LPC145/2017
ID intern unic:  370985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 145
din  14.07.2017
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 473
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (5) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) impozitul unic de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.”
    2. La articolul 7 alineatul (5), textul „şi a impozitului pe venit stabilit conform cap. 71 titlul II” se substituie cu textul „ , a impozitului pe venit stabilit conform cap. 71 titlul II şi a impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informației”.
    3. Articolul 121 se completează cu alineatele (32) și (33) cu următorul cuprins:
    „(32) Pentru agenții economici care pe parcursul anului fiscal obțin titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic și pînă la finele lunii calendaristice în care este obținut titlul de rezident al parcului.
    (33) Pentru agenții economici cărora pe parcursul anului fiscal li se retrage titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației, perioadă fiscală se consideră perioada care începe cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului și pînă la finele anului calendaristic.”
    4. La articolul 14 alineatul (3), după textul „art. 901 alin. (3), (31), (33), (34), (35) și (36)” se introduce textul „ , precum şi pentru veniturile specificate la art. 141 alin. (2),”.
    5. Codul se completează cu articolul 141 cu următorul cuprins:
    „Articolul 141. Norme speciale aplicabile rezidenților parcurilor pentru
                            tehnologia informației și angajaților acestora
    (1) Agenții economici rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației cărora li se aplică regimul de impozitare stabilit la cap. 1 titlul X nu au obligații privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (activitatea operațională) conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componența impozitului unic reglementat de cap. 1 titlul X.
    (2) Angajații care primesc venituri salariale de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii nu au obligații privind impozitul pe venit aferent acestor venituri conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componența impozitului unic reglementat de cap. 1 titlul X.
    (3) Dacă pe parcursul anului fiscal contribuabilul aplică atît regimul de impozitare stabilit în prezentul titlu, cît și regimul special de impozitare stabilit la cap. 1 titlul X, venitul impozabil se determină ca diferență dintre suma venitului brut realizat în perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în prezentul titlu și mărimea cheltuielilor permise spre deducere în conformitate cu prezentul titlu, suportate în perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în prezentul titlu, ținînd cont de particularitățile specificate la art. 271.”
    6. Codul se completează cu articolul 271 cu următorul cuprins:
    „Articolul 271. Norme speciale aplicabile rezidenţilor parcurilor pentru
                             tehnologia informaţiei pentru deducerea cheltuielilor privind
                             uzura și reparația mijloacelor fixe
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 26 şi 27, agenţii economici care pe parcursul anului fiscal obţin titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei nu au dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind uzura şi reparaţia mijloacelor fixe în anul fiscal respectiv.
    (2) Pentru agenţii economici cărora, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, le-a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în prezentul titlu se permite deducerea cheltuielilor privind uzura și reparația mijloacelor fixe conform art. 26 şi 27. Valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate, în scop fiscal, este egală cu valoarea contabilă a acestor active la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației.”
    7. Codul se completează cu articolul 351 cu următorul cuprins:
    „Articolul 351. Restricții privind aplicarea scutirilor
    Persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform cap. 1 titlul X sînt private de dreptul de a folosi scutirile conform art. 33, 34 şi 35. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soţie (soţ).”
    8. La articolul 801, alineatul (4) se completează în final cu textul „din prezentul titlu și celui stabilit la cap. 1 titlul X”.
    9. La articolul 84, alineatul (4) se completează în final cu textul „din prezentul titlu şi celui stabilit la cap. 1 titlul X”.
    10. La articolul 187, alineatul (21) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.”
    11. Codul se completează cu articolul 2602 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2602.  Încălcarea modului de prezentare de către rezidenții
                                parcurilor pentru tehnologia informației a datelor ce
                                țin de efectuarea plăților salariale
    Neprezentarea informației specificate la art. 374 sau prezentarea tardivă, neconformă și neautentică a acesteia beneficiarului plăților de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se sancționează cu amendă în mărime de 200 de lei pentru fiecare informație, dar nu mai mult de 5000 de lei.”
