construcţie deservite de către Direcţia generală administrarea contribuabililor mari – la Serviciul Fiscal de Stat după competentă) următoarele documente:”;
    2) punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „15. Decizia de restituire, inclusiv plata TVA şi accizului, se va adopta de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii.”;
    3) la punctul 23, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    4) în anexă, cuvintele „inspectoratului fiscal de stat” se substituie cu cuvintele „subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”.
    55. La rubrica 5, coloanele 3 şi 5, subpoziţiile 5.1., 5.10. și la rubrica nr.7, coloanele 3 şi 5, subpoziţiile 7.2. şi 7.3. din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 28 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.110-112, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    56. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.238-242, art.1100), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    57. La punctul 12 din Regulamentul privind modul de calculare a normativelor şi de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.185 din 30 martie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.65-69, art.217), cuvintele „organelor fiscale” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    58. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art. 371), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în primul alineat, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) poziţia a patra din tabel va avea următorul cuprins:

„Serviciul Fiscal de Stat
C43,
C44,
C45
inspector,inclusiv principal și superior”.
    
59. Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 1 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 27-30, art. 140), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul Regulamentului, cuvintele „organ fiscal”, „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „organ fiscal teritorial”, „inspectorate fiscale teritoriale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Restituirea TVA din buget se realizează prin decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat.”;
    3) la punctele 22 și 27, cuvintele „şefului (şefului adjunct) al IFS teritorial sau decizia şefului (şefului adjunct) al IFPS” se substituie prin cuvintele „conducerii Serviciului Fiscal de Stat”;
    4) la punctul 25 în propoziţia a doua, abrevierea „IFS” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    5) la punctul 27, cuvintele „şefului (şefului adjunct) al organului fiscal” se substituie prin cuvintele „conducerii Serviciului Fiscal de Stat”.
    60. În anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 124 din 15 februarie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) lit. a) şi lit. b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.170), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    61. La punctul 82 din Regulamentul privind atragerea investiţiilor în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 414 din 21 iunie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 135, art. 490), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratului Fiscal teritorial” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    62. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 726 din 16 septembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Viei și Vinului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.206-211, art.822), cuvintele „organul fiscal teritorial” și „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    63. În anexa nr.3 din Hotărîrea Guvernului nr.778 din 4 octombrie 2013 „Cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.222-227, art.883), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial” și „organul fiscal teritorial” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    64. La punctele 6 și 22 din Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.146 din 26 februarie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 49-52, art.159), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    65. La punctul 5 subpunctul 4) din Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 2 iunie 2014 „Cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.147-151, art.444), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    66. Regulamentul de utilizare a stemei, drapelului și culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 1 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art.537), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 7, cuvintele „şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „directorului Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) punctul 9:
    la litera a), cuvîntul „organelor” se exclude;
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) mărci poștale, efecte poștale, plicuri și cărți poștale executate la comanda Serviciului Fiscal de Stat;”;
    3) la punctele 11, 14, 19 și 23 litera e), cuvintele „şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „directorului Serviciului Fiscal de Stat.”;
    4) la punctul 17, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) mărci poștale, efecte poștale, plicuri și cărți poștale executate la comanda Serviciului Fiscal de Stat;”.
    67. În tot textul Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.178-184, art.580), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „organul fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău” se substituie prin cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”.
    68. Pe tot parcursul textului, dar şi în anexele la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.256-260, art.745), cuvintele „organ fiscal”, „organ fiscal teritorial” și „Inspectoratul Fiscal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    69. La punctul 6 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a cotei „zero” a TVA şi a scutirii de taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău” şi Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.782 din 25 septembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.290-292, art.824), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    70. Regulamentul privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.874 din 21 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.948) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 cuvintele „organul fiscal în a cărui rază de deservire sînt înregistraţi” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) la punctul 4, cuvintele „organul fiscal în a cărui rază de deservire este înregistrat solicitantul de autorizaţie de utilizator final verifică înregistrarea agentului economic în calitate de plătitor de accize” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    3) la punctul 5, cuvintele „organul fiscal” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    4) la punctul 7, cuvintele „organul fiscal emitent” și cuvintele „organul fiscal” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    5) la punctul 8, cuvintele „organul fiscal în a cărui rază de deservire este înregistrat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    6) la punctul 13, cuvintele „organul fiscal în a cărui rază de deservire sînt înregistraţi aceştia” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    7) la punctul 15, cuvintele „organului fiscal în raza căruia îşi desfăşoară activitatea” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    8) la punctul 16, cuvintele „organului fiscal în a cărui rază de deservire este înregistrat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    9) la punctul 17:
    cuvintele „organul fiscal” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    cuvintele „organului fiscal în a cărui rază de deservire este înregistrat beneficiarul” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    71. La punctul 4 subpunctul 3) şi punctul 7 subpunctul 2) din Hotărîrea Guvernului nr.875 din 21 octombrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.936), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    72. La punctul 6 subpunctul 2) litera a), punctul 10 subpunctul b) şi punctul 12 din Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.876 din 21 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.937), cuvintele „organul fiscal” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    73. La punctul 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 938 din 13 noiembrie 2014 „Cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul conjuncturii regionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.93, art.180), cu modificările și completările ulterioare, textul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu textul „Serviciul Fiscal de Stat”.
    74. În Componența Grupului de lucru pentru efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 9 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.281-290, art.787), cuvintele „Şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat”.
    75. La poziţia 3.5 din Planul de acțiuni privind implementarea Programului naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016–2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.811 din 29 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.306-310, art.905), în coloana 3, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    76. La punctele 24 şi 38 din Regulamentul cu privire la ţinerea Registrului garanţiilor reale mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 26 februarie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.49-54, art.240), cuvintele „organele fiscale” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    77. La poziţia „Ministerul Finanțelor” din Lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.266 din 9 martie 2016 „Cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.302), în coloana 2, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, iar în coloana 3, cuvintele „Inspectorate teritoriale” se substituie prin cuvintele „Subdiviziuni teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat”.
    78. La punctul 10 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 20 aprilie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.541), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    79. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.585 din 12 mai 2016 „Cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.134-139, art.643), cuvintele „Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Directorul Serviciului Fiscal de Stat”.
    80. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.169-183, art.834), cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    81. În tot textul anexelor nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 5 iulie 2016 „Privind aprobarea formularului-tip aferent activității și veniturilor nerezidenților și a modului de completare a acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.898), cuvintele „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „organ fiscal teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „subdiviziune teritorială a Serviciului Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    82. În tot textul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.890 din 20 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.217-229, art.966), cuvintele „Inspectoratul Fiscal de Stat” și „organul fiscal” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    83. La punctul 94 din Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016–2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 911 din 25 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.256-264, art.1033), textul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin textul „Serviciul Fiscal de Stat”.
    84. La obiectivul specific 3, activitatea 5, poziţia 3.12 din Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017–2021, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.966 din 9 august 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.265-276, art.1049), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    85. La punctul 263 din Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 4 noiembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.388-398, art.1310), cuvintele „Inspectoratul Fiscal” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    86. În tot textul Regulamentului Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1447 din 30 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.19-23, art.33), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” și „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    87. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 30 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art.97), la măsura 1.2.3. „Dezvoltarea statisticii întreprinderilor”, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.