    12. Codul se completează cu articolul 2821 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2821. Norme speciale privind calcularea și achitarea
                               impozitului  pe bunurile imobiliare de către rezidenții
                               parcurilor pentru tehnologia informației
    (1) Contribuabilii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligații privind impozitul pe bunurile imobiliare conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componența impozitului unic reglementat de cap. 1 titlul X.
    (2) În cazul în care pe parcursul anului calendaristic contribuabilul utilizează atît regimul de impozitare stabilit în prezentul titlu, cît și regimul special de impozitare stabilit la cap. 1 titlul X, calculul, raportarea și achitarea impozitului pe bunurile imobiliare se vor efectua conform prezentului titlu, proporțional numărului de luni în care s-a aplicat regimul de impozitare stabilit în prezentul titlu.”
    13. Codul se completează cu articolul 2941 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2941. Norme speciale privind calcularea și achitarea
                                taxelor locale de către rezidenții parcurilor pentru
                                tehnologia informației
    (1) Contribuabilii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligații privind taxele locale conform prezentului titlu, taxele în cauză fiind incluse în componența impozitului unic reglementat de cap. 1 titlul X.
    (2) Modificarea taxelor locale de către autoritatea administrației publice locale nu va avea impact asupra mărimii impozitului unic de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.
    (3) Dacă pe parcursul anului calendaristic agentul economic aplică atît regimul de impozitare stabilit în prezentul titlu, cît și regimul special de impozitare stabilit la cap. 1 titlul X, calculul, raportarea și achitarea taxelor locale se vor efectua în modul general stabilit, proporțional numărului de luni în care s-a aplicat regimul de impozitare stabilit în prezentul titlu pentru perioada fiscală respectivă.”
    14. Codul se completează cu articolul 3421 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3421.  Norme speciale privind calcularea și achitarea taxei
                                de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației
    (1) Contribuabilii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației nu sînt subiecți ai impunerii cu taxa conform prevederilor prezentului capitol, aceasta fiind inclusă în componența impozitului unic reglementat de cap. 1 titlul X.
    (2) Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației pot efectua înmatricularea și testarea tehnică obligatorie a autovehiculelor cu condiția prezentării extrasului din Registrul de evidență a rezidenților parcului pentru tehnologia informației, eliberat de către administrația parcului respectiv.
    (3) În cazul în care pe parcursul anului calendaristic contribuabilul utilizează atît regimul de impozitare stabilit în prezentul titlu, cît și regimul special de impozitare stabilit la cap. 1 titlul X, calculul, raportarea și achitarea taxei se vor efectua conform prezentului capitol, proporțional numărului de luni în care s-a aplicat regimul de impozitare stabilit în prezentul titlu.”
    15. Codul se completează cu titlul X cu următorul cuprins:
Titlul X
ALTE REGIMURI FISCALE
Capitolul 1
REGIMUL FISCAL AL REZIDENȚILOR PARCURILOR
PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
    Articolul 367. Noțiuni
    În sensul prezentului capitol, se definesc următoarele noțiuni:
    1) Impozit unic – sumă datorată lunar la buget de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei conform art. 15 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.
    2) Regim standard de impozitare – sistemul general de impozitare, prevăzut de prezentul cod, de alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta, ce urmează a fi aplicat în modul general stabilit.
    3) Regim special de impozitare – sistemul de impozitare prevăzut de prezentul capitol, precum şi de legislația cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.
    Articolul 368. Subiecții impunerii
    (1) Subiecți ai impunerii cu impozitul unic sînt orice persoane juridice și fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecți ai activității de întreprinzător și care întrunesc cumulativ condițiile specificate în legislația cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.
    (2) Pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informației desfășoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vînzări, se calculează raportul dintre suma venitului obținut din vînzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și suma totală a venitului din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, venituri înregistrate în evidența contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce țin de mărimea venitului din vînzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv sau de la începutul activității în parcul pentru tehnologia informației.
    (3) Nu se consideră încălcare a prevederilor alin. (2) neîndeplinirea indicatorului ce ține de activitatea principală pe parcursul a cel mult oricăror 2 luni calendaristice ale anului calendaristic în curs, cu condiția asigurării indicatorului de 70% calculat total pentru anul respectiv, inclusiv perioada fiscală tranzitorie.
    Articolul 369. Obiectul impunerii
    (1) Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare.
    (2) Suma minimă a impozitului unic se calculează în funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației și de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă.
    (3) În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) va micșora mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vînzările aferente au fost reflectate în anii precedenți.
    Articolul 370. Cota impozitului
    (1) Cota impozitului unic constituie 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decît suma minimă stabilită la alin. (2).
    (2) Suma minimă a impozitului unic se va determina lunar pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.
    Articolul 371. Perioada fiscală
    (1) Perioadă fiscală pentru impozitul unic se consideră luna calendaristică.
    (2) Impozitul unic se determină lunar, reieșind din mărimea obiectului impunerii, înregistrat în evidența contabilă pe parcursul lunii de gestiune, fără a lua în considerare datele cumulative înregistrate de la începutul anului calendaristic.
    Articolul 372. Componența impozitului unic
    (1) În componența impozitului unic sînt incluse următoarele impozite, taxe și contribuții:
    a) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
    b) impozitul pe venit din salariu;
    c) contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori;
    d) primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori;
    e) taxele locale;
    f) impozitul pe bunurile imobiliare;
    g) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.
    (2) În componența impozitului unic nu se includ următoarele impozite, taxe și contribuții:
    a) impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 și 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decît plățile salariale;
    b) taxa pe valoarea adăugată;
    c) accizele;
    d) taxele rutiere, cu excepția taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
    e) alte impozite, taxe și plăți obligatorii nespecificate expres ca parte componentă a impozitului unic în conformitate cu alin. (1).
    Articolul 373.  Calculul, raportarea și achitarea impozitului unic
    (1) Calculul și raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Formularul și modul de completare a acestei dări de seamă se aprobă de către Ministerul Finanțelor.
    (2) Impozitul unic se achită integral la bugetul de stat de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la contul trezorerial conform codului IBAN corespunzător sediului acestora, generat de Ministerul Finanţelor în acest scop, și ulterior se repartizează în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. Contribuabilii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei care dispun de subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) calculează şi achită impozitul unic integral la bugetul de stat conform adresei sediului central (adresei juridice).
    (3) Restituirea sumei plătite în plus a impozitului unic se efectuează, în modul şi în termenele stabilite la art. 176, de către administratorii de venituri de la conturile la care a fost repartizat.
    (4) Darea de seamă se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, conform art. 187 alin. (21).
    Articolul 374. Prezentarea altor informații aferente impozitului unic
    (1) În afară de darea de seamă menționată la art. 373, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației vor prezenta următoarele informații aferente impozitului unic:
    a) nota informativă privind plățile salariale efectuate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în folosul angajaților. Nota în cauză se prezintă Serviciului Fiscal de Stat anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, și are scop informativ;
    b) informația cu privire la plățile salariale efectuate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în folosul angajaților, inclusiv date cu privire la numărul de luni pe parcursul cărora veniturile salariale achitate au fost impozitate prin aplicarea impozitului unic. Informația în cauză se prezintă de către rezidenții parcurilor, anual, fiecărui angajat căruia i-au fost achitate plăți salariale impozitate prin aplicarea impozitului unic, pînă la 1 martie a anului următor celui în care au fost efectuate asemenea plăți.
    Formularul notei de informare şi cel al informației cu privire la plățile salariale menționate în prezentul alineat, precum și modul de completare a acestora se aprobă de către Ministerul Finanțelor.
    (2) Prin derogare de la prevederile altor acte normative, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu vor prezenta dările de seamă, aplicate în modul general stabilit, ce țin de raportarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor care intră în componența impozitului unic în conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1). Dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic în conformitate cu prevederile art. 372 alin. (2) se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.
    Articolul 375. Tranziția de la regimul standard de impozitare
                            la cel special de impozitare
    (1) Odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se aplică începînd cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației sau, respectiv, a fost retras acest titlu.
    (2) În cazul în care plățile salariale datorate angajaților sînt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente acestor plăți se vor determina și se vor achita la data achitării acestor plăți salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora.
    Articolul 376. Norme speciale privind impozitul pe venit
                           din activitatea de întreprinzător
    (1) Pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a ține evidența și de a calcula uzura mijloacelor fixe în scop fiscal conform modului prevăzut în titlul II. Evidența mijloacelor fixe se va efectua în conformitate cu normele contabile stabilite.
    (2) Veniturile realizate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, altele decît cele obținute din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, se consideră ca fiind impozitate prin aplicarea impozitului unic și nu se impozitează separat conform regimului standard de impozitare.
    (3) Odată cu trecerea de la regimul special de impozitare la cel standard, pierderile suportate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației pe perioada aplicării regimului special nu pot fi luate în considerare la determinarea mărimii pierderilor pasibile reportării în conformitate cu prevederile art. 32.
    (4) Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației cu statut de persoană fizică (întreprinzătorii individuali) nu vor include în declarația anuală a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul obținut din activitatea desfășurată în parc.
    (5) La achitarea prealabilă a dividendelor, rezidenții parcurilor care aplică regimul special de impozitare nu vor avea obligația de achitare a impozitului pe venit în conformitate cu prevederile art. 80.
    Articolul 377. Norme speciale privind impozitul pe venit
                           din salariu
    (1) Plățile salariale obținute de angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației sînt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării și achitării adiționale a impozitului pe venit.
    (2) Pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art. 33–36, scutiri și alte deduceri referitoare la plățile salariale achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț).
    (3) Pentru perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a completa fișa personală de evidență a veniturilor sub formă de salariu și a altor plăți efectuate de rezident în folosul angajaților săi.
    Articolul 378. Consecințele nerespectării regimului special
                            de impozitare
    (1) În cazul în care organul abilitat cu atribuții de administrare a impozitului unic constată că rezidentul parcului pentru tehnologia informației a încălcat condițiile regimului special de impozitare necesare pentru aplicarea impozitului unic, obligațiile fiscale ale rezidentului, precum și obligațiile acestuia privind achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală vor fi recalculate în modul general stabilit începînd cu luna în care a fost comisă încălcarea.
    (2) Plățile ce rezultă din recalcularea, conform alin. (1), a impozitelor, contribuțiilor și altor plăți se achită din contul surselor rezidentului parcului pentru tehnologia informației, fără a fi recalculate obligațiile angajaților acestuia.
    (3) Pentru încălcarea condițiilor regimului special de impozitare necesare pentru aplicarea impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației poartă răspundere conform titlului V. Prevederile art. 228 nu se aplică în acest caz.
    (4) Pentru încălcarea termenului de achitare a impozitului unic de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, faţă de aceştia se aplică (se calculează) majorarea de întîrziere în mărimea stabilită în legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat. Majorarea de întîrziere se achită la acelaşi cont trezorerial de încasări ca şi impozitul unic, cu repartizarea proporţională a acesteia pe diferite componente ale bugetului public naţional.
    (5) Amenzile aplicate şi calculate nu sînt parte componentă a impozitului unic şi se achită, în modul general stabilit, la contul trezorerial de încasări, altele decît impozitul unic, conform clasificaţiei economice separate.
    Articolul 379. Organul abilitat cu atribuții de administrare a
                            impozitului unic
    (1) Administrarea impozitului unic se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat. În acest scop, administraţia parcului pentru tehnologia informației este obligată să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind agenţii economici înregistrați în Registrul de evidență a rezidenților parcului pentru tehnologia informației în modul stabilit de acesta.
    (2) Serviciul Fiscal de Stat furnizează Casei Naționale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurare în Medicină informații în modul și în forma stabilite de comun acord.”
    Art. II. – La articolul 24 alineatul (21) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, litera b) se completează în final cu textul: „Condiția respectivă nu se aplică agenților economici nou-creați și agenților economici care nu au înregistrat venituri în anul precedent;”.
    Art. III. – Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Asigurarea obligatorie de asistență medicală a angajaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației se efectuează din contul sumelor repartizate la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală din încasările impozitului unic achitat de rezidenți conform Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și cap. 1 titlul X din Codul fiscal.”
    2. Articolul 10 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației sînt obligați să comunice Companiei Naționale de Asigurări în Medicină orice angajare, demisie, concediere și/sau alte schimbări survenite în listele de evidență nominală a persoanelor asigurate pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările.”
    3. Articolul 17 se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Prin derogare de la prevederile alin. (1), veniturile salariale obținute de angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii, nu constituie obiect al impunerii cu prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală. Achitarea primelor pentru asigurarea obligatorie de asistență medicală a angajaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației se face din contul impozitului unic achitat de rezidenți conform Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și cap. 1 titlul X din Codul fiscal.”
    Art. IV. – Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se completează cu alineatele (31) și (32) cu următorul cuprins:
    „(31) Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se exceptează de la obligația depunerii declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Această derogare nu este aplicabilă contribuţiilor de asigurări sociale calculate în raport cu veniturile realizate de către angajați și/sau de alte persoane fizice în baza contractelor civile încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care vor fi declarate în modul general stabilit.
    (32) Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației sînt obligați să prezinte declarația persoanelor asigurate (REV5) lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, conform alin. (4).”
    2. La articolul 17, alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației care au calitatea de angajatori.”
    3. Articolul 19 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei şi angajaţii acestora datorează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii conform prevederilor Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. În raport cu veniturile realizate de angajaţi şi/sau de alte persoane fizice în baza contractelor civile încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, contribuţiile de asigurări sociale se datorează conform prevederilor prezentei legi.”
    4. Articolul 20 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Calculul şi plata contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației și angajații acestora în raport cu veniturile salariale obținute în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii se efectuează din contul sumelor repartizate la bugetul asigurărilor sociale de stat din încasările impozitului unic achitat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.”
    5. Articolul 24 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), sumele reprezentînd prestații de asigurări sociale care se plătesc de angajator angajaţilor săi, dar a căror sursă de finanțare este bugetul asigurărilor sociale de stat, se achită de angajatorii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației angajaților lor din surse proprii, fiind ulterior restituite acestora în modul stabilit de Guvern.”
    Art. V. – Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), angajatorii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației și angajații acestora nu vor achita primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense pentru veniturile salariale obținute în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii. Asigurarea medicală a acestor angajați se va realiza din contul sumelor repartizate la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală din încasările impozitului unic achitat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Pentru alte venituri ale angajaților și/sau ale persoanelor fizice, altele decît cele angajate prin contract individual de muncă, obținute de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală se vor calcula în modul general stabilit.”
    2. Articolul 15 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prevederile prezentului articol nu sînt aplicabile rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației.”
    3. Articolul 17:
    la alineatul (1), litera b) se completează în final cu textul „ , precum şi pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală incluse în componenţa impozitului unic prevăzut de Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației”;
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , precum şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală incluse în componenţa impozitului unic prevăzut de Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației”.
    4. Articolul 29 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1)–(3) ale prezentului articol, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informaţiei poartă răspundere conform titlului V din Codul fiscal.”
    Art. VI. – Articolul 4 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Sumele reprezentînd prestații de asigurări sociale a căror sursă de finanțare este bugetul asigurărilor sociale de stat, dar care, potrivit prevederilor legale, se plătesc de angajatorii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației angajaţilor lor, sînt restituite acestora în modul stabilit de Guvern.”
    Art. VII. – Articolul 2154 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1):
    la punctul 1), textul „3 ani” se substituie cu textul „1 an”;
    punctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) efectuează exporturi de mărfuri originare din Republica Moldova în mod frecvent și regulat – cel puţin 5 exporturi în 3 luni calendaristice consecutive;”
    punctele 4) și 5) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Serviciul Vamal monitorizează utilizarea certificatului de către exportatorul aprobat și, în baza analizei riscurilor sau a rezultatelor verificărilor ulterioare efectuate în cadrul cooperării administrative, dispune efectuarea controlului ulterior al activităţii economice a acestuia.”
    la alineatul (5), după cuvîntul „realizarea” se introduce textul ”, în cadrul procedurilor de asistență administrativă, a”.
    Art. VIII. – Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal și art. 6 alin. (21) din Codul vamal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republici Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 145. Chișinău, 14 iulie 2017